ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Polityka prywatności

 

pieczatka-smczuby

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119)
zwanym dalej ,,RODO”

Zarząd SM ,,Czuby” w Lublinie informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,CZUBY” w Lublinie, 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Świdniku pod numerem 0000082134, posiadająca numer NIP 712-016-05-14 oraz numer REGON 000823960-75000, zwana dalej „Administratorem”;
 
2) Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 81-464-17-00 ; 81-464-17-01, fax 81-464-17-77
 
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust 1. lit. a) RODO zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – przy wstępowaniu w poczet członków spółdzielni,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez SM „Czuby” pracownicy, podmioty gospodarcze, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
5) Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie, dla których są gromadzone, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami umownymi i wymaganiami prawnymi.
 
6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresu wykonania żądania.
 
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 
8) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie.
 

 

pieczatka-glownyksiegowy

pieczatka-prezes

 

 

<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie