ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2016

Sprawozdanie
z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowe j „Czuby”
w Lublinie za 2016 rok
(skrócone)

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2016 roku prowadzona była w oparciu o postanowienia zawarte w ustawach:
o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo- -finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
 2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
 3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W 2016 r. Zarząd Spółdzielni odbył 53 posiedzenia Zarządu. Uczestniczył w 11 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 13 posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 10 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 8 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie przeprowadzone w 21 częściach w dniach od 27.04.2016 r. do 31.05.2016 r.

Sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe w Spółdzielni w 2016 roku przedstawiały się następująco:

1. Liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wynosiła – 9.687
w tym:

 • członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu i członkowie będący współmałżonkami – 9.526
 • członkowie oczekujący na lokal mieszkalny – 161

2. W ramach obsługi członków zamieszkałych oraz właścicieli i współwłaścicieli niebędących członkami Spółdzielni, zrealizowano:

 • 352 sprawy o nabycie lokali spółdzielczych własnościowych lub wyodrębnionych w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku, umowy dożywocia lub przysądzenia;
 • 2 sprawy o przepisanie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w ramach pierwszeństwa statutowego;
 • 1 wzajemną zamianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • 29 wydanych zaświadczeń o założenie księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.

3. Lokale odzyskane przez Spółdzielnię:

 • 1 lokal mieszkalny przekazano do dyspozycji Spółdzielni;
 • na 3 lokale zawarto umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu nabytego w drodze przetargu.

4. Na dzień 31.12.2016 r. w zasobach Spółdzielni 5.899 lokali stanowi odrębną własność.

5. W 2016 roku zawarto 77 umów o przeniesienie własności w odrębną własność, w tym:

 • 14 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • 47 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • 1 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego;
 • 7 ze spółdzielczego własnościowego prawa do garażu;
 • 3 lokale mieszkalne po przetargu;
 • 5 w ramach realizacji ekspektatywa odrębnej własności.

6. W 2016 roku do Rady Nadzorczej skierowano:

 • 2 sprawy o rozwiązanie stosunku członkostwa przez wykluczenie;
 • 114 spraw o rozwiązanie stosunku członkostwa przez wykreślenie;
 • 10 spraw o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z powodu zaległości w opłatach, z czego 1 odroczono, a w stosunku do 9 spraw podjęto stosowne uchwały.

7. Na dzień 31.12.2016 r. Spółdzielnia posiadała 31 członków wykluczonych, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.
W 22 przypadkach orzeczone są prawomocne wyroki orzekające eksmisję, z czego 8 wyroków egzekucyjnych uzależnione jest od złożenia przez Gminę Lublin ofert zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

8. W roku sprawozdawczym zawarto 2 umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z osobami ponownie przyjętymi w poczet członków po spłacie zadłużenia, z czego 1 umowa w celu dalszej realizacji zamiany lokalu.

W ramach działalności prowadzona jest współpraca z wieloma instytucjami zewnętrznymi tj.: sądy, kancelarie komornicze i notarialne, Urząd Miasta, czy Urząd Skarbowy.
Ponadto prowadzona jest wstępna analiza wykazu osób, wobec których konieczne było podjęcie działań windykacyjnych, pozyskiwania informacji, danych osobowych, jak również podejmowanie czynności niezbędnych do prowadzenia skutecznej egzekucji, i tak: ustanawianie kuratora, postępowania spadkowe, wpisy w księgach wieczystych dotyczących aktualnego stanu prawnego oraz wpisy hipoteki przymusowej.

Sprawy Sądowe

W 2016 roku Zespół Radców Prawnych skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego 322 sprawy, w tym:

 • 8 spraw eksmisyjnych, w tym: 5 w toku z lat poprzednich;
 • 314 sprawy z różnych tytułów (w tym: 177 w toku z lat ubiegłych) m.in.: z normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby spółdzielni na koniec roku obrachunkowego 2016 stanowiły:

 • 11.277 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 620.884,81 m2
 • 273 lokali użytkowych o powierzchni 20.367,71 m2
 • 672 garaże o powierzchni 11.199,03 m2
 • 1.090.182 m2 ogółem powierzchni terenu, z którego 25.185,36 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

W stosunku do 2015 roku zasobach Spółdzielni nastąpiły zmiany z powodu częściowego wyodrębnienia nieruchomości przy ulicy Różanej 22 w osiedlu Ruta oraz oddania do użytkowania dwóch zespołów garażowo-usługowych w osiedlu Skarpa.
Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była przez pracowników administracji osiedlowych oraz administracji ogólnej.
Bieżące prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy techniczne realizowane były przez Zarząd zgodnie z założeniami ujętymi w rzeczowych planach osiedli, a wykonywane przez służby Spółdzielni oraz poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.
Spółdzielnia na bieżąco zajmowała się konserwacją terenów zielonych i nasadzeń, utrzymaniem w należytym porządku placów, ciągów pieszo-jezdnych oraz placów zabaw.

Fundusz remontowy oraz mienie Spółdzielni (tabele) przedstawiono w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.

Dane dotyczące osiedli:

1. Osiedle Skarpa
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 273.255 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 50 szt.
 • liczba mieszkań – 2.654 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 141.415,64 m2
 • liczba lokali użytkowych – 57 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 4.286,80 m2
 • liczba garaży – 43 szt.
 • powierzchnia garaży – 819,40 m2

W 2016 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu;
 2. Wymiana ocieplenia ścian szczytowych w budynkach: Sympatyczna 1 (szczyt północny i półszczyty); Sympatyczna 3 (szczyt północny); Sympatyczna 8, 10, 12, 14, 16; Radości 10, 12; Romantyczna 9; Fantastyczna 13, 15, 17;
 3. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Gościnna 7, 9, 11, 13;
 4. Wymiana posadzek na ostatnich kondygnacjach w budynkach Gościnna 7, 9, 11, 13; Romantycznej 8, 10; Radości 9, 11;
 5. Wymiana lamp na klatkach schodowych w budynku Sympatyczna 16;
 6. Wymiana lamp przed wejściami do budynków Gościnna 7, 9, 11, 13; Romantyczna 8, 10, 12; Sympatyczna 2, 4; Przedwiośnie 1, 3, 7;
 7. Wymiana nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki brukowej przy Sympatyczna 4; Fantastyczna 4, 5, 8, 11; Fantastyczna przy boisku;
 8. Wykonanie miejsc postojowych przy Radości 1; Fantastyczna 19; Przedwiośnie 1, 3; Romantyczna 6, 9; Gościnna 1; Sympatyczna 2; Romantyczna 9 (przy stacji trafo); Romantyczna 19;
 9. Remont schodów terenowych przy Romantyczna 19; Fantastyczna 6;
 10. Remont opasek odwadniających przy budynkach Fantastyczna 4, 6, 8;
 11. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu;
 12. Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w osiedlu.

2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 10.506 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 3 szt.
 • liczba mieszkań – 24 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 2.650,30 m2

W 2016 roku w osiedlu na bieżąco wykonano prace remontowe.
3. Osiedle Ruta
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 246.146 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 38 szt.
 • liczba mieszkań – 2.381 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 129.161,11 m2
 • liczba lokali użytkowych – 52 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 4.031,13 m2
 • liczba garaży – 170 szt.
 • powierzchnia garaży – 2.825,25 m2

W 2016 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynkach Jutrzenki 10; Różana 17, 21, 27; Stokrotki 8 oraz Dziewanny 11, 13, 15;
 2. Docieplenie stropodachów budynków Dziewanny 7, 9;
 3. Wymiana okien klatek schodowych, korytarzy, pralni, suszarni i pomieszczeń zsypowych w budynkach Stokrotki 1, 3, 5, 7;
 4. Wymiana drzwi do komór zsypowych budynków przy Stokrotki 1, 3, 5, 7; Sasankowa 4 i Różana 7;
 5. Modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych na automatyczne typu LED w budynkach: Dziewanny 5; Sasankowa 4; Dziewanny 7, 9; Różana 17, 21, 27 oraz Jana Pawła II 9;
 6. Remont opasek budynków Różana 27 i Różana 3;
 7. Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych budynku Różana 20;
 8. Remont chodników poprzez wymianę zużytej, nierównej i spękanej nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy budynkach Różana 7; Stokrotki 1–7; Różana 17–15; Jana Pawła II 9;
 9. Remont parkingu przy budynku Różana 7 i budowa 5 miejsc postojowych przy budynku Dziewanny 5;
 10. Docieplenie i malowanie graffiti na ścianie szczytowej przy budynku Różana 12;
 11. Remont cokołów budynków Stokrotki 1, 3, 5, 7;
 12. Remont daszków i wejść do klatek schodowych budynku Jana Pawła II 9;
 13. Remont tynku elewacji budynku Dziewanny 8;
 14. Remont tynku na gazonach kwiatowych i wejściach do klatek schodowych od strony wąwozu w budynku Różana 12;
 15. Remont bieżący tynków i malowania w budynkach Watykańska 8, 10;
 16. Remont dźwigów w budynkach Watykańskiej 6 (remont kabin i malowanie drzwi); Watykańska 10 kl. I (wymiana napędu); Watykańska 10 kl. III (remont kabiny); Sasankowa 3 (wymiana sterowania oraz remont kabiny);
 17. Malowanie pomieszczeń zsypowych w budynku Jutrzenki 10;
 18. Naprawa nawierzchni asfaltowych polegająca na wycięciu uszkodzonej nawierzchni, oczyszczeniu oraz uzupełnieniu asfaltem;
 19. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

4. Osiedle Łęgi
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 178.336 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 32 szt.
 • liczba mieszkań – 1.771 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 100.972,02 m2
 • liczba lokali użytkowych – 39 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 1.667,00 m2
 • liczba garaży – 210 szt.
 • powierzchnia garaży – 3.409,9 m2

W 2016 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Naprawa pokrycia dachu budynku Wiklinowa 4;
 2. Uszczelnienie dylatacji budynku Tymiankowa 54;
 3. Wymiana uchwytów rury spustowej budynku Kaczeńcowa 8;
 4. Wykonanie projektów remontu balkonów w budynkach Bociania 8; Tatarakowa 6, 16; Tymiankowa 3, 48; Kaczeńcowa 8;
 5. Uszczelnianie elewacji budynku Kaczeńcowa 5;
 6. Montaż kratek wentylacji stropodachu budynku Biedronki 7;
 7. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic w osiedlu;
 8. Remont zatok postojowych przy ulicy Biedronki;
 9. Projekt rozbudowy parkingu przy Tatarakowa 6;
 10. Uszczelnianie rur spustowych w estakadzie garaży Bociania 1;
 11. Remont balkonów w budynkach Bociania 8; Tatarakowa 6, 16; Tymiankowa 3, 48; Biedronki 5; Kaczeńcowa 8;
 12. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach Tymiankowa 58, 3; Wiklinowa 6;
 13. Częściowa przebudowa chodnika przy ulicy Wiklinowa;
 14. Budowa miejsc postojowych przy budynku Tatarakowa 6;
 15. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

5. Osiedle Błonie
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 144.885 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 29 szt.
 • liczba mieszkań – 1.585 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 88.178,18 m2
 • liczba lokali użytkowych – 12 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 427,11 m2

W 2016 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Remont pokrycia dachowego w budynkach Kawaleryjska 14, 16, 18; Szaserów 1, 11; Hetmańska 6, 8, 14; Dragonów 3; Husarska 6, 8;
 2. Remont elewacji Kawaleryjska 20;
 3. Czyszczenie i malowanie elewacji budynku Kawaleryjska 2;
 4. Remont chodników przy ulicach: Hetmańska 6, 8, 10, 14; Rycerska 2, 5; Kawaleryjska 6, 16, 18; Ułanów 14, 16; Husarska 2, 8; Szaserów 11;
 5. Wykonanie nowego chodnika wraz z projektem przy Ułanów 14, 16;
 6. Docieplenie stropodachów budynku Dragonów 3, 14;
 7. Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budynkach Hetmańska 12, 14, 16; Kawaleryjska 14, 16, 18;
 8. Wymiana opraw oświetleniowych w korytarzach piwnicznych budynków Dragonów 3, 14; Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16; Szaserów 1, 9, 11; Rycerska 2, 4, 5, 6, 8; Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18;
 9. Naprawa wentylacji w mieszkaniach poprzez montaż turbowentów w budynkach Husarska 8; Hetmańska 8; Kawaleryjska 2, 6;
 10. Czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach Ułanów 14, 16;
 11. Malowanie pomieszczeń pralni w budynkach Kawaleryjska 2, 4, 6, 8; Rycerska 5;
 12. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

6. Osiedle Widok
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 135.652 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 21 szt.
 • liczba mieszkań – 1.516 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 84.930,25 m2
 • liczba lokali użytkowych – 41 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 3.656,50 m2
 • liczba garaży – 190 szt.
 • powierzchnia garaży – 3.098,50 m2

W 2016 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach Bursztynowa 21, 37; Topazowa 4;
 2. Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynkach Szmaragdowa 30, 34;
 3. Malowanie korytarzy w budynku Bursztynowa 30;
 4. Malowanie ogrodzenia nieruchomości oraz elementów stalowych altan śmietnikowych Bursztynowa 19, 23 i 25;
 5. Malowanie ścian i sufitów wiatrołapów budynku Szmaragdowa 36;
 6. Malowanie elewacji (likwidacja glonów i zabrudzeń) budynku Szmaragdowa 4 (kl. VII-VIII, kl. IX); 16 (kl. X-XIII, kl. XV-XVII), 46 (kl. I-II, kl. IV-VII);
 7. Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z trylinki na kostkę betonową przy budynku Szmaragdowa 36;
 8. Wymianę nawierzchni ciągu pieszego z płytek betonowych na kostkę betonową przy budynkach Bursztynowa 35, 36, 37 i 41; Szmaragdowa 36;
 9. Remont schodów terenowych do prześwitu budynku Szmaragdowa 36;
 10. Remont nawierzchni asfaltowej parkingów (miejscowe naprawy) przy ulicach Bursztynowa 36 i Szmaragdowa 46;
 11. Remont opaski z kostki betonowej przy budynku przy budynku Szmaragdowa 4;
 12. Wykonanie chodnika z kostki betonowej (skos do altany śmietnikowej) przy budynku Szmaragdowa 36;
 13. Remont daszków nad wejściami do klatek schodowych w budynku Bursztynowa 32;
 14. Miejscowe naprawy elewacji budynku Bursztynowa 31 i 34;
 15. Zmycie elewacji północnej budynku Bursztynowa 24 (kl. I-VI);
 16. Remont ścian szczytowych budynku Szmaragdowa 16;
 17. Wykonanie okładzin posadzek oraz cokolików z płytek gres wiatrołapów w budynku Szmaragdowa 36;
 18. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach budynku Bursztynowa 32;
 19. Remont bramy wjazdowej na parking przy budynku Bursztynowa 23;
 20. Wymiana grzejników na klatkach schodowych w budynkach Bursztynowa 37; Szmaragdowa 30 i 34;
 21. Naprawa nasady wentylacyjnej mechanicznej w budynku Topazowa 6;
 22. Montaż nasad z turbowentami na kominach wentylacyjnych budynków Bursztynowa 24,32 i 37 oraz Szmaragdowa 4, 16 i 36;
 23. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych w budynku Bursztynowa 24;
 24. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu;
 25. Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i garażach w budynkach Bursztynowa 23 i 34;
 26. Częściowe malowanie słupów konstrukcji wsporczej galerii budynku usługowego Bursztynowa 17;
 27. Zmiana sposobu mocowania części balustrady trasu przy budynku Bursztynowa 32;
 28. Wymiana szafek hydrantów na parterze w budynkach mieszkalnych Szmaragdowa 30 i 34;
 29. Naprawa tablic informacyjnych na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Bursztynowa 37; Szmaragdowa 30, 34;
 30. Montaż balustrad przy schodach terenowych przy budynkach Bursztynowa 32; Szmaragdowa 36.
 31. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.
 32. Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i garażach budynków Bursztynowa 23, 24.

7. Osiedle Poręba
Zasoby:

 • powierzchnia terenu – 101.402 m2
 • liczba budynków mieszkalnych – 18 szt.
 • liczba mieszkań – 1.346 szt.
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 73.577,31 m2
 • liczba lokali użytkowych – 26 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 1.346,03 m2
 • liczba garaży – 59 szt.
 • powierzchnia garaży – 1.045,98 m2

W 2016 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Remont i malowanie klatek schodowych w budynkach Bursztynowa 6, 10; Agatowa 12;
 2. Montaż drewnianych pochwytów poręczy balustrad na klatkach schodowych w budynkach Bursztynowa 6, 10;
 3. Remont zewnętrznych podestów i schodów przy wejściach do klatek schodowych budynków Bursztynowa 3, 12, 14; Turkusowa 1, 3; Szafirowa 3, 5; Perłowa 4, 8;
 4. Wykonanie orynnowania i rur spustowych daszków balkonowych w budynkach Agatowa 14, 16;
 5. Remont elewacji zespołu garażowego Bursztynowa 1;
 6. Wymiana orynnowania zespołu garażowego Bursztynowa 1;
 7. Częściowy remont płyt betonowych nad garażami Bursztynowa 1;
 8. Częściowy remont instalacji domofonowej w budynkach Agatowa 12, 16; Szafirowa 5;
 9. Miejscowe remonty instalacji wentylacyjnej w budynkach Agatowa 16, 18; Bursztynowa 1C, 6, 12; Perłowa 4, 8; Turkusowa 1;
 10. Remont instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach Turkusowa 3; Bursztynowa 12, 14; Turkusowa 1; Perłowa 4;
 11. Remont instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku Agatowa 16,
 12. Miejscowe remonty instalacji gazowej w budynkach Bursztynowa 6, 12, 14; Perłowa 8; Szafirowa 3, 5; Turkusowa 1, 3;
 13. Wymiana i montaż nowych ławek na terenie całego osiedla;
 14. Remont pokryć dachowych nad klatkami schodowymi budynku Agatowa 18;
 15. Roczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu;
 16. Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

Mienie Spółdzielni

Zasoby (nieruchomości niemieszkaniowe):

 • liczba lokali użytkowych – 46 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 4.953,14 m2
 • powierzchnia dzierżawy terenu – 24.790,33 m2

W 2016 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie spółdzielni wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne o łącznej wartości 989.648 zł:

 1. Remont nawierzchni ulic, placów, ciągów pieszych, schodów terenowych w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi, Widok;
 2. Projekty i wykonanie miejsc postojowych, parkingów i chodników w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok;
 3. Remonty i doposażenie placów zabaw w osiedlu Łęgi, Błonie, Widok (m.in. wymiana zużytych elementów drewnianych, malowanie ogrodzeń);
 4. Roboty remontowe w lokalach użytkowych:
  – remont opaski przy budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wodomierzy w lokalach użytkowych Różana 8;
  – wymiana stolarki w lokalach użytkowych osiedla Ruta, Łęgi, Błonie;
  – wymiana opraw oświetleniowych w lokalach użytkowych Dragonów 2;
  – remont i konserwacja dźwigu w budynku Bursztynowa 17;
  – częściowe malowanie słupów konstrukcji wsporczej galerii budynku usługowego Bursztynowa 17;
 5. Roboty w budynkach Administracyjnych i Domów Kultury:
  – montaż cięgien do okien, wymiana drzwi i sufitów podwieszanych w budynku Administracji Osiedla Ruta;
  – remont instalacji gazowej w budynku Administracji Osiedla Ruta;
  – kontynuacja wymiany wyposażenia pokoi biurowych ul. Watykańska 6;
  – remont elewacji budynku warsztatowego Administracji Osiedla Poręba;
  – remont i wyposażenie pomieszczeń DK Łęgi;
  – montaż instalacji alarmowej i wymiana stolarki w budynku Administracji Osiedla Błonie;
  – remont podłogi i wyposażenie DK Błonie;
  – remont pomieszczeń Administracji Osiedla Widok;

W ramach posiadanych środków w lokalach użytkowych i budynkach własnych (administracje, zarząd, domy kultury, warsztaty) będących mieniem spółdzielni wykonano drobne roboty remontowe, konserwacyjno-przeglądowe, dokonano zakupu różnych materiałów czy zlecano różne usługi, i tak m.in.:

 • wykonano własnymi środkami schody przenośne i scenę, wymieniono czujniki ruchu, wylewki, klamki, zawór pływakowy, armaturę, samozamykacz, dorabiano klucze, zamontowano „stop-ptaki”, zakupiono donice, apteczki do administracji, kasy fiskalne do domów kultury.
 • dokonano: przeglądów instalacji c.o., przeglądów technicznych instalacji gazowej i wentylacyjnej, elektrycznej, odczytów wodomierzy i inne.

Inwestycje i Realizacja

Plan inwestycyjny na 2016 rok zatwierdzony uchwałą Nr 32/43/2015 z dnia 01.09.2015 r. przez Radę Nadzorczą został wykonany.
Realizacja zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52, adres docelowy ulica Sympatyczna 7 i 9 w osiedlu Skarpa, została zakończona.
Przekazanie obiektu do użytku nastąpiło po uzyskaniu ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w miesiącu wrześniu 2016 r.

Działalność Kulturalno-Oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa w 2016 roku prowadzona była w czterech Domach Kultury w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
Działalność merytoryczna realizowana była poprzez koła zainteresowań systematycznie prowadzone dla różnych grup wiekowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, takie jak:

 • nauka tańca Freestyle, klasycznego i nowoczesnego, rytmika, dżudo, karate
 • studio piosenki; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara), muzyczno-wokalne
 • gimnastyka dla pań i aerobik, areostep i pilaste, fitness i taniec brzucha;
 • szachy, pisanie ikon, zajęcia z malarstwa, plastyka i rękodzieło, butik, witraże.

Prowadzone są takie zajęcia jak:, nauka języków obcych czy spotkania osób starszych w klubach Kobiet czy Seniora.
Poza stałą działalnością merytoryczną, Domy Kultury oferowały i organizowały mieszkańcom wiele innych atrakcji, m.in. obchody jubileuszowe, wycieczki autokarowe, grzybobranie, festyny rodzinne, tradycyjnie Dzień Kobiet i Dzień Dziecka.

Fundusze na działalność pozyskiwane były z odpisów od lokali, z wpływów – opłat za uczestnictwo w zajęciach w kołach zainteresowań oraz z wynajmu pomieszczeń.
Prowadzona jest tzw. „Akcja Lato – Zima”, na co spółdzielnia w 2016 r. otrzymała niewielką dotację z Urzędu Miasta w wysokości 14.634 zł.

Na bieżącą działalność merytoryczną Domów Kultury większość środków pozyskiwało utworzone Stowarzyszenie Kultura Czubów.
Pełne oferty działalności Domów Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie można znaleźć na stronach internetowych. Działalność kulturalno-oświatowa (tabele) poszczególnych Domów Kultury przedstawiono w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni

Skrócona Informacja finansowa za 2016 rok

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250.399.136,23 złotych i przedstawia się następująco:

 1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę: 206.292.312,31 zł
  z tego:
  – środki trwałe 191.866.195,02 zł
  – wartości niematerialne i prawne 135.263,27 zł
  – środki trwałe w budowie – zł
  – należności długoterminowe 14.173.584,02 zł
  – inwestycje długoterminowe 117.270,00 zł
  w tym:
  INWESTPROJEKT (akcje) 117.270,00 zł
  – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zł
 2. Aktywa obrotowe na koniec 2016 r. stanowią kwotę: 44.106.823,92 zł
  z tego:
  – należności i roszczenia (rozrach.krótkoterminowe) 7.966.268,89 zł
  w tym:
  zaległości czynszowe lok. mieszkalne i sprawy sądowe 5.650.071,03 zł
  kredyty, wkłady, odsetki 740.260,35 zł
  zaległości czynszowe lokale użytkowe i sprawy sądowe 339.919,40 zł
  pozostałe 1.236.018,11 zł
  – środki pieniężne w kasie 83.307,55 zł
  – środki pieniężne w bankach 35.739.265,51 zł
  – papiery wartościowe – zł
  – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 317.981,97 zł
  w tym:
  fundusz remontowy* 185.778,09 zł
  GZM* 124.628,92 zł
  pozostałe 7.574,96 zł
 3. Kapitały (fundusze) własne ogółem 194.923.634,38 zł
  – fundusz podstawowy 142778753,02 zł
  w tym:
  fundusz udziałowy 744.874,05 zł
  fundusz wkładów mieszkaniowych 9.404.989,80 zł
  fundusz wkładów budowlanych 132.628.889,17 zł
  – fundusz zasobowy 51.183.882,31 zł
  – zysk netto 960.999,05 zł
  Fundusze specjalne: 12.017.796,11 zł
  – fundusz remontowy* 11.041.636,11 zł
  – fundusz świadczeń socjalnych 6286,61 zł
  – fundusz mienia spółdzielni 964.156,68 zł
  – Fundusz kulturalno-oświatowy 5.716,71 zł
 4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2016 r. 30.086.348,41 zł
  – kredyt długoterminowy
  (na realizację mieszkań ust.o pomocy państwa 1995 r.) 29.314.185,85 zł
  – inne zobowiązania – kaucje wobec wykonawców 772.162,56 zł
 5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 10.324.303,19 zł
  w tym:
  – z tyt. dostaw, robót, usług 4.815.534,13 zł
  – z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje) 105.745,98 zł
  – wobec budżetu 255.762,20 zł
  – z tyt. wkładów i kredytów 288.739,77 zł
  – wobec ZUS 398.081,13 zł
  – wobec członków (kaucje, lok.uż., nadpł.czynszu, rozl.co, cw, zw) 3.810.721,80 zł
  w tym:
  lokale mieszkalne 1.634.181,44 zł
  – pozostałe zobowiązania 649.718,90 zł
 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3.047.053,42 zł
 7. Przychody: ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2016 r. 66.266.295,42 zł
 8. Koszty: na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2016 r. 64.896.715,63 zł
 9. Zysk brutto 1.369.579,79 zł
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 r. 180.340,00 zł
 11. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM* (-) 228.240,74 zł
 12. Zysk netto za 2016 r. 960.999,05 zł

Zysk netto za 2016 rok zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 podlega decyzji Walnego Zgromadzenia.
Dokładny podział zysku netto przedstawia załączony w materiałach projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.

*Według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości od 2016 roku w bilansie obowiązuje prezentacja w szyku rozwartym funduszu remontowego oraz wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
Wykazane jest to w załącznikach do informacji dodatkowej:
– Nr 1. Fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości stan na 31.12.2016 r.
– Nr 2. Wyniki na eksploatacji i utrzymania nieruchomości stan na 31.12.2016 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości Zarząd Spółdzielni przedstawia sprawozdanie finansowe za 2016 r. (załączone do wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni), które obejmuje:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.,
– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym,
– informacja dodatkowa i objaśnienia wraz z załącznikami Nr 1 i 2.

Analiza gospodarczo-finansowa Spółdzielni, osiedli, nieruchomości, mienia za 2016 rok (tabele) przedstawiona jest w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.

Czynsze i Windykacje

W oparciu o przedłożone wnioski mające na celu zmniejszenie zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni Zarząd Spółdzielni podjął poniższe działania:

 • skierował 234 sprawy do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże;
 • skierował 22 spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję;
 • skierował 71 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • rozwiązał 15 umów najmu w trybie natychmiastowym z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych;
 • wyraził 174 zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach
  w tym:
  – 18 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2016 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:

 • lokale mieszkalne – 1.734
 • garaże – 97
 • lokale użytkowe, dzierżawa terenu – 56
 • wezwania przed egzekucyjne – 69

W roku sprawozdawczym uzyskała 141 nakazów zapłaty zasądzających na rzecz Spółdzielni, a w 112 sprawach wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto spółdzielni wpłynęły wpłaty:

 • dłużników – w wysokości 1.564.941,19 zł;
 • z ustawowych odsetek za zwłokę – 300.575,48 zł.

W 2016 roku w ramach działań windykacyjnych z tytułu zaległości w opłatach eksploatacyjnych, skierowano wnioski do Sądu na kwotę 3.166.637 zł.
Kształtowanie się zadłużenia na osiedlach przedstawione są w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.

Zadłużenie Kredytowe (normatyw)

Całkowite zadłużenie Spółdzielni na lokalach mieszkalnych z tytułu kredytu (i odsetek) zaciągniętego w Banku na początku lat 90-tch, na realizację inwestycyjną budynków mieszkalnych wynosiło:

 • na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 29.314.185,85 zł
 • na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 30.988.962,11 zł

co oznacza zmniejszenie zadłużenia o 5,40% w stosunku do roku poprzedniego.
W podanej kwocie kredyt stanowi 4,20 % ogólnego zadłużenia.
Całkowite zadłużenie lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię w 2013 roku zgadnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100 %.
Dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedstawione są w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.

Najważniejsze Zadania Planowane Do Realizacji w 2017 roku

I. W nieruchomościach osiedli

 1. Remont instalacji ciepłowniczej.
 2. Remont dachów budynków i obróbki blacharskie.
 3. Remont dźwigów osobowych i hydroforni.
 4. Remont i malowanie klatek schodowych.
 5. Remont elewacji (tynki, uszczelnianie, malowanie), cokołów budynków.
 6. Remont opasek odwadniających wokół budynków, chodników i schodów.
 7. Remont balkonów.
 8. Remont nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych.
 9. Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy.
 10. Wymiana wiatrołapów i montaż osłon wiatrowych przy wejściach do klatek schodowych.
 11. Wymiana okien na klatkach schodowych, okienek piwnicznych w budynkach.
 12. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej.
 13. Wymiana lamp na klatkach i korytarzach przed windami w budynkach mieszkalnych.
 14. Wymiana zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach wspólnych w budynkach.
 15. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.
 16. Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej.
 17. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach spółdzielni.
 18. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie spółdzielni

 1. Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów, dojazdów wraz z wymianą krawężników.
 2. Wykonanie parkingu, miejsc postojowych i dojść do parkingów.
 3. Remont pomieszczeń Domu Kultury Skarpa.
 4. Wymiana stolarki w hydroforniach, lokalach użytkowych i pomieszczeniach administracyjnych.
 5. Remont chodników i opasek wokół budynków.
 6. Wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniach administracyjnych.
 7. Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym os. Łęgi.
 8. Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z bezpieczną nawierzchnią przy placu na osiedlu Błonie.
 9. Bieżące utrzymanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, placów.
 10. Konserwacja zieleni.
 11. Amortyzacja.

Lublin, dnia 14.03.2017 r.

Zarząd Spółdzielni

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie