S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2023 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2023.

Rada Nadzorcza w roku 2023 pracowała w dwóch składach:

Do dnia 20.06.2023 r. w składzie wybranym na kadencje 2018 – 2021 r.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Waldemar Żak

Członkowie:
Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych na lata 2018 – 2021 została przedłużona na podstawie art. 90a Ustawy z dnia 2020.03.31, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – do dnia odwołania tego stanu.

Kadencja Rady Nadzorczej, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a, zgodnie art.42 z dnia 2022.07.26 ustawy o zmianie niektórych uchwał upływa w dniu zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia, w terminie 6 tygodni po wejściu w życie niniejszego przepisu.

Zarząd SM „Czuby”, mając na uwadze przepis § 75 ust.1 Statutu „Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca” zwołał Walne Zgromadzenie w dniach od 26.04.2023 r.do 14.06.2023 r.

W wyniku przeprowadzonych głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru 21 członków do Rady Nadzorczej SM „Czuby” na kadencję w latach 2023-2026:
Jerzego Kaczmarskiego, Ewę Czępińską, Marię Gajewską- Mikołajewicz z os. „Poręba”, Emilię Zamiejską, Martę Brożynę, Annę Sieradzką z os. „Widok”, Pawła Ligęzę, Konrada Klimka, Konrada Gładosza, Katarzynę Podlecką, Annę Nieśpiał z os. „Skarpa”, Mateuszu Byrę, Danutę Przybyś-Ziemba, Mariana Warycha z os. „Łęgi”, Marcina Mielniczuka, Małgorzatę Zmysłowską, Andrzeja Turskiego z os. „Błonie”, Jolantę Sławińską, Tomasza Budę, Krystiana Fariona, Piotra Zarębę z os. „Ruta”.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się 21 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru:

I. Prezydium Rady:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Nieśpiał
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Konrad Gładosz
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś-Ziemba
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Podlecka
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Konrad Klimek
6. Przewodniczący Komisji Gosp. Zasob. Mieszkan. i Inwestycji – Jerzy Kaczmarski
7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Emilia Zamiejska

II. Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący Komisji – Konrad Klimek
2. Członek Komisji Paweł Ligęza
3. Członek Komisji Katarzyna Podlecka
4. Członek Komisji Jolanta Sławińska
5. Członek Komisji Piotr Zaręba
6. Członek Komisji Krystian Farion
7. Członek Komisji Warych Marian (zastępca przewodniczącego)
8. Członek Komisji Maria Gajewska-Mikołajewicz
9. Członek Komisji Anna Sieradzka
10. Członek Komisji Tomasz Buda
11. Członek Komisji Emilia Zamiejska
12. Członek Komisji Ewa Czępińska
13. Członek Komisji Anna Nieśpiał
14. Członek Komisji Marcin Mielniczuk

III. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji:
1. Przewodniczący Komisji – Jerzy Kaczmarski
2. Członek Komisji Paweł Ligęza
3. Członek Komisji Mateusz Byra
4. Członek Komisji Piotr Zaręba
5. Członek Komisji Krystian Farion (zastępca przewodniczącego)
6. Członek Komisji Marta Brożyna
7. Członek Komisji Marian Warych
8. Członek Komisji Maria Gajewska-Mikołajewicz
9. Członek Komisji Anna Sieradzka
10. Członek Komisji Tomasz Buda
11. Członek Komisji Małgorzata Zmysłowska
12. Członek Komisji Konrad Gładosz
13. Członek Komisji Ewa Czępińska
14. Członek Komisji Andrzej Turski
15. Członek Komisji Marcin Mielniczuk

IV. Komisji Kulturalno – Oświatowej:
1. Przewodniczący Komisji – Emilia Zamiejska
2. Członek Komisji Mateusz Byra
3. Członek Komisji Katarzyna Podlecka
4. Członek Komisji Jolanta Sławińska
5. Członek Komisji Marta Brożyna
6. Członek Komisji Małgorzata Zmysłowska (zastępca przewodniczącej)
7. Członek Komisji Danuta Przybyś-Ziemba
8. Członek Komisji Andrzej Turski Andrzej

Na tym samym posiedzeniu, w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia: nr 6/2023 w sprawie odwołania Ryszarda Burskiego z funkcji Prezesa Zarządu, nr 7/2023 w sprawie odwołania Adama Ziółka z funkcji Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego, nr 8/2023 w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych, Rada Nadzorcza zgodnie z § 95 a Statutu i § 23 ust.5 Regulaminu RN, wyznaczyła 3 ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu, do czasu wyboru Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa ds. finansowych i Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych.

Do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu wyznaczono uchwałą nr 11/12/2023 Panią Martę Brożynę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, uchwałą nr 10/11/2023 Pana Pawła Ligęzę do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu, uchwałą nr 12/13/2023 Pana Tomasza Budę do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu.

Członkowie Rady oddelegowani do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu, nie wykonywali mandatu członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 46 § 1 pkt 8 ustawy prawo spółdzielcze upoważniła dwóch członków Rady Annę Nieśpiał – Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Katarzynę Podlecką – Sekretarza Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółdzielni umów cywilnoprawnych z członkami RN wyznaczonymi do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu (uchwała nr 15/1/2023 z dnia 18.07.2023 r.)

Rada Nadzorcza,18 lipca 2023 r., ustaliła kryteria wyboru członków Zarządu SM „Czuby” wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. Dnia 6 września 2023 r. podjęła uchwały: nr 20/11/2023 w sprawie wyboru Pani Marty Brożyny na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, nr 21/12/2023 w sprawie wyboru Pana Tomasza Budy na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych SM „Czuby” w Lublinie, nr 22/13/2023 w sprawie wyboru Pana Jarosława Jagitki na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds.finansowych SM „Czuby” w Lublinie. Ustaliła wysokość wynagrodzenia za pracę.
Upoważniła przewodniczącą i sekretarz Rady do podpisania umowy o pracę z wybranymi członkami Zarządu na czas określony na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rada Nadzorcza od czasu wyborów członków Zarządu pracowała w 19-osobowym składzie.

W roku 2023 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
Odbyła 11 protokołowanych posiedzeń plenarnych (5 w starym, a 6 w nowym składzie),10 posiedzeń prezydium oraz 12 posiedzeń komisji.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków.

Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu Rada Nadzorcza w 2023 r. dokonała następujących czynności:

 

Zatwierdziła:

 1. Korektę projektu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.
  Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/73/2023 z dnia 31.01.2023 r. zatwierdziła korektę planu gospodarczo – finansowego na 2022 r. dokonaną na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, decyzji Zarządu oraz urealnienia kosztów w osiedlach.
  W planie gospodarczo – finansowym osiedli na 2022 r. nastąpiły zmiany w kosztach działalności eksploatacyjnych w związku ze zmianą stawek energii elektrycznej, gazu, odpisu na przebudowę instalacji gazowej, odpisu na montaż i konserwację domofonów, uaktualnienia powierzchni lokali, od których jest odprowadzany podatek od nieruchomości, stawek za odpady komunalne oraz sprzątanie
  klatek schodowych. Wprowadzono aktualne bilanse otwarcia na funduszu remontowym osiedli, aktualny bilans otwarcia funduszu kulturalno – oświatowego w os. „Widok”.
 2. Plan zatrudnienia w Zarządzie i Administracji Ogólnej na rok 2024.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu planu zatrudnienia na 2024 r. w Zarządzie i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie, zakładającego zmniejszenie zatrudnienia z 45,5 w 2023 r. na 41 etatów w 2024, w związku z:
  – przesunięciem etatów: samodzielnego stanowiska ds. samorządowych do sekcji członkowsko-prawnej, samodzielnego stanowiska ds. ekonomicznych do działu księgowości, finansów i analiz ekonomicznych;
  – zredukowaniem stanowiska ds. OC i archiwum;
  – „wchłonięciem” Sekcji ds. płac i rozliczeń przez dział kadrowo-organizacyjny i ograniczeniem do 1 etatu;
  – przeniesieniem spraw administracyjnych do zespołu ds. GZM;
  – zredukowaniem do jednego etatu stanowiska sprzątaczki;
  – likwidacją dwóch stanowisk kierowców;
  – zamknięciem z dniem 01.01.2024 r. kasy Spółdzielni uchwałą nr 28/2/2023 r. z dnia 3.10.2023 zatwierdziła strukturę organizacyjną w Zarządzie i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2024 r.
 3. Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na rok 2024.
  Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni zatwierdzenia plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2024 rok, sporządzony na podstawie kosztów zarządzania na poziomie roku 2023 oraz uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
  ustalających stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości, plan zawarty w uchwale nr 33/75/2023 r. z dnia 10.12.2023 r.
 4. Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2024.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu planu zatrudnienia w SM „Czuby” na 2024 r., zakładającego zatrudnienie w ilości 177,5 etatów, redukującego o 19,75 etatu w stosunku do roku ubiegłego, poprzez:
  – zmniejszenie zatrudnienia w pionie podległym Prezes Zarządu z 17 do 15 etatów, w pionie podległym Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji z 145 do 132,75 etatów, w pionie podległym Zastępcy Prezesa ds. finansowych z 24 na 19 etatów;
  – zmniejszenie liczby pracowników (etatów): w os. „Skarpa” z 29 na 28,25, w os. „Ruta” z 29 na 24,5, w os. „Łęgi” z 24,5 na 21,5, w os. „Błonie” z 23,5 na 19,5, w os. „Widok” z 19 na 17, w os. „Poręba EP” z 17 na 16;
  – przeniesienie z osiedli do Zarządu 3 etatów ekonomistek (pozostawiono w os. „Ruta” i os. „Łęgi”) oraz 3 etatów inspektorów ds. technicznych uchwałą nr 34/32/2023 z dnia 19.12.2023 r zatwierdziła strukturę organizacyjną SM „Czuby” w Lublinie na 2024 r.
 5. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2023 r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
 7. Podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 r.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu złożonych ofert na badanie sprawozdania finansowego SM “Czuby” za 2023 i 2024 r. – ofert KPW Audytor Sp. z o.o., POL-TAX 2 Sp. z o.o. i Biura Rachunkowego Stanisława Zalewska – działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 12 Statutu oraz art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia uchwałą nr 30/ 99/2023 z dnia 14.11.2023 dokonać wyboru oferty POL-TAX 2 Sp. z o. o w Warszawie do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za lata 2023 i 2024.
 8. Podział Walnego Zgromadzenia na części oraz podział mandatów członków Rady Nadzorczej.
  Przedłożony przez Zarząd projekt uchwał w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części zawierał zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych podziałów. Zmiany dotyczyły przede wszystkim osiedli „Błonie” i „Ruta” i nie miały merytorycznego uzasadnienia. Miały na celu połączenie okręgów wyborczych w taki sposób, aby uniemożliwić wybór do Rady Nadzorczej osób, które stały się uciążliwe z punktu widzenia interesu Zarządu.
  Członkowie organów samorządowych z osiedli „Błonie” i „Ruta” zaproponowali powrót do dotychczas stosowanego podziału Walnego Zgromadzenia na swoich osiedlach.
  Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 11 Statutu SM „Czuby” w Lublinie, uchwalą nr 6/5/2023 z dnia 28.02.2023 r. podzieliła Walne Zgromadzenie na 21 części. Ustaliła podział członków Spółdzielni na części Walnego Zgromadzenia według zasad proporcjonalności, biorąc za podstawę § 84 ust. 1 Statutu. Członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie danej nieruchomości zaliczyła do tej samej części Walnego Zgromadzenia.
 9. Nowe stawki opłat eksploatacyjnych.
  1) z dniem 1 lipca 2023 r. zmieniano wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,80 zł/m2 na 1,10 zł/m2 w nieruchomości ER 13 przy ul. Jutrzenki 10 w osiedlu „Ruta”.
  2) z dniem 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku wprowadzono dodatkowy odpis na fundusz remontowy z przeznaczeniem na montaż instalacji domofonowej w wysokości 48 zł miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Tymiankowej 1.
 10. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2023-2026o osobę Marcina Mielniczuka (Uchwała nr 14/17/ 2023 z dnia 18.07.2023 r.).
 11. Powołanie Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwałą nr 31/18/2023 z dnia 14.11.2023 r., powołała na dwa lata doraźną Komisję Statutowo-Regulaminową Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie: Przewodniczący Komisji Marcin Mielniczuk, Członkowie: Piotr Zaręba, Paweł Ligęza, Andrzej Turski, Krystian Farion, Anna Nieśpiał, Konrad Gładosz. Przedmiotem działania komisji jest opracowanie projektów zmian Statutu SM „Czuby” w Lublinie i regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.

Wyraziła zgodę:

 1. Na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Agatowej stanowiącej działkę o numerze 19/5 (obręb 27, arkusz 11), polegającego na ustanowieniu nieodpłatnej służebności na rzecz MPWiK. Służebności Polegającej na: przesyłaniu przez nią wody oraz odprowadzeniu ścieków za pomocą pozostawionych na nieruchomości urządzeń, całodobowe prawo dostępu MPWiK do przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem (w tym wjazdu niezbędnym sprzętem) w celu ich eksploatacji, naprawy, modernizacji, usuwania awarii, wymiany, czynności kontrolnych, zmiany parametrów urządzenia przesyłowego, wykonania podłączeń oraz montażu nowych urządzeń związanych z przyłączem wodociągowym i siecią kanalizacji sanitarnej z przyłączem wzdłuż ich przebiegu, wraz z rozkopywaniem i zakopywaniem wzdłuż ich przebiegu w niezbędnym zakresie z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i naprawa ewentualnych szkód.

Dokonała zmian w regulaminach:

 1. Regulamin wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza na podstawie § 8 pkt 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie w Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, doprecyzowała zapis § 7 ust. 2 i 3 nadając im brzmienie:
  ust. 2 Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie do głosowania można pozostawić wyłącznie jedno nazwisko kandydata, na którego członek Rady głosuje.
  ust.3 Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata oraz karty do głosowania, na których skreślono nazwiska wszystkich kandydatów. Karty do głosowania, na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata, są kartami nieważnymi.
 2. Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
  W związku z uchwalonymi zmianami statutu, przez obradujące w dniach 26.04.2023 r. do 14.06.2023 r.
  Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza dokonała zmian w regulaminie:
  – w § 21 ust.1 ujednolicenia zapisów sposobu liczenia głosów, ponieważ aktualnie są one liczone inaczej w RPNO niż w np. w RN nadając mu brzmienie:
  „Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeśli zostały podjęte większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
  – w § 23 ust.1 – zmianę § 103d statutu odnoszącego się do wysokości wynagrodzenia przyznawanego członkom RPNO, nadając mu brzmienie:
  „Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.”
 3. Regulamin Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza w związku z powołaniem na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu, w związku z § 8 pkt 31 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, uchwaliła regulamin komisji, do zakresu działań, której należy opracowanie projektu zmian Statutu SM „Czuby” w Lublinie, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby”, przygotowanie treści stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie proponowanych zmian dla Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” oraz opracowywanie projektów zmian regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą obowiązujących w SM „Czuby” w Lublinie.

 

Uchyliła uchwały RN:

 1. Uchylenie uchwały nr 29/25/2022 z dnia 25.10.2022 r.
  Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu SM „Czuby” w Lublinie oraz uchwały nr 2/2023 z dnia 16.01.2023 r. RPNO „Błonie”, uchyliła uchwałę nr 29/25/2022 z dnia 25.10.2022 r. Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia od 1 lutego 2023 roku odpisu w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy ul. Szaserów 9 z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych. Złożona oferta nie obejmowała dostosowania wejść do budynków z poziomu terenu do windy dla wózków inwalidzkich. Nadto warunkiem rozpoczęcia inwestycji zawartym w przedmiotowej uchwale RPNO „Błonie” było uzyskanie z zewnątrz wsparcia finansowego PFRON oraz dofinansowanie inwestycji w ramach programu rządowego Dostępność Plus.
  W obu przypadkach, z uwagi na warunki techniczne i brak możliwości uzyskania dofinansowania.
 2. Uchylenie uchwały nr 30/26/2022 z dnia 25.10.2022 r. Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza, działajac na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu SM „Czuby” w Lublinie oraz uchwały nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 r. RPNO „Błonie”, uchyliła uchwałę nr 30/26/2022 z dnia 25.10.2022 r. Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia od 1 lutego 2023 roku odpisu w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Kawaleryjskiej 16 z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych. Złożona oferta nie obejmowała dostosowania wejść do budynków z poziomu terenu do windy dla wózków inwalidzkich. Nadto warunkiem rozpoczęcia inwestycji zawartym w przedmiotowej uchwale RPNO „Błonie” było uzyskanie z zewnątrz wsparcia finansowego PFRON oraz dofinansowanie inwestycji w ramach programu rządowego Dostępność Plus.
  W obu przypadkach z uwagi na warunki techniczne i brak możliwości uzyskania dofinansowania.

 

Rozpatrzyła odwołania członków Spółdzielni od uchwał RPNO i Zarządu:

 1. Mieszkańca z osiedla „Skarpa”, odwołanie od decyzji Zarządu z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie braku zgody na zmniejszenie lub zniesienie zaliczki na CO w opłatach eksploatacyjnych z uwagi, iż mieszkanie stoi puste.
  Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółdzielni, postanawia uchwałą nr 17/40/2023 dnia 18.07.2023 r. utrzymać w mocy decyzję Zarządu Spółdzielni z dnia 5 maja 2023 r.
  wyjaśniając, że wysokość zaliczki została naliczona zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, została zwiększona o 25% od września 2022 r. i o 32% od listopada 2022 r. w związku z
  ogłoszeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla ciepła.
  Stwierdzenie zawarte w odwołaniu „ponieważ mieszkanie jest puste i będzie stało puste więc nie będzie ogrzewane i nie zużyje CO” jest nieprawdziwe. Budynek i mieszkanie będą ogrzewane, a wszyscy współwłaściciele budynku i właściciele położonych w nim lokali są obowiązani ponosić jego koszty.
 2. Mieszkańców budynków Watykańska 6, 8, 10, odwołanie od uchwały nr 21/2023 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 27.06.2023 r. w sprawie wymiany wciągarki, lin nośnych i organiczników prędkości w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Watykańskiej 10 – klatka druga.
  Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 w związku z § 103 b pkt 3 Statutu SM „Czuby” w Lublinie, nie znalazła podstaw do uchylenia uchwały RPNO „Ruta”.
  Uchwałę nr 21/2023 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla podjęła, po przeglądzie okresowym dźwigu w II klatce. W wyniku przeprowadzonego przeglądu przez Urząd Dozoru Technicznego w dniach 10 i 17.10.2023 r. i 13.11.2023 r. oraz dokonanej ocenie stanu technicznego wyciągarki
  stwierdzono nadmierne zużycie podzespołów, brak możliwości regulacji luzów i zalecono przeprowadzić naprawę wyciągarki lub wymienić ją na nową.
 3. Mieszkańców budynków Watykańska 6, 8, 10, odwołanie od uchwały nr 32/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczo – Finansowego Osiedla „Ruta” na 2024 r., w związku z umieszczeniem w planie funduszu remontowego nieruchomości ER- 14, przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10, wydatku w kwocie 73 tys. zł na remont dachu budynku przy ul. Watykańskiej 4 (mienie Spółdzielni).
  Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36, w związku z § 103 b ust. 1 pkt 1 Statutu SM „Czuby” w Lublinie postanawia, uchylić uchwałę nr 32/2023 RPNO. Uznała, iż środki na remont dachu przy ul. Watykańskiej 4 nie powinny pochodzić z funduszu remontowego nieruchomości ER-14.

 

W formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła stanowisko w sprawie:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 11.04.2023 r. ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2022 r. składającego się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 207 666 595,44 zł, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w wysokości 1 775 971,80 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującym wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę o 6 009 529,24 zł, zestawienia zmian w funduszach własnych za 2022 r. wykazującego zmniejszenie o kwotę 3 975 397,23 zł, postanowiła nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. W przedłożonym sprawozdaniu finansowym znalazła błędne kwoty, a niektóre pozycje w tabelach niezrozumiałe. Nadwyżkę zaliczek na media, nad kosztami zakupu mediów, która wyniosła 3 678 654,34 zł i została opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 38 4351,679 zł. Takie nieprecyzyjne szacowanie (zawyżanie) kosztu zakupu mediów oceniła jako działanie wbrew interesowi mieszkańców.
  Przedstawione przez Zarząd poprawki i wyjaśnienia dotyczące kwot umieszczonych w tabelach sprawozdania, a także, że pobrany podatek zostanie skorygowany i wróci do Spółdzielni w przyszłym roku, Rada uznała za niewystarczające do zmiany stanowiska w sprawie braku rekomendacji do jego przyjęcia.
 2. Zmian Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 21.03.2023 r. ze zmianami w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 638 z póżn. zm.) wprowadzonymi U s t a w ą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2020 poz. 568 z póżn. zm.) – po przeanalizowaniu proponowanych zmian zawartych w § 72 ust. 5,6,7,8,9,10, § 88 ust. 3, § 88a.§ 103d. § 113 statutu spółdzielni oraz w § 17 ust. 3,4,5, § 18 ust.2 i 3 , § 19 ust.1 , § 20, § 24 ust. 1, §25 , § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej – wniosła o umieszczenie przedstawionych zmian w projektach uchwał Walnemu Zgromadzeniu oraz o przyjęcie uchwał zgodnie z przedłożonymi projektami.
 3. Zasady podziału zysku netto za 2022 r.
  Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2022 r. zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały:
  Zysk (netto) za 2022 r. w wysokości 1 775 971,80 zł przeznaczyć:
  1) Kwotę (+) 152 914,37 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno- finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego danego osiedla.
  2) Kwotę (+) 893 595,02 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
  3) Kwotę (+) 729 462,4 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.
  Rada Nadzorcza wniosła o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.
 4. Odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni.
  Po zapoznaniu się 21.03.2023 r. z propozycją Zarządu zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Spółdzielni, położonego w Lublinie przy ul. Różanej 7/135B, o
  powierzchni użytkowej 34,76 m2, oraz przedstawionym uzasadnieniem, że nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia została odzyskana przez Spółdzielnię w toku postępowania eksmisyjnego, prowadzonego w stosunku do zadłużonych lokatorów oraz informacji, że cena uzyskana przy zbyciu przedmiotowego lokalu pozwoli pokryć zadłużenie z tytułu czynszu najmu, a ewentualna różnica pomiędzy ceną netto, uzyskaną na przetargu a obciążającym lokal zadłużeniem z tytułu czynszu najmu,zasili fundusz remontowy nieruchomości- postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały (na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni, zgodnie z przedłożonym projektem.
 5. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2022 r.
  Rada Nadzorcza po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022, po dokonanej ocenie pracy członków Zarządu oraz ocenie działań mających na celu udostępnienie indywidualnych kont z opłatami czynszowymi, wprowadzeniem korespondencji i wysyłki faktur drogą mailową, bieżącą obsługę prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań sądowych między innymi z mieszkańcami nieruchomości Watykańska 6, 8,10, działań związanych z wymianą instalacji gazowej w osiedlach „Skarpa” i „Łęgi”, postanowiła nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2022 r.

 

Rozpatrzyła wnioski Zarządu:

1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
1) Rada Nadzorcza 31.01.2023 r. rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie planowanej regulacji płac od 01.01.2023 r,
2) odroczyła do czasu przedłożenia przez Zarząd bilansu i opinii biegłego rewidenta na temat oceny sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2022 r.

2. W sprawie premii dla członków Zarządu za I, II, III, i IV kwartał 2023 r.
Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności gospodarczo-finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego oraz Zastępców Prezesa: Bożeny Zielińskiej i Adama Ziółka do czasu pełnienia przez nich ww. funkcji, postanowiła nie przyznać im premii, za I i II kwartał 2023 r.
Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę brak wniosku (rekomendacji) Komisji Rewizyjnej o przyznaniu członkom Zarządu Prezesowi Zarządu Marcie Brożynie, Zastępcom Prezesa: Tomaszowi Budzie i Jarosławowi Jagitce premii za III kwartał 2023 r. oraz treść § 5 ust. 1 i 2 Zasad wynagradzania członkówZarządu SM „Czuby” w Lublinie, postanowiła nie przyznawać członkom Zarządu premii za III kwartał 2023 r.

Przyznała członkom Zarządu premię za IV kwartał 2023 r., w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie, za duże zaangażowanie, otwartość na zgłaszane propozycje innych form i metod pracy mających wpływ na lepsze funkcjonowanie, dobrą komunikacjęz mieszkańcami, podejmowanych działań mających na celu minimalizację kosztów.

3. W sprawie przyznawania ryczałtowych wynagrodzeń dla członków organów samorządowych Spółdzielni w kontekście planowanych zmian do Statutu.

4. Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych Tomasza Budy dot. rozważenia możliwości zmiany Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach w SM „Czuby” w Lublinie tj. części zapisów dot. obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zakresie wykonywania napraw, wymian i odnowień m.in. balkonów, loggie i tarasów określonych w §7 ust. 1 pkt 6 lit. b– c i § 6 stanowiącego o obowiązkach Administracji Osiedla w kwestii konserwacji, napraw, remontów balkonów (pkt 5) – przekazany do Komisji Statutowo – Regulaminowej.

 

Rozpatrzyła wnioski członków RN:

 1. Pana Andrzeja Turskiego dot. zmiany Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania oraz przeprowadzenia spotkania/szkolenia dla członków organów SM „Czuby” dot. rozliczania kosztów eksploatacyjnych ogrzewania.
 2. Pana Krystiana Fariona dot. przedstawienia informacji o ilości zamówionej cieplej wody użytkowej, faktycznie zużytej cieplej wody przez mieszkańców SM „Czuby” w Lublinie w ciągu ostatnich 3 lat, z rozbiciem na te lata.
 3. Pana Krystiana Fariona dot. zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Pana Piotra Zaręby wskazane do umieszczenia w porządku obrad posiedzenia RN.
 5. Pana Jerzego Kaczmarskiego dot. zmiany statusu Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Nadzorczej SM „Czuby” z doraźnej na komisję stałą.
 6. Pani Emilii Zamiejskiej dot. kwestii pracowników w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 7. Pani Emilii Zamiejskiej dot. rozliczenia; na jaki cel zostały wykorzystane środki z osiedla „Widok”, wnoszone przez członków w opłatach eksploatacyjnych na działalność kulturalno – finansową. Rozliczenia tych kosztów, ilości osób korzystających z organizowanych imprez.

 

Rozpatrzyła wnioski członków Spółdzielni:

 1. Wnioski członków Spółdzielni zam. w osiedla „Ruta” w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania dot. zmian przepisów umożliwiających wybór nowego przedstawiciela oraz zmiany sposobu zawiadamiania członków o obradach – przekazany do Komisji Statutowo – Regulaminowej.
 2. Członka zam. w osiedlu „Widok” w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody w SM „Czuby” w Lublinie – przekazany do Komisji Statutowo – Regulaminowej.
 3. Członków zam. w osiedlu „Widok” w sprawie budowy i modernizacji placów zabaw.

 

Analizowała:

 1. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych na posiedzeniach:
  – 11.04.2023 r. – za 2022 r.
  – 16.08.2023 r. – za I kwartał 2023 r.
  – 03.10.2023 r. – za I półrocze 2023 r.
  – 19.12.2023 r. – za III kwartały 2023 r.
 2. Wyjaśnienia dot. Aneksów do Zasad (polityki) Zakładowego Planu Kont SM „Czuby” w Lublinie.
  W reakcji na prośbę Andrzeja Turskiego zgłoszoną w trakcie posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 20 września 2022 r. dotyczącą Aneksu Nr 2 do Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Zarząd przedstawił do wiadomości RN:
  – treść wniosku księgowości SM „Czuby” do Zarządu z dnia 10.11.2021 r.;
  – treść Aneksu Nr 2 do Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadzonego uchwałą Zarządu z listopada 2021 roku.
  Wyjaśnił, dlaczego dla realizacji budowy parkingów na osiedlach „Ruta” i „Łęgi”, była konieczność zasilenia funduszu mienia Spółdzielni, czy przeksięgowanie środków (kwota ponad milion zł) z funduszu zasobowego na fundusz mienia Spółdzieli może się odbywać bez wiedzy (zgody) Rady Nadzorczej, jaka jest definicja funduszu zasobowego Spółdzielni, kto jest dysponentem funduszu zasobwego Spółdzielni.
 3. Wyjaśnienie dot.: jakie fundusze są tworzone w Spółdzielni oraz kto i na jakiej podstawie utworzył fundusz zasobowy inwestycyjny mienia Spółdzielni.
 4. Informację dotyczącą termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 wraz z wykonaniem napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG.
 5. Informację dot. Listu protestacyjnego z dnia 31.01.2023 r. celu, w jakim przesłano wszystkim mieszkańcom SM „Czuby” – a nie ustawodawcy- bezprzedmiotowy list protestacyjny podpisany przez wszystkich członków Zarządu oraz kosztów wydruku tego listu, a także sposobu jego dystrybucji.
 6. Sprawozdanie z pracy Domów Kultury działających w SM „Czuby” w Lublinie za 2022 r. / podsumowanie działalności/
 7. Wnioski w sprawie przyznawania ryczałtowych wynagrodzeń dla członków organów samorządowych Spółdzielni w kontekście planowanych zmian do Statutu.
 8. Nowe przepisy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na remonty i termomodernizacje. Omówienie możliwości udzielania wewnętrznych pożyczek.
 9. Informację dot. wskazania osoby zajmującej się możliwością pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie remontów w Spółdzielni.
 10. Informację z czyich środków docieplano budynki w zasobach SM „Czuby”?
 11. Informację dotyczącą sporu pomiędzy mieszkańcami ul. Watykańskiej 6, 8, 10 a Spółdzielnią.
 12. Informację w zakresie lustracji inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.:
  Andrzej Turski (pełniący funkcję przewodniczącego RN w poprzedniej kadencji) poinformował, że Rada Nadzorcza nie została powiadomiona o tej lustracji, przez co nikt z członków Rady nie miał szans w niej uczestniczyć. Zgodnie z art. 92 § 1 Prawa spółdzielczego „lustrator obowiązany jest powiadomić
  radę zarząd o rozpoczęciu lustracji. Członkowie rady uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji”,Tymczasem w Protokole napisano „Lustrację przeprowadzono w dniach 16 kwietnia 2023 r do 30 kwietnia 2023 r. W dniu 16 kwietna 2023 r. na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni lustrator omówił
  tematykę lustracji działalności eksploatacyjnej, Zarząd Spółdzielni o rozpoczęciu lustracji zobowiązał się powiadomić Radę Nadzorczą. Zarząd celowo tego nie wykonał.
 13. Informacja członków RN tymczasowo pełniących funkcję członków Zarządu z bieżącej działalności zarządu.
 14. Informację dot. funkcjonujących w SM „Czuby” w Lublinie Związków Zawodowych.
 15. Informację w sprawie podjętej decyzji przez Zarząd dot. zgłoszonej skargi na kierownika administracji osiedla „Błonie”.
  Rozpatrzyła skargę członka zamieszkałego w osiedlu „Błonie” na działania zarządu i kierownika Adm. osiedla „Błonie”.Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skargą członka Spółdzielni z dnia 25.08.2022 r. na działalność Zarządu, pismem Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych odnosząc się do Skargi, uchwałą nr 27/2023 z dnia 24.04 2023 r. RPNO „Błonie” w sprawie: oceny pracy Kierownik Administracji Osiedla „Błonie”,
  wysłuchaniu oceny pracy kierownika administracji osiedla „Błonie” przedstawionej przez Elżbietę Szabałę pełniącą funkcję przewodniczącej RPNO „Błonie”, podjęła uchwałę nr 18/4/2023 z dnia 18.07.2023 r. w której postanowiła uznać skargę członka Spółdzielni z nieruchomości EB 04 z
  osiedla” Błonie” za zasadną oraz zobowiązać Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w celu rozpatrzenia skargi na zachowanie się Kierownika Administracji Osiedla „Błonie” wobec członków Spółdzielni, w terminie do 31.08.2023 r.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej udział brali członkowie Spółdzielni, którzy w swoich wystąpieniach mieli możliwość zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący w większości członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli szczegółowo i na bieżąco informowali te oba gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:
– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i tablicach osiedlowych;
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni, a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli;
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Katarzyna Podlecka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Anna Nieśpiał

 

 

 

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  2021 r., 2022 r.