ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 5/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Protokół nr 5/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 28.01.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.01.2014 r.
– 1 osobie wyraził zgodę na przedłużenie terminu spłaty pod warunkiem dokonania wpłaty 6 000,- zł na poczet zadłużenia w terminie do 31.03.2013 r. Wysokość kolejnych rat i termin całkowitej spłaty zadłużenia Zarząd ustali po spełnieniu warunku.

skierowanie wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 12 dłużników wymienionych w załączniku, gdyż podejmowane przez spółdzielnię działania: wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty okazały się bezskuteczne- w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 4 osobom w wysokości 30%
– 4 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

– zastosowania od 01.01.2013r proporcji z art. 90 ustawy o VAT w celu odliczenia podatku naliczonego przy zakupach w Domach Kultury.

Zarząd Spółdzielni w związku z interpretacją przepisów Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług dotyczących działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej w Domach Kultury zatwierdził do zastosowania przepisu art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystując ustaloną proporcję dla Spółdzielni Mieszkaniowej  „CZUBY” w Lublinie.

– opodatkowania mediów od 01.01.2013 podatkiem od towarów i usług w lokalach z własnościowym prawem do lokalu użytkowego, do lokalu użytkowego z odrębną własnością oraz lokali w podstacjach ciepła będących własnością LPEC wg stawki podstawowej VAT 23% .

Zarząd Spółdzielni w związku z interpretacją przepisów Dyrektorów Izb Skarbowych w Łodzi, Warszawie i Katowicach dotyczących opodatkowania stawką podstawową 23% mediów postanowił: opłaty za media (wywóz nieczystości ,dostawa wody) dotyczące lokali użytkowych zajmowanych na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wyodrębnionej notarialnie własności oraz lokali w podstacjach ciepła będących własnością LPEC opodatkować stawką podstawową VAT 23%.

– podjął jednomyślnie – 3 za, uchwałę następującej treści:


Uchwała nr 3/2013

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.01.2013 r.

w sprawie:  przyjęcia, zatwierdzenia i stosowania jednolitego tekstu /polityki/ rachunkowości
Zakładowego Planu Kont Spółdzielni  Mieszkaniowej „CZUBY”

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września I994r. o rachunkowości (tj.:Dz.U. z 2002r. Nr 76, póz. 694 z późn. zm.) wprowadza się jako obowiązujące do stosowania
w spółdzielni od dnia 1 stycznia 2012 roku określone w niniejszej uchwale zasady polityki rachunkowości.

1. Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących w spółdzielni:

  1. ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
    – Zakładowego Planu Kont,
    – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowy nośnikach danych,
    – opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego),
  4. systemu służącego ochronie danych (w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów)

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” ul. Watykańska 6 w Lublinie prowadzone są w siedzibie Spółdzielni .

Załącznik Nr 1 .

Tekst jednolity Zakładowego Planu Kont

– podpisania aneksu

Zarząd Spółdzielni podpisał aneks do planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za rok 2012 wg. Załącznika.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie o §46 pkt 2 ppkt 6 Regulaminu udzielania zamówień Administracja os. Skarpa wnosi o wyraził zgody na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonania montażu lamp z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Sympatycznej 2 firmom:

1. JATECH Lublin – wymiana 11 sztuk lamp przed windami
2. ELEKTROŁUK – Usługowy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych – wymiana 16 sztuk lamp na klatce schodowej na lampy z czujnikami ruchu zakupione przez Administrację os. Skarpa

Środki finansowe konieczne do wykonania w/w robót zostały zabezpieczone na funduszu remontowym nieruchomości 17ES.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

rozszerzenie działalności gospodarczej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi na rozszerzenie działalności gospodarczej w lokalu o punkt przyjęć pralni – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

zakup kopiarki dla potrzeb administracji Skarpa

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup kopiarki dla potrzeb administracji osiedla Skarpa w firmie Kserotechnika za kwotę 1 845,00zł,-


Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 04.02.2013 r. przyjął do pracy n/w osoby:

1. na czas określony tj. do dnia 31.12.2013 r. w wymiarze 1/2 etatu w pracownika w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Skarpa” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

2. na czas określony tj. do dnia 31.12.2013 r. w wymiarze 1/4 etatu pracownika na stanowisku instruktora ds. społeczno-wychowawczych w Domu Kultury Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– nie przedłuża umowy o pracę z pracownikiem – gospodarzem rejonu mieszkalnego w os. Skarpa, z którym umowa rozwiązana zostanie 31.01.2013 r.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie