REGULAMINY, ZASADY
obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie

REGULAMIN:

 1. Walnego Zgromadzenia

 2. Rady Nadzorczej

 3. Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

 4. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  i Inwestycji Rady Nadzorczej

 5. Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Nadzorczej

 6. Pracy Zarządu

 7. Wyboru członków Zarządu

 8. Odwoływania członków Zarządu

 9. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli

 10. Gospodarki Finansowej

 11. Porządku domowego obowiązującego w osiedlach

 12. Rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę

 13. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody

 14. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali

 15. Tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego

 16. Nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań

 17. Najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym

 18. Wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości

 19. Wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu

 20. Przetargu na ustanowienie odrębnej własności

 21. Udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych

 22. Dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom SM “Czuby”

 23. Monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach S.M „Czuby”

 24. Działalności kulturalno – oświatowej

 25. Rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali
 26. Regulamin Komisji Statutowo Regulaminowej


ZASADY:

 1. Wynagradzania Członków Zarządu

 2. Dofinansowania z odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlach SM Czuby

 3. Ochrony danych osobowych

 4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum