ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 23/2013 z dnia 04.06.2013 r.

Protokół nr 23/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 04.06.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 30.04.2013 r.
– 4 osobom w terminie do 31.05.2014 r.
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminy – poprzedni nie zachowany

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie
oraz z tytułu rat normatywu
– 2 osobom w wysokości 50%

zaliczenia wpłat jako jednorazowa

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uznanie wpłaty dokonanej przez członka zam. przy ulicy Watykańskiej w osiedlu Ruta w dwóch ratach tj. 2.05.2013 r. i 10.05.2013 r. w wysokości 15 986,55 zł i 51,93 zł jako jednorazowa jako korzystniejszą dla spłacającego kredyt i odsetki ciążące na zajmowanym przez w/w mieszkaniu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie zapytania o cenę na sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 16 w osiedlu Błonie . Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

zwiększenia zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenie ilościowe zakresu realizowanych robót remontowych ( wymiany elementów odwodnienia , pas nadrynnowy , montaż obróbki blacharskiej , gzymsu , montaż koszy zbiorczych ) budynku przy ulicy Szmaragdowej 16 i 36 w osiedlu Widok i zlecenie ich wykonania w ramach realizowanej umowy na roboty dekarskie firmie REMBUD.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie:
a) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wykonanie wymiany drzwi wejściowych wewnętrznych do klatek schodowych w budynku przy ulicy Fantastycznej 6 w osiedlu Skarpa firmie Fabryka Okien SPEKTRUM Sp. z o.o.

b) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wymiany elementów odwodnienie na klatce III budynku przy ulicy Bursztynowej 32 w osiedlu Widok firmie REMBUD.

uzupełnienie dokumentów przetargowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do oferenta o dostarczenie brakujących dokumentów przetargowych na remont balkonów w budynku przy ulicy Romantycznej 8 w osiedlu Skarpa.

zawarcie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przedłużenie terminu do dnia 31.07.2013 r. na wykonanie przez INWESTPROJEKT SA projektu technicznego na wymianę instalacji gazowej w budynkach osiedla Łęgi .

skrócenie okresu wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę dzierżawcy na skrócenie okresu wypowiedzenia do faktycznego przekazania terenu przy ulicy Szmaragdowej Administracji Osiedla, a nie jak prosił do 31.maja 2013 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dzierżawcy.

zaliczenia kosztów ulepszenia lokalu na poczet zaległości

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaliczenie kwoty 1 070 zł wynikającej z trwałego ulepszenia lokali przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie na poczet zaległości czynszowych najemcy – zgodnie z § 11 pkt 5 umowy z dnia 16.07.2009 r.- – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy .

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

wyraził zgodę:
a) osobie dysponującej lokalem mieszkalnym . ul. Rycerskiej w osiedlu Błonie na rozpoczęcie działań zmierzających do dokonania wzajemnej zamiany mieszkań z osobom , która zobowiązała się do spłaty w całości zadłużenia ciążącego na lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zamieniających lokale,

b) na przedłużenie terminu do 31.12.2013 r. na załatwienie formalności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do lokalu przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protoko9le umieszczono dane osobowe ubiegającego się o lokal.

Ad.5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie