Sprawozdanie z Działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2013 rok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” działalność w 2013 roku prowadził w oparciu o postanowienia zawarte statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:
1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W 2013 r. Zarząd Spółdzielni odbył 53 protokołowanych posiedzeń Zarządu i uczestniczył w posiedzeniach organów statutowych spółdzielni.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 8 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał 21 części Walnego Zgromadzenia.

Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

W 2013 roku sprawy członkowsko – mieszkaniowe w spółdzielni przedstawiały się następująco:

 1. Liczba członków Spółdzielni na koniec roku obrachunkowego wynosiła – 10.454, w tym:
  – członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu i członkowie będący współmałżonkami – 10.205;
  – członkowie oczekujący na lokal mieszkalny – 249.
 2. W ramach obsługi członków zamieszkałych zrealizowano:
  – 310 spraw o nabycie lokali własnościowych lub wyodrębnionych w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku;
  – 8 spraw o przepisanie lokatorskich lokali mieszkalnych w ramach pierwszeństwa statutowego, w tym 5 po zgonach członków Spółdzielni;
  – 6 spraw o wzajemne zamiany prawa do lokali mieszkalnych;
  – 35 wydanych zaświadczeń o założenie księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.
 3. Przekazanie 2 lokali mieszkalnych do dyspozycji Spółdzielni po wygaśnięciu lokatorskiego prawa, z czego na 1 zawarto umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu nabytego w drodze przetargu.
 4. Na dzień 31.12.2013 r. wyodrębnionych zostało ogółem 5.728 lokali.
  W br. zawarto 76 umów o przeniesienie własności w odrębną własność w tym:
  – 37 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  – 36 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  – 1 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego;
  – 1 po przetargu;
  – 1 w ramach realizacji ekspektatywy odrębnej własności lokalu.
 5. Zarząd skierował do Rady Nadzorczej:
  – 23 sprawy o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie, z czego w stosunku do 11 osób podjęte zostały uchwały o wykluczeniu, a 12 spraw odroczono dając możliwość spłaty zadłużenia;
  – 33 sprawy o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie;
  – 2 sprawy o podjęcie uchwał uchylających uchwały o wykluczeniu w związku z dokonanymi spłatami zadłużenia;
  – 1 sprawa o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji własnościowego prawa do lokalu z powodu zaległości w uiszczaniu opłat.
  – Na dzień 31.12.2012 r. Spółdzielnia posiadała 52 członków wykluczonych, wobec których prowadzone są dalsze działania windykacyjne. Wśród nich jest 25 spraw, gdzie Spółdzielnia uzyskała prawomocne wyroki orzekające eksmisje z zajmowanych lokali.
 6. Zawarto 11 umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z osobami ponownie przyjętymi w poczet członków po spłacie zadłużenia, w tym 5 umów w celu dalszej realizacji zamiany lokali.

Sprawy Sądowe

Radcowie Prawni w 2013 roku skierowali i przygotowują na drogę postępowania sądowego 267 spraw, z czego:

 • 16 spraw eksmisyjnych (w tym: 6 w toku z lat poprzednich);
 • 251 spraw z różnych tytułów – m.in.: z normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże, nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji, odszkodowanie, pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – w tym 139 spraw w toku z lat poprzednich.

Przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Lublinie toczą się sprawy z powództwa członków Spółdzielni o:

 • uchylenie uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni – 1;
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie – 1;
 • uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i Rad Osiedli – 4;
 • uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 1.

Pełnomocnicy Spółdzielni prowadząc sprawy, podejmują próby i w rezultacie zawierają ugody sądowe na warunkach korzystnych dla członków Spółdzielni.
Radcowie Prawni opiniują projekty i podejmowane uchwały, udzielają porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, uczestniczą w rokowaniach nad przyszłym kształtem umów, jak również biorą udział i udzielają pomocy prawnej w spotkaniach z członkami w szczególności na częściach Walnego Zgromadzenia.

Niezależnie od spraw toczących się na bieżąco, wydawane są opinie prawne w sprawach, które m.in. dotyczyły:

 • wkładu mieszkaniowego wymaganego do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
 • odpowiedzialności poręczycieli z tytułu pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę;
 • obowiązku realizacji przez Zarząd Spółdzielni uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych;
 • uzyskania gwarancji spłaty dofinansowania udzielonego przez Spółdzielnię na rzecz osiedla;
 • przeprowadzenia referendum dotyczącego elektronicznego monitoringu przestrzeni publicznej;
 • uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli w przedmiocie przydziału własnościowego prawa do lokalu po orzeczeniu rozwodu;
 • zmian Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie;
 • umowy na budowę i utrzymanie sieci teleinformatycznej;
 • ważności wyborów przeprowadzonych do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla;
 • zgłaszania wniosków pod obrady Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni;
 • sposobu głosowania nad uchwałą podjętą na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla;
 • dostępu operatów pocztowych do skrzynek oddawczych;
 • zgłoszenia szkody wraz z wnioskiem odszkodowawczym;
 • roszczenie o przyjęcie w poczet członków i ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
 • przestrzegania przez dzierżawcę parkingów warunków wynikających z przejęcia części zakładu pracy;
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
 • udostępnienia kserokopii uchwał organów Spółdzielni.

Poza prowadzeniem spraw przed sądem, radcowie prawni udzielają członkom Spółdzielni wszelkiej pomocy prawnej w sprawach związanych ze Spółdzielnią, biorąc pod uwagę ich sytuację finansową czy rodzinną.
Zespół Radców Prawnych wykonuje swoje obowiązki na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DZ.U. Nr 19, poz. 145).

Sprawy Administracyjne i Pracownicze

Nałożone ustawą i statutem obowiązki względem członków, Spółdzielnia w 2013 r. wykonywała załogą w ilości 207 etatów. W stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 9 etatów, w wyniku wydzierżawienia parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa. Rok ten był rokiem względnej stabilizacji kadrowej, w którym to zatrudniono 9 i zwolniono 13 osób.

Zarząd Spółdzielni podejmował szereg działań zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kwalifikacji zawodowych załogi oraz dostosowania wiedzy do ciągle zmieniających się przepisów prawnych, przeszkalając 45 pracowników na różnego rodzaju szkoleniach m.in. z zakresu: prawa spółdzielczego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby spółdzielni na koniec 2013 roku stanowiły:

 • 11.334 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 625.462,91 m2 (w tym Dziewanny 14);
 • 272 lokale użytkowe o powierzchni 19.783,2 m2;
 • 647 garaży o powierzchni 10.686,23 m2;
 • 1.100.791 m2 powierzchni terenu, z którego 25.178,36 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

W roku sprawozdawczym w Spółdzielni obsługa eksploatacyjna, administracyjna i techniczna wykonywana była administracją ogólną i Zarządem oraz 6 administracjami osiedlowymi.
W ramach posiadanych służb Spółdzielni, jak również poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów, Zarząd Spółdzielni realizował prace bieżące, remontowe, konserwacyjne i przeglądowe zgodnie z założeniami ujętymi w planach gospodarczo – finansowych osiedli uchwalonych przez odpowiednie organy statutowe spółdzielni.

Dane dotyczące osiedli:

1. Osiedle Skarpa
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu

– 273.381 m2

– liczba budynków mieszkalnych

– 50 szt.

– liczba mieszkań

– 2.653 szt.

– powierzchnia użytkowa mieszkań

– 141.385,44 m2

– liczba lokali użytkowych

– 53 szt.

– powierzchnia lokali użytkowych

– 4.023,4 m2

 

W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Remont balkonów w budynkach Sympatyczna 2 (do dokończenia w 2014 r.); Romantyczna 8 (do dokończenia w 2014 r.), 10, 12; Radości 1, 3, 5.
 2. Bieżące remonty dźwigów w osiedlu.
 3. Wymiana sterowań dźwigów w budynkach Radości 14; Fantastyczna 17.
 4. Czyszczenie i malowanie zbiorników hydroforowych w hydroforniach przy ul. Gościnnej i Uśmiechu.
 5. Remont nawierzchni asfaltowych ulic i chodników w osiedlu.
 6. Remont wejść do klatek w budynkach Romantyczna 15; Radości 9, 11.
 7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w budynku przy ulicy Przedwiośnie 2.
 8. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Fantastyczna 4, 5, 6, 8, 13, 15; Radości 14.
 9. Wymiana docieplenia ścian szczytowych w budynkach Gościnna 1, 3.
 10. Malowanie drzwi wind w budynkach Fantastyczna 11, 17, 19, 21; Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 16; Radości 4, 9, 11, 14; Przedwiośnie 1, 3, 7; Gościnna 7, 9, 11, 13; Romantyczna 8, 9, 10, 12, 15.
 11. Malowanie parterów klatek schodowych w budynkach Fantastyczna 17, 19, 21.
 12. Wymiana wodomierzy w mieszkaniach w budynkach Sympatyczna 2, 4, 8, 10; Radości 10, 12.
 13. Wymiana drzwi wejściowych w budynku Fantastyczna 6.
 14. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu

– 10.506 m2

– liczba budynków mieszkalnych

– 3 szt.

– liczba mieszkań

– 24 szt.

– powierzchnia użytkowa mieszkań

– 2.650,3 m2

 

W 2013 roku w osiedlu na bieżąco wykonano drobne prace remontowe na łączną kwotę 3.174,12 zł i przeglądowe.
3. Osiedle Ruta
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu (w tym: Dziewanny 14)

– 255.252 m2

– liczba budynków mieszkalnych

– 39 szt.

– liczba mieszkań

– 2.439 szt.

– powierzchnia użytkowa mieszkań

– 133.769,41 m2

– liczba lokali użytkowych

– 52 szt.

– powierzchnia lokali użytkowych

– 4.063,24 m2

– liczba garaży

– 188 szt.

– powierzchnia garaży

– 3.131,85 m2

 

W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Wymiana wodomierzy we wszystkich lokalach osiedla na wodomierze z odczytem radiowym.
 2. Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynku Różana 20.
 3. Remont dachów (pokrycie papą termozgrzewalną) w budynkach Sasankowa 8; Różana 1.
 4. Remont chodników poprzez wymianę na kostkę brukową przy budynkach Dziewanny 1 – Dziewanny 3; Różana 27 do Sasankowa 8; Sasankowa 1-3; Sasankowa 5 do alei głównej; Różana 3, 6 oraz utwardzenie wydeptów przy budynkach Jutrzenki 10; Dziewanny 11.
 5. Przełożenie kostki brukowej – wyrównanie zapadnięć chodników i dróg przed budynkami Dziewanny 4 (chodnik + dojazd); Dziewanny 8, 10; Jutrzenki 10.
 6. Remont schodów terenowych przed budynkami Watykańska 6; Dziewanny 10.
 7. Przełożenie schodów przy wejściach do klatek schodowych oraz schodów terenowych przy budynkach: Dziewanny 6, 10, 12.
 8. Remont podestów przy wejściach do klatek budynków Różana 12; Dziewanny 12; Watykańska 6; Sasankowa 3.
 9. Remont opasek (wymiana na kostkę brukową) przy budynkach Dziewanny 4, 6, 10, 12, 1.
 10. Wykonanie zatok parkingowych przed budynkami Dziewanny 9, 10.
 11. Remont części elewacji (przy wejściach do klatek schodowych) budynku Różanej 12.
 12. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku Różanej 12.
 13. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Jana Pawła II 9; Watykańskiej 6, 8, 10.
 14. Wykonanie kapitalnego remontu 15 szt. balkonów – likwidującego przecieki.
 15. Wymiana ekranów azbestowych balkonów w budynku Stokrotki 8.
 16. Remont czółek balkonów w budynkach Stokrotki 8; Jutrzenki 10.
 17. Naprawa nawierzchni asfaltowych, polegająca na wycięciu uszkodzonej nawierzchni, oczyszczeniu i uzupełnieniu asfaltem.
 18. Remont (uszczelnienie) gazonów kwiatowych w budynkach Różana 14 – 22.
 19. Remont przeciekających 2 szt. balkonów w budynku Różanej 22.
 20. Wymiana sterowania dźwigu osobowego oraz odnowienie kabiny w budynku przy Stokrotki 3.
 21. Częściowe docieplenie budynku Różana 1.
 22. Wykonanie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i usługowych w osiedlu.

4. Osiedle Łęgi
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu

– 179.713 m2

– liczba budynków mieszkalnych

– 32 szt.

– liczba mieszkań

– 1.771 szt.

– powierzchnia użytkowa mieszkań

– 100.972,02 m2

– liczba lokali użytkowych

– 40 szt.

– powierzchnia lokali użytkowych

– 1.692,0 m2

– liczba garaży

– 210 szt.

– powierzchnia garaży

– 3.409,9 m2

 

W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Roboty brukarskie:
  – remont ciągów pieszych: Tymiankowa 54, 56, 58 szczyty; Tymiankowa 48 – 52 str. zach.; Biedronki 5 – Biedronki 3;
  – remont ciągów pieszo – jezdnych: Aldik – Szkoła – Biedronki hydrofornia; Tymiankowa 58 – Przedszkole.
 2. Remont schodów terenowych/zejść Tymiankowa 48–52; Tymiankowa 54.
 3. Przebudowa schodów do budynku Kaczeńcowa 8.
 4. Przebudowa dojścia do budynku Biedronki 7.
 5. Remont 2 szt. ekranów balkonowych w budynku Tymiankowa 1.
 6. Remont koszy piwnic w budynku Kaczeńcowa 6; Biedronki 5.
 7. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic Kaczeńcowa, Biedronki, Tatarakowa, Bociania i Tymiankowa.
 8. Wykonanie nawierzchni przy garażach Bociania 1.
 9. Wykonanie dokumentacji na przebudowę hydroforni przy Biedronki 4.
 10. Montaż zestawu hydroforowego Biedronki 4.
 11. Renowacja mikrobiologiczna elewacji budynków Tymiankowa 48, 50, 52.
 12. Remont balkonów w budynku Tymiankowa 50.
 13. Przebudowa wiatrołapów w budynkach Tymiankowa 1; Biedronki 5,7; Kaczeńcowa 8, 10.
 14. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku Tymiankowa 3.
 15. Wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w budynkach Kaczeńcowa 2; Biedronki 3; Tatarakowa 2, 10, 12; Tymiankowa 3; Wiklinowa 4, 6.
 16. Wykonanie projektu remontu balkonów w budynków Tymiankowa 54, 56, 58.
 17. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych w osiedlu.

5. Osiedle Błonie
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu

– 144.885 m2

– liczba budynków mieszkalnych

– 29 szt.

– liczba mieszkań

– 1.585 szt.

– powierzchnia użytkowa mieszkań

– 88.178,18 m2

– liczba lokali użytkowych

– 12 szt.

– powierzchnia lokali użytkowych

– 427,11 m2

 

W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Remont podestów wejściowych w osiedlu.
 2. Docieplenie i remont balkonów w budynku Hetmańska 14.
 3. Docieplenie stropodachu w budynkach Kawaleryjska 2, 4, 6, 8; Rycerska 2, 4, 5, 6, 8; Husarska 2, 6, 8 Ułanów 22.
 4. Remont chodników w osiedlu.
 5. Remont schodów terenowych ulic Ułanów 16; Hetmańska 8 – 10.
 6. Wymiana okien na klatce schodowej w budynku Husarska 6.
 7. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Hetmańska 6; Husarska 6.
 8. Wymiana 6 szt. drzwi wejściowych w budynku Rycerska 6.
 9. Naprawa wentylacji w 6 mieszkaniach (montaż nasad typu Turbowent).
 10. Remont pokrycia dachowego i obróbek w budynku Kawaleryjska 20.
 11. Malowanie klatek schodowych w budynkach Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14; Husarska 2,6,8; Ułanów 14, 16, 22.
 12. Wymiana wykładziny w 7 korytarzach budynku Dragonów 14.
 13. Zewnętrzne malowanie wiatrołapów w budynkach Ułanów 14, 16; Husarska 6.
 14. Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Hetmańska 12.
 15. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach w osiedlu.
 16. Pomiary instalacji elektrycznej w budynku Administracyjno – Warsztatowym.

6. Osiedle Widok
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu

– 135.652 m2

– liczba budynków mieszkalnych

– 21 szt.

– liczba mieszkań

– 1.516 szt.

– powierzchnia użytkowa mieszkań

– 84.930,25 m2

– liczba lokali użytkowych

– 41 szt.

– powierzchnia lokali użytkowych

– 3.656,5 m2

– liczba garaży

– 190 szt.

– powierzchnia garaży

– 3.098,5 m2

 

W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Roboty brukarskie:
  – wymiana fragmentu nawierzchni chodnika przy kl. VII budynku Bursztynowa 35;
  – remont nawierzchni fragmentu ciągu pieszego przy budynku Bursztynowa 31;
  – remont nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Bursztynowej 19, 21, 23, 24, 25; Szmaragdowa 46;
  – remont schodów terenowych do prześwitu w budynku Szmaragdowa 46;
  – remont schodów wejściowych do wiatrołapu w budynkach Bursztynowa 35 – kl. VII; Szmaragdowa 46 – kl. IX;
  – remont opaski przy budynku Bursztynowa 31.
  – przełożenie opaski z kostki betonowej przy budynku Topazowa 6.
 2. Ułożenie posadzki z płytek gres na parterze, w wiatrołapie i na 2 biegach klatki schodowej w budynku Bursztynowa 30.
 3. Ułożenie płytek gres na biegu, spoczniku i fragmentach ścian bocznych klatki schodowej oraz przy wyjściach ewakuacyjnych (wiatrołapy) w budynku Szmaragdowa 30, 34.
 4. Ułożenie posadzki z płytek gres w wiatrołapach budynku Szmaragdowa 16.
 5. Roboty dekarskie:
  – wymiana elementów odwodnienia w budynkach Bursztynowa 24 i 32; Szmaragdowa 16, 36;
  – wymiana uszkodzonych rynien daszków wiatrołapów w budynkach Bursztynowa 29, 31;
  – wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich garaży Bursztynowa 32b.
  – montaż systemowych elementów odwodnienia PCV na daszkach wiatrołapów w budynkach Bursztynowa 24, 35; Szmaragdowa 4, 16.
 6. Miejscowe naprawy elewacji budynków Bursztynowa 19, 21, 23, 25, 34.
 7. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu w wiatrołapach i przy zejściu do piwnic w budynku Bursztynowa 35.
 8. Wymiana okien piwnicznych w budynkach Bursztynowa 30; Szmaragdowa 4.
 9. Wymiana okien w pralni i suszarni w budynku Bursztynowa 41.
 10. Wymiana okien w korytarzach i na klatce schodowej w budynkach Szmaragdowa 4, 30, 34.
 11. Wymiana drzwi z domofonem w budynkach Szmaragdowa 4, 36.
 12. Wymiana ślusarki we wiatrołapach (drzwi, naświetla boczne) w budynkach Bursztynowa 32; Szmaragdowa 4, 16, 46.
 13. Wymiana ślusarki (drzwi ewakuacyjne) w budynkach Szmaragdowa 30, 34.
 14. Wymiana ślusarki (okna) w lokalu usługowym Szmaragdowa 4a.
 15. Remont kabin dźwigów osobowych w budynkach Bursztynowa 30, 41.
 16. Montaż nasad z turbowentami na kominach (3 szt.) budynku Bursztynowa 37.
 17. Wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe w budynkach Szmaragdowa 4, 36.
 18. Izolacja ścian przyziemia kl. XVI w budynku Szmaragdowa 36.
 19. Usunięcie graffiti z płytek w prześwicie w budynkach Bursztynowa 32, 35.
 20. Malowanie pomieszczeń pralni i suszarni w budynkach Szmaragdowa 4 kl. IV.
 21. Malowanie wiatrołapów w budynkach Szmaragdowa 4, 16, 46.
 22. Naprawa izolacji ścian oporowych i ukształtowanie terenu nad garażami Bursztynowa 29, 31.
 23. Naprawa uszkodzonej skarpy do wąwozu oraz montaż dodatkowego wpustu kanalizacji deszczowej przy Bursztynowa 36.
 24. Naprawa najazdów dla wózków przy schodach terenowych do wąwozu.
 25. Konserwacja wind w budynkach Bursztynowa 17, 30, 41; Szmaragdowa 30, 34.
 26. Konserwacja kotłowni gazowej w budynku Bursztynowa 17.
 27. Konserwacja bram automatycznych przy Bursztynowa 19, 21, 25; Topazowa 4, 6.
 28. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach.
 29. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Bursztynowa 21, 25, 31, 32b; Topazowa 6.

7. Osiedle Poręba
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu

– 101.402 m2

– liczba budynków mieszkalnych

– 18 szt.

– liczba mieszkań

– 1.346 szt.

– powierzchnia użytkowa mieszkań

– 73.577,31 m2

– liczba lokali użytkowych

– 26 szt.

– powierzchnia lokali użytkowych

– 1.346,03 m2

– liczba garaży

– 59 szt.

– powierzchnia garaży

– 1.045,98 m2

 

W 2013 roku wykonano w osiedlu prace remontowo – naprawcze, konserwacyjne i przeglądowe:

 1. Remont elewacji, wiatrołapów, schodów, obróbek blacharskich dachu, orynnowania budynku Bursztynowa 3.
 2. Remont elewacji, wiatrołapów, schodów, obróbek blacharskich dachu, orynnowania budynku Bursztynowa 1.
 3. Malowanie 66 szt. drzwi stalowych w windach w budynkach Bursztynowa 6, 8. 10.
 4. Miejscowe remonty obróbek blacharskich, dachów budynków: Agatowa 12, 14, 16.
 5. Dokończenie remontu zewnętrznych schodów terenowych, tarasu przy budynku Bursztynowa1.
 6. Miejscowe naprawy instalacji gazowej w budynkach: Agatowa 12, 14, 16, 18; Bursztynowa 1, 1C, 3, 8, 12, 14; Szafirowa 3, 5; Turkusowa 1.
 7. Miejscowe naprawy nawierzchni asfaltowych jezdni na terenie całego osiedla.
 8. Miejscowe naprawy nawierzchni z kostki brukowej – chodniki, opaski budynków Bursztynowa 1C; Agatowa 16, 18; Turkusowa 1.
 9. Montaż – uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachów budynków: Agatowa 12, 14, 16, 18; Bursztynowa 1C; Turkusowa 3.
 10. Naprawa – usprawnienie działania instalacji – wentylacji grawitacyjnej w budynkach Bursztynowa 3, 12, Turkusowa 1; Perłowa 4; Szafirowa 5.
 11. Miejscowe remonty powierzchni elewacji i szczelin dylatacyjnych w budynkach Agatowa 12, 18; Bursztynowa 1C.
 12. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach.

8. Mienie Spółdzielni
Zasoby:

 

– powierzchnia terenu

– 162.938 m2

– powierzchnia lokali użytkowych (nier. niemieszk.)

– 4.574,92 m2

– powierzchnia dzierżawy terenu

– 24.699,33 m2

 

W 2013 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie spółdzielni wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe o wartości 231.774,24 zł takie jak:

 1. Remont nawierzchni ulic, chodników i placów w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie na kwotę – 65.830,42 zł.
 2. Przeglądy techniczne, konserwacja instalacji i drobne roboty w osiedlu Skarpa, Ruta i Błonie na kwotę – 1.613,31 zł.
 3. Prace porządkowo – organizacyjne placu zabaw w osiedlu Skarpa i dojazdów w osiedlu Ruta o wartości – 16.096,97 zł.
 4. Roboty malarskie i wyposażenie Zarządu, Administracji Ruta i Domu Kultury Ruta na kwotę – 11.375,35 zł.
 5. Docieplenie budynku administracyjnego wraz z remontem dachu i bram w osiedlu Ruta oraz remont elewacji budynku administracyjnego w osiedlu Widok o wartości – 127.194,21zł.
 6. Zimowe utrzymanie i koszenie terenów zielonych na kwotę – 9.663,58zł.

Inwestycje i Realizacja

 1. Realizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2 z przyczyn niezależnych od Spółdzielni została zaniechana – oddalenie skargi kasacyjnej w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.04.2013 r.).
 2. Budowa zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 nie została rozpoczęta z uwagi na zbyt małe zainteresowanie budową garaży. Po ponownej weryfikacji przeprowadzonej w IV kw. 2013 r. akces do nabycia garaży zgłosiło tylko 41 osób. Dlatego też zaszła potrzeba opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej zmniejszenie zapotrzebowania na garaże. Termin realizacji obiektu przesunięto na 2014 r.
 3. Realizacja zespołu usługowo-garażowego U1,U2 przy ul. Watykańskiej 8 – 10 uzależniona jest od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin cz. II w rejonie ulicy Watykańskiej, umożliwiającej dojazd do działki nr 52/14 od strony ciągu pieszo – jezdnego tj. wzdłuż ul. Watykańskiej 4 (wniosek o zmianę planu SM „Czuby” złożyła w październiku 2009 r.). Przewidywany termin uchwalenia przez Radę Miasta Lublin powyższej zmiany MPZP – maj 2014 r.
 4. Budowa pawilonu handlowego ul. Agatowa 7 uległa przesunięciu na 2014 r. z uwagi na poszukiwania przyszłego najemcy i przedłużające się negocjacje w celu uzyskania dla Sp-ni korzystnych warunków najmu.

Działalność Kulturalno – Oświatowa

Działalność kulturalno – oświatowa w 2013 roku prowadzona była w czterech Domach Kultury mieszczących się w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.

Głównymi założeniami Domów Kultury jest prowadzenie działalności merytorycznej w kołach zainteresowań, w których czynny udział biorą szczególnie dzieci i młodzież, jak również dorośli nie tylko będący mieszkańcami Spółdzielni. Stałymi formami są m.in.: pisanie ikon, zajęcia z malarstwa, butik, witraże, taniec klasyczny i nowoczesny, gimnastyka dla pań i aerobik, dżudo, studio piosenki, ognisko przedszkolne „Wesołe biedronki”.

Prowadzone są również zajęcia z nauki gry na instrumentach (pianino, gitara), nauki języków obcych czy spotkania osób starszych w klubach Kobiet czy Seniora.
Poza stałą działalnością merytoryczną, Domy Kultury oferowały i organizowały mieszkańcom wiele innych atrakcji plenerowych m.in. wycieczki autokarowe, grzybobranie, festyny rodzinne, Dzień Kobiet czy Dziecka, „Pochód Marzanny”, kino w plenerze.

Dodatkowe fundusze na prowadzenie działalności i Akcję Zima pozyskiwane są z kół zainteresowań i wynajmu pomieszczeń. W 2013 roku na coroczną Akcję Lato, która cieszy się popularnością wśród dzieci i młodzieży, Spółdzielnia otrzymała niewielką dotację z Urzędu Miasta wysokości 16.260 zł.

Szczegółowe wpływy i wydatki Działalności kulturalno – oświatowej w SM Czuby przedstawia tabela Nr 3 (str. 15).

Należy podkreślić, że Domy Kultury brały udział w wielu koncertach, konkursach czy turniejach zdobywając liczne nagrody i dyplomy, i tak w:
– Nałęczowskim Festiwalu Tańca zdobywając wyróżnienie;
– Konkursach plastycznych organizowanych przez placówki zewnętrzne zdobywając 17 nagród;
– Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SM Czuby;
– IV Ogólnomiejskim Turnieju Dzielnic Miasta Lublin w szachach.

Organizują wystawy malarstwa, grafiki, prac uczniów Dziecięcej Szkoły Plastycznej w Brześciu.

Większość środków na prowadzoną w Domach Kultury działalność kulturalną i oświatową pozyskiwana jest ze stowarzyszenia Kultura Czubów przy współpracy z SM Czuby.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni

Skrócona
Informacja finansowa za 2013 rok

Bilans za 2013 rok sporządzony na dzień 31.12.2013 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 267.197.388,33 złotych.

 

1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2013 roku stanowią kwotę
z tego:

227.344.561,98 zł

– środki trwałe

209.215.933,05 zł

– wartości niematerialne i prawne

– zł

– środki trwałe w budowie

426.168,51 zł

– należności długoterminowe

17.585.190,42 zł

– inwestycje długoterminowe
w tym: INWESTPROJEKT (akcje)

117.270,00 zł
117.270,00 zł

– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

2. Aktywa obrotowe na koniec 2013 roku stanowią kwotę
z tego:

39.852.826,35 zł

– zapasy (materiały niewbudowane)

12.839,16 zł

– należności i roszczenia

9.027.897,25 zł

– środki pieniężne w kasie

68.072,36 zł

– środki pieniężne w bankach

30.742.482,54 zł

– papiery wartościowe

– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.535,04 zł

 

 

3. Kapitały (fundusze) własne ogółem

206.987.845,00 zł

– fundusz podstawowy

156.930.306,12 zł

– fundusz rezerwowy z akt. wyceny

232.462,98 zł

– fundusz zapasowy

48.735.077,62 zł

– zysk netto

1.089.998,28 zł

Fundusze specjalne:

13.620.135,55 zł

– fundusz remontowy

12.650.429,39 zł

– fundusz świadczeń socjalnych

5.549,48 zł

– fundusz mienia spółdzielni – celowy

964.156,68 zł

 

 

4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013 r.

34.967.389,60 zł

– kredyt długoterminowy i pożyczki

34.178.852,99 zł

– inne zobowiązania

788.536,61 zł

 

 

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
w tym:

9.620.750,92 zł

– z tyt. dostaw, robót, usług

4.977.811,09 zł

– z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje)

92.686,23 zł

– wobec budżetu

485.462,00 zł

– z tyt. wkładów i kredytów

221.320,34 zł

– wobec ZUS

229.395,24 zł

– wobec członków (kaucje lok. uż., rozl. co-cw, zw)

3.076.000,96 zł

– pozostałe zobowiązania

538.075,06 zł

 

 

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2.001.267,26 zł

7. Przychody ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2013 r.

65.255.867,09 zł

8. Koszty na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2013 r.

64.039.933,81 zł

9. Zysk brutto

1.215.933,28 zł

10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2013 r.

125.935,00 zł

11. Zysk netto za 2013 r

1.089.998,28 zł

 

Powyższy zysk netto podlega zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 decyzji Walnego Zgromadzenia.

W poniższych tabelach przedstawiono analizę gospodarczo – finansową za 2013 rok z bilansami otwarcia za rok poprzedni:

Zestawienie kosztów i przychodów za 2013 r. (Tabela A) >> zobacz

Działalność eksploatacyjna za 2013 r. (Tabela 1) >> zobacz

Eksploatacja za 2013 r. (bez kosztów Zarządzania) (Tabela 1a) >> zobacz

Konserwacja bieżąca za 2013 rok (Tabela 1b) >> zobacz

Fundusz remontowy za 2013 r. (zbiorówka) (Tabela 2) >> zobacz

Działalność kulturalno – oświatowa za 2013 r. (Tabela 3) >> zobacz

Koszty zarządzania za 2013 r. (Tabela 4) >> zobacz

Zatrudnienie i fundusz płac za 2013 r. (Tabela 5) >> zobacz

Mienie spółdzielni za 2013 r. (Tabela 6) >> zobacz

Czynsze i Windykacje

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni w oparciu o przedłożone wnioski mające na celu zmniejszenie zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni, podjął decyzje dot.:

 • skierowania 190 spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże;
 • skierowania 19 spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję;
 • skierowania 116 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • rozwiązania 26 w trybie natychmiastowym umów najmu z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych;
 • wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach – 290, z czego 31 osó podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2012 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:

 • lokale mieszkalne – 2.705
 • garaże – 95
 • lokale użytkowe i dzierżawa terenu – 87
 • wezwania przed egzekucyjne – 135

Spółdzielnia w roku sprawozdawczym uzyskała 191 sądowych nakazów zapłaty.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami na konto spółdzielni wpłynęły:

 • wpłaty dłużników – 1.554.053,39 zł
 • z tytułu odsetek ustawowych za zwłokę – 328.034,46 zł

Wysokości zadłużeń w osiedlach przedstawiają poniższe tabele:

Zaległości opłat eksploatacyjnych wg stanu na 31.12.2013 r.
(zestawienie zbiorcze w zł)

 

OSIEDLE

Lokale mieszkalne

Garaże

Lokale użytkowe

Sprawy sądowe

Dzierżawa terenu

RAZEM

SKARPA

897 256,31

76 515,50

1 034 528,74

1 576,11

2 009 876,66

N.SKARPA

6 467,47

1,76

13 137,41

29 606,64

RUTA

822 940,89

3 021,17

132 295,79

1 028 213,86

24 662,68

2 011 134,39

ŁĘGI

579 919,53

2 689,10

24 088,47

490 371,11

4 973,42

1 102 041,63

BŁONIE

592 076,55

22 194,72

475 527,67

10 816,71

1 100 615,65

WIDOK

431 162,27

1 960,16

39 377,75

241 821,32

556,60

714 878,10

PORĘBA

423 317,97

1 096,66

19 908,01

454 392,64

7,75

898 723,03

RAZEM

3 763 140,99

8 768,85

314 380,24

3 737 992,75

42 593,27

7 866 876,10

 

Zadłużenia z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych
wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lokale mieszkalne

 

Osiedle

Stan na
31.12.2012 r.

Stan na
31.12.2013 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

856 666

897 098

4,72

NISKA SKARPA

17 652

16 467

6,71

RUTA

880 810

822 941

6,57

ŁĘGI

570 315

579 919

1,68

BŁONIE

627 477

592 077

5,64

WIDOK

505 011

431 162

14,62

PORĘBA

498 926

423 318

15,15

RAZEM

3 956 856

3 762 982

4,90

 

lokale-mieszkalne2013

Garaże

 

Osiedle

Stan na
31.12.2012 r.

Stan na
31.12.2013 r.

% wzrost

% spadek

RUTA

3 366

3 021

10,25

ŁĘGI

4 292

2 689

37,35

WIDOK

2 530

1 960

22,53

PORĘBA

1 176

1 097

6,72

RAZEM

11 364

8 767

22,85

 

garaze2013

Lokale użytkowe

 

Osiedle

Stan na
31.12.2012 r.

Stan na
31.12.2013 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

78 574

76 515

2,62

RUTA

138 176

132 296

4,26

ŁĘGI

24 100

24 088

0,05

BŁONIE

27 022

22 194

17,87

WIDOK

57 305

39 378

31,28

PORĘBA

16 183

19 908

23,02

RAZEM

341 360

314 379

7,90

 

lokale-uzytkowe2013

Dzierżawa terenu

 

Osiedle

Stan na
31.12.2012 r.

Stan na
31.12.2013 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

2 397

1 576

34,25

NISKA SKARPA

586

100,00

RUTA

12 971

24 663

90,14

ŁĘGI

1 822

4 973

172,94

BŁONIE

4 564

10 817

137,01

WIDOK

62

557

798,39

PORĘBA

97

8

91,75

RAZEM

22 500

42 594

89,31

 

Liczba lokali mieszkalnych zadłużonych z tytułu opłat eksploatacyjnych
na dzień 31.12.2013 r.

 

Osiedle

Kwota zadłużenia (w tys. zł)

OGÓŁEM
ilość lokali
mieszkalnych

od 1 000 – 2 000

2 001 – 3 000

pow. 3 001

2012

2013

%

2012

2013

%

2012

2013

%

2012

2013

%

SKARPA

153

156

102,0

59

50

84,7

55

52

94,5

267

258

96,6

RUTA

164

125

76,2

70

63

90,0

50

51

102,0

284

239

84,2

ŁĘGI

97

109

112,4

41

24

58,5

31

43

138,7

169

176

104,1

BŁONIE

85

83

97,6

39

32

82,1

59

43

72,9

183

158

86,3

WIDOK

84

83

98,8

23

20

87,0

35

16

45,7

142

119

83,8

PORĘBA

75

71

94,7

34

23

67,6

36

26

72,2

145

120

82,8

RAZEM

658

627

95,3

266

212

79,7

266

231

86,8

1 190

1 070

89,9

 

liczba-lokali-zadluzonych2013

Zadłużenie Kredytowe

Całkowite zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu i odsetek wobec Banku na lokalach mieszkalnych:

– na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 34.178.852,99 zł
– na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 36.822.982,04 zł

co stanowi zmniejszenia zadłużenia o 7,18 % w stosunku do roku poprzedniego.

W podanej kwocie kredyt stanowi 6,47 % ogólnego zadłużenia.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia z tyt. kredytu i odsetek wobec Banku przedstawia poniższa tabela:

 

OSIEDLE Kredyt Odsetki bankowe Odsetki budżetowe
SKARPA

35.021,73

RUTA

2.097.528,14

1.303.497,16

19.156.568,26

ŁĘGI

7.84

1.271.712,18

BŁONIE

WIDOK

83.549,67

72.523,51

6.321.798,85

PORĘBA

29.995,03

104.996,53

3.701.651,09

RAZEM

2.211.080,68

1.481.017,20

30.486.755,11

 

Całkowite zadłużenie w 2013 r. lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię zgadnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100 %.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. zadłużenie na lokalach użytkowych wynosiło 615.224,82 zł, z czego 199.419,43 zł spłacono środkami pozyskanymi z lokat terminowych i wolnych środków finansowych na kontach bankowych.

Natomiast pozostałe odsetki w wysokości 415.805,39 zł zostały przez Bank zredukowane.

Szczegółowe dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie z tytułu bieżących rat normatywu w 2013 r. (w zł) >> zobacz tabelę

Najważniejsze Zadania Do Realizacji w SM „Czuby” w 2014 roku

I. Osiedla

 1. Remont balkonów w osiedlach.
 2. Remont dachów budynków.
 3. Malowanie klatek schodowych.
 4. Remont wejść do klatek schodowych, wiatrołapów, prześwitów.
 5. Remont ciągów pieszych i nawierzchni asfaltowych ulic i chodników.
 6. Remont opasek odwadniających wokół budynków.
 7. Remonty elewacyjne (tynki, uszczelnianie, malowanie).
 8. Remont wind w budynkach, malowanie drzwi.
 9. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych.
 10. Wymiana stolarki drzwiowej w wiatrołapach, wewnętrznych wejściowych i do piwnic.
 11. Wymiana instalacji gazowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.
 12. Wymiana docieplenia ścian szczytowych.
 13. Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym.
 14. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach spółdzielni.
 15. Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach.
 16. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach spółdzielni.
 17. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie spółdzielni

 1. Remont elewacji budynków Przytulna 4, Watykańska 4 i części Watykańska 6.
 2. Wykonanie okładzin pod witrynami lokali użytkowych przy Radości 9 – 11.
 3. Remont 1/3 opaski przy budynku Różana 1.
 4. Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych przy ul. Kaczeńcowa 1, 3, 5.
 5. Remont elewacji budynku Dragonów 2.
 6. Remont dachu, kominów, obróbki blacharskie oraz docieplenie stropodachu budynku Dragonów 2.
 7. 7. Remont pomieszczeń administracyjnych:
  – wymiana lamp oświetleniowych,
  – wymiana wertikali w pomieszczeniach biurowych i sali obrad RPN,
  – wymiana okien i okratowanie w pomieszczeniu socjalnym i warsztatach,
  – wymiana drzwi w pomieszczeniach administracyjnych, wejściowych głównych, korytarzowych do pomieszczeń, zaplecza i warsztatów, bramy garażowej (ocieplona, podnoszona).
 8. Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów, dojazdów.
 9. Wymiana krawężników.
 10. Bieżące utrzymanie ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, placów.
 11. Konserwacja zieleni.

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:   2011 r.   2012 r.

Data opublikowania: 17:56, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu