LUBLIN, 25.06.2012 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust. 8 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedkłada członkom informację o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 7.05.2012 r. do 20.06.2012 r. Zarząd Spółdzielni po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymaganą Statutem ilość głosów otrzymały i w związku z tym zostały przyjęte niżej wyszczególnione uchwały objęte porządkiem obrad:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r. – oddano 614 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 471 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 110 głosów,
– wstrzymujących się – 33 głosy.

UCHWAŁA Nr 1 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 r. – oddano 647 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 468 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 129 głosów,
– wstrzymujących się – 50 głosów.

UCHWAŁA Nr 2 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalność w 2011 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni z działalności za 2011 r. – oddano 650 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 476 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 136 głosów ,
– wstrzymujących się – 44 głosy.

UCHWAŁA Nr 3 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r., bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, dodatkową informacją z objaśnieniami i pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor”, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2011 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2011, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 278 921 993,22 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 475 918,86 złotych.
 4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujący stan środków na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 20 653 823,69 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym za rok obrotowy 2011.
 6. Dodatkowej informacji i objaśnienia za 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2011 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oddano 670 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 493 głosy,
– za nieudzieleniem absolutorium – 136 głosów,
– wstrzymujących się – 41 głosów.

UCHWAŁA Nr 4 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 493 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 136 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 41 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2011 r. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. oddano 670 głosy , w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 477 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 135 głosów,
– wstrzymujących się – 58 głosów.

UCHWAŁA Nr 5 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 477 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 135 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 58 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium Annie Urbanek zastępcy prezesa ds. eksploatacji za okres od 01.01.2011 r. do 20.05.2011 r. oddano 657 głosów , w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 553 głosy,
– za nieudzieleniem absolutorium – 35 głosów,
– wstrzymujących się – 69 głosów.

UCHWAŁA Nr 6 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Pani Annie Urbanek – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2011 r. do 20.05.2011 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 553 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 35 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 69 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacji za okres od 29.11.2011 do 31.12.2011 r. oddano 660 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 480 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 96 głosów,
– wstrzymujących się – 84 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 29.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 480 członków Spółdzielni.

2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 96 członków Spółdzielni.

3. Wstrzymało się od głosowania 84 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r. oddano 629 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały I oddano – 576 głosów,
– przeciw podjęciu – 39 głosów,
– wstrzymujących się – 14 głosów.

UCHWAŁA Nr 8 /2012
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2011 r. w wysokości 194 365,94 zł przeznaczyć do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wg. załącznika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 8/2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

Nadwyżka bilansowa za 2011 r. w kwocie 194 365,94 zł zostanie podzielona zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie

194 365,94: 641 888,29 m2 (powierzchni użytkowej mieszkań, lokali użytkowych własnościowych i garaży) = 0,302803 zł/m2 – rocznie

Osiedle

Pow. użytkowa

Kwota

Skarpa

141 676,34

42 900,07

N. Skarpa

2 650,30

802,52

Ruta

139 497,76

42 240,39

Łęgi

104 616,62

31 678,26

Błonie

88 479,00

26 791,75

Widok

89 440,15

27 082,78

Poręba

75 528,12

22 870,17

———————————————————————————————-

Razem

641 888,29

194 365,94

VI. W głosowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r. – oddano 625 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 503 głosy,
– przeciw podjęciu – 61 głosów,
– wstrzymujących się – 61 głosów.

UCHWAŁA Nr 9 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierza się odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. W głosowaniu w sprawie uczestnictwo członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową oddano 620 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 512 głosów,
– przeciw podjęciu – 63 głosy,
– wstrzymujących się – 45 głosów.

UCHWAŁA Nr 10 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością oświatową i kulturalną.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Spółdzielnię w ramach ustalonych opłat eksploatacyjnych, zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu SM „Czuby” w Lublinie oddano 580 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 475 głosów,
– przeciw podjęciu – 56 głosów,
– wstrzymujących się – 49 głosów.

UCHWAŁA Nr 11/2012
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 11/2012
Walnego Zgromadzenia

SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 61 otrzymuje brzmienie:

 1. „Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązani do wnoszenia do Spółdzielni opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni.
 3. Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 3.
 5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.
 6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
 7. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, hydroforni, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
 8. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.
 9. Opłaty określone w ust. 1 – 3 i 5, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.”

2) § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego pod dniu zgłoszenia wystąpienia.
Na uzasadniony wniosek członka okres ten może ulec skróceniu.”

3) § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,”

4) § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”

5) § 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

6) § 77 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.”

7) § 77 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”

8) § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.”

9) § 78g ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

10) § 78g ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.”

11) § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.”

12) § 84d ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

 1. „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust.1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”

13) § 85 otrzymuje brzmienie:

 1. „Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
 3. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.”

14) § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 1. „Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, nabycia Zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  12) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków ( nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  22) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
  23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  24) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  25) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  26) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  27) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
  28) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  29) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  30) uchwalanie innych regulaminów,
  31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
  34) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
  35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
  36) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.”

15) § 93 otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:

 1. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni,
 3. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 4. sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
 5. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
 6. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 7. zawieranie z członkami umów:
  a/ o budowę lokalu,
  b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
 9. sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 10. udzielanie pełnomocnictw,
 11. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 12. odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 13. występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu.”

16) Skreślić podrozdział E. Rady Osiedli (§ 100-103).

17) W § 103b otrzymuje brzmienie:

 1. „Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
  1) uchwalenie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
  2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
  3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
  5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury
  6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
  7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno- oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno- oświatowych w osiedlu,
  8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
  9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
  10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
  11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
  12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
  13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
  14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno- wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
  15) opiniowanie nowo opracowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty dotyczące Administracji danego Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.”

18) § 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.”

19) § 108 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„fundusz kulturalno-oświatowy.”

20) § 109 otrzymuje brzmienie:

 1. „Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
 2. Ustala się następujące zasady podziału nadwyżki bilansowej:
  1) podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali członków o innym przeznaczeniu,
  2) kwotę nadwyżki bilansowej, ustalonej według zasad określonych w pkt 1, dzieli się na członków według udziałów członka w nieruchomości wspólnej na podstawie uchwał Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości,
  3) członkostwo w Spółdzielni przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
 3. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na:
  1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,
  2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
  3) fundusz kulturalno-oświatowy,
  4) fundusz zasobowy,
  5) fundusz świadczeń socjalnych.
 4. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
  1) funduszu zasobowego
  2) funduszu udziałowego
  3) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
  4) funduszu kulturalno-oświatowy.”

21) § 109a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie § 4 ust. 3 Statutu, a przychodami z opłat, o których mowa w § 61 Statutu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.”

22) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2012 r.”

IX. W głosowaniu w sprawia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 588 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 493 głosy,
– przeciw podjęciu – 48 głosów,
– wstrzymujących się – 47 głosów.

UCHWAŁA Nr 12 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 12/2012
Walnego Zgromadzenia

SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”

2) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.5 Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

3) § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.”

4) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”

5) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Otwierający obrady przeprowadza wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.”

6) § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„ 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie”.

7) § 23 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

 1. „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”

8) § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.”

X. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 578 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 476 głosów,
– przeciw podjęciu – 47 głosów,
– wstrzymujących się – 55 głosów.

UCHWAŁA Nr 13 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 13/2012
Walnego Zgromadzenia

SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 3 otrzymuje brzmienie:

 1. „Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
 3. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.”

2.§ 8 otrzymuje brzmienie:

 1. „Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  12) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków ( nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  22) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
  23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  24) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  25) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  26) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  27) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
  28) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  29) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  30) uchwalanie innych regulaminów,
  31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
  34) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
  35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
  36) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.”

3. § 13 ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

 1. „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”

4. § 29 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 25.06.2012 roku.”

XI. W głosowaniu w sprawie zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującymi z terenami SM „Czuby” oddano 595 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 568 głosów,
– przeciw podjęciu – 9 głosów,
– wstrzymujących się – 18 głosów.

UCHWAŁA Nr 14/2012
Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06.2012 r.

w sprawie: zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującymi z terenami SM Czuby.

Na podstawie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie (zamianę) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic na rzecz podmiotów sąsiadujących z terenami SM Czuby.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zbycia (zamiany) terenów , o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie jest właścicielem działek nr 20/3 i nr 19/6, usytuowanych w rejonie ulicy Agatowej. Na podstawie decyzji administracyjnych z lat 2004-2005, których to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” nie była stroną, wydano pozwolenia na budowę na działce nr 20/3 kabla energetycznego zasilającego budynek mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Agatowej 11 oraz wykonanie w części kanalizacji burzowej. Ponadto w wyniku zmian własnościowych, działka o numerze ewidencyjnym 70/10 – rozdzielająca działki stanowiące własność Spółdzielni – została nabyta przez Wspólnotę Mieszkaniową i w granicach nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej znalazła się działka nr 20/3, bez bezpośredniego dostępu z nieruchomości Spółdzielni.

W wyniku podjętych rozmów, zarówno z przedstawicielami władz miasta, jak również Wspólnoty Mieszkaniowej, ustalono iż najbardziej celowym i uzasadnionym sposobem rozwiązania problemu, jest podział działki nr 20/3, aby część bezpośrednio przylegająca do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, została wydzielona z działki nr 20/3 w celu jej zbycia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w drodze zamiany, w ten sposób że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” uzyska własność działki nr 70/10. Część działki nr 20/3, zajęta przez Wspólnotę Mieszkaniową na infrastrukturę przejdzie na własność Wspólnoty, a nabycie przez Spółdzielnię działki nr 70/10 spowoduje połączenie nieruchomości Spółdzielni w jedną zorganizowaną, spójną całość.

Zbycie części działki nr 20/3 w części bezpośrednio przylegającej do gruntów Wspólnoty Mieszkaniowej uzasadnia również fakt, iż granica działki Spółdzielni przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego przy ulicy Agatowej 11, co mogłoby w przyszłości w sposób istotny utrudnić zagospodarowanie działki dla potrzeb SM „Czuby”.

XII. W głosowaniu w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oddano 471 głosów, w tym:

– za wyborem Tadeusza Jasicy oddano 144 głosy,
– za wyborem Janiny Samborskiej oddano 215 głosów,
– za wyborem Dariusza Siwka oddano 72 głosy,
– za wyborem Ryszarda Szawłowskiego oddano 40 głosów.

UCHWAŁA Nr 15 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Panią Janinę Samborska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. W głosowaniu w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości oddano 675 głosów, w tym:

– za wyborem Jana Bissa oddano 138 głosów,
– za wyborem Tadeusza Jasicy oddano 208 głosów,
– za wyborem Dariusza Siwka oddano 156 głosów,
– za wyborem Ryszarda Szawłowskiego oddano 173 głosy.

UCHWAŁA Nr 16 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: wyboru przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości:

 1. Pana Tadeusza Jasicę
 2. Pana Ryszarda Szawłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 17 /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.06. 2012 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie 79 pkt 14 i § 84d Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza się dokonanie wyboru następujących członków do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2012 – 2015:

 1. Augustowski Wiesław
 2. Betka Elżbieta
 3. Bara Krzysztof
 4. Celiński Andrzej
 5. Chodkiewicz Stefania
 6. Gontarz Zbigniew
 7. Henkiel Grażyna
 8. Husarek Teresa
 9. Janczarek Roman
 10. Kaczmarski Jerzy
 11. Klech Ryszard
 12. Kołczewski Michał
 13. Kutyła Jerzy
 14. Mazurek Tadeusz
 15. Przybyś – Ziemba Danuta
 16. Rupczewska Barbara
 17. Samborska Janina
 18. Siwek Dariusz
 19. Szyszkowska Dorota
 20. Turski Andrzej
 21. Żak Waldemar

§ 2

Integralną część niniejszej uchwały stanowią protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

W wyniku złożonych odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 1. Nr 18/2012 – w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Nr 64/41/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w osiedlu Poręba – Walne Zgromadzenie postanowiło odrzucić odwołanie,
 2. Nr 19/2012 – w sprawie odwołania od uchwały nr 110/76/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w osiedlu Ruta – Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,
 3. Nr 20/2012 – w sprawie odwołania od uchwały nr 105/71/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011r. w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Ruta ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,
 4. Nr 21/2012 – w sprawie odwołania od uchwały nr 38/27/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 06.03.2012r. w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Łęgi ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej.

Z treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Zarząd Spółdzielni

Informacja
dotycząca mieszkań rozliczanych w zakresie zużycia ciepła wg podzielników wyparkowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” uprzejmie informuje, że istnienie możliwość wymiany dotychczasowych podzielników wyparkowych (cieczowych) na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów nowych urządzeń (obecnie koszt podzielnika to ok. 46 zł netto).

Koszt ten wliczony zostałby w usługę rozliczeniową wynoszącą od nowego okresu rozliczeniowego 10,30zł (netto)/podzielnik z odczytem radiowym. Obecnie koszt usługi rozliczeniowej wynosi 7,14 zł (netto)/podzielnik.

Reasumując powyższe oraz biorąc pod uwagę 10-cio letnią żywotność baterii w podzielnikach elektronicznych koszt podzielnika na dzień dzisiejszy wynosiłby: (10,30zł – 7,14 zł = 3,16) x10 lat = 31,60 zł netto.

Koszt wymiany tj. demontażu i utylizacji istniejącego podzielnika wyparkowego i montaż elektronicznego to kwota 5 zł/podzielnik. Koszt ten zostałby uwzględniony przy pierwszym rozliczeniu ciepła jako opłata jednorazowa.

Wymiana podzielników nastąpiłaby w miesiącu grudniu bieżącego roku tj. na koniec obecnego okresu rozliczeniowego.

Zalety stosowania podzielników elektronicznych i cechy wyróżniające je od podzielników wyparkowych to m.in.:
* rejestracja zużycia ciepła tylko przy włączonych grzejnikach,
* brak rejestracji zużycia ciepła latem,
* pewność 100% odczytów bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, bez wchodzenia do mieszkania,
* całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów,
* możliwość dokładnego odczytu, porównania zużycia oraz analizy wskazań na wyświetlaczu podzielnika.

Decyzje o ewentualnej wymianie podzielników wyparkowych na elektroniczne zostaną podjęte przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w terminie do końca września br.

Wszelkie zapytania i ewentualne wątpliwości dotyczące wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne należy zgłaszać pisemnie do Administracji Osiedla do końca sierpnia br.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:56, 4 kwietnia 2016

Kategorie: Walne Zgromadzenie