Sprawozdanie
z Działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2011 rok

W 2011 roku działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” prowadzona była w oparciu o postanowienia zawarte w ustawach: o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
 2. Anna Urbanek – z-ca Prezesa d/s eksploatacyjnych do dnia 20.05.2011 r.
 3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy
 4. Bożena Zielińska – od dnia 29.06.2011 r. do 29.11.2011 r. pełnomocnik d/s dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. Od dnia 29.11.2011 r. z-ca Prezesa d/s eksploatacyjnych.

Zarząd Spółdzielni w 2011 roku odbył 53 protokołowane posiedzenia Zarządu. Uczestniczył w 16 protokołowanych posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej, 8 posiedzeniach Prezydium i 26 posiedzeniach Komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 8 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie przeprowadzone w 21 częściach w dniach od 09.05.2011 r. do 06.06.2011 r.

Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

W 2011 roku sprawy członkowsko – mieszkaniowe w spółdzielni przedstawiały się następująco:

 1. Liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2011 r. wynosiła ogółem – 10.955
  w tym:
  * członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu i członkowie będący współmałżonkami – 10.705
  * członkowie oczekujący na lokal mieszkalny – 250
 2. W ramach obsługi członków zamieszkałych zrealizowano:
  * 326 spraw o nabycie lokali własnościowych lub wyodrębnionych w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku,
  * 10 spraw o przepisanie lokatorskich lokali mieszkalnych w ramach pierwszeństwa statutowego,
  * 10 spraw o wzajemne zamiany lokali mieszkalnych,
  * 43 wydanych zaświadczeń o założenie księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.
 3. Zawarto 2 umowy na ustanowienie odrębnej własności mieszkań nabytych przez właścicieli w wyniku przetargu po uprzednim wygaśnięciu prawa.
 4. W spółdzielni wyodrębnionych zostało ogółem 5.585 lokali, a w roku sprawozdawczym 2011 wyodrębniono 183 lokale.
 5. Do Rady Nadzorczej Zarząd skierował:
  * 26 spraw o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie,
  * 44 sprawy o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie,
  * 19 spraw do podjęcia uchwał uchylających uchwały o wykluczeniu w związku z dokonanymi spłatami zadłużenia,
  * 11 spraw o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji własnościowego prawa do lokalu z powodu zaległości w uiszczaniu opłat.
 6. Na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia posiadała 57 członków wykluczonych, wobec których prowadzone są dalsze działania windykacyjne, w tym:
  * 36 spraw posiadające prawomocne wyroki eksmisyjne z zajmowanych lokali.

Sprawy Sądowe

Zespół Radców Prawnych wykonuje swoje obowiązki na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DZ.U. Nr 19, poz. 145).
W 2011 roku Zespół Radców Prawnych skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego 269 spraw, w tym:
* 26 spraw eksmisyjnych – w tym: 8 w toku z lat poprzednich,
* 243 spraw z różnych tytułów – w tym: 62 w toku z lat poprzednich (m.in.: normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji).

Przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Lublinie toczą się sprawy z powództwa członków Spółdzielni o:
* uchylenie uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni,
* zwrot wkładu budowlanego,
* odszkodowanie,
* przeniesienie własności lokalu mieszkalnego,
* uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
Pełnomocnicy Spółdzielni, prowadząc sprawy, szczególnie w przypadkach spłaty wkładu budowlanego i normatywu, podejmują próby i w rezultacie zawierają ugody sądowe na warunkach korzystnych dla członków Spółdzielni.

Radcowie Prawni opracowują i opiniują podejmowane uchwały, pozwy o należności, eksmisje, odszkodowania, udzielają porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. Uczestniczą w rokowaniach nad przyszłym kształtem umów. Biorą udział i udzielają pomocy prawnej w spotkaniach z członkami w szczególności na częściach Walnego Zgromadzenia.

Niezależnie od spraw toczących się na bieżąco, wydano opinie prawne w sprawach dotyczących m.in.:
* rozliczenia wkładu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego,
* podziału lokalu użytkowego, stanowiącego własność Spółdzielni, na dwa odrębne lokale,
* zmian Regulaminu wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu,
* działalności kulturalno-oświatowej Spółdzielni,
* skuteczności złożenia oświadczenia o skreśleniu z rejestru członków Spółdzielni,
* wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
* wyrażenia zgody przez Zarząd Spółdzielni na dokonanie wzajemnej zamiany lokali,
* zmian Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Poza prowadzeniem spraw przed sądem, radcowie prawni Spółdzielni udzielają członkom Spółdzielni wszelkiej pomocy prawnej w ich sprawach związanych ze Spółdzielnią, biorąc pod uwagę ich trudną sytuację finansową, rodzinną.

Sprawy Administracyjne i Pracownicze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie, nałożone ustawą i Statutem obowiązki wykonywała załogą w ilości 218 etatów. Mimo zwiększających się obowiązków wysokość etatów nie ulega istotnej zmianie od kilku lat.
2011 to rok względnej stabilizacji etatowej – w Spółdzielni zatrudniono 14 i zwolniono 19 osób.
By sprostać wzrastającym wymaganiom co do fachowości kadry i jakości świadczonej przez nich pracy jak co roku, Zarząd Spółdzielni podejmował szereg działań zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kwalifikacji załogi.

Głównym celem przeprowadzanych szkoleń było dostosowanie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracowników zatrudnionych w Spółdzielni.
Jakość usług świadczonych przez Spółdzielnię zależy bowiem w dużej mierze od efektywności i umiejętności zatrudnionej w firmie kadry a wysoki poziom profesjonalizmu można osiągnąć między innymi poprzez ustawiczne szkolenia pracowników.

Pracownicy Spółdzielni w 2011 r. poszerzali swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Z dokształcenia skorzystało 125 osób.
W 2011 r. przeprowadzono w Spółdzielni kompleksową kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawnej ochrony pracy, a w szczególności w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, sporządzania i wydawania świadectw pracy, czasu pracy pracowników dozoru mienia oraz wybranych zagadnień z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola nie stwierdziła, żadnych uchybień w tym zakresie.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby spółdzielni na koniec 2011 roku stanowiły:
* 11.334 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 625.462,91 m2
* 273 lokali użytkowych o powierzchni 19.787,5 m2
* 647 garaży o powierzchni 10.686,23 m2
* 1.097.466 m2 powierzchni terenu, z którego 18.099,86 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.
W 2011 roku obsługą administracyjną i techniczną osiedli zajmowało się 6 administracji osiedlowych wraz z administracją ogólną i Zarządem.
Zarząd Spółdzielni realizował prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy zgodnie z założeniami ujętymi w planach rzeczowych osiedli w ramach posiadanych służb Spółdzielni, jak również poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.

Dane dotyczące osiedli:

1. Osiedle Skarpa
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 273.381 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 50 szt.

liczba mieszkań

– 2.653 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 141.385,44 m2

liczba lokali użytkowych

– 52 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 4.023,4 m2

 

W 2011 roku w osiedlu wykonano prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe:

 1. Remont nawierzchni asfaltowych.
 2. Malowanie klatek schodowych w budynkach Radości 10, 12, 14; Sympatycznej 8, 10, 12, 14; Romantycznej 6; Fantastycznej 5, 13.
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w budynkach Radości 9, 11.
 4. Wymiana docieplenia ścian szczytowych w budynkach Radości 1, 4, 5, 9, 11; Romantyczna 15, 17; Gościnna 5, 15.
 5. Remont chodników przed budynkami Radości 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14; Romantyczna 9, 15, 17, 19; Sympatyczna 2, 4.
 6. Remont podestów przed wejściami do budynków Gościnna 7, 9, 11, 13.
 7. Remont schodów terenowych przed budynkami Fantastyczna 11 i Radości 4.
 8. Remont schodów w prześwitach budynków Fantastyczna 15; Sympatyczna 16 (strona zachodnia); Gościnna 11 oraz schodów przed wejściami do budynków Sympatyczna 12, 14.
 9. Remont balkonów w budynkach Fantastyczna 13, 15, 17, 19 (trzy piony); Sympatyczna 1, 3 (strona wschodnia); Radości 14.
 10. Montaż instalacji domofonowej w budynkach Sympatyczna 2, 4, 12, 14.
 11. Wymiana oświetlenia klatek schodowych w budynkach Sympatyczna 1, 3; Radości 9, 11; Romantyczna 15 oraz w wejściach do klatek budynków Radości 1, 3, 5; Romantyczna 17, 19.
 12. Remont kabin dźwigowych w budynkach Radości 9, 11; Romantyczna 15.
 13. Wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne w budynkach Radości 9, 11; Romantyczna 15.
 14. Remonty bieżące dźwigów w osiedlu.
 15. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we budynkach mieszkaniach i lokalach użytkowych w osiedlu.
 16. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Przedwiośnie 1, 2, 3, 7 oraz lokalach użytkowych i administracyjnych w osiedlu.
 17. Przegląd instalacji odgromowej w budynkach Gościnna 9; Romantyczna 6, 8, 12; Fantastyczna 11, 21; Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 16; Przedwiośnie 3, 7; Radości 14.

2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 10.506 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 3 szt.

liczba mieszkań

– 24 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 2.650,3 m2

 

W 2011 roku w osiedlu „Niska Skarpa” na bieżąco wykonano drobne prace remontowe i konserwacyjne i przeglądowe.

3. Osiedle Ruta
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 255.952 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 39 szt.

liczba mieszkań

– 2.439 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 133.769,41 m2

liczba lokali użytkowych

– 53 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 4.068,54 m2

liczba garaży

– 188 szt.

powierzchnia garaży

– 3.131,85 m2

 

W 2011 roku w osiedlu wykonano prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe:

 1. Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynkach Dziewanny 12; Różana 12.
 2. Remont części dachów (pokrycie papą) w budynkach Różana 12, 6.
 3. Remont chodników poprzez wymianę płytek na kostkę brukową przy budynkach Stokrotki 5, 8; Różana 6, 7, 27; Sasankowa 3, 4.
 4. Przełożenie kostki brukowej chodników przed budynkami Jutrzenki10;Dziewanny6.
 5. Wykonanie zatok parkingowych z płyt ekologicznych przy łączniku ulic Ruciana – Dziewanny na 18 miejsc postojowych.
 6. Remont schodów terenowych przed budynkiem Różana 14.
 7. Przełożenie schodów wejściowych do klatek schodowych w budynku Dziewanny 6.
 8. Remont podestów przy wejściach do klatek budynków Różana 27; Sasankowa 4.
 9. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach Dziewanny 8, 12.
 10. Wymiana okienek piwnicznych w budynku Sasankowa 4.
 11. Wymiana okna i drzwi w lokalu użytkowym Różana 27.
 12. Remont kapitalny 19 balkonów likwidujący przecieki do mieszkań.
 13. Docieplenie ściany szczytowej budynku Różana 16.
 14. Naprawa nawierzchni asfaltowych poprzez wycięcie uszkodzonej nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie asfaltem.
 15. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych w osiedlu.
 16. Montaż nasad kominowych usprawniających wentylację w mieszkaniach.

4. Osiedle Łęgi
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 175.688 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 32 szt.

liczba mieszkań

– 1.771 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 100.972,02 m2

liczba lokali użytkowych

– 40 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 1.676,8 m2

liczba garaży

– 210 szt.

powierzchnia garaży

– 3.409,9 m2

 

W 2011 roku w osiedlu wykonano prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe:

 1. Remont wiatrołapów w budynkach Wiklinowa 4, 6; Biedronki 3; Kaczeńcowa 2.
 2. Wykonanie zatoki parkingowej na ul. Tymiankowej z usunięciem kolizji sieci elektrycznej oraz przebudowa chodnika.
 3. Wykonanie zatoki parkingowej na ul. Wiklinowej z usunięciem kolizji sieci elektrycznej.
 4. Wykonanie parkingu przy ul. Biedronki.
 5. Remont ciągu pieszego na ul. Wiklinowa 4, 6.
 6. Remont pokryć dachowych budynków Tymiankowa 48, 50, 52.
 7. Ogrodzenie placu zabaw na ul. Kaczeńcowej.
 8. Malowanie klatek schodowych w budynku Kaczeńcowa 3.
 9. Remont cząstkowy nawierzchni ulic w osiedlu.
 10. Remont elewacji poprzez zamalowywanie graffiti na budynkach Tatarakowa 2, 6, 8; Biedronki 11; Tymiankowa 3, 48, 54, 56, 58; Bociania 6, 8, 10.
 11. Docieplenie cokołów ścian szczytowych budynków Biedronki 5; Tatarakowa 16; Kaczeńcowa 2.
 12. Remont obróbek blacharskich budynków Tymiankowa 1; Tatarakowa 8; Kaczeńcowa 2, 5.
 13. Remont kratek wentylacyjnych w budynku Tatarakowa 28.
 14. Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Wiklinowa 4.
 15. Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej na ul. Biedronki 9 kl. I, II; Tymiankowa 56.
 16. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych i administracyjnych w osiedlu.

5. Osiedle Błonie
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 144.885 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 29 szt.

liczba mieszkań

– 1.585 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 88.178,18 m2

liczba lokali użytkowych

– 12 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 427,11 m2

 

W 2011 roku wykonano w osiedlu prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe:

 1. Remont chodników – 1.227 m2.
 2. Wymiana okien na klatce schodowej i lokalach użytkowych w budynkach Rycerska 5; Hetmańska 12,14,16; Szaserów 1; Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 18. – 194 szt.
 3. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Szaserów 1, 9; Kawaleryjska 4, 6, 8, 16, 18; Hetmańska 14, 16; Rycerska 5. – 291 szt.
 4. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych i lokali użytkowych w budynkach Kawaleryjska 6, 18; Ułanów 22; Szaserów 1; Rycerska 8 – 42 szt.
 5. Naprawa wentylacji w mieszkaniach poprzez montaż nasad – 16 szt.
 6. Malowanie 13 klatek schodowych w budynkach Dragonów 14; Szaserów 1; Rycerska 2, 4.
 7. Remont kominów i konserwacja pokrycia dachowego budynków Ułanów 14, 16; Rycerska 2, 4. – 3.702 m2.
 8. Wykonanie parkingu na 21 miejsc postojowych przy ul. Dragonów.
 9. Wykonanie zatoki parkingowej na 9 miejsc postojowych przy ul. Rycerskiej.
 10. Docieplenie budynków 2.450 m2 i i remont 79 szt. balkonów.
 11. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych w osiedlu.
 12. Przegląd instalacji elektrycznej w budynku administracyjno – warsztatowym i lokalach użytkowych.

6. Osiedle Widok
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 135.652 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 21 szt.

liczba mieszkań

– 1.516 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 84.930,25 m2

liczba lokali użytkowych

– 41 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 3.656,5 m2

liczba garaży

– 190 szt.

powierzchnia garaży

– 3.098,5 m2

 

W 2011 roku wykonano w osiedlu prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe:

 1. Kontynuacja docieplenia ścian i stropodachu budynku przy ul. Bursztynowa 37.
 2. Wymiana nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Szmaragdowa 4, 16; Bursztynowa 36.
 3. Ułożenie nawierzchni z kostki w podcieniach budynku przy ul. Topazowa 4.
 4. Remont opaski budynku Bursztynowa 37.
 5. Cząstkowa naprawa nawierzchni asfaltowej parkingu Szmaragdowa 46.
 6. Roboty konserwacyjne zabezpieczające przed korozją mikrobiologiczną ścian budynku Szmaragdowa 4.
 7. Remont i malowanie elewacji budynku usługowego Bursztynowa 29 a oraz budynków Bursztynowa 19, 21, 23, 25.
 8. Naprawa czapek kominowych budynków Szmaragdowa 36, 46.
 9. Wymiana elementów odwodnienia w budynkach Szmaragdowa 16 kl. VIII – XI; Bursztynowa 29, 31 (częściowa).
 10. Uszczelnianie pokrycia dachowego w budynku Bursztynowa 29 kl. I, II.
 11. Remont daszków wiatrołapów budynków Bursztynowej 37, 30, 41; Szmaragdowa 4.
 12. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu w budynkach Bursztynowa 30; Szmaragdowa 16 (w wiatrołapach).
 13. Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Bursztynowa 32; Szmaragdowa 36.
 14. Wymiana drzwi z domofonem w budynku Bursztynowa 32.
 15. Kontynuacja wymiany wodomierzy.
 16. Remont instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szmaragdowa 4 kl. VII.
 17. Wykonanie izolowanego komina wentylacji oraz montaż 2 szt. turbowentów w garażach Bursztynowa 32.
 18. Wymiana pilotów, instalacja radioodbiornika na parkingu przy ul. Bursztynowa 19.
 19. Remont bramy wjazdowej na parking przy ul. Topazowa 6.
 20. Montaż balustrad i pochwytów przy schodach zewnętrznych i terenowych w budynku Bursztynowa 21, 25, 34.
 21. Montaż paneli osłonowych z blachy powlekanej na balkonach w budynku Bursztynowa 30.
 22. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do wiatrołapu w budynku Szmaragdowa 36 kl.X.
 23. Remont schodów terenowych Bursztynowa 21 – 23, 36.
 24. Oznakowanie miejsc postojowych parkingów Bursztynowa 19, Szmaragdowa 46.
 25. Oczyszczanie daszków z poliwęglanu nad wejściami do klatek schodowych w budynkach Bursztynowa 19, 21, 23, 25.
 26. Montaż kratek wentylacyjnych stropodachu w budynku Bursztynowa 34.
 27. Montaż koszy na śmieci 20 szt. i ławek 7 szt. w osiedlu.
 28. Malowanie altan śmietnikowych przy ul. Szmaragdowa 4, 36, 46.
 29. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w osiedlu.

7. Osiedle Poręba
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 101.402 m2

liczba budynków mieszkalnych

– 18 szt.

liczba mieszkań

– 1.346 szt.

powierzchnia użytkowa mieszkań

– 73.577,3 m2

liczba lokali użytkowych

– 26 szt.

powierzchnia lokali użytkowych

– 1.346,03 m2

liczba garaży

– 59 szt.

powierzchnia garaży

– 1.045,98 m2

 

W 2011 roku wykonano w osiedlu prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe:

 1. Docieplenie ścian i stropodachów w budynkach Perłowa 4; Bursztynowa 8; Turkusowa 1.
 2. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynkach Perłowa 4; Bursztynowa 8; Turkusowa 1.
 3. Remont i docieplenie prześwitów w budynkach Perłowa 4; Turkusowa 1.
 4. Remont schodów prześwitów w budynkach Perłowa 4; Turkusowa 1.
 5. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Perłowa 4; Bursztynowa 8; Turkusowa 1.
 6. Naprawa instalacji domofonowej w budynkach Bursztynowa 1C; Agatowa12, 16, 18.
 7. Naprawa i usprawnienie działania instalacji wentylacyjno – grawitacyjnej w budynkach Bursztynowa 1, 12, 14; Turkusowa 1, 3.
 8. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach osiedla.
 9. Pomiar i przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, usługowych, garażach oraz częściach wspólnych budynków.

8. Mienie Spółdzielni
Zasoby:

 

powierzchnia terenu

– 161.274 m2

powierzchnia lokali użytkowych

– 3.263,28 m2

powierzchnia dzierżawy terenu

– 17.554,33 m2

 

W 2011 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie spółdzielni wykonano prace remontowe i konserwacyjno – przeglądowe o wartości 476.653 zł i inne:

 1. Remont nawierzchni asfaltowych, schodów i gazonów, chodników.
 2. Remont i przeglądy budynków i pomieszczeń administracyjnych, warsztatowych, zarządu, Domów Kultury, archiwum.
 3. Konserwacja zieleni, parkingów i urządzeń na placach zabaw.
 4. Zimowe utrzymanie ciągów pieszo – jezdnych.
 5. Przegląd instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, hydraulicznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach będących mieniem spółdzielni.
 6. Remont dachu i elewacji pawilonów.
 7. Ogrodzenie nieruchomości i placu zabaw wraz z wymianą piachu w piaskownicy.

Inwestycje i Realizacja

Planowane rozpoczęcie budowy w osiedlu Łęgi budynku przy ul. Wiklinowej 2 z przyczyn niezależnych od spółdzielni przesunięto na 2012 rok.
Po odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Lublin, utrzymania tej decyzji przez Wojewodę Lubelskiego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oddalającego skargę spółdzielni, skierowano 28.09.2011 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku SA w Lublinie.

Zgodnie z planem na 2011 r. spółdzielnia otrzymała prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę zespołu garażowo – usługowego w osiedlu Skarpa przy ul. Filaretów 52.
Po przeprowadzeniu przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji o określeniu kosztów wstępnych budowy, spółdzielnia zwróciła się do zainteresowanych nabyciem garażu bądź lokalu użytkowego o potwierdzenie chęci zakupu.

Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie nabywców budowa została wstrzymana. W przypadku większego zainteresowania tematem budowy wspomnianej inwestycji, ponownie zostanie rozważona możliwość jej realizacji. Pozwolenie na budowę ważne jest do 2014 r.

Działalność Kulturalno – Oświatowa

Działalność kulturalno – oświatowa w 2011 roku prowadzona była w Domach Kultury w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie. Nadzór organizacyjno – merytoryczny sprawowany był przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Głównymi założeniami Domów Kultury jest prowadzenie działalności merytorycznej w kołach zainteresowań dla różnych grup wiekowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Dużym zainteresowaniem cieszą się koła:
* plastyczne, batik
* nauka tańca dla dzieci i młodzieży
* gimnastyka dla pań i aerobik
* pisanie ikon.

W Domach Kultury prowadzone są również zajęcia, tj.: nauka gry na instrumentach (pianino, gitara), nauka języków obcych czy spotkania osób starszych w klubach Kobiet czy Seniora.
Poza stałą działalnością merytoryczną, Domy Kultury oferowały i organizowały mieszkańcom wiele innych atrakcji m.in. wycieczki autokarowe, grzybobranie, festyny rodzinne, Wigilię Nocy Kultury, możliwość udziału dzieci w akcjach „Piątkowe Zabawy Podwórkowe” czy w Turnieju piłkarskim o Puchar Prezesa SM Czuby.
Organizowane są wystawy fotografii, malarstwa, rzeźby, prelekcje o szerokim przekroju tematów (np. zdrowia) czy spotkania autorskie.
Dodatkowe fundusze na działalność pozyskiwane są z kół zainteresowań i wynajmu pomieszczeń.

Jak co roku w Domach Kultury prowadzona jest „Akcja Lato – Zima”, na co spółdzielnia otrzymała dotację w wysokości12.000 zł.
Należy nadmienić, że w drodze wygranego konkursu na projekt pt. Teatr Tu, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, spółdzielnia otrzymała dotację „Seniorzy w Akcji – historie lokalne” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 10.800 zł.
W oparciu o dotychczasową współpracę z Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym w Lublinie, spółdzielnia zawarła umowę partnerską o współpracę przy realizacji Projektów Kultura, dzięki której zostały wykorzystane środki na działalność merytoryczną Domów Kultury w wysokości 56.000 zł.

Dom Kultury Skarpa
* Osiedlowe edycje Międzynarodowych Festiwali Filmów Dokumentalnych: Human Doc i Watch Docs.
* Udział w dwóch akcjach projektu Mindware w ramach polskiej prezydencji w UE: Global Mind i Net of the Dream.
* Udział w rozgrywkach II Ogólnomiejskiego Turnieju Dzielnic Miasta Lublin w ramach Europejskiego Festiwalu Szachowego – Lublin 2011.
* Premiera spektaklu „Mały Książę” nowej grupy teatralnej w Domu Akcji Katolickiej.
* Organizacja wycieczek rowerowych po Lubelszczyźnie.
* Realizacja III międzypokoleniowego projektu „Teatr Tu – historie lokalne” z funduszy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dom Kultury Ruta
* II nagroda w konkursie plastycznym pt.: „Polska w Unii Europejskiej” zorganizowanym przez NBP Lublinie i Urząd Wojewódzki w Lublinie – dzieci zostały wymienione w sprawozdaniu z Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
* III nagroda w kat. Taniec Współczesny podczas V Nałęczowskiego Festiwalu.
* I nagroda na Mistrzostwach Polski w Kielcach w Disco Dance w kat. debiuty do 11 lat.
* Wyróżnienie w konkursie plastycznym pt.: „Portret” – Sezon XIX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych DDK Czechów w Lublinie
* Wyróżnienie w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „MÓJ ŚWIAT – Rodzina”.
* 2 nagroda drużynowo w Karate Tradycyjnym Pucharu Europy w kat. kata.
* 2 nagroda drużynowo w Karate Tradycyjnym Pucharu Polski.

Dom Kultury Łęgi
* II nagroda w V Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym p.t. „Obrazy mistrzów inspiracją współczesnej fotografii” w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie.
* Nagrody w wojewódzkim konkursie fotograficzno – plastycznym „Mój ulubieniec w zamojskim zoo” organizator MDK w Zamościu.
* I i III nagroda w Karnawałowym Turnieju Tańca Dyskotekowego w Łabuniach (Kwalifikacje do Mistrzostw Tanecznego Okręgu Lubelskiego).
* I nagroda – VII Spotkania Taneczne w Krasnymstawie.
* Turniej Tańca w Jastkowie w kat. dorośli – I nagroda; kat. dzieci starsze – II nagroda; kat. dzieci młodsze – II nagroda; kat. hip hop – III nagroda.
* I nagroda – V Nałęczowski Festiwal Tańca.
* VII Turniej Tańca Nowoczesnego w Łęcznej, kat. disco dance maluchy – I nagroda; kat. disco dance solo dzieci – II nagroda.

Dom Kultury Błonie
* II nagroda w piłce nożnej w kat. do 13 lat, eliminacje „Orlik” SP nr 42 I Wakacyjne Orlikowe GRAND PRIX o Puchar Prezydenta Miasta Lublin.
* I nagroda w Drużynowych Mistrzostwach Skrzatów w tenisie stołowym.
* II nagroda w Indywidualnych Mistrzostwach Skrzatów w tenisie stołowym.
* II nagroda w Mistrzostwach Skrzatów w tenisie stołowym – Gra podwójna.
* III nagroda – Konkurs „Narysuj swojego ulubionego bohatera” organizowany przez „Kulturomaniaka” Eleclerc.
* I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Mazury „CUD NATURY” organizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
* I nagroda „Pojazd przyszłości” – Konkurs organizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Król”.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni

Skrócona
Informacja finansowa za 2011 rok

Bilans za 2011 rok sporządzony na dzień 31.03.2011 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 278.921.993,22 złotych.

 

1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2011 roku stanowią kwotę
z tego:

248.942.487,55

– środki trwałe

255.073.960,77 zł

– wartości niematerialne i prawne

– zł

– środki trwałe w budowie

664.130,44 zł

– należności długoterminowe

23.087.126,34 zł

– inwestycje długoterminowe
w tym:
– INWESTPROJEKT (akcje)

117.270,00 zł

117.270,00 zł

– Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

– zł

 

 

2. Aktywa obrotowe na koniec 2011 roku stanowią kwotę
z tego:

29.979.505,67 zł

– zapasy (materiały nie wbudowane)

20.354,07 zł

– należności i roszczenia

9.291.386,44 zł

– środki pieniężne w kasie

65.913,06 zł

– środki pieniężne w bankach

20.587.910,63 zł

– papiery wartościowe

– zł

– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

13.941,47 zł

 

 

3. Kapitały (fundusze) własne ogółem

215.333.831,34 zł

– fundusz podstawowy

169.305.288,55 zł

– fundusz rezerwowy z akt. wyceny

232.462,98 zł

– fundusz zapasowy

45.348.337,87 zł

– zysk netto

447.741,94 zł

Fundusze specjalne:

10.789.500,78 zł

– fundusz remontowy

10.208.548.83 zł

– fundusz świadczeń socjalnych

15.813,48 zł

– fundusz mienia spółdzielni

565.138,47 zł

 

 

4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2011 r.

41.952.529,12 zł

– kredyt długoterminowy i pożyczki

40.934.224,04 zł

– inne zobowiązania

1.018.305,08 zł

 

 

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
w tym:

9.968.570,83 zł

– z tyt. dostaw, robót, usług

4.373.039,07 zł

– z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje)

93.101,23 zł

– wobec budżetu

228.607,78 zł

– z tyt. wkładów i kredytów

235.050,84 zł

– wobec ZUS

213.437,46 zł

– wobec członków (nadpłata czynszu, rozl. co, cw, zw.)

4.555.593,45 zł

– pozostałe zobowiązania

269741,00 zł

 

 

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

877.561,15 zł

7. Przychody ze sprzedaży, operacyjne i finansowe

62.372.777,72 zł

8. Koszty na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej

61.896.858,86 zł

 

 

9. Wynik za rok obrotowy 2011 r. zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie z tego przypada na:

(+) 475.918,86 zł

– eksploatację

(-) 110.208,08 zł

– pozostałe przychody i koszty

(+) 548.553,41 zł

– pozostała działalność

(+) 37.573,53 zł

 

Przedstawiony podział wyniku finansowego zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowych zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki tymi zasobami w roku następnym.

Natomiast wynik finansowy na pozostałych przychodach i kosztach po pokryciu podatku dochodowego w kwocie 138.385 zł, podlega zgodnie z Ustawą Prawo Spółdzielcze art. 38 § 1 pkt. 4 decyzji Walnego Zgromadzenia.

W poniższych tabelach przedstawiono analizę gospodarczo – finansową spółdzielni za 2011 rok:

Zestawienie kosztów i przychodów za 2011 r. >> zobacz tabelę

Działalność eksploatacyjna za 2011 r. >> zobacz tabelę

Koszty eksploatacji za 2011 r. (bez kosztów zarządzania) >> zobacz tabelę

Plan konserwacji i przeglądów za 2011 r. >> zobacz tabelę

Fundusz remontowy za 2011 r. >> zobacz tabelę

Wykonanie działalności kulturalno – oświatowej za 2011 r. >> zobacz tabelę

Zatrudnienie i fundusz płac za 2011 r. >> zobacz tabelę

Czynsze i Windykacje

W celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni, Zarząd w 2012 roku w oparciu o przedłożone wnioski podjął następujące działania:

* skierowanie spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże – 373

* skierowanie spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe – 17

* skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 84

* rozwiązanie w trybie natychmiastowym umów najmu z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych – 15

* wyrażenie zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach – 290
w tym: 40 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2011 roku do dłużników wysłano wezwania o zapłatę należności:
* lokale mieszkalne – 2.731
* garaże – 97
* lokale użytkowe i dzierżawa terenu – 91
* wezwania przed egzekucyjne – 85

W roku sprawozdawczym Spółdzielnia uzyskała 305 sądowych nakazów zapłaty, 2 wyroki eksmisyjne z lokali usługowych i zrealizowano 3 eksmisje na lokale socjalne.

Z tytułu należności zasądzonych wyrokami na konto spółdzielni wpłynęły:
* dobrowolne wpłaty dłużników – 1.399.442,82 zł
* z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę – 303.177,06 zł

Kształtowanie się zadłużenia na osiedlach przedstawiają poniższe tabele.

Zaległości opłat eksploatacyjnych wg stanu na 31.12.2011 r.
(zestawienie zbiorcze w zł)

 

OSIEDLE

Lokale mieszkalne

Garaże

Lokale użytkowe

Sprawy sądowe

Dzierżawa terenu

RAZEM

SKARPA

978 076,26

87 938,34

838 009,61

440,47

1 904 464,68

N.SKARPA

16 342,13

330,52

16 672,65

RUTA

908 341,20

4 377,81

103 017,23

745 758,01

8 918,19

1 770 412,44

ŁĘGI

615 012,33

3 347,16

29 859,59

328 593,24

1 395,55

978 207,87

BŁONIE

544 806,16

22 458,20

402 157,98

986,67

970 409,01

WIDOK

492 929,41

2 894,93

56 147,21

297 641,87

381,30

849 994,72

PORĘBA

440 709,74

1 149,41

15 342,89

364 815,05

7,75

822 024,84

RAZEM

3 996 217,23

11 769,31

314 763,46

2 976 975,76

12 460,45

7 312 186,21

 

Zadłużenie z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lokale Mieszkalne

 

Osiedle

Stan na
31.12.2010 r.

Stan na
31.12.2011 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

988 009

978 077

1,01

NISKA SKARPA

12 673

16 342

28,95

RUTA

1 030 317

908 341

11,84

ŁĘGI

718 918

615 012

14,45

BŁONIE

634 360

544 806

14,12

WIDOK

453 780

492 929

8,63

PORĘBA

464 918

440 710

5,21

RAZEM

4 302 975

3 996 217

7,13

 

lokale-mieszkalne

Zadłużenie z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Garaże

 

Osiedle

Stan na
31.12.2010 r.

Stan na
31.12.2011 r.

% wzrost

% spadek

RUTA

4 079

4 378

7,33

ŁĘGI

3 969

3 347

15,67

WIDOK

16 979

2 895

82,95

PORĘBA

1 117

1 149

2,86

RAZEM

26 144

11 769

54,98

 

garaze

Zadłużenie z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lokale Użytkowe

 

Osiedle

Stan na
31.12.2010 r.

Stan na
31.12.2011 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

87 147

87 938

0,91

RUTA

87 353

103 017

17,93

ŁĘGI

34 722

29 860

14,00

BŁONIE

16 825

22 458

33,48

WIDOK

51 668

56 147

8,67

PORĘBA

14 067

15 343

9,07

RAZEM

291 782

314 763

7,88

 

lokale-uzytkowe

Zadłużenie z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Dzierżawa terenu

 

Osiedle

Stan na
31.12.2010 r.

Stan na
31.12.2011 r.

% wzrost

% spadek

SKARPA

725

440

39,25

NISKA SKARPA

412

331

19,78

RUTA

3 982

8 918

123,96

ŁĘGI

865

1 396

61,34

BŁONIE

1 612

987

38,79

WIDOK

0

381

PORĘBA

408

8

98,10

RAZEM

8 004

12 460

55,68

 

dzierzawa-terenu

Liczba lokali mieszkalnych zadłużonych z tytułu opłat eksploatacyjnych
na 31.12.2011 r.

 

Osiedle

Kwota zadłużenia (w tys. zł)

OGÓŁEM
ilość lok. mieszkalnych

od 1 000 – 2 000

2 001 – 3 000

pow. 3 001

2010

2011

%

2010

2011

%

2010

2011

%

2010

2011

%

SKARPA

171

147

86,0

59

60

101,7

78

76

97,4

308

283

91,9

NISKA SKARPA

1

2

1

4

0,0

RUTA

136

132

97,1

50

53

106,0

95

65

68,4

281

250

89,0

ŁĘGI

114

125

109,6

45

41

91,1

55

36

65,5

214

202

94,4

BŁONIE

106

105

99,1

46

39

84,8

48

28

58,3

200

172

86,0

WIDOK

77

82

106,5

29

35

120,7

27

19

70,4

133

136

102,3

PORĘBA

72

72

100,0

26

26

100,0

33

24

72,7

131

122

93,1

RAZEM

677

663

97,9

257

254

98,8

337

248

73,6

1 271

1 165

91,7

 

liczba-lokali

Zadłużenie Kredytowe

Całkowite zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu i odsetek wobec Banku na lokalach mieszkalnych:
* na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 40.196.635,06 zł
* na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 43.510.680,03 zł
co stanowi 7,62 % zmniejszenia zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego.
W podanej kwocie kredyt stanowi 7,81 % ogólnego zadłużenia.

 

Lokale mieszkalne

OSIEDLE

Kredyt

Odsetki bankowe

Odsetki budżetowe

OGÓŁEM

SKARPA

82.128,91

82.128,91

RUTA

2.815.545,74

1.765.527,93

20.076.042,12

24.657.115,79

ŁĘGI

21.744,76

1.778.496,27

1.800.241,03

BŁONIE

8.499,75

8.499,75

WIDOK

226.768,04

129.794,03

8.284.417,94

8.640.980,01

PORĘBA

76.132,83

194.184,59

4.737.352.15

5.007.669,57

RAZEM

3.140.191,37

2.089.506,55

34.966.937,14

40.196.635,06

 

Zadłużenie lokali użytkowych:
* na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 725.561,98 zł
* na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 891.122,12 zł
co stanowi 18,58 % zmniejszenia zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego.

Zadłużenie za 2011 r. dotyczy tylko osiedla Błonie, z czego kwota 415.805,39 zł zostanie umorzona po wywiązaniu się warunków ugody z Bankiem i spłacie kwoty odsetek skapitalizowanych i odroczonych w łącznej wysokości 309.756,59 zł, co przedstawia poniższa tabelka:

 

Osiedle Błonie – usługi

tytuł

kwota

Kredyt

Odsetki bankowe

110.058,55

Odsetki odroczone

199.698,04

Odsetki bieżące

Odsetki do redukcji

415.805,39

razem

725.561,98

 

Spadek zadłużenia jest wynikiem realizacji przez Spółdzielnię zobowiązań wynikających z ugody zawartej z PKO BP w postaci systematycznych i terminowych spłat dodatkowych obciążeń finansowych, które za 2011 rok wyniosły 181.597,16 zł.

Szczegółowe dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie z tytułu bieżących rat normatywu w 2011 roku (w zł) >> zobacz tabelę

Najważniejsze Zadania Do Realizacji w 2012 roku

 1. W zakresie programu poszanowania energii cieplnej:
  * docieplenia budynków w osiedlach,
  * docieplenia ścian szczytowych budynków,
  * docieplenie stropodachów,
  * docieplenia prześwitów,
  * wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych,
  * wymiana okienek w pomieszczeniach wspólnych (m.in. piwnice, pralnie, suszarnie, klatki schodowe),
  * wymiana drzwi wejściowych do budynków,
  * budowa wiatrołapów.
 2. W zakresie remontów:
  * remont dachów,
  * balkonów,
  * dźwigów osobowych,
  * klatek schodowych i wejść do nich,
  * chodników i nawierzchni asfaltowych,
  * schodów terenowych i do prześwitów w budynkach,
  * instalacji odgromowej w budynkach.
 3. Budowa zatok postojowych i miejsc parkingowych.
 4. Wymiana wodomierzy.
 5. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu w prześwitach budynków.
 6. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.
 7. Podjęcie działań w celu zmniejszenia opłat eksploatacyjnych.

 

Data opublikowania: 19:08, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu