ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2017

Sprawozdanie
z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2017 rok

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2017 roku prowadzona była w oparciu o postanowienia zawarte w ustawach: o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
 2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
 3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W 2017 r. Zarząd Spółdzielni odbył 52 posiedzenia Zarządu. Uczestniczył w 10 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 11 posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 9 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 9 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie przeprowadzone w 21 częściach w dniach od 26.04.2017 r. do 31.05.2017 r.

Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

Rodzaj czynności podejmowanych w sekcji członkowsko-mieszkaniowej w roku 2017 należy rozgraniczyć datą 9 września 2017 r., czyli datą wejścia w życie ustawy o zmianie m.in. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze. Od tej daty głównym zadaniem działu, oprócz bieżącej obsługi interesantów, jest weryfikacja dokumentów członków oraz osób, które nie posiadają członkostwa pod kątem uregulowania kwestii zarówno członkostwa, jak i prawa do lokali.

 1. Liczba członków Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi ogółem 11502. Systematycznie prowadzona jest weryfikacja uprawnień do członkostwa.
  W ramach realizacji ww. ustawy od dnia wejścia jej w życie, tj. od dnia 9 września 2017 r., do dnia 31 grudnia 2017 r. zweryfikowano i wprowadzono 2400 nowych członków Spółdzielni.
 2. W ramach obsługi członków zamieszkałych oraz właścicieli i współwłaścicieli nie będących członkami Spółdzielni, zrealizowano:
  * 433 spraw o nabycie lokali – spółdzielczych własnościowych lub odrębnych własności – w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku, umowy dożywocia lub przysądzenia,
  * 2 sprawy o przepisanie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w ramach pierwszeństwa statutowego,
  * 1 wzajemną zamianę lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  * 29 wydanych zaświadczeń do założenia księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.
 3. W roku sprawozdawczym 2 lokale mieszkalne zostały przekazane do dyspozycji Spółdzielni.
 4. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w zasobach Spółdzielni jest 5993 lokali wyodrębnionych. W 2017 r. zawartych zostało 95 umów przeniesienia własności w odrębną własność, w tym:
  * 15 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  * 35 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  * 2 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego,
  * 1 ze spółdzielczego własnościowego prawa do garażu,
  * 42 w ramach realizacji ekspektatywy własności.
 5. W roku 2017 r. do Rady Nadzorczej zostały skierowane:
  * 3 sprawy o rozwiązanie stosunku członkostwa przez wykluczenie,
  * 176 spraw o rozwiązanie stosunku członkostwa przez wykreślenie.
 6. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółdzielnia posiada 37 lokali, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w tym: 31 na skutek wykluczenia członka. Wobec osób zamieszkujących prowadzone są działania windykacyjne. W 17 przypadkach orzeczone są prawomocne wyroki eksmisyjne. Dalsza egzekucja wyroków eksmisyjnych uzależniona jest od złożenia przez Gminę Lublin ofert zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 7. W roku sprawozdawczym zawarte zostały 3 umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z osobami ponownie przyjętymi w poczet członków po spłacie zadłużenia, w tym 1 umowa w celu dalszej realizacji zamiany lokali.
 8. W ramach swojej działalności w 2017 r. Sekcja członkowsko-mieszkaniowa współpracowała:
  * z wieloma instytucjami zewnętrznymi np.: sądami, kancelariami komorniczymi, notarialnymi, Urzędem Miasta i Urzędem Skarbowym w zakresie spraw mieszkaniowych bądź lokatorskich,
  * z pozostałymi działami Spółdzielni: w zakresie wstępnej analizy wykazu osób, wobec których konieczne było podjęcie działań windykacyjnych, pozyskiwania informacji, danych osobowych oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do prowadzenia skutecznej egzekucji np.: ustanawianie kuratora, postępowania spadkowe, wpisy w księgach wieczystych dot. aktualnego stanu prawnego oraz wpisy hipoteki przymusowej.

Sprawy Sądowe

W 2017 roku Zespół Radców Prawnych skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego 429 sprawy, w tym:

 • 11 spraw eksmisyjnych, w tym: 5 w toku z lat poprzednich;
 • 418 sprawy z różnych tytułów (w tym: 293 w toku z lat ubiegłych) m.in.: z normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji (w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornicy sądowi zlicytowali 9 lokali mieszkalnych i użytkowych dłużników Spółdzielni ),odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby Spółdzielni na koniec roku obrachunkowego 2017 stanowiły:

 • 11.277 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 620.884,81 m2
 • 269 lokali użytkowych o powierzchni 20.250,21 m2
 • 672 garaże o powierzchni 11.199,03 m2
 • 1.089.889 m2 ogółem powierzchni terenu, z którego 25.139,09 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była przez pracowników administracji osiedlowych oraz administracji ogólnej. Bieżące prace remontowe, konserwacyjne
i przeglądy techniczne realizowane były przez Zarząd zgodnie z założeniami ujętymi w rzeczowych planach osiedli, a wykonywane przez służby Spółdzielni oraz poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.

Spółdzielnia na bieżąco zajmowała się konserwacją terenów zielonych i nasadzeń, utrzymaniem w należytym porządku placów, ciągów pieszo – jezdnych oraz placów zabaw.

Fundusz remontowy oraz mienie Spółdzielni (tabele) przedstawiono w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Dane dotyczące osiedli:

1. Osiedle Skarpa
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 273.255 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 50 szt.
 • liczba mieszkań – 2.654 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 141.415,64 m2
 • liczba lokali użytkowych – 57 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 4.286,80 m2
 • liczba garaży – 43 szt.
 • powierzchnia garaży – 819,40 m2

W 2017 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Bieżące remonty dźwigów w osiedlu:
 2. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Gościnnej 11 i Radości 5;
 3. Remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu;
 4. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Radości 9, 11, Romantycznej 6, 8, 10, 12, 15, Sympatycznej 1,3, Fantastyczna 17, 19, 21;
 5. Wymiana ocieplenia ścian szczytowych w budynkach przy ul. Sympatycznej 1 (szczyt południowy), Sympatycznej 2 (półszczyt od strony północnej), Sympatycznej 3 (szczyt południowy), Fantastycznej 5, Fantastycznej 19, 21, Radości 14, Przedwiośnie 1 (północne ściany szczytowe), Przedwiośnie 3 (północne ściany szczytowe), Przedwiośnie 7 (północne ściany szczytowe);
 6. Remont opaski odwadniającej przy budynku przy ul. Romantycznej 9;
 7. Malowanie klatek w budynkach przy ul. Fantastycznej 11, Gościnnej 11;
 8. Wymiana lamp na klatkach w budynkach przy ul. Gościnnej 7, 9, 11, 13, Sympatycznej 12, 14, Radości 4;
 9. Wymiana lamp w korytarzach przed windami w budynkach przy ul. Przedwiośnie 1, 3, 7
 10. Remont wejść do budynków przy ul. Romantycznej 6, 8, 10, 12;
 11. Wymiana zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach wspólnych w budynkach przy ul. Gościnnej 7, 9, 11, 13, Sympatycznej 12, 14, 16, Radości 4;
 12. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Fantastycznej 11, 21, Radości 14;
 13. Konserwacja zieleni w osiedlu;
 14. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w osiedlu;
 15. Pomiary instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Fantastycznej 11, 21,Sympatycznej 1, 2, 3, 4, 16, Radości 14, Przedwiośnie 3,7, Gościnnej 9, Romantycznej 6, 8, 12.

2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 10.506 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 3 szt.
 • liczba mieszkań – 24 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 2.650,30 m2

W 2017 roku w osiedlu na bieżąco wykonano prace remontowe.

3. Osiedle Ruta
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 246.146 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 37 szt.
 • liczba mieszkań – 2.381 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 129.161,11 m2
 • liczba lokali użytkowych – 52 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 4.031,13 m2
 • liczba garaży – 170 szt.
 • powierzchnia garaży – 2.825,25 m2

W 2017 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynkach przy ul. Jana Pawła II 9 i ul. Dziewanny 5;
 2. Docieplenie stropodachów przy ul. Dziewanny 4, 6, 10, 12, 11, 13, 15 oraz Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8;
 3. Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Dziewanny 6, 10, 12;
 4. Wymiana okienek piwnicznych w budynku przy ul. Dziewanny 8;
 5. Wymiana drzwi do komór zsypowych w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 i przy ul. Dziewanny 5;
 6. Wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych do budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10;
 7. Wymiana głównych drzwi do piwnic w budynkach przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7 i Sasankowej 1, 3, 5;
 8. Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Różanej 6, 18 na automatyczne typu LED;
 9. Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych w budynkach przy ul. Różanej 6, Dziewanny 11, 13, 15;
 10. Remont chodników (wymiana na kostkę brukową) przy budynkach ul. Różana 7, 12;
 11. Wyrównanie zapadnięć chodników i schodów -przełożenie kostki brukowej przy budynkach ul. Dziewanny 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 i Stokrotki 7;
 12. Wykonanie remontu schodów i rampy przy budynku Dziewanny 1;
 13. Wykonanie okresowego przeglądu i kontroli instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i warsztatach w osiedlu;
 14. Wymiana sterowania dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sasankowej 3;
 15. Odnowienie (lifting) kabin dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 4, 5 oraz Stokrotki 1, 3, 5, 7;
 16. Malowanie drzwi szybowych i blach osłonowych dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 4, 5 i Watykańskiej 8;
 17. Odnowienie wejść do klatek schodowych w budynkach przy ul. Dziewanny 7, 9; Stokrotki 8 i Sasankowej 1, 3, 5;
 18. Malowanie drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Różanej 6, 7 i Sasankowej 1, 3, 5;
 19. Remont odwodnienia (wymiana obróbki blacharskiej) tarasu przy ul. Watykańskiej 10;
 20. Budowa 12 miejsc parkingowych i remont chodników przy ul. Różanej 8, 12, 17, 27.

4. Osiedle Łęgi
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 178.336 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 32 szt.
 • liczba mieszkań – 1.771 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 100.972,02 m2
 • liczba lokali użytkowych – 38 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 1.658,00 m2
 • liczba garaży – 210 szt.
 • powierzchnia garaży – 3.409,9 m2

W 2017 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Wykonanie projektów remontu balkonów Bociania 10, Tatarakowa 8, 10, 12 Tymiankowa 1, 52 Kaczeńcowa 2 Wiklinowa 6 Biedronki 7;
 2. Uszczelnienie dylatacji budynku przy ul. Biedronki 11;
 3. Remont obróbek blacharskich wymiana rury spustowej, uzupełnienie kratek wentylacji Bociania 8, 10;
 4. Uzupełnienie kratek wentylacji m/stropowej Biedronki 7, 11;
 5. Wymiana drzwi wejściowych do bud. Kaczeńcowa 1, 3, 5;
 6. Remont balkonów :Tatarakowa 10, Tatarakowa 12, Kaczeńcowa 2, Tymiankowa 1, Wiklinowa 6 , Tatarakowa 8, Bociania 10;
 7. Remont nawierzchni drogowych: Biedronki 2bc, Biedronki 2a, Tatarakowa 28, Biedronki 11, 5;
 8. Remont schodów do lokalu nr 6, regulacja krat burzowych odwodnienia garaży, remont schodów zejściowych na dolny poziom garaży w budynku ul Bociania 1;
 9. Wymiana na energooszczędne oświetlenia na klatkach schodowych w budynku przy ul. Wiklinowej 4;
 10. Malowanie klatek schodowych wraz z wymiana wykładziny na kondygnacji technicznej: ul. Wiklinowa 4;
 11. Uszczelnienie dylatacji i wpustów rynnowych estakady garaży przy ul. Bocianiej 1;
 12. Remont zatoki parkingowej przy ul. Tymiankowej 1;
 13. Renowacja elewacji północnych budynków: Kaczeńcowa 1, 2, 3, 5;
 14. Remont prześwitu przy ul. Tymiankowej 1;
 15. Bieżące remonty dźwigów :Wiklinowa 4, 6, ul. Kaczeńcowa 2, Biedronki 3;
 16. Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynkach Tymiankowa 54, 56;
 17. Przegląd instalacji gazu i wentylacji;
 18. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Tymiankowa 54, 56;
 19. Remont nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Tatarakowej 2 w tym uporządkowanie terenu na szczycie budynku Tatarakowa 2.

5. Osiedle Błonie
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 144.885 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 29 szt.
 • liczba mieszkań – 1.585 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 88.178,18 m2
 • liczba lokali użytkowych – 12 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 427,11 m2

W 2017 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Remont pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Husarska 2; Hetmańska 10;
 2. Wymiana opaski odwadniającej z płytek chodnikowych na kostkę brukową w budynku Kawaleryjska 2, 4;
 3. Remont chodników przy ul. Hetmańskiej 12, Husarska 2, 6, 8, Ułanów 14, 16, 22;
 4. Malowanie wiatrołapów Kawaleryjska 2, 4, 6, Ułanów 22;
 5. Malowanie prześwitu Hetmańska 12;
 6. Remont wiatrołapów w budynkach przy ul. Hetmańska 12, Husarska 6;
 7. Naprawa wentylacji w mieszkaniach poprzez montaż nasad kominowych typu „turbowent” w budynkach Szaserów 9, Rycerskiej 4, 6, Kawaleryjskiej 2, 16;
 8. Przełożenie opaski odwadniającej w budynkach Husarska 6, Ułanów 16, Hetmańska 12, Rycerska 5, Kawaleryjska 6, 8;
 9. Wymiana gresu w prześwitach z regulacją spadków Rycerska 5, Kawaleryjska 2, 4, 6, 8;
 10. Usunięcie graffiti za ścian budynków plus naprawa tynków mozaikowych Rycerska 5, Kawaleryjska 4, 6, 8, Dragonów 14;
 11. Czyszczenie i impregnacja elewacji Kawaleryjska 8;
 12. Wymiana obróbek dekarskich Hetmańska 12, Husarska 6;
 13. Montaż zadaszeń nad schodami prześwitów Rycerska 5, Kawaleryjska 2, 4, 6, 8;
 14. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej;
 15. Konserwacja zieleni w osiedlu, pięciokrotne koszenie trawników.


6. Osiedle Widok

Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 135.652 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 21 szt.
 • liczba mieszkań – 1.516 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 84.930,25 m2
 • liczba lokali użytkowych – 41 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 3.656,50 m2
 • liczba garaży – 190 szt.
 • powierzchnia garaży – 3.098,50 m2

W 2017 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Malowanie klatek schodowych przy ul. Bursztynowej 24, 32, ul. Szmaragdowej 16, ul. Topazowej 6;
 2. Malowanie ścian i sufitów wiatrołapów przy ul. Bursztynowej 24, 32;
 3. Malowanie elewacji (likwidacja glonów i zabrudzeń) przy ul. Szmaragdowej 16 (kl. II-III), 36 (kl. I-II, kl. IV-VII).
 4. Wymianę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z trylinki na kostkę betonową przy ul. Szmaragdowej 46;
 5. Wymianę nawierzchni ciągu pieszego z płytek betonowych na kostkę betonową przy ul. Szmaragdowej 46;
 6. Przekładka nawierzchni chodnika – korekta spadków – przy ul. Bursztynowej 29;
 7. Remont podestów i schodów wejściowych do wiatrołapów budynku przy ul. Szmaragdowej 46;
 8. Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Bursztynowej 30;
 9. Remont nawierzchni parkingów (miejscowe naprawy) ul. Szmaragdowej 46 (asfalty);
 10. Wykonanie palisady i nawierzchni wokół kwietnika przy budynku ul. Bursztynowa 35;
 11. Budowa chodnika z kostki betonowej wzdłuż sięgacza Szmaragdowa 34-46 /dojście do klatek schodowych/;
 12. Montaż elementów odwodnienia daszków wiatrołapów przy ul. Bursztynowej 30, ul. Szmaragdowej 46;
 13. Miejscowe naprawy elewacji budynku przy ul. Bursztynowej 32G, 34, 36;
 14. Docieplenie ścian w prześwicie budynku przy ul. Bursztynowej 31;
 15. Remont ściany szczytowej budynku przy ul. Szmaragdowej 36;
 16. Wykonanie okładzin posadzek oraz cokolików z płytek gres korytarzy i części klatki schodowej w budynku przy ul. Bursztynowej 41;
 17. Wymiana stolarki drzwiowej – przy ul. Bursztynowej 34 (wejścia do klatek), ul. Szmaragdowej 36 (lokal);
 18. Wymiana grzejników na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Bursztynowej 24, 32 i przy ul. Szmaragdowej 16;
 19. Wymiana wodomierzy w budynkach przy ul. Bursztynowej 21 i 23;
 20. Wymiana ciepłomierzy w budynkach przy ul. Bursztynowej 23 i 25;
 21. Wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe w budynku przy ul. Bursztynowej 37;
 22. Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku przy ul. Bursztynowej 31 kl. II;
 23. Montaż nasad z turbowentami na zgłoszonych kominach wentylacyjnych przy ul. Bursztynowej 32, 37 oraz przy ul. Szmaragdowej 16;
 24. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych w budynku przy ul. Bursztynowej 24, 32, 35, 37 i przy ul. Szmaragdowej 16, 36 i 46, przy ul. Topazowej 6;
 25. Przegląd instalacji gazowej i wentylacji w zasobach osiedla;
 26. Przegląd instalacji elektrycznej (mieszkania, garaże, lokale) przy ul. Bursztynowej 17, ul. Szmaragdowej 4a, Topazowej 4, instalacji odgromowej przy ul. Bursztynowej 17, ul. Topazowej 4;
 27. Konserwacja zieleni w osiedlu;
 28. Remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw (wymiana zużytych elementów drewnianych, malowanie ogrodzeń);
 29. Remonty cząstkowe schodów terenowych;
 30. Naprawa tablic informacyjnych na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych.

7. Osiedle Poręba
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 101.243 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 18 szt.
 • liczba mieszkań – 1.346 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 73.577,31 m2
 • liczba lokali użytkowych – 25 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 1.340,73 m2
 • liczba garaży – 59 szt.
 • powierzchnia garaży – 1.045,98 m2

W 2017 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Malowanie klatek schodowych Agatowa 18;
 2. Remont elewacji podcieni oraz wykonanie nowego orynnowania Bursztynowa 1;
 3. Wykonanie uszczelnienia płyty tarasowej garaży i podcieni budynku Bursztynowa 1;
 4. Wykonanie orynnowania wiatrołapów Bursztynowa 1;
 5. Wykonanie dodatkowej altany śmietnikowej Bursztynowa 1;
 6. Wykonanie nowej nawierzchni brukowej fragmentów chodników i podestów pod pojemniki na śmieci Agatowa 14, Bursztynowa 14, Turkusowa 3;
 7. Wykonanie dodatkowych balustrad przy schodach do wiatrołapu Bursztynowa 12;
 8. Malowanie balustrad schodów terenowych na terenie całego osiedla;
 9. Wykonanie dodatkowych poręczy metalowych z drewnianymi pochwytami na parterach klatek schodowych w budynkach Perłowa 4, 8, Szafirowa 3, 5, Turkusowa 1, 3, Bursztynowa 3, 12, 14;
 10. Wykonano miejscowe naprawy wentylacji grawitacyjnej w budynkach Perłowa 8, Bursztynowa 1C, 3, 12, Agatowa 12, 14;
 11. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu przy budynkach Agatowa 12, 14, 16;
 12. Oczyszczenie fragmentów elewacji budynków Perłowa 8, Bursztynowa 12, 14;
 13. Koszenie terenów zieleni;
 14. Przegląd instalacji gazowo-wentylacyjnej we wszystkich budynkach osiedla.

Mienie Spółdzielni

Zasoby (nieruchomości niemieszkaniowe):

 • liczba lokali użytkowych – 44 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 4.849,94 m2
 • powierzchnia dzierżawy terenu – 25.139,09 m2

W 2017 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie Spółdzielni wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne o łącznej wartości 633.328 zł:

 1. Remont nawierzchni ulic, placów, chodników i placów w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi i Widok, w tym remont miejsc postojowych w Osiedlu Skarpa przy ul. Gościnnej;
 2. Remont podłogi, wymiana wykładziny oraz remont łazienki w DK Skarpa;
 3. Wymiana stolarki w pomieszczeniach Administracji Osiedla Widok;
 4. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Administracji Osiedla Łęgi, – Zakup krzeseł na potrzeby DK Ruta, Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedla Poręba;
 5. Wymiana stolarki w lokalach użytkowych Osiedla Ruta i Widok;
 6. Remont prześwitów w Osiedlu Łęgi;
 7. Remont schodów w budynku ul. Bursztynowa 17;
 8. Wymiana zaworów c.o. w lokalach użytkowych Osiedla Ruta;
 9. Drobne roboty remontowe w lokalach użytkowych i budynkach własnych oraz opłaty urzędowe: wyceny rzeczoznawcy, zakup testerów pieniędzy, znaki drogowe, montaż stop-ptaków, koszty usunięcia awarii, remont kosiarki itp.

Ponadto do kosztów konserwacji i remontów zaliczane są:
– koszty przeglądów instalacji c.o., elektrycznej, odczyty wodomierzy i inne,
– całoroczne utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych, placów i terenów zielonych,
– amortyzacja sprzętu: ciągniki, kosiarki itp.

Inwestycje i Realizacja

Zgodnie z planem inwestycyjnym na 2017 r. realizacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Radości 2A została rozpoczęta. Opracowane zostały projekty budowlane, złożone do WAiU UM Lublin i oczekują na zatwierdzenie oraz wydanie pozwolenia na budowę.

Rozpoczęcie budowy zostało przesunięte na 2018 r tj.: po otrzymaniu przez SM Czuby prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wyboru wykonawcy obiektu w ramach procedur przetargowych.

Działalność Kulturalno – Oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa SM „Czuby” prowadzona była w 2017 roku w czterech Domach Kultury w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
W ramach tej działalności powstało wiele kół zainteresowań skierowanych do różnych grup wiekowych, w szczególności do dzieci i młodzieży:

 • taneczne – taniec klasyczny, nowoczesny, hip-hop, balet, a nawet taniec irlandzki;
 • muzyczne – nauka gry na instrumentach (pianino, gitara), zajęcia muzyczno-wokalne:
 • sportowo-rekreacyjne – aerobik, pilates, gimnastyka dla seniorów, karate, tenis stołowy;
 • teatralne – warsztaty cyrkowe i zajęcia teatralne;
 • plastyczne – zajęcia plastyczne, malarstwo sztalugowe, pisanie ikon, grafika warsztatowa, rękodzieło artystyczne;
 • inne – szachy, koło majsterkowicza.

W naszych Domach Kultury można było uczestniczyć w kursach języków obcych: angielski i francuski oraz obsługi komputera dla dorosłych, a nowością był kurs fotografii i montażu filmów.

Aktywnie staraliśmy się zachęcić starszą część naszych mieszkańców do uczestnictwa w Klubie Kobiet czy Seniora czego wynikiem było stworzenie np. zespołu akordeonistów.

Poza stałymi zajęciami Domy Kultury organizowały dla mieszkańców wiele imprez okolicznościowych i kulturalnych, m.in. obchody własnych jubileuszy, festyny rodzinne, koncerty, wernisaże, wycieczki autokarowe i tradycyjnie wieczory wigilijne itp.

Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się organizowane co roku przez nasze Domy Kultury ferie zimowe w ramach akcji „Zima w mieście” oraz półkolonie wakacyjne w ramach akcji „Lato w mieście”.

Fundusze na bieżącą działalność Domów Kultury w głównej mierze pochodzą z odpisów na działalność kulturalną lokali w naszych zasobach, jak również z opłat za uczestnictwo w zajęciach czy z wynajmu sal.

Dużym wsparciem finansowym dla działalności naszych Domów Kultury jest także Stowarzyszenie Kultura Czubów.

Działalność kulturalno – oświatowa (tabele) poszczególnych Domów Kultury przedstawiono w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni
Skrócona

Informacja finansowa za 2016 rok

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 241.399.951,09 złotych i przedstawia się następująco:

1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę: 197.473.795,98 zł
z tego:
– środki trwałe 184.073.998,74 zł
– wartości niematerialne i prawne 92.596,08 zł
– środki trwałe w budowie 4.154,68 zł
– należności długoterminowe 13.185.776,48 zł
– inwestycje długoterminowe 117.270,00 zł
w tym:
INWESTPROJEKT (akcje) 117.270,00 zł
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zł

2. Aktywa obrotowe na koniec 2017 r. stanowią kwotę: 43.926.155,11 zł
z tego:
– należności i roszczenia (rozrach.krótkoterminowe) 6.714.285,49 zł
w tym:
zaległości czynszowe lok. mieszkalne i sprawy sądowe 5.436.361,20 zł
kredyty, wkłady, odsetki 418.394,14 zł
zaległości czynszowe lokale użytkowe i sprawy sądowe 339.919,40 zł
pozostałe 519.610,75 zł
– środki pieniężne w kasie 75.478,06 zł
– środki pieniężne w bankach 36.738.013,12 zł
– papiery wartościowe – zł
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 398.378,44 zł
w tym:
fundusz remontowy* 111.945,08 zł
GZM* 233.573,49 zł
pozostałe 52.859,87 zł

3. Kapitały (fundusze) własne ogółem 188.247.427,58 zł
– fundusz podstawowy 137.403.931,49 zł
w tym:
fundusz udziałowy 717.302,55 zł
fundusz wkładów mieszkaniowych 8.881.707,40 zł
fundusz wkładów budowlanych 127.804.921,54 zł
– fundusz zasobowy 50.019.092,02 zł
– zysk netto 824.404,07 zł

Fundusze specjalne: 11.440.664,28 zł
– fundusz remontowy* 10.449.951,36 zł
– fundusz świadczeń socjalnych 17.281,74 zł
– fundusz mienia spółdzielni 964.156,68 zł
– Fundusz kulturalno – oświatowy 9.275,50 zł

4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2017 r. 28.809.831,03 zł
– kredyt długoterminowy (na realizację mieszkań ust.o pomocy państwa 1995 r.) 28.054.752,27 zł
– inne zobowiązania – kaucje wobec wykonawców 755.078,76 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 10.265.000,61 zł
w tym:
– z tyt. dostaw, robót, usług 4.819.912,00 zł
– z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje) 54.714,09 zł
– wobec budżetu 510.760,94 zł
– z tyt. wkładów i kredytów 0,00 zł
– wobec ZUS 0,00 zł
– wobec członków (kaucje, lok.uż, rozl.co, cw, zw) 4.084.759,52 zł
w tym: nadpłata czynszu 1.677.413,44 zł
– pozostałe zobowiązania 794.854,06 zł

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.637.027,59 zł

7. Przychody: ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2017 r. 64.791.397,12 zł

8. Koszty: na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2017 r. 64.274.365,58 zł

9. Zysk brutto 517.031,34 zł

10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 r. 135.168,00 zł

11.Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM* (+) 442.540,53 zł

12.Zysk netto za 2017 r. 824.404,07 zł

Zysk netto za 2017 rok zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 podlega decyzji Walnego Zgromadzenia. Dokładny podział zysku netto przedstawia załączony w materiałach projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.

Zgodnie z załącznikiem do bilansu obowiązuje prezentacja w szyku rozwartym funduszu remontowego oraz wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Wykazane jest to w załącznikach do informacji dodatkowej:
– Nr 1. Fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości stan na 31.12.2017 r.
– Nr 2. Wyniki na eksploatacji i utrzymania nieruchomości stan na 31.12.2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości Zarząd Spółdzielni przedstawia sprawozdanie finansowe za 2017 r. (załączone do wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni), które obejmuje:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.,
– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017r,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym,
– informacja dodatkowa i objaśnienia wraz z załącznikami Nr 1 i 2.

Analiza gospodarczo – finansowa Spółdzielni, osiedli, nieruchomości, mienia za 2017 rok (tabele) przedstawiona jest w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Czynsze i Windykacje

W oparciu o przedłożone wnioski mające na celu zmniejszenie zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni Zarząd podjął poniższe działania:

 • skierował 228 sprawy do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże;
 • skierował 13 spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję;
 • skierował 111 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • rozwiązał 7 umów najmu w trybie natychmiastowym z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych;
 • wyraził 169 zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach
  w tym:
  24 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2017 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:
lokale mieszkalne – 1.850
garaże – 105
lokale użytkowe, dzierżawa terenu – 59
wezwania przed egzekucyjne – 107

W roku sprawozdawczym uzyskano 90 nakazów zapłaty zasądzających na rzecz Spółdzielni, a w 88 sprawach wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto Spółdzielni wpłynęły wpłaty:

 • dłużników – w wysokości 1.520.137,87 zł;
 • ustawowych odsetek za zwłokę – 209.359,73 zł.

W ramach działań windykacyjnych z tytułu zaległości w opłatach eksploatacyjnych, zasądzon0 spraw – na kwotę 3.015.198 zł. wg .stanu na 31.12.2017 r.
Kształtowanie się zadłużenia na osiedlach przedstawione są w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Zadłużenie Kredytowe (normatyw)

Całkowite zadłużenie Spółdzielni na lokalach mieszkalnych z tytułu kredytu (i odsetek) zaciągniętego w Banku na początku lat 90-tch, na realizację inwestycyjną budynków mieszkalnych wynosiło:

 • na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 28.054.752.27 zł
 • na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 29.314.185,85 zł
  co oznacza zmniejszenie zadłużenia o 4,29 % w stosunku do roku poprzedniego.

W podanej kwocie kredyt stanowi 3,41 % ogólnego zadłużenia.
Całkowite zadłużenie lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię w 2013 roku zgodnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100 %.

Dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedstawione są w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie
i administracjach Spółdzielni.

Najważniejsze Zadania Planowane Do Realizacji w 2018 roku

I. W nieruchomościach osiedli

 1. Remont instalacji ciepłowniczej.
 2. Remont dachów budynków i obróbki blacharskie.
 3. Remont dźwigów osobowych i hydroforni.
 4. Remont i malowanie klatek schodowych.
 5. Remont elewacji (tynki, uszczelnianie, malowanie), cokołów budynków.
 6. Remont opasek odwadniających wokół budynków, chodników i schodów.
 7. Remont balkonów.
 8. Remont nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych.
 9. Wymiana wiatrołapów i montaż osłon wiatrowych przy wejściach do klatek schodowych.
 10. Wymiana okien na klatkach schodowych, okienek piwnicznych w budynkach.
 11. Wymiana lamp na klatkach i korytarzach przed windami w budynkach mieszkalnych.
 12. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.
 13. Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej.
 14. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach Spółdzielni.
 15. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie Spółdzielni

 1. Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów.
 2. Modernizacja placu zabaw w Osiedlu Ruta.
 3. Wymiana ogrodzenia parkingu strzeżonego w Osiedlu Skarpa.
 4. Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach administracyjnych.
 5. Remont cokołu oraz docieplenie budynku pawilonu handlowo –usługowego w Osiedlu Widok.
 6. Remont schodów, bieżące utrzymanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, placów.
 7. Konserwacja zieleni.
 8. Amortyzacja.

Zarząd Spółdzielni

Lublin, dnia 07.03.2018 r.

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie