Sprawozdanie ( SKRÓT)
z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2022 rok

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2022 roku prowadzona była na podstawie postanowień zawartych w ustawach: o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy

W 2022 r. odbyło się 49 posiedzeń Zarządu. Zarząd uczestniczył w 14 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 14 posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 8 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

Czynności podejmowane w Sekcji członkowsko-mieszkaniowej w roku 2022, wzorem roku poprzedniego, skupione były na sprawnej obsłudze interesantów oraz intensywnej weryfikacji danych osobowych, w tym najczęściej danych do kontaktu: adresów korespondencyjnych, numerów telefonów i adresów e-mail. Dzięki temu można było bez kontaktu osobistego załatwić formalności po nabyciu lokalu, uzyskać zaświadczenie bądź kserokopię dokumentu – często drogą korespondencji mailowej.

W ramach obsługi członków zamieszkałych, osób uprawnionych oraz właścicieli i współwłaścicieli niebędących członkami Spółdzielni, zrealizowano:

 • 398 spraw o nabycie lokali – spółdzielczych własnościowych lub odrębnych własności – w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku, umowy dożywocia lub przysądzenia,
 • 65 wydanych zaświadczeń do założenia księgi wieczystej przez sąd, o tytule prawnym do lokalu lub jego powierzchni, o członkostwie.

Porównując do poprzednich lat, w 2022 r. można było zaobserwować znaczny wzrost złożonych informacji potwierdzających zgon osób uprawnionych oraz wzrost ilości, przeprowadzonych drogą sądową bądź notarialną, postępowań spadkowych.
Według dokumentów, które wpłynęły do 31.12.2022 r., liczba członków wynosiła 12964. Systematycznie prowadzona była weryfikacja uprawnień do członkostwa oraz korekta w wyniku ustalenia przez Spółdzielnię faktycznych stanów prawnych lokali.

W 2022 r. do Spółdzielni wpłynęło 78 wniosków o wyodrębnienie. W ramach realizacji wniosków zawarto 73 umowy przeniesienia własności w odrębną własność, w tym:

 • 15 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • 52 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • 6 ze spółdzielczego własnościowego prawa do garażu.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2022 r. w zasobach Spółdzielni było 6328 lokali wyodrębnionych w tym:

 • 6034 lokali mieszkalnych,
 • 246 garaży,
 • 48 lokali użytkowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółdzielnia posiadała 34 lokale, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w tym 21 w wyniku uchwały Rady Nadzorczej. Wobec osób zamieszkujących w lokalach, do których wygasło prawo, prowadzone były działania windykacyjne oraz działania zmierzające do uregulowania stanu finansowego i prawnego lokali. W 14 przypadkach orzeczone zostały prawomocne wyroki eksmisyjne.
Dalsza egzekucja wyroków eksmisyjnych uzależniona jest głównie od złożenia przez Gminę Lublin oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego bądź wskazania pomieszczenia tymczasowego.
W ramach swojej działalności w 2022 r. Sekcja członkowsko-mieszkaniowa współpracowała z wieloma instytucjami np.: sądami, kancelariami komorniczymi, notarialnymi, Urzędem Miasta i Urzędem Skarbowym w zakresie spraw mieszkaniowych bądź lokatorskich, a także z pozostałymi działami Spółdzielni: w zakresie pozyskiwania informacji i danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań windykacyjnych oraz podjęcia wszelkich innych czynności koniecznych do prowadzenia skutecznej egzekucji np.: ustanawianie kuratora, postępowania spadkowe, wpisy w księgach wieczystych dot. aktualnego stanu prawnego oraz wpisy i wykreślenia hipoteki przymusowej.

Sprawy Sądowe

Zespół Radców Prawnych w 2022 roku reprezentował Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w 568 sprawach (w tym 323 w toku z lat poprzednich), między innymi o: zapłatę opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, eksmisję, orzeczenie o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, stwierdzenie nabycia spadku, zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zapłatę pożyczki, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zapłatę normatywu, wydanie nieruchomości, ustalenie bezzasadności zmiany wysokości opłat, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby Spółdzielni na koniec roku obrachunkowego 2022 stanowiły:

 • 11.172 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 612.511,81 m2
 • 259 lokali użytkowych o powierzchni 20.089,56 m2
 • 621 garaży o powierzchni 10.322,73 m2
 • 1.066.233 m2 ogółem powierzchni terenu, z którego 19.488,13 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była przez pracowników administracji osiedlowych oraz administracji ogólnej.
Bieżące prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy techniczne realizowane były przez Zarząd zgodnie z założeniami ujętymi w rzeczowych planach osiedli, a wykonywane przez służby Spółdzielni oraz poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.

Spółdzielnia na bieżąco zajmowała się konserwacją terenów zielonych i nasadzeń, utrzymaniem w należytym porządku placów, ciągów pieszo – jezdnych oraz placów zabaw.
Dodatkowo w roku 2022 r. udało się uzyskać środki z Budżetu Obywatelskiego w kwocie ok. 1 350 000 zł na remont ciągu pieszo jezdnego w wąwozie Czuby – LSM ( II Etap) oraz remont parkingu przy ul. Biedronki.

Dzięki podpisanym porozumieniom na dostawę energii elektrycznej w 2022 r. zostały wygenerowane oszczędności z tytułu zużycia prądu na poziomie 305 060 zł netto co ma wpływ na znaczne obniżenie wzrostu podwyżek dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Podpisane w 2020 r. aneksy do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego pozwoliły w ubiegłym roku zaoszczędzić ok. 140 916 zł netto, co pozwoliło utrzymać w skali roku cenę gazu potrzebnego do ogrzania mieszkań i podgrzewu wody w budynkach wyposażonych w kotłownię gazową.
Chcielibyśmy zagwarantować dalszą ochronę mieszkańców, lecz aktualny wzrost stawki podatku Vat, brak możliwości i woli zamrożenia dotychczasowych stawek oferowanych przez dostawców mediów jak i wygasające porozumienia oraz niesprzyjająca sytuacja gospodarcza, nie pozwala na dalsze utrzymanie stawek koniecznych do pokrycia niezależnych od nas kosztów.

Mienie Spółdzielni

Zasoby (nieruchomości nie mieszkaniowe)
– liczba lokali użytkowych – 43 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 5.183,01 m2
– powierzchnia dzierżawy terenu -18.951,40 m2

Decyzją Rady Nadzorczej w roku 2022 nie dobyło się Walne Zgromadzenie za lata 2019-2021, co spowodowało blokadę środków stanowiących zysk Spółdzielni . Środki finansowe pochodzące
z podziału zysku przez Walne Zgromadzenie mogłyby zostać wykorzystane m.in. na realizację większych potrzeb remontowych.
Pomimo ograniczonych funduszy w 2022 roku w budynkach i na terenie stanowiącym mienie Spółdzielni wykonano poniższe pilne prace remontowe i konserwacyjne o łącznej wartości 375 019,23 zł.

 • Remont parkingu przy ul. Biedronki w osiedlu Łęgi.
 • Usunięcie awarii kanalizacji przy pawilonie Stokrotka w osiedlu Ruta.
 • Remont nawierzchni w osiedlu Skarpa.
 • Remont lokalu użytkowego przy ul. Przytulnej w osiedlu Skarpa.
 • Obróbka blacharska drzwi w archiwum Spółdzielni.
 • Drobne roboty remontowe w lokalach użytkowych i budynkach własnych Spółdzielnioraz opłaty urzędowe.

Do kosztów utrzymania mienia spółdzielni należą również:
– przeglądy instalacji c.o., elektrycznej, odczyty wodomierzy,
– całoroczne utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych, placów zabaw i terenów zielonych,
– koszty amortyzacji środków trwałych oraz opłaty utrzymania terenów mienia zabudowanych.
– koszty mediów dostarczanych do domów kultury.

Ponadto wybudowano ogólnodostępny parking przy ul. Rucianej/Stokrotki na 170 miejsc postojowych, który w znacznym stopniu rozwiązał problem z parkowaniem samochodów w osiedlu Ruta.


Działalność Kulturalno – Oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa SM „Czuby” prowadzona była w 2022 roku w czterech Domach Kultury w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
Domy Kultury posiadają różne formy zajęć indywidualnych i grupowych . Zajęcia te kierowane były do dzieci , młodzieży , dorosłych.

Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się organizowane co roku przez nasze Domy Kultury ferie zimowe w ramach akcji „Zima w mieście” oraz działania wakacyjne w ramach akcji „Lato w mieście”, które dofinansowuje Urząd Miasta .
Fundusze na bieżącą działalność Domów Kultury w głównej mierze pochodzą z odpisów na działalność kulturalną lokali w naszych zasobach, jak również z opłat za uczestnictwo w zajęciach czy z wynajmu pomieszczeń.
Dużym wsparciem finansowym dla działalności naszych Domów Kultury jest także Stowarzyszenie Kultura Czubów.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni

SKRÓCONA INFRMACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI ZA 2022 ROK

Bilans za 2022 rok w wersji sporządzonej na 31.12.2022 rok po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 207 666 595,44 zł

1. Aktywa trwałe na 31.12.2022 stanowią kwotę: 148 911 716,30 zł

z tego:
– środki trwałe 148 744 896,86 zł
– wartości niematerialne i prawne 49 549,44 zł
– środki trwałe w budowie – zł
– należności długoterminowe – zł
– inwestycje długoterminowe – 117 270,00 zł

W tym:
INWESTPROJEKT ( akcje) 117 270,00 zł

2. Aktywa obrotowe na 31.12.2022 stanowią kwotę: 58 754 879,14 zł

z tego:
– należności i roszczenia ( rozrach. krótkoterminowe) – 7 020 309,94 zł
w tym:
– zaległości czynszowe lokale mieszkalne – 5 792 081,25 zł
– kredyty, wkłady, odsetki – 47 497,83 zł
– zaległości czynszowe lokale użytkowe – 660 245,50 zł
– pozostałe 520 485,36 zł
– zaległości z tyt. (co, cw, zw)
– środki pieniężne w kasie – 75 898,51 zł
– środki pieniężne w bankach – 49 877 891,40 zł
– papiery wartościowe
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 780 779,29 zł
w tym:
– fundusz remontowy – 1 313 489,27 zł –
– GZM – 449 370,35 zł
– pozostałe – zł
– inne rozliczenia międzyokresowe czynne 17 919,67 zł

3. Kapitały ( fundusze) własne ogółem 171 839 668,32 zł

– fundusz podstawowy – 122 512 590,69 zł

w tym:
– fundusz udziałowy -590 940,50 zł
– fundusz wkładów mieszkaniowych – 4 047 709,92 zł
– fundusz wkładów budowlanych – 117 873 940,27 zł
– fundusz zasobowy – 45 610 152,45 zł
– zysk netto – 1 775 971,80 zł
– niezatwierdzony wynik za 2019-2021 rok -1 940 953,38 zł

Fundusze specjalne: 16 564 909,07 zł
w tym:
– fundusz remontowy 16 510 845,34 zł

4. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2022 r. – 441 533,01 zł

– inne zobowiązania -kaucje wobec wykonawców 441 533,01 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – 16 213 387,69 zł

w tym:
– z tyt. dostaw, robót, usług – 7 582 210,40 zł
– z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje) 42 706,54 zł
– wobec budżetu 1 000 803,32 zł
– wobec ZUS
– z tyt. wkładów i kredytów – 253 061,68 zł
– wobec członków ( kaucje lok. uż; rozlicz. co – cw; zw) 4 164 779,28 zł
– nadpłata czynszu 2 727 409,60 zł
– pozostałe zobowiązania 442 416,87 zł

6. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów – 2 607 097,35 zł
– długoterminowe – 388 476,65 zł
– krótkoterminowe – 2 218 620,70 zł

7. Przychody ze sprzedaży, operacyjne, finansowe za 2022 r. – 80 163 783,56 zł

8.Koszty z działalności: eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 202022 r. – 78 447 168,28 zł

9. Zysk brutto – 1 716 615,28 zł

10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2022 r. – 384 352,00 zł

11. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM (+) – 443 708,52 zł

12. Zysk netto za 2022 rok – 1 775 971,80 zł

Zysk netto za 2022 rok zgodnie z Ustawą Prawo Spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 podlega decyzji Walnego Zgromadzenia.


Czynsze i Windykacje

W oparciu o przedłożone wnioski w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni Zarząd podjął decyzje dotyczące:

 • skierowania spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże – 97

 • skierowania spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję – 8

 • skierowania wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 6

 • wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach – 84

w tym:
16 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2022 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:

 • lokale mieszkalne – 1 044

 • garaże – 117

 • lokale użytkowe, dzierżawa terenu – 57

 • wezwania przed egzekucyjne – 11

W roku sprawozdawczym uzyskano 74 nakazy zapłaty zasądzających należności na rzecz Spółdzielni.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto Spółdzielni wpłynęło 774 712,02 zł., natomiast z tytułu odsetek ustawowych i za zwłokę – 122 445,92 zł.
Według stanu na 31.12.2022 r. zasądzone należności na rzecz Spółdzielni wynoszą 1.765.193,39 zł.

Najważniejsze Zadania Planowane Do Realizacji w 2023 roku

I. W nieruchomościach osiedli

 • Remont dźwigów osobowych i hydroforni.

 • Remont i malowanie klatek schodowych.

 • Remont elewacji (tynki, uszczelnianie, malowanie), cokołów budynków.

 • Remont balkonów.

 • Remont nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych.

 • Remont sieci kanalizacyjnej.

 • Remont instalacji gazowej.

 • Remont dachów.

 • Wymiana wodomierzy.

 • Wymiana dźwigów.

 • Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.

 • Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach Spółdzielni.

 • Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie Spółdzielni

 • Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów.

 • Doposażenie placu zabaw.

 • Konserwacja zieleni.

 • Amortyzacja.

Lublin, dnia 10.03.2023 r.

Zarząd Spółdzielni

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2011 r.    2012 r.    2013 r.    2014 r.   2015 r.   2016 r.    2017 r.    2018 r.    2019 r.   2020 r.   2021 r.