Historia i teraźniejszość

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Historia naszej Spółdzielni sięga końca lat siedemdziesiątych. Pomimo funkcjonowania w Lublinie w tym okresie takich spółdzielni mieszkaniowych jak: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, PSM „Kolejarz”, RSM „Motor”, SM „Czechów” to oczekiwanie młodych ludzi na mieszkanie wynosiło co najmniej 10 lat. Powstanie nowej Spółdzielni dawało szansę na zaspokojenie podstawowej potrzeby tych młodych ludzi jakim było posiadanie mieszkania. Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenie Członków SM „Czuby” w Lublinie odbyło się 7 marca 1979 r. Uczestniczyło w nim 94 członków założycieli. Spółdzielnia osobowość prawną uzyskała 6 kwietnia 1979 r. W pierwszym roku swojej działalności w poczet członków przyjęto 4000 osób. Pierwszy zarejestrowany Zarząd Spółdzielni to:
Roman Janczarek- Przewodniczący Zarządu,
Mieczysław Kujawa- Zastępca Przewodn. Zarządu.

Pierwszy budynek powstał już w 1979 r. przy ul. Gościnnej 1, gdzie mieszkania otrzymało 60 członków Spółdzielni. Swoją nazwę Spółdzielnia zawdzięcza specyficznemu wyżynnemu ukształtowaniu powierzchni terenu na którym zlokalizowane zostały wszystkie nasze osiedla. Na wyrzeźbionych przez naturę wzniesieniach zaczęła powstawać jedna z piękniejszych dzielnic naszego miasta. Projektanci wykorzystali naturalne ukształtowanie powierzchni, by stworzyć osiedla wkomponowane w otoczenie co spowodowało iż ich cechą charakterystyczną jest wszechobecna zieleń. Wrażenie to wzmaga jeszcze sąsiedztwo dzielnicy z kompleksem leśnym – Stary Las, spełniającym funkcję parku i dodatkowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Spółdzielni. W latach osiemdziesiątych tereny na których powstawały osiedla naszej Spółdzielni to największy plac budowy miasta. Pierwsze bloki powstawały w jedynej dostępnej w tamtym okresie technologii OWT. Zastosowanie jej pozwoliło przyśpieszyć proces inwestycyjny a co za tym idzie skrócić okres oczekiwania na mieszkania. W tym okresie mieszkania otrzymało około 8000 członków.

Z zastosowania tej technologii Spółdzielnia zrezygnowała w 1997 r. gdyż nie spełniała ona już wymogów zmienionych norm budowlanych i standardów. Lata te to również rozwój infrastruktury i realizacja budownictwa społecznego: szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia. W tym okresie powstawały kolejno następujące osiedla „Skarpa”, „Ruta”, „Łęgi”, „Błonie”, „Widok”, „Poręba”.

W porównaniu do mieszkań realizowanych wcześniej w innych spółdzielniach mieszkaniowych mieszkania oferowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” były atrakcyjniejsze o zwiększonym metrażu i jasnych kuchniach. Do chwili obecnej cieszą się one na rynku mieszkaniowym wielką popularnością. Generalnym realizatorem inwestycji do 1991 roku był „Inwestprojekt” a od 1992 r., Spółdzielnia realizowała inwestycje własnymi służbami.

 Rok 1990 zapoczątkował w całym kraju trwający do dziś okres częstych zmian w przepisach prawa dotyczących spółdzielni mieszkaniowych a w Spółdzielni „Czuby” dodatkowo okres zmieniających się w szybkim tempie składów osobowych kolejnych Zarządów Spółdzielni – w ciągu ośmiu lat zmieniło się ich aż kilkanaście. Dodatkowo wysoka inflacja i wysokie oprocentowanie kredytów bankowych wywołały w Spółdzielni pewien zastój inwestycyjny oraz kłopoty w utrzymaniu ciągłości decyzyjnej w jej zarządzaniu.

W latach dziewięćdziesiątych oddano do użytku tylko 917 mieszkań. Na szczęście nastąpił rok 1998 w którym sytuacja została całkowicie ustabilizowana. Od tego bowiem roku aż do chwili obecnej Spółdzielnią kieruje Zarząd w zasadzie niezmienionym składzie. Sukcesem Spółdzielni w latach 1998- 2003 było uzyskanie stabilizacji ekonomicznej, realizacja programu termo-modernizacji, wykonanie ogromnego zakresu prac remontowych oraz działania podejmowane przez Zarząd Spółdzielni na rzecz integracji środowisk spółdzielczych i rozwoju samorządności spółdzielczej. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie jako jedyna w regionie realizowała system budowy mieszkań w ramach tzw. Konsorcjum polegający na wzajemnym finansowaniu budowy przez grupę uczestników w określonym czasie. W ciągu 10 lat w tym systemie budowy, Spółdzielnia oddała do użytku 300 mieszkań.

Razem z budownictwem mieszkaniowym powstawały w Spółdzielni kluby osiedlowe: „Między Nami”, „Ruta”, „Łęgi”, „Błonie”, które mimo szczupłej obsady etatowej i ograniczonych środków finansowych prowadzą dla mieszkańców naszej dzielnicy działalność społeczno-kulturalną integrując członków Spółdzielni bez względu na wiek i zainteresowania. Szczególną opieką klubów objęte są dzieci i młodzież z rodzin najuboższych.

SPÓŁDZIELNIA DZISIAJ

Dziś Spółdzielnia i jej tereny to „małe miasto” zajmujące powierzchnię 109 ha. Na sześciu osiedlach wybudowano 221 budynków w tym 11 domków jednorodzinnych, 640 garaży, 280 lokali usługowych w tym 5 szkół, 11 tys. mieszkań w których zamieszkuje 30 tys. osób. Powierzchnia eksploatowanych zasobów wynosi 650 tys. m. kw, w tym 21 tys. m. kw lokali handlowych i usługowych. Spółdzielnia jako jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych Lublina zrzesza 11 tys. członków mieszkających, 265 członków oczekujących oraz 1278 współczłonków. Spółdzielnia prowadzi w ramach obowiązków statutowych szeroko zakrojone działania społeczno – wychowawcze na rzecz swoich członków. Na terenie dzielnicy, która jest samodzielnym „małym miastem” działają cztery kluby osiedlowe integrujące społeczność spółdzielczą poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez. O randze prowadzonej niewielkimi środkami działalności świadczą liczne nagrody krajowe i międzynarodowe jakie otrzymują za swe prace wychowankowie klubów.

Zarząd Spółdzielni i Stowarzyszenie Przyjaciół osiedla „Błonie” utworzył Bank Żywnościowy, który przekazuje bezpłatnie artykuły spożywcze osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

W ostatnich latach działalność inwestycyjna Spółdzielni uległa znacznemu zmniejszeniu. Wynika to po części z ograniczonych możliwości nabywania nowych terenów budowlanych, a po części z przyjęcia innej strategii działania Spółdzielni w większej mierze nastawionej na eksploatację posiadanych zasobów. Ogromną wagę Zarząd Spółdzielni, przywiązuje do rozwijania samorządności spółdzielczej, bo tylko wsłuchiwanie się w głos naszych mieszkańców może przynieść efekt w postaci zaspakajania wszystkich potrzeb mieszkańców na bieżąco.

INWESTYCJE DZISIAJ

Początek XXI wieku to rozwój nowych technologii, różnorodność materiałów budowlanych i nowatorskie rozwiązania projektowe. W latach 2001 – 2006 powstały okazałe i odmiennie architektonicznie budynki w osiedlu Poręba przy ul. Agatowej oraz w osiedlu Widok przy ul. Bursztynowej. Obecnie Spółdzielnia przystąpiła do budowy wielorodzinnego budynku przy ul. Dziewanny. W czterokondygnacyjnym budynku zaprojektowano 38 mieszkań o powierzchni od 60 do 90 m. kw oraz parking wielostanowiskowy w podpiwniczeniu.
Planowany jest również budynek 12 kondygnacyjny (mieszkania od 33 do 100 m. kw) przy ul. Wiklinowej. Na etapie przygotowania inwestycji jest budowa zespołu garażowego przy ul. Filaretów w osiedlu Skarpa. Dalsze plany inwestycji mieszkaniowych związane są z pozyskaniem terenów pod budownictwo. Nadmienić należy, że mimo znacznego wzrostu cen podstawowych materiałów budowlanych ceny naszych mieszkań są wyraźnie niższe niż u developerów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Za swoją działalność na przestrzeni 30 lat, Spółdzielnia otrzymywała różne wyróżnienia i nagrody. Najważniejsze z nich to:

  • Złota Odznaka dla Zasłużonych dla Budownictwa przyznana w 2004 r. za osiągnięcia w dziedzinie oddanej ilości mieszkań, bardzo dobrą jakość, terminowość realizacji i niskie ceny
  • I nagroda – „KRYSZTAŁOWA CEGŁA” za najładniejszy i najlepiej zrealizowany budynek Lubelszczyzny zlokalizowany przy ul. Bursztynowej 21
  • Wyróżnienie za przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej w osiedlu „Poręba” przyznane przez PTM na XVII Lubelskich Targach Mieszkaniowych

Członkowie Zarządu Spółdzielni za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15.03.2004 r. otrzymali:
– Złoty Krzyż Zasługi – Prezes Zarządu Ryszard Burski
– Srebrny Krzyż Zasługi – Z-ca Prezesa ds. eksploatacji Anna Urbanek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie otrzymała w 2004 r. zbiorową odznakę „Zasłużeni dla Budownictwa”. Osiedla Spółdzielni zdaniem mieszkańców naszego miasta to jedna z najatrakcyjniejszych dzielnic Lublina. Potwierdził to ranking dzielnic, który został przeprowadzony w 2006 r. przez Kurier Lubelski. W rankingu brano pod uwagę: standard mieszkań, modernizację bloków, liczbę placów zabaw, boisk, klubów osiedlowych, sklepów, szkół, ośrodków zdrowia oraz możliwości dojazdu do innych dzielnic miasta.