ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2014

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie za 2014 rok (skrócone)

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2014 roku prowadzona była w oparciu o postanowienia zawarte w ustawach: o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo-finansowym Spółdzielni.
Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
 2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
 3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W 2014 r. Zarząd Spółdzielni odbył 53 posiedzenia Zarządu. Uczestniczył w 11 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 12 posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 16 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 8 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie przeprowadzone w 21 częściach w dniach od 12.05.2014 r. do 09.06.2014 r.

Sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe w Spółdzielni w 2014 roku przedstawiały się następująco:

 1. Liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r. wynosiła – 10.241
  w tym:
  – członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu i członkowie będący współmałżonkami – 9.992
  – członkowie oczekujący – 249
 2. W ramach obsługi mieszkańców zrealizowano:
  – 343 sprawy o nabycie lokali w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku,
  – 8 spraw o przepisanie lokatorskich lokali mieszkalnych w ramach pierwszeństwa statutowego, w tym 3 po zgonach członków spółdzielni,
  – 1 wzajemna zamiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – 45 wydanych zaświadczeń o założenie księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.
 3. Przekazanie 1 lokalu mieszkalnego do dyspozycji Spółdzielni po wygaśnięciu lokatorskiego prawa.
 4. Zawarto 1 umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu nabytego w drodze przetargu.
 5. Na dzień 31.12.2014 r. w zasobach Spółdzielni 5.780 lokali stanowi odrębną własność.
 6. W roku sprawozdawczym zawarto 52 umowy o przeniesienie własności w odrębną własność w tym:
  – 19 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – 31 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – 1 ze spółdzielczego prawa do garażu,
  – 1 po przetargu.
 7. W 2014 roku Zarząd skierował do Rady Nadzorczej:
  – 2 sprawy o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie, z czego obie odroczono dając możliwość spłaty zadłużenia,
  – 62 sprawy o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie,
  – 42 sprawy o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji własnościowego prawa do lokalu z powodu zaległości w uiszczaniu opłat, z czego 16 odroczono, a w pozostałych 26 sprawach podjęto stosowne uchwały.
 8. Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia posiadała 42 członków wykluczonych, wobec których prowadzone są dalsze działania windykacyjne. W przypadku 31 spraw uzyskano prawomocne wyroki orzekające eksmisję z zajmowanych lokali.
 9. W roku 2014 zawarto 7 umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali mieszkalnych z osobami ponownie przyjętymi w poczet członków po spłacie zadłużenia, w tym:
  – 1 umowa w celu dalszej realizacji zamiany lokalu.
 10. W ramach windykacji:
  – rozpoczęto działania w stosunku do właścicieli 10 lokali zadłużonych, w celu wpisania hipoteki przymusowej w księgach wieczystych, co zostało zrealizowane w przypadku 3 lokali,
  – uzyskano 7 wyroków eksmisyjnych oraz skierowano 5 wniosków do Urzędu Miasta o przyznanie zasądzonego lokalu socjalnego

Sprawy Sądowe

W 2014 roku Zespół Radców Prawnych skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego 340 spraw, w tym:
– 18 spraw eksmisyjnych, w tym: 6 w toku z lat poprzednich,
– 322 sprawy z różnych tytułów, w tym: 152 w toku z lat poprzednich – m.in.:
z normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji, odszkodowanie, pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd poprzez skierowanie wniosku do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego (dot. instalacji gazowej).

Przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Lublinie toczą się sprawy z powództwa członków Spółdzielni o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Pełnomocnicy Spółdzielni prowadząc sprawy, podejmują próby i w rezultacie zawierają ugody na warunkach korzystnych dla członków Spółdzielni.
Radcowie Prawni opiniują podjęte uchwały, udzielają porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, uczestniczą w rokowaniach nad przyszłym kształtem umów, biorą udział i udzielają pomocy prawnej w spotkaniach z członkami w szczególności na częściach Walnego Zgromadzenia. Opracowują i opiniują projekty uchwał, pozwy o należności, eksmisje, odszkodowania.

Niezależnie od spraw toczących się na bieżąco, wydawane są opinie prawne w sprawach, które m. in. dotyczyły:
– sprostowania danych zawartych w rejestrze lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w zakresie osób uprawnionych do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
– realizacji obowiązku sporządzania protokołów obrad części Walnego Zgromadzenia,
– umowy sprzedaży energii elektrycznej dla klienta biznesowego i kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego,
– zgłaszania wniosków pod obrady Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni,
– sposobu głosowania nad uchwałą podjętą na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”,
– organizacji Walnego Zgromadzenia,
– udziału członków Spółdzielni w obradach części Walnego Zgromadzenia,
– udostępnienia kserokopii uchwał Zarządu,
– zwrotu środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości położonej przy ulicy Dziewanny 14,
– w sprawie obciążenia kosztami ryczałtowego zużycia wody,
– wkładu mieszkaniowego wymaganego do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
– uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli w przedmiocie przydziału własnościowego prawa do lokalu,
– zgłoszenia szkody wraz z wnioskiem odszkodowawczym.

Poza prowadzeniem spraw przed sądem, radcowie prawni Spółdzielni udzielają członkom Spółdzielni wszelkiej pomocy prawnej w sprawach związanych ze Spółdzielnią, biorąc pod uwagę ich trudną sytuację finansową, rodzinną, a ponadto udzielają pomocy prawnej komórkom organizacyjnym Spółdzielni, wraz z wydawaniem opinii prawnych, wyjaśnień, opracowywaniu pism kierowanych przez Spółdzielnię do innych organów.
Zespół Radców Prawnych wykonuje swoje obowiązki na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DZ.U. Nr 19, poz. 145).

Sprawy Administracyjne i Pracownicze

W 2014 roku przeciętne zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło 205 etatów, które w porównaniu z 2013 rokiem uległo zmniejszeniu o 2 etaty.
Rok 2014 to rok stabilizacji etatowej w Spółdzielni. Pomimo ciągle zwiększających się obowiązków i przy nie zmieniającym się od kilku lat zatrudnieniu, wyspecjalizowane komórki organizacyjne działały w taki sposób, by wszystkie potrzeby naszych członków zaspakajane były terminowo i fachowo.

By sprostać wzrastającym wymaganiom, co do fachowości kadry i jakości świadczonej przez nich pracy, jak co roku, Zarząd Spółdzielni podejmował szereg działań zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kwalifikacji załogi.
Głównym celem przeprowadzanych szkoleń, było dostosowanie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracowników zatrudnionych w Spółdzielni do ciągle zmieniających się przepisów prawnych.

Spółdzielnia zorganizowała szkolenia dla 110 pracowników między innymi o tematyce finansowo – księgowej, podatkowej, ochronie danych osobowych, ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i związanych z nimi zmianami w aktach prawnych obowiązujących w Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie to nie tylko jednostka zaspakajająca potrzeby członków Spółdzielni, ale również zakład pracy dla znacznej ilości pracowników.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby spółdzielni na koniec roku obrachunkowego 2014 stanowiły:
– 11.297 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 622.664,91 m2
– 271 lokali użytkowych o powierzchni 19.715,14 m2
– 647 garaży o powierzchni 10.686,23 m2
– 1.095.844 m2 powierzchni terenu, z którego 25.272,31 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.
Zmniejszenie zasobów w Spółdzielni w stosunku do 2013 roku nastąpiło na skutek wyodrębnienia nieruchomości przy ulicy Dziewanny 14 oraz sprzedaży działki przy ulicy Watykańskiej (pod pawilony U1, U2) w osiedlu Ruta.

Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była przez pracowników administracji osiedlowych oraz administracji ogólnej.
Bieżące prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy techniczne realizowane były przez Zarząd zgodnie z założeniami ujętymi w rzeczowych planach osiedli. Wykonywane były przez służby Spółdzielni oraz poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.

Spółdzielnia na bieżąco zajmowała się konserwacją terenów zielonych i nasadzeń, utrzymaniem w należytym porządku placów, ciągów pieszo – jezdnych oraz placów zabaw.
Dane dotyczące osiedli:

1. Osiedle Skarpa
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 273.381 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 50 szt.
– liczba mieszkań – 2.653 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 141.385,44 m2
– liczba lokali użytkowych – 53 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 4.023,40 m2
W 2014 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Remont balkonów w budynkach Romantyczna 6, 15, 17, 19; Radości 4, 9, 11;
 2. Bieżące remonty dźwigów w osiedlu;
 3. Wymiana sterowań dźwigów budynkach Fantastyczna 11 – 1 dźwig; Sympatyczna 1 i 3 – po 1 dźwigu; Gościnna 7 – 1 dźwig; Romantyczna 8 i 6 – po 1 dźwigu; Sympatyczna 2 i 4 – po 2 dźwigi;
 4. Remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu;
 5. Remont wejść do klatek w budynkach Romantyczna 17, 19; Radości 1, 3, 5; Przedwiośnie 1, 3, 7;
 6. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Fantastyczna 11; Gościnna 1, 3, 5, 15; Przedwiośnie 1, 3, 7;
 7. Wymiana docieplenia ściany szczytowej w budynku Fantastyczna 9 (strona zachodnia);
 8. Malowanie parterów klatek schodowych w budynkach Przedwiośnie 1, 3, 7;
 9. Remont elewacji północnej w budynku Romantyczna 15;
 10. Wymiana lamp na klatkach schodowych w budynkach Romantyczna 6, 9; Fantastyczna 17, 19, 21;
 11. Remont prześwitów w budynkach przy Sympatycznej 10, 16;
 12. Remont opasek odwadniających w budynkach Przedwiośnie 1, 3, 7;
 13. Wymiana posadzek na korytarzach w budynkach Sympatyczna 12, 14; Radości 4; Romantyczna 12;
 14. Wymiana wodomierzy w budynkach Fantastyczna 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Romantyczna 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19; Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Radości 1, 3, 4, 5, 9, 11, 14; Sympatyczna 1, 3, 12, 14, 16; Przedwiośnie 1, 2, 3, 7;
 15. Wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku Romantyczna 10;
 16. Wykonanie odwodnienia liniowego chodnika przed budynkiem Romantyczna 12;
 17. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu;
 18. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Romantyczna 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19; Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Radości 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14; Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16.

2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 10.506 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 3 szt.
– liczba mieszkań – 24 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 2.650,30 m2
W 2014 roku w osiedlu na bieżąco wykonano prace remontowe na łączną kwotę w wysokości 8.137,70 zł.

3. Osiedle Ruta
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 250.305 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 38 szt.
– liczba mieszkań – 2.402 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 130.971,41 m2
– liczba lokali użytkowych – 52 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 4.031,13 m2
– liczba garaży – 188 szt.
– powierzchnia garaży – 3.131,85 m2
W 2014 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynkach Różana 22; Dziewanny 1;
 2. Remont chodników poprzez wymianę na kostkę brukową w okolicach budynków Dziewanny 1, 5; Sasankowa 5, 8; Różana 3, 7, 16; Watykańskiej 6;
 3. Przełożenie kostki brukowej – wyrównanie zapadnięć chodników i dróg przed budynkami: Dziewanny 6, 12; Różana 18;
 4. Remont schodów terenowych przy budynkach Dziewanny 4, 12;
 5. Remont podestów przy wejściach do klatek budynków Jana Pawła II 9; Różana 3, 14;
 6. Remont opasek (wymiana na kostkę brukową) przy budynkach: Dziewanny 4, 6, 7, 9, 10, 12; Jana Pawła II 9; Różana 1;
 7. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach Dziewanny 6, 10;
 8. Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach Watykańska 8, 10;
 9. Wymiana okien w pomieszczeniach zsypowych w budynku Różana 7;
 10. Wymiana okien w wózkowniach budynku Jana Pawła II 9;
 11. Docieplenie stropodachów budynków Różana 17, 21, 27; Dziewanny 8; Jana Pawła II 9;
 12. Remont chodnika z wymianą nawierzchni z betonowych płyt ażurowych na kostkę brukową przy dojeździe do budynku Stokrotki 7;
 13. Naprawa nawierzchni asfaltowych polegająca na wycięciu uszkodzonej nawierzchni, oczyszczeniu i uzupełnieniu asfaltem;
 14. Remont chodników poprzez wymianę asfaltu na kostkę brukową: pomiędzy budynkami Różana 3 i Różana 1; od pawilonu Stokrotka do ul. Sasankowej; przy budynku Różana 1 oraz remont schodów terenowych pomiędzy budynkami Watykańskiej 6 i 8;
 15. Odnowienie elewacji części użytkowej budynku oraz docieplenie stropów wnęk w części użytkowej i pod mieszkaniami III p. we wszystkich klatkach schodowych w budynku Watykańska 6;
 16. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich budynkach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

4. Osiedle Łęgi
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 179.713 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 32 szt.
– liczba mieszkań – 1.771 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 100.972,02 m2
– liczba lokali użytkowych – 40 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 1.692,00 m2
– liczba garaży – 210 szt.
– powierzchnia garaży – 3.409,9 m2

W 2014 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Remont ciągu pieszego Kaczeńcowa 2 – 10; nawierzchni parkingu Kaczeńcowa 10 oraz schodów terenowych przy ul. Kaczeńcowej;
 2. Wykonanie koncepcji parkingu przy ul. Kaczeńcowej;
 3. Wykonanie Projektu Budowlanego Parkingu przy ul. Tatarakowej 2;
 4. Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Tymiankowej;
 5. Wykonanie projektu budowlanego parkingu przy Tymiankowej;
 6. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic Kaczeńcowa, Biedronki, Tatarakowa, Tymiankowa, Bociania;
 7. Remont klatek schodowych w budynkach Tymiankowa 3; Tatarakowa 2;
 8. Przebudowa wiatrołapów w budynkach Biedronki 9, 11; Kaczeńcowa 6; Bociania 6, 8, 10;
 9. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach Tatarakowa 2; Kaczeńcowa 2; Wiklinowa 4;
 10. Wykonanie i montaż bramy garażowej Bociania 1;
 11. Wykonanie remontu balkonów w budynkach Tymiankowa 54, 56, 58;
 12. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich budynkach osiedla;
 13. Przegląd instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach osiedla;
 14. Montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach Kaczeńcowa 1, 3, 5; Wiklinowa 4, 6;
 15. Remont dachów budynków Tymiankowa 1; Bociania 1;
 16. Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody;
 17. Naprawa przykanalika w budynkach Wiklinowa 4 kl.1/2; Wiklinowa 4 kl.2 poziom sanitarny; Kaczeńcowa 2 kl. 3/4; Tatarakowa 6 kl. 6 przykanalik burzowy.

5. Osiedle Błonie
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 144.885 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 29 szt.
– liczba mieszkań – 1.585 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 88.178,18 m2
– liczba lokali użytkowych – 12 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 427,11 m2
W 2014 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Docieplenie stropodachów w budynkach Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16; Kawaleryjska 14, 16, 18; Szaserów 1, 9, 11;
 2. Remont chodników przy ul. Hetmańskiej 12; Rycerskiej 5; Kawaleryjskiej 20;
 3. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach Dragonów 3, 14;
 4. Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budynkach Husarska 2, 6, 8; Ułanów 22; Rycerska 2, 4, 5, 6, 8; Kawaleryjska 2, 4, 6, 8;
 5. Czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami w budynkach Kawaleryjska 14, 16, 18; Szaserów 1, 9, 11; Hetmańska 6, 8, 10;
 6. Remont kominów w budynkach Husarska 2, 6, 8; Rycerska 4, 6;
 7. Naprawa wentylacji w mieszkaniach poprzez montaż turbowentów w budynkach Ułanów 14, 22; Hetmańska 16; Rycerska 4, 5, 8; Husarska 2; Kawaleryjska 6, 8, 18;
 8. Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych;
 9. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach osiedla.

6. Osiedle Widok
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 135.652 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 21 szt.
– liczba mieszkań – 1.516 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 84.930,25 m2
– liczba lokali użytkowych – 41 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 3.656,50 m2
– liczba garaży – 190 szt.
– powierzchnia garaży – 3.098,50 m2
W 2014 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach Bursztynowa 19, 30, 35; Szmaragdowa 4;
 2. Malowanie korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych Bursztynowa 30; Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46;
 3. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Bursztynowa 32; Szmaragdowa 4, 36, 46;
 4. Remont opaski przy budynku Bursztynowa 29, 29a;
 5. Remont nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Bursztynowa 24; Szmaragdowa 4, 36;
 6. Remont schodów terenowych do prześwitu przy Szmaragdowej 16;
 7. Remont schodów wejściowych do lokali usługowych Bursztynowa 35; schodów do wiatrołapów Bursztynowa 32 (kl. I-III, VIII, IX), Szmaragdowa 16 (kl. I-XV), 36 (kl. XIV-XVII); schodów ewakuacyjnych do budynku przy Bursztynowej 30, 41;
 8. Poprawienie nawierzchni parkingu przy kratach kanalizacji burzowej oraz chodnika Bursztynowa 25;
 9. Wymiana nawierzchni podjazdu pod hydrofornią Bursztynowa 30;
 10. Remont daszków wiatrołapów wraz z montażem elementów odwodnienia w budynku Bursztynowa 34 (kl. I-V);
 11. Montaż elementów odwodnienia daszków wiatrołapów w budynku Bursztynowa 32; Szmaragdowa 36.
 12. Miejscowe naprawy elewacji budynków Bursztynowa 19, 25, 34;
 13. Remont czułek balkonów w budynkach Topazowa 4, 6;
 14. Wykonanie okładzin posadzek oraz cokolików z płytek gres w korytarzach I – X p. w budynkach Szmaragdowa 30, 34;
 15. Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową w wiatrołapach budynków Bursztynowa 24; Szmaragdowa 36;
 16. Wymiana ślusarki stalowej na parterze między korytarzem a klatką schodową w budynku Bursztynowa 30;
 17. Wymiana drzwi do komory zsypowej w budynku Bursztynowej 41;
 18. Wymiana stolarki okiennej na okienka PCV w piwnicach budynku Szmaragdowa 16;
 19. Wykonanie izolacji ściany piwnicznej kl. XVI-XVII w budynku Szmaragdowa 36;
 20. Wymiana wodomierzy w budynkach Bursztynowa 25 i Topazowa 4, 6 – z odczytem radiowym; Bursztynowa 34 na tradycyjne;
 21. Wymiana ciepłomierzy w budynkach Topazowa 4, 6;
 22. Remont odwodnienia liniowego poprzecznego ACO na ciągu pieszo – jezdnym przy budynku Bursztynowa 32;
 23. Montaż studni kanalizacji deszczowej przy budynku Bursztynowa 21;
 24. Remont instalacji kanalizacji deszczowej nad garażami przy ul. Bursztynowa 29, 31;
 25. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu w wiatrołapach w budynku Bursztynowa 19 oraz w wiatrołapach i przy zejściu do piwnic w budynku Szmaragdowa 4;
 26. Wymiana domofonów na cyfrowe w budynku Bursztynowa 24, 32;
 27. Montaż szlabanów i monitoringu parkingu przy budynku Szmaragdowa 46;
 28. Dostawa i montaż altany śmietnikowej przy ul. Szmaragdowej 16;
 29. Remont kabiny dźwigu towarowego w budynku Bursztynowa 41;
 30. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w osiedlu;
 31. Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach budynków Bursztynowa 19, 24, 29, 29a, 30, 32, 41; Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46 oraz instalacji odgromowej w budynkach Bursztynowa 30, 41 i Szmaragdowa 30, 34.

7. Osiedle Poręba
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 101.402 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 18 szt.
– liczba mieszkań – 1.346 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 73.577,31 m2
– liczba lokali użytkowych – 26 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 1.346,03 m2
– liczba garaży – 59 szt.
– powierzchnia garaży – 1.045,98 m2
W 2014 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne:

 1. Remont i malowanie elewacji ścian budynków Agatowa 18; Bursztynowa 1C;
 2. Remont i malowanie wiatrołapów budynków Agatowa 18; Bursztynowa 1C;
 3. Remont obróbek blacharskich i orynnowania budynków Agatowa 18; Bursztynowa 1C;
 4. Malowanie klatek schodowych w budynkach Perłowa 4; Szafirowa 5; Turkusowa 1; Bursztynowa 14; Agatowa 14, 16;
 5. Wykonanie drewnianych poręczy na klatkach schodowych w budynkach Perłowa 4; Szafirowa 5; Turkusowa 1; Bursztynowa 14;
 6. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych, użytkowych, pralniach we wszystkich budynkach osiedla;
 7. Wykonanie remontu kabin wind w budynkach Bursztynowa 6, 8, 10;
 8. Wykonanie orynnowania wiatrołapów w budynkach Perłowa 4, 8; Szafirowa 3, 5; Turkusowa 1, 3; Bursztynowa 6, 8, 10, 12, 14;
 9. Wykonanie liniowego odwodnienia przy budynku Agatowa 14;
 10. Montaż kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach Agatowa 12, 14, 16;
 11. Remont instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach Szafirowa 5, 3; Bursztynowa 6, 8, 10.
 12. Miejscowe remonty instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynkach Agatowa 18, Bursztynowa 3, 14; Szafirowa 5; Turkusowa 1, 3;
 13. Remont betonowych płyt tarasu przy budynku Bursztynowa 1;
 14. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach osiedla.

Mienie Spółdzielni

Zasoby:
– powierzchnia terenu – 157.451,00 m2
– powierzchnia lokali użytkowych – 4.538,97 m2
– powierzchnia dzierżawy terenu – 24.795,33 m2
W 2014 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie spółdzielni wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne o wartości 954.631,24 zł:

 1. Docieplenie budynku administracyjnego Przytulna 4 oraz roboty rozbiórkowe na placu i budowa nowej wiaty;
 2. Roboty porządkowe terenów zielonych oraz wykonanie palisady przy rzeźbie MAKI i boisku w osiedlu Skarpa;
 3. Prace projektowo – remontowe elewacji wraz z remontem pomieszczeń w budynkach Watykańska 4 i 6;
 4. Remont schodów do budynku oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Watykańska 4;
 5. Remont zewnętrznych schodów p.poż. wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w części administracyjno – użytkowej budynku Watykańska 6;
 6. Prace remontowe budynku wraz z wymianą okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych oraz wykonaniem projektu dodatkowego wejścia do budynku Różana 1.
 7. Wyposażenie Domu Kultury Ruta.
 8. Drobne roboty remontowe w budynku administracyjnym Tatarakowa 28.
 9. Doposażenie placu zabaw w osiedlu Łęgi;
 10. Projekt i docieplenie ścian i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji, rozbiórka wiaty stalowej oraz remont elementów zewnętrznych budynku administracyjnego przy ul. Dragonów 2;
 11. Remont parkingu przy budynku administracyjnym Dragonów 2;
 12. Remont i adaptacja pomieszczeń Domu Kultury Błonie.
 13. Wymiana kotła gazowego w budynku administracyjnym Bursztynowa 36;
 14. Roboty remontowe w lokalach użytkowych w najmie (wymiana wodomierzy, stolarki okiennej i drzwiowej, remont toalet oraz wykonanie pomieszczeń sanitarnych, itp.);
 15. Całoroczne utrzymanie ciągów pieszych, pieszo – jezdnych, placów, terenów zielonych;
 16. Remont nawierzchni wraz z oznakowaniem ulic, placów i chodników w osiedlach;
 17. Dokumentacja geodezyjno – prawna, opłaty administracyjne, ogłoszenia dotyczące regulacji granic Spółdzielni;
 18. Przeglądy techniczne, konserwacja instalacji c.o. w lokalach własnych spółdzielni;
 19. Amortyzacja środków trwałych (urządzeń na placach zabaw, ciągnika, itp.).

Inwestycje i Realizacja

Realizację zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 przesunięto na rok 2015 z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnienia dokumentacji projektowej i wydania pozwolenia na budowę. W nowej dokumentacji uwzględniono zmniejszoną liczbę garaży zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców os. Skarpa.

Budowa zespołu usługowo-garażowego U1,U2 przy ul. Watykańskiej 8-10 została zaniechana. Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin cz. II w rejonie ulicy Watykańskiej, umożliwiającej dojazd do działki nr 52/14 od strony ciągu pieszo – jezdnego tj. wzdłuż ul. Watykańskiej 4, na podstawie uchwał podjętych przez organy Spółdzielni, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, nastąpiło zbycie prawa wieczystego użytkowania do działki wraz z istniejącą zabudową U1 i U2. W grudniu 2014 r. podpisano akt notarialny.

Realizacja pawilonu handlowego ul. Agatowa 7 została przesunięta na 2015 r. Zmiana terminu nastąpiła na wskutek przedłużających się procedur związanych z uzgodnieniem dokumentacji i wydaniem pozwolenia na budowę.
Prawomocne pozwolenie na budowę spółdzielnia otrzymała w grudniu 2014 r.

Działalność Kulturalno-Oświatowa

W 2014 roku działalność kulturalno-oświatowa prowadzona była w Domach Kultury osiedli Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.

Działalność merytoryczną Domy Kultury realizowały poprzez koła zainteresowań prowadzone dla różnych grup wiekowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
– nauka tańca dla dzieci i młodzieży, dżudo;
– studio piosenki, taniec klasyczny i nowoczesny;
– gimnastyka dla pań i aerobik
– pisanie ikon, zajęcia z malarstwa, butik, witraże;

Prowadzone były również zajęcia, takie jak: nauka gry na instrumentach (pianino, gitara), nauka języków obcych czy spotkania osób starszych w klubach Kobiet czy Seniora.

Poza stałą działalnością merytoryczną, Domy Kultury oferowały i organizowały mieszkańcom wiele innych atrakcji, m.in. wycieczki autokarowe, grzybobranie, festyny rodzinne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Fundusze na działalność pozyskiwane były z odpisów od lokali, z wpływów – opłat za uczestnictwo w zajęciach w kołach zainteresowań oraz z wynajmu pomieszczeń.

Jak co roku prowadzona jest tzw. „Akcja Lato – Zima”, na co spółdzielnia w 2014 r. otrzymała niewielką dotację z Urzędu Miasta w wysokości 21.626 zł.
Natomiast na bieżącą działalność merytoryczną Domów Kultury większość środków pozyskiwało utworzone Stowarzyszenie Kultura Czubów.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni

Skrócona informacja finansowa za 2014 rok
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku zamknął się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 261.772.188,26 złotych i przedstawia się następująco:

 1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę: 219.548.651,36
  z tego:
  – środki trwałe 202.820.158,30 zł
  – wartości niematerialne i prawne – zł
  – środki trwałe w budowie 106.344,78 zł
  – należności długoterminowe 16.504.878,28 zł
  – inwestycje długoterminowe 117.270,00 zł
  w tym:
  INWESTPROJEKT (akcje) 117.270,00 zł
  – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zł
 2. Aktywa obrotowe na koniec 2014 r. stanowią kwotę: 42.223.536,90
  z tego:
  – zapasy (materiały nie wbudowane) 9.779,30 zł
  – należności i roszczenia 8.570.826,31 zł
  – środki pieniężne w kasie 39.695,49 zł
  – środki pieniężne w bankach 33.596.899,53 zł
  – papiery wartościowe – zł
  – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.336,27 zł
 3. Kapitały (fundusze) własne ogółem 203.044.495,72
  – fundusz podstawowy 151.629.371,13 zł
  – fundusz rezerwowy z akt. wyceny 232.462,98 zł
  – fundusz zapasowy 49.758.819,30 zł
  – zysk netto 1.423.842,31 złFundusze specjalne: 12.108.234,78 zł
  – fundusz remontowy 11.143.120,51 zł
  – fundusz świadczeń socjalnych 957,59 zł
  – fundusz mienia spółdzielni 964.156,68 zł
 4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2014 r. 34.111.501,21
  – kredyt długoterminowy i pożyczki 32.675.979,32 zł
  – inne zobowiązania 1.435.521,89 zł
 5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 9.594.746,94
  w tym:
  – z tyt. dostaw, robót, usług 4.472.855,29 zł
  – z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje) 91.840,23 zł
  – wobec budżetu 650.119,40 zł
  – z tyt. wkładów i kredytów 223.478,33 zł
  – wobec ZUS 232.829,61 zł
  – wobec członków (nadpłata czynszu, rozl. co, cw, zw.) 3.829.695,08 zł
  – pozostałe zobowiązania 93.929,00 zł
 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.913.209,61
 7. Przychody: ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2014 r. 65.562.135,36
 8. Koszty: na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2014 r. 63.863.482,05
 9. Zysk brutto 1.698.653,31
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 r. 274.811,00 zł
 11. Zysk netto za 2014 r. 1.423.842,31

Zysk netto za 2014 rok zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 podlega decyzji Walnego Zgromadzenia.
Dokładny podział zysku netto przedstawia załączony w materiałach projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.

Czynsze i Windykacje

Zarząd Spółdzielni w 2014 roku w oparciu o przedłożone wnioski mające na celu zmniejszenie zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni, podjął następujące działania:
– skierował 229 spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże;
– skierował 21 spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję;
– skierował 95 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
– rozwiązał 23 umowy najmu w trybie natychmiastowym z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych;
– wyraził 262 zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach
w tym:
– 31 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2014 roku do dłużników wysłano wezwania o zapłatę należności do:
– 3.161 lokali mieszkalnych
– 96 garaży
– 76 lokali użytkowych i dzierżaw terenu
oraz 163 wezwania przedegzekucyjne.

Spółdzielnia w roku sprawozdawczym uzyskała 209 sądowych nakazów zapłaty.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto spółdzielni wpłynęły wpłaty:
– dłużników – w wysokości 1.969.674,67 zł, co stanowi o 26,75% więcej w stosunku do 2013 roku;
– z ustawowych odsetek za zwłokę – 456.369,45 zł, co stanowi o 39,13% więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Zadłużenie Kredytowe

Całkowite zadłużenie Spółdzielni na lokalach mieszkalnych z tytułu kredytu i odsetek wobec Banku:
– na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 32.675.979,32 zł
– na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 34.178.852,99 zł
co oznacza zmniejszenie zadłużenia o 4,39% w stosunku do roku poprzedniego.

W podanej kwocie kredyt stanowi 5,73% ogólnego zadłużenia.
Całkowite zadłużenie lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię w 2013 roku zgadnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100%.

Najważniejsze Zadania Planowane Do Realizacji w 2015 roku
I. W nieruchomościach osiedli

 1. Remont dźwigów osobowych i hydroforni.
 2. Remont klatek schodowych, podestów przy wejściach, zejść piwnicznych, wiatrołapów, prześwitów.
 3. Remont elewacji (tynki, uszczelnianie, malowanie) i cokołów budynków.
 4. Remont dachów budynków, kominów i docieplenie stropodachów oraz wymiana elementów odwodnienia (obróbki blacharskie).
 5. Remont opasek odwadniających wokół budynków.
 6. Remont chodników i schodów poprzez wymianę na kostkę lub jej przełożenie wraz z regulacją studzienek i krat ściekowych.
 7. Remont balkonów.
 8. Remont nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych.
 9. Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy.
 10. Wymiana wiatrołapów i montaż osłon wiatrowych przy wejściach do klatek schodowych.
 11. Wymiana okien na klatkach schodowych, okienek piwnicznych w budynkach oraz w maszynowniach dźwigów.
 12. Wymiana opraw na klatkach schodowych na oprawy z czujnikiem ruchu.
 13. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach.
 14. Wymiana docieplenia ścian szczytowych.
 15. Wykonanie chodników i miejsc parkingowych.
 16. Wykonanie projektu wymiany instalacji gazowej.
 17. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.
 18. Przegląd instalacji elektrycznej.
 19. Przegląd instalacji odgromowej.
 20. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach spółdzielni.
 21. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie spółdzielni

 1. Wymiana drzwi i okien w lokalach.
 2. Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów, dojazdów, miejsc postojowych, zatok parkingowych.
 3. Remont chodników i opasek wokół budynków.
 4. Remont koszy i okienek piwnicznych.
 5. Wymiana drzwi w lokalach użytkowych i administracyjnych.
 6. Wymiana zaworów termostatycznych.
 7. Budowa parkingu.
 8. Wykonanie placu zabaw.
 9. Bieżące utrzymanie ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, placów.
 10. Konserwacja zieleni.

Zarząd Spółdzielni

Lublin, dnia 16.03.2015 r.

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:   2011 r.   2012 r.   2013 r.


 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie