ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 19/2013 z dnia 07.05.2013 r.

Protokół nr 19/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 7.05.2013 r
.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.
– 1 osobie w miesięcznych ratach po 200 zł

oraz z tytułu bieżących rat normatywu
– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 28.02.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.05.2014 r.

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 22 nizej wymienionych osób wobec których działania tj. wysyłanie wezwań rozkładanie zaległości na raty okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników .

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu.

uwzględnienia korekty rozliczenia ciepła za 2012 r.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na sporządzenie korekty rocznego rozliczenia kosztów podgrzania ciepłej wody za 2012 r. dla mieszkania przy ul. Sasankowej w osiedlu Ruta.

Sporządzona w dniu 22.01.2013 r. korekta rozliczenia ilości zużycia ciepłej wody za IV kw. 2012 r. w ilości 60 nie została uwzględniona w danych przekazanych przez Spółdzielnie do firmy Ista – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

podnajęcia lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni Agnieszce Klepackiej wyraził zgodę na podnajęcie całości lokalu użytkowego przy ulicy Radości 11/4A na okres 6 miesięcy.

przedmiotów przejętych z lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie zbycia lub sposobu zagospodarowania rzeczy z lokalu użytkowego przy ulicy Tymiankowej 58, a uprzednio zinwentaryzowanych przez komornika sądowego, podejmie po zapoznaniu się z opinią prawną w powyższej sprawie .

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót remontowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie wykonania robót remontowych w supermarkecie Aldik przy ul. Bursztynowej 36 w Lublinie Firmie P.H.U. MARBUD  jako wskazanemu kontrahentowi przez Firmę Aldik, polegających na wykonaniu 18 szt. gniazd w ścianach umożliwiających swobodny przesuw 9 wiązarów kratowych stalowej konstrukcji dachu. W ramach zlecenia zrealizowane zostaną jednocześnie prace polegające na kompleksowym remoncie elewacji południowej i częściowym remoncie elewacji północnej. Identyczny zakres robót na elewacji siedziby Administracji Osiedla „WIDOK” (mienie Spółdzielni) wykonuje polecana przez Aldik Nova Sp. z o.o.. Firma P.H.U. MARBUD. Jej oferta została wybrana w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę jako najkorzystniejsza cenowo.

udostępniania kopii ekspertyz lub projektów technicznych wykonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do tego typu opracowań a działające na zlecenia lub umowy z S.M. „Czuby”.

Zarząd Spółdzielni sposób postępowania w takich przypadkach określi po zapoznaniu się z opinią prawną dot. udostępniania ksero w/w dokumentów oraz odpowiedzialności spółdzielni w związku z ich udostepnieniem.

uzupełnienie brakujących dokumentów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców na roboty związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Błonie o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 13.05.2013 r. do godz. 17.00.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni analizował scenariusz – Informacja dla przewodniczącego zebrania co do sposobu prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, a w szczególności rozpatrywanie projektów uchwał skierowanych przez członków do Walnego Zgromadzenienia

a) nie spełniające wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, które nie były wywieszone do wiadomości członków i nie będą poddawane pod głosowanie. Wniosek podpisany przez mniej niż 10 członków

b) spełniające wymogi formalne określone w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, które zostały na 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia wyłożone do wiadomości członków. Wnioski te zostały podpisane przez co najmniej 10 członków

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie