Sprawozdanie
z Działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2012 rok

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2012 roku prowadzona była w oparciu o postanowienia zawarte w ustawach:
o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
 2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
 3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W 2012 r. Zarząd Spółdzielni odbył 50 protokołowanych posiedzeń Zarządu. Uczestniczył w 8 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 13 protokołowanych posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 27 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 8 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie przeprowadzone w 21 częściach w dniach od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.


Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

W 2012 roku sprawy członkowsko – mieszkaniowe w spółdzielni przedstawiały się następująco:

 1. Liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2012 r. wynosiła ogółem – 10.736
  w tym:
  członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu i członkowie
  * będący współmałżonkami – 10.486
  * członkowie oczekujący na lokal mieszkalny – 250
 2. W ramach obsługi członków zamieszkałych zrealizowano:
  * 274 sprawy o nabycie lokali własnościowych lub wyodrębnionych w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku,
  * 13 spraw o przepisanie lokatorskich lokali mieszkalnych w ramach pierwszeństwa statutowego,
  * 6 spraw o wzajemne zamiany lokali mieszkalnych,
  * 33 wydanych zaświadczeń o założenie księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.
 3. Zawarto 2 umowy na ustanowienie odrębnej własności mieszkań nabytych przez właścicieli w wyniku przetargu po uprzednim wygaśnięciu prawa.
 4. Wyodrębnionych zostało ogółem 5.689 lokali, w tym: 104 lokale w 2012 r.
 5. W 2012 r. do Rady Nadzorczej Zarząd skierował:
  * 27 spraw o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie,
  * 60 spraw o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie,
  * 2 sprawy do podjęcia uchwał uchylających uchwały o wykluczeniu w związku z dokonanymi spłatami zadłużenia,
  * 1 sprawa o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji własnościowego prawa do lokalu z powodu zaległości w uiszczaniu opłat.
 6. Na dzień 31.12.2012 r. Spółdzielnia posiadała 54 członków wykluczonych, wobec których prowadzone są dalsze działania windykacyjne, w tym:
  * 35 spraw posiadające prawomocne wyroki eksmisyjne z zajmowanych lokali.

W roku sprawozdawczym zrealizowano 1 eksmisję na lokal socjalny. W ramach wzajemnych zamian mieszkań załatwiono 5 spraw, w których spółdzielnia posiadała wyroki eksmisyjne.

Sprawy Sądowe

Zespół Radców Prawnych w 2012 roku skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego 283 sprawy, w tym:
* 29 spraw eksmisyjnych (w tym: 13 w toku z lat poprzednich),
* 254 sprawy z różnych tytułów (w tym: 90 w toku z lat poprzednich) – m.in.: z normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże, nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji, odszkodowanie.

Przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Lublinie toczą się sprawy z powództwa członków Spółdzielni o:
* uchylenie uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni,
* odszkodowanie,
* zadośćuczynienie,
* przeniesienie własności lokalu mieszkalnego,
* uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
* ustanowienie drogi koniecznej.

Pełnomocnicy Spółdzielni prowadząc sprawy, szczególnie w przypadkach spłaty wkładu budowlanego i normatywu, zawierają ugody sądowe na warunkach korzystnych dla członków Spółdzielni.

Radcowie Prawni opracowują i opiniują projekty uchwał, pozwy o należności, eksmisje, odszkodowania. Udzielają porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. Uczestniczą w rokowaniach nad przyszłym kształtem umów. Biorą udział i udzielają pomocy prawnej w spotkaniach z członkami w szczególności na częściach Walnego Zgromadzenia.

Niezależnie od spraw toczących się na bieżąco, wydawane są opinie prawne w sprawach, które dotyczyły m.in.:
* zasad waloryzacji wkładu mieszkaniowego,
* ustanowienia służebności drogi koniecznej,
* przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na następcę prawnego dotychczasowego dzierżawcy,
* skuteczności rozwiązania umowy o pracę za zgodnym porozumieniem stron,
* wskazania siedziby stowarzyszenia związanego z działalnością kulturalno – oświatową,
* zmian Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
* udostępniania członkowi Rady Nadzorczej, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Komisji statutowych dokumentów posiadanych przez Spółdzielnię,
* projektu uchwały dotyczącej wybudowania miejsc postojowych,
* ponownego przyjęcia w poczet członków i ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
* podatku od nieruchomości,
* przywrócenia członkostwa w Spółdzielni.

Zespół Radców Prawnych poza prowadzeniem spraw sądowych udzielają członkom Spółdzielni wszelkiej pomocy prawnej w sprawach związanych ze Spółdzielnią, biorąc pod uwagę ich sytuację finansową czy rodzinną.
Zespół Radców Prawnych wykonuje swoje obowiązki na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DZ.U. Nr 19, poz. 145).

Sprawy Administracyjne i Pracownicze

W 2012 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie swoje obowiązki względem członków Spółdzielni wykonywała załogą zatrudnioną na 214 etatach. W porównaniu do 2011 r. zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 4 etaty. Był to rok stabilizacji kadrowej, w którym to zatrudniono 7 i zwolniono 8 osób.
By sprostać wzrastającym wymaganiom co do fachowości kadry i jakości świadczonej przez nich pracy jak co roku, Zarząd Spółdzielni podejmował szereg działań zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kwalifikacji załogi.

Głównym zamierzeniem przeprowadzanych szkoleń było dostosowanie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracowników zatrudnionych w Spółdzielni do potrzeb zmieniających się przepisów prawnych oraz potrzeb członków naszej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zorganizował kursy i szkolenia dla 212 pracowników i tak przeszkolono:
* 73 osoby z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
* 74 osoby z zakresu księgowości, kadr, płac, zarządzania nieruchomościami,
* 65 osób z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

Podstawą szkoleń były zmiany w aktach prawnych obowiązujących w Spółdzielni (ich interpretacje czy wydanie wyroków przez SN), takie jak ustawy: o spółdzielniach mieszkaniowych, o podatku od towarów i usług VAT, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks Pracy, przepisy BHP i p.poż.
W 2012 roku Zarząd Spółdzielni zorganizował staż dla bezrobotnego absolwenta wyższej uczelni finansowany przez Urząd Pracy w Lublinie.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby spółdzielni na koniec 2012 roku stanowiły:
* 11.334 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 625.462,91 m2
* 274 lokale użytkowe o powierzchni 19.787,5 m2
* 647 garaży o powierzchni 10.686,23 m2
* 1.100.791 m2 powierzchni terenu, z którego 18.226,86 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była 6 administracjami osiedlowymi wraz z administracją ogólną i Zarządem.
W ramach posiadanych służb Spółdzielni, jak również poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów, Zarząd Spółdzielni realizował prace bieżące, remontowe, konserwacyjne i przeglądowe zgodnie z założeniami ujętymi w planach rzeczowych osiedli.

Dane dotyczące osiedli:

1. Osiedle Skarpa
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 273.381 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 50 szt.

liczba mieszkań

– 2.653 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 141.385,44 m2

liczba lokali użytkowych

– 53 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 4.023,4 m2

 

W 2012 roku w osiedlu wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Remont balkonów w budynkach Sympatyczna 4, Fantastyczna 11, 19 (jeden pion), 21;
 2. Bieżące remonty dźwigów w osiedlu;
 3. Remont nawierzchni asfaltowych ulic i chodników w osiedlu;
 4. Remont wejść do klatek w budynkach Fantastyczna 11 (2 klatki), 21; Gościnna 7, 9, 11, 13; Radości 4, 10, 12; Sympatyczna 1, 3, 8, 10, 16;
 5. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Fantastyczna 7, 9;
 6. Wymiana docieplenia ściany szczytowej w budynku Romantyczna 19;
 7. Remont schodów w prześwicie budynku Romantyczna 17;
 8. Remont instalacji odgromowej w budynkach Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 16; Przedwiośnie 3, 7; Romantyczna 6, 8, 12; Gościnna 9; Fantastyczna 11, 21; Radości 14;
 9. Remont ciągów pieszych przy budynkach Fantastyczna 5, 7, 11, 15, 21; Radości 4, 10, 12; Sympatyczna 10, 16; Gościnna 1, 15;
 10. Wymiana oświetlenia wejść do klatek schodowych na oświetlenie z czujnikami ruchu w budynkach Gościnna 1, 3, 5; Fantastyczna 4, 6, 8; Sympatyczna 8, 10; Radości 10, 12;
 11. Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynku Fantastyczna 7;
 12. Montaż elektronicznych podzielników kosztów co z odczytem radiowym w budynkach Radości 9, 11; Romantyczna 15;
 13. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy altanach śmietnikowych wraz z wykonaniem chodników (zachodnie szczyty) przy budynkach Fantastyczna 5, 7; w rejonie pawilonu Radości 2c; od II klatki budynku Sympatyczna 16 do ul. Sympatycznej;
 14. Wymiana nawierzchni alejek z płytek chodnikowych na kostkę brukową:
  – przy budynkach Radości 4; Fantastyczna 8 i w rejonie urządzeń gazowych;
  – od al. Młodości do parkingu przed budynkiem Sympatyczna 3;
  – przy wschodnim szczycie i przed budynkiem Radości 3;
 15. Remont schodów terenowych prowadzących z ul. Romantyczna do budynku Przedwiośnie 1;
 16. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 10.506 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 3 szt.

liczba mieszkań

– 24 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 2.650,3 m2

 

W 2012 roku w osiedlu na bieżąco wykonano drobne prace remontowe na łączną kwotę 2058 zł, konserwacyjne i przeglądowe.

3. Osiedle Ruta
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 255.252 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 39 szt.

liczba mieszkań

– 2.439 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 133.769,41 m2

liczba lokali użytkowych

– 53 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 4.068,54 m2

liczba garaży

– 188 szt.

powierzchnia garaży

– 3.131,85 m2

 

W 2012 roku w osiedlu wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynku Różana 18;
 2. Remont kapitalny dachów (pokrycie papą termozgrzewalną) w budynkach Watykańska 8; Różana 14 oraz wykonanie pozostałej części dachów budynków Różana 6, 22;.
 3. Wymiana nawierzchni asfaltowej chodników na kostkę brukową:
  – przy budynkach Sasankowa 4; Watykańska 6; Dziewanny 8; Różana 1; Różana 17 do ul. Sasankowa;
  – od ul. Watykańska 10 do Jana Pawła 9;
 4. Przełożenie kostki brukowej w celu likwidacji zapadnięć i wyrównania chodników przed budynkami Dziewanny 8, 10; Różana 20, 22; Watykańska 6, 10;
 5. Remont schodów terenowych przed budynkami Watykańska 10; Dziewanny 12;
 6. Naprawa schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Dziewanny 8 oraz schodów terenowych przy budynkach Sasankowa 4; Różana 27;
 7. Remont podestów przy wejściach do klatek budynków Różana 12, 17, 20, 21; Dziewanny 1, 5, 9, 7; Stokrotki 8; Jutrzenki 10; Jana Pawła II 9;
 8. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach Dziewanny 4, 8 (wewnętrznych); Różana 12, 14, 16;
 9. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8; Dziewanny 1, Sasankowa 1, 3, 5; Różana 7;
 10. Wymiana okien i drzwi w lokalu użytkowym ul. Różana 6:
 11. Remont elewacji przy zejściu do lokalu użytkowego Różana 6;
 12. Remont kapitalny 15 balkonów (wymiana izolacji przeciwwodnej, obróbki blacharskie, wymiana posadzki cementowej) likwidujący przecieki do mieszkań;
 13. Naprawa nawierzchni asfaltowych chodników, parkingów, placów zabaw poprzez wycięcie uszkodzonej nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie asfaltem;
 14. Wykonanie nowego odwodnienia daszków wiatrołapów w budynku Dziewanny 1;
 15. Malowanie wiatrołapów w budynkach Różana 7; Watykańska 8;
 16. Remont (uszczelnianie) gazonów kwiatowych przy budynkach Różana 12, 14, 18;
 17. Wykonanie cokołów klinkierowych i uszczelnianie izolacji po obwodzie ścian (od strony podwórek) budynku Jutrzenki 10;
 18. Wykonanie w 8 budynkach projektu technicznego na zmniejszenie otworów okiennych w budynkach Sasankowa 1, 3, 4, 5; Stokrotki 1, 3, 5, 7;
 19. Wymiana drzwiczek do szafek gazowych w budynku Stokrotki 8;
 20. Montaż daszków nad wejściami do klatek schodowych do budynku Dziewanny 4, 6, 8;
 21. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu;
 22. Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

4. Osiedle Łęgi
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 179.713 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 32 szt.

liczba mieszkań

– 1.771 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 100.972,02 m2

liczba lokali użytkowych

– 40 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 1.676,8 m2

liczba garaży

– 210 szt.

powierzchnia garaży

– 3.409,9 m2

 

W 2012 roku w osiedlu wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Wykonanie zatoki parkingowej na ul. Tatarakowej z usunięciem kolizji sieci gazowej oraz przebudowa chodnika;
 2. Wykonanie zatoki parkingowej na ul. Bocianiej z usunięciem kolizji sieci elektrycznej oraz przebudową sieci gazowej i chodnika;
 3. Remont ciągów pieszych przy ul. Biedronki 5 – 11; plac zabaw przy ul. Biedronki; Tymiankowa 1 – Bociania; Tymiankowa 3 – przy altanie śmietnikowej, schody; Bociania 10; Tatarakowa 2 i schody; Kaczeńcowa 5 przy Kościele; Bociania 8 (dojście do altany śmiet.);
 4. Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Tatarakowa 14, 16; Tymiankowa 56 (po pożarze);
 5. Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Tatarakowa 16; Tymiankowa 54;
 6. Remont cząstkowy nawierzchni ulic w osiedlu;
 7. Remont wejścia do lokalu użytkowego Kaczeńcowa 1;
 8. Docieplenie cokołów ścian szczytowych budynków Biedronki 3; Kaczeńcowa 2;
 9. Docieplenie komory zsypowej przy Wiklinowa 6;
 10. Wymiana okien w lokalu użytkowym Tatarakowa 2;
 11. Wymiana drzwi w lokalach użytkowych Tymiankowa 48, 1;
 12. Remont nawierzchni oraz profilowanie wjazdu dolnego poziomu garaży Bociania 1;
 13. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych w osiedlu;
 14. Remont kanalizacji sanitarnej Kaczeńcowa 6; Tymiankowa 56.

5. Osiedle Błonie
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 144.885 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 29 szt.

liczba mieszkań

– 1.585 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 88.178,18 m2

liczba lokali użytkowych

– 12 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 427,11 m2

 

W 2012 roku wykonano w osiedlu prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Wymiana wodomierzy w osiedlu na wodomierze z odczytem radiowym;
 2. Wymiana okien na klatce schodowej w budynkach Ułanów 14, 16; Kawaleryjska 14;
 3. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Ułanów 14, 16; Szaserów 11; Kawaleryjska 14;
 4. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach Ułanów 14, 16; Kawaleryjska 2, 4, 8, 14; Rycerska 2, 4, 5; Husarska 6 – 6 szt. wykonano w 2011 r.;
 5. Naprawa wentylacji i montaż nasad typu H;
 6. Wymiana wykładziny na korytarzach w budynku Dragonów 14;
 7. Malowanie klatek schodowych w budynkach Rycerska 6, 8; Hetmańska 16; Dragonów 3;
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej na zabudowę prześwitów oraz docieplenie budynku Hetmańska 14;
 9. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach osiedla;
 10. Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych własnościowych.

6. Osiedle Widok
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 135.652 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 21 szt.

liczba mieszkań

– 1.516 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 84.930,25 m2

liczba lokali użytkowych

– 41 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 3.656,5 m2

liczba garaży

– 190 szt.

powierzchnia garaży

– 3.098,5 m2

 

W 2012 roku wykonano w osiedlu prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Roboty brukarskie:
  – wymiana nawierzchni przy trzepaku przy budynku Bursztynowa 32;
  – remont nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Bursztynowa 19, 25, 34;
  – remont schodów terenowych przy prześwicie w budynku Szmaragdowa 4;
 2. Malowanie komory zsypowej w budynku Bursztynowej 30, 41;
 3. Docieplenie stropu komory zsypowej w budynku Bursztynowa 30;
 4. Malowanie ścian klatek schodowych w budynku Szmaragdowej 36;
 5. Ułożenie posadzki z płytek gresowych na parterze i w wiatrołapie w budynkach Szmaragdowa 30, 34;
 6. Usunięcie graffiti z płytek w prześwicie przy ul. Szmaragdowej 46;
 7. Roboty dekarskie:
  – wymiana elementów odwodnienia w budynkach przy ul. Szmaragdowej 4, 16, 36;
  – wymiana rynien w budynkach przy ul. Bursztynowa 29, 31;
  – uszczelnienie pokrycia dachowego budynkach przy ul. Bursztynowej 29, 30, 31;
 8. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu w budynkach przy ul. Bursztynowa 29, 31, 32, 37, 41; Szmaragdowa 4, 16, 36, 46;
 9. Wymiana okien na klatce schodowej, w pralni i suszarni w budynku Bursztynowa 30;
 10. Wymiana drzwi z domofonem w budynkach przy ul. Szmaragdowa 16, 30, 34, 46;
 11. Wymiana ślusarki we wiatrołapach (drzwi, naświetla boczne) w budynkach Bursztynowa 35, 37;
 12. Wymiana częściowa ślusarki (okna i drzwi) w lokalu usługowym Szmaragdowa 4a;
 13. Wymiana ślusarki stalowej (drzwi do zsypu) w budynku Bursztynowa 30;
 14. Wymiana wodomierzy w budynkach Bursztynowa 21, 23;
 15. Wymiana ciepłomierzy w budynkach przy ul. Bursztynowa 23, 25;
 16. Remont wind w budynkach Bursztynowa 17, 30, 41; Szmaragdowa 30, 34;
 17. Remont kotłowni gazowej w budynku Bursztynowa 17;
 18. Remont bram parkingowych przy budynkach Bursztynowa 19, 21, 25;
 19. Montaż nasad z turbowentami na kominach (6 szt.) budynku Bursztynowa 37;
 20. Wymiana grzejnika na klatce schodowej budynkach Bursztynowej 30, 41;
 21. Wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe w budynkach Szmaragdowa 16, 46;
 22. Montaż paneli osłonowych z blachy powlekanej na balkonach w budynku Bursztynowa 41;
 23. Wymiana głowic na zaworach podpionowych zimnej wody w budynkach Bursztynowa 24, 30, 32, 34, 35, 37, 41; Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46;
 24. Wymiana wodomierzy głównych w budynkach Bursztynowa 30, 41; Szmaragdowa 30, 34;
 25. Demontaż wodomierzy ciepłej wody w rozdzielaczach CO w budynkach Bursztynowa 24, 30, 32, 34, 35, 37, 41; Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46;
 26. Montaż siatek na otworach kominów budynku Bursztynowa 34;
 27. Montaż elementów małej architektury w osiedlu (kosze na śmieci, znaki drogowe, ławki, urządzenia placów zabaw, etc.);
 28. Montaż barierki kl. X – XIII Szmaragdowa 16;
 29. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Bursztynowa 19, 24, 25;
 30. Przełożenie kostki brukowej przy ul. Bursztynowa 21; Topazowa 6;
 31. Malowanie suszarni w budynku Szmaragdowa 4;
 32. Malowanie zejść do piwnic w budynku Szmaragdowa 36;
 33. Malowanie III klatki schodowej w budynku Szmaragdowa 16;
 34. Mycie elewacji północnych do poziomu I p. budynku Szmaragdowa 16;
 35. Remont schodów terenowych przy ul. Bursztynowa 21 – 23;
 36. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach w osiedlu;
 37. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Bursztynowa 17; Szmaragdowa 4a; Topazowa 4.

7. Osiedle Poręba
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 101.402 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 18 szt.

liczba mieszkań

– 1.346 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 73.577,31 m2

liczba lokali użytkowych

– 26 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 1.346,03 m2

liczba garaży

– 59 szt.

powierzchnia garaży

– 1.045,98 m2

 

W 2012 roku wykonano w osiedlu prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe:

 1. Malowanie elewacji budynku Agatowa 14, 16;
 2. Remont schodów terenowych na terenie całego osiedla;
 3. Naprawa i usprawnienie działania instalacji – wentylacji grawitacyjnej w budynkach: Agatowa 14, 18; Bursztynowa 1, 1C, 3, 8; Szafirowa 5; Turkusowa 1;
 4. Wymiana i montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych na klatkach schodowych wieżowców w budynkach Bursztynowa 6, 8, 10;
 5. Wymiana i montaż zewnętrznych energooszczędnych doświetlaczy w podcieniach budynku Bursztynowa 1;
 6. Malowanie altan śmietnikowych na terenie całego osiedla;
 7. Wykonanie nowych tynków podciągów tarasu przy budynku Bursztynowa 1;
 8. Wykonanie nowych wylewanych betonowych schodów zewnętrznych na taras przy budynku Bursztynowa 1;
 9. Miejscowe remonty nawierzchni brukowej – chodników, podjazdów do garaży;
 10. Montaż i uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach Bursztynowa 1C, 3; Agatowa 12, 14, 16, 18;
 11. Remont szczelin dylatacyjnych budynku Bursztynowa 3;
 12. Wymiana i montaż drzwi wejściowych wiatrołapów w budynku Bursztynowa 1;
 13. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach osiedla.

8. Mienie Spółdzielni
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 162.938 m2

powierzchnia lokali użytkowych (nier.niemieszk.)

– 4.589,12 m2

powierzchnia dzierżawy terenu

– 17.724,33 m2

 

W 2012 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie spółdzielni wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe o wartości 435.060 zł takie jak:

 1. Remont nawierzchni asfaltowych wraz z remontem nawierzchni parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa;
 2. Remont instalacji kanalizacyjnej na parkingu strzeżonym w osiedlu Skarpa;
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych osiedla Skarpa;
 4. Zakończenie prac adaptacyjnych i wyposażenie archiwum;
 5. Kontynuacja wyposażenia pomieszczeń biurowych w zarządzie;
 6. Przeglądy elektryczne w administracji, domu kultury i lokalach użytkowych osiedla Ruta;
 7. Naprawa urządzeń łazienkowych i wymiana wyposażenia DK Ruta;
 8. Remont nawierzchni parkingu i oznakowanie przy pawilonie Stokrotka;
 9. Remont podłogi w sali DK Łęgi;
 10. Projekt i docieplenie budynku administracyjnego w osiedlu Łęgi, budowa wiaty oraz montaż sygnalizatora ochrony;
 11. Remont dachu hydroforni przy ul. Biedronki;
 12. Przegląd instalacji elektrycznej pomieszczeń administracyjno – warsztatowych w osiedlu Błonie;
 13. Remont nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych w osiedlach;
 14. Konserwacja zieleni w osiedlach;
 15. Zimowe utrzymanie dróg i terenów.

Inwestycje i Realizacja

Planowane rozpoczęcie budowy w osiedlu Łęgi budynku przy ul. Wiklinowej 2 z przyczyn niezależnych od spółdzielni przesunięto na 2013 rok.

Po odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Lublin, utrzymania tej decyzji przez Wojewodę Lubelskiego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oddalającego skargę, Spółdzielnia skierowała 28.09.2011 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku SA w Lublinie i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

Rozpoczęcie realizacji zespołu garażowo – usługowego przy ul. Filaretów 52 na os. Skarpa zostało przesunięte na 2013 rok. Powodem było zbyt małe zainteresowanie garażami. Z chwilą większego zainteresowania tematem budowy wspomnianej inwestycji, ponownie zostanie rozważona możliwość jej realizacji. Pozwolenie na budowę ważne jest do 2014 r.

Działalność Kulturalno – Oświatowa

W 2012 roku działalność kulturalno – oświatowa prowadzona była w Domach Kultury osiedli Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.

Głównymi założeniami Domów Kultury jest prowadzenie działalności merytorycznej w kołach zainteresowań dla różnych grup wiekowych w szczególności dla dzieci i młodzieży m.in.:
* pisanie ikon, zajęcia z malarstwa, butik, witraże;
* nauka tańca dla dzieci i młodzieży
* gimnastyka dla pań i aerobik

Prowadzone są również zajęcia, tj.: nauka gry na instrumentach (pianino, gitara), nauka języków obcych czy spotkania osób starszych w klubach Kobiet czy Seniora.
Poza stałą działalnością merytoryczną, Domy Kultury oferowały i organizowały mieszkańcom wiele innych atrakcji m.in. wycieczki autokarowe, grzybobranie, festyny rodzinne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Fundusze na działalność pozyskiwane są z kół zainteresowań i wynajmu pomieszczeń. Co roku prowadzona jest tzw. „Akcja Lato – Zima”, na co spółdzielnia otrzymała niewielką dotację z Urzędu Miasta wysokości 14.756 zł brutto. Większość środków na te działania pozyskane były ze stowarzyszenia.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni

Skrócona
Informacja finansowa za 2012 rok

Bilans za 2012 rok sporządzony na dzień 31.12.2012 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 274.056.715,28 złotych.

 

1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2012 roku stanowią kwotę
z tego:

237.595.170,90

– środki trwałe

216.505.290,71 zł

– wartości niematerialne i prawne

– zł

– środki trwałe w budowie

664.455,64 zł

– należności długoterminowe

20.308.154,55 zł

– inwestycje długoterminowe
w tym:
INWESTPROJEKT (akcje)

117.270,00 zł

117.270,00 zł

– Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

– zł

 

 

2. Aktywa obrotowe na koniec 2012 roku stanowią kwotę
z tego:

36.461.544,38 zł

– zapasy (materiały nie wbudowane)

13.105,38 zł

– należności i roszczenia

9.864.363,87 zł

– środki pieniężne w kasie

43.604,83 zł

– środki pieniężne w bankach

26.515.232,69 zł

– papiery wartościowe

– zł

– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

25.237,61 zł

 

 

3. Kapitały (fundusze) własne ogółem

212.069.797,98 zł

– fundusz podstawowy

162.738.251,04 zł

– fundusz rezerwowy z akt. wyceny

232.462,98 zł

– fundusz zapasowy

47.911.813,41 zł

– zysk netto

1.187.270,55 zł

Fundusze specjalne:

12.504.594,59 zł

– fundusz remontowy

11.806.617,88 zł

– fundusz świadczeń socjalnych

4.567,34 zł

– fundusz mienia spółdzielni

693.409,37 zł

 

 

4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2012 r.

38.305.734,86 zł

– kredyt długoterminowy i pożyczki

37.438.206,86 zł

– inne zobowiązania

867.528,00 zł

 

 

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
w tym:

10.466.118,72 zł

– z tyt. dostaw, robót, usług

5.315.066,39 zł

– z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje)

92.686,23 zł

– wobec budżetu

181.497,81 zł

– z tyt. wkładów i kredytów

111.337,42 zł

– wobec ZUS

216.165,36 zł

– wobec członków (nadpłata czynszu, rozl. co, cw, zw.)

4.100.857,02 zł

– pozostałe zobowiązania

448.508,49 zł

 

 

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

710.469,13 zł

7. Przychody ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2012 r.

64.606.476,61 zł

8. Koszty na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2012 r.

63.199.439,06 zł

9. Zysk (nadwyżka bilansowa) brutto

1.407.037,55 zł

10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2012 r.

219.767,00 zł

11. Zysk (nadwyżka bilansowa) netto za 2012 r.

1.187.270.55 zł

 

Zysk (nadwyżka bilansowa) netto podlega zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 decyzji Walnego Zgromadzenia.

Dokładny podział zysku (nadwyżki bilansowej) netto przedstawia załączony w materiałach projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.

W poniższych tabelach przedstawiono analizę gospodarczo – finansową za 2012 rok z bilansami otwarcia za rok poprzedni:

Zestawienie kosztów i przychodów za 2012 r. >> zobacz tabelę

Działalność eksploatacyjna za 2012 r. >> zobacz tabelę

Koszty eksploatacji za 2012 r. (bez kosztów zarządzania) >> zobacz tabelę

Koszty konserwacji i przeglądów za 2012 r. >> zobacz tabelę

Fundusz remontowy za 2012 r. >> zobacz tabelę

Wykonanie działalności kulturalno – oświatowej za 2012 r. >> zobacz tabelę

Koszty zarządzania za 2012 r. >> zobacz tabelę

Zatrudnienie i fundusz płac za 2012 r. >> zobacz tabelę

Czynsze i Windykacje

Zarząd Spółdzielni w 2012 roku w oparciu o przedłożone wnioski mające na celu zmniejszenie zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni, podjął następujące działania:

* skierowanie spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże – 226

* skierowanie spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję – 16

* skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 88

* rozwiązanie w trybie natychmiastowym umów najmu z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych – 14

* wyrażenie zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach – 240
w tym:
* 42 osoby podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2012 roku do dłużników wysłano wezwania o zapłatę należności:
* lokale mieszkalne – 2.553
* garaże – 93
* lokale użytkowe i dzierżawa terenu – 58
* wezwania przed egzekucyjne – 76

Spółdzielnia w roku sprawozdawczym uzyskała 276 sądowych nakazów zapłaty.

Z tytułu należności zasądzonych wyrokami na konto spółdzielni wpłynęły:
* dobrowolne wpłaty dłużników – 1.242.069,31 zł
* z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę – 179.423,03 zł

Kształtowanie się zadłużenia na osiedlach przedstawiają poniższe tabele.

Zaległości opłat eksploatacyjnych wg stanu na 31.12.2012 r.
(zestawienie zbiorcze w zł)

 

OSIEDLE

Lokale mieszkalne

Garaże
Parkingi
Skarpa

Lokale użytkowe

Sprawy sądowe

Dzierżawa terenu

RAZEM

SKARPA

856 665,91

4 537,44

78 573,91

1 079 433,64

2 397,02

2 021 607,92

N.SKARPA

17 637,33

14,51

14 222,14

586,28

32 460,26

RUTA

880 809,70

3 366,27

138 175,95

1 027 134,18

12 971,16

2 062 457,26

ŁĘGI

570 314,70

4 292,49

24 100,47

459 191,92

1 821,93

1 059 721,51

BŁONIE

627 476,53

27 021,86

459 090,66

4 563,55

1 118 152,60

WIDOK

505 010,75

2 529,67

57 304,52

287 787,06

61,50

852 693,50

PORĘBA

498 926,47

1 176,02

16 183,38

399 159,47

97,35

915 542,69

RAZEM

3 956 841,39

15 916,40

341 360,09

3 726 019,07

22 498,79

8 062 635,74

 

Zadłużenia z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lokale mieszkalne

 

Osiedle

Stan na
31.12.2011 r.

Stan na
31.12.2012 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

978 076

856 666

12,41

NISKA SKARPA

16 342

17 652

8,01

RUTA

908 341

880 810

3,03

ŁĘGI

615 012

570 315

7,27

BŁONIE

544 806

627 477

15,17

WIDOK

492 929

505 011

2,45

PORĘBA

440 710

498 926

13,21

RAZEM

3 996 217

3 956 856

0,98

 

lokale-mieszkalne2012

Garaże

 

Osiedle

Stan na
31.12.2011 r.

Stan na
31.12.2012 r.

% wzrost

% spadek

RUTA

4 378

3 366

23,12

ŁĘGI

3 347

4 292

28,23

WIDOK

2 895

2 530

12,61

PORĘBA

1 149

1 176

2,35

RAZEM

11 769

11 364

3,44

 

garaze2012

Lokale użytkowe

 

Osiedle

Stan na
31.12.2011 r.

Stan na
31.12.2012 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

87 938

78 574

10,65

RUTA

103 017

138 176

34,13

ŁĘGI

29 860

24 100

19,29

BŁONIE

22 458

27 022

20,32

WIDOK

56 147

57 305

2,06

PORĘBA

15 343

16 183

5,48

RAZEM

314 763

341 360

8,45

 

lokale-uzytkowe2012

Dzierżawa terenu

 

Osiedle

Stan na
31.12.2011 r.

Stan na
31.12.2012 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

440

2 397

444,19

NISKA SKARPA

331

586

77,30

RUTA

8 918

12 971

45,44

ŁĘGI

1 396

1 822

30,56

BŁONIE

987

4 564

362,57

WIDOK

381

62

83,74

PORĘBA

8

97

RAZEM

12 461

22 499

80,55

 

dzierzawa-terenu2012

Liczba lokali mieszkalnych zadłużonych z tytułu opłat eksploatacyjnych
na 31.12.2012 r.

 

Osiedle

Kwota zadłużenia (w tys. zł)

OGÓŁEM
ilość lok. mieszkalnych

od 1 000 – 2 000

2 001 – 3 000

pow. 3 001

2011

2012

%

2011

2012

%

2011

2012

%

2011

2012

%

SKARPA

147

153

104,1

60

59

98,3

76

55

72,4

283

267

94

NISKA SKARPA

RUTA

132

164

124,2

53

70

132,1

65

50

76,9

250

284

113,6

ŁĘGI

125

97

77,6

41

41

100,0

36

31

86,1

202

169

83,7

BŁONIE

105

85

81,0

39

39

100,0

28

59

210,7

172

183

106,4

WIDOK

82

84

102,4

35

23

65,7

19

35

184,2

136

142

104

PORĘBA

72

75

104,2

26

34

130,8

24

36

150,0

122

145

119

RAZEM

663

658

99,2

254

266

104,7

248

266

107,3

1 165

1 190

102,1

 

liczba-lokali-zadluzonych2012

Zadłużenie Kredytowe

Całkowite zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu i odsetek wobec Banku na lokalach mieszkalnych:

* na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 36.822.982,04 zł
* na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 40.196.635,06 zł

co stanowi 8,39 % zmniejszenia zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego.
W podanej kwocie kredyt stanowi 7,19 % ogólnego zadłużenia.

 

OSIEDLE Kredyt Odsetki bankowe Odsetki budżetowe
SKARPA

48.715,26

RUTA

2.454.974,62

1.504.216,40

19.586.430,53

ŁĘGI

6.711,46

1.416.393,73

BŁONIE

WIDOK

136.157,33

95.710,74

7.210.304,21

PORĘBA

48 400,84

137.318,01

4.177.648,91

RAZEM

2.646.244,25

1.737.245,15

32.439.492,64

 

Zadłużenie lokali użytkowych:
* na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 615.224,82 zł
* na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 725.561,98 zł
co stanowi 15,21 % zmniejszenia zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego.

Zadłużenie za 2012 r. dotyczy tylko osiedla Błonie, z czego kwota 415.805,39 zł zostanie umorzona po wywiązaniu się warunków ugody z Bankiem i spłacie kwoty odsetek odroczonych w wysokości 199.419,43 zł, co przedstawia poniższa tabelka:

 

Osiedle Błonie – usługi

tytuł

kwota

Kredyt

Odsetki bankowe

Odsetki odroczone

199.419,43

Odsetki bieżące

Odsetki do redukcji

415.805,39

razem

615.224,82

 

Spadek zadłużenia jest wynikiem realizacji przez Spółdzielnię zobowiązań wynikających z ugody zawartej z PKO BP w postaci systematycznych i terminowych spłat dodatkowych obciążeń finansowych, które za 2011 rok wyniosły 181.597,16 zł.

Szczegółowe dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie z tytułu bieżących rat normatywu w 2012 r. (w zł) >> zobacz tabelę

zadluzenie-miesieczne2012


Najważniejsze Zadania Do Realizacji w 2013 roku

 1. Remont balkonów w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie i ekranów w osiedlu Łęgi.
 2. Remont dachów budynków osiedla Ruta.
 3. Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym w lokalach w osiedlu Ruta.
 4. Malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Ruta, Łęgi, Błonie, Widok.
 5. Malowanie parterów w budynkach osiedla Skarpa.
 6. Remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa, Ruta.
 7. Remont wejść do klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa.
 8. Wymiana stolarki okiennej w budynkach osiedli Skarpa, Ruta, Błonie, Widok.
 9. Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Błonie, Widok.
 10. Remont ciągów pieszych w osiedlach Ruta, Łęgi, Błonie, Widok.
 11. Remont opasek wokół budynków osiedla Ruta.
 12. Remonty elewacyjne (tynki, uszczelnianie, malowanie) w osiedlu Ruta, Łęgi Poręba.
 13. Remont wind w budynkach osiedla Skarpa.
 14. Budowa miejsc postojowych w osiedlu Łęgi.
 15. Wymiana wiatrołapów w budynkach osiedla Łęgi.
 16. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu w budynkach osiedla Łęgi.
 17. Docieplenie ścian szczytowych budynków w osiedlu Skarpa oraz budynku Hetmańska 14.
 18. Docieplenie stropodachów budynków na osiedlu Błonie.
 19. Malowanie wiatrołapów w budynkach osiedla Błonie.
 20. Modernizacja hydroforni w osiedlu Łęgi.
 21. Wymiana instalacji gazowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w budynkach osiedla Łęgi.
 22. Wymiana domofonów w osiedlu Widok.
 23. Wymiana ciepłomierzy w budynkach osiedla Widok.
 24. Wymiana wykładziny na korytarzach budynku Dragonów 14.
 25. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach spółdzielni.
 26. Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach osiedla Błonie, Widok.
 27. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach spółdzielni.
 28. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:   2011 r.

Data opublikowania: 18:51, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu