ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2011

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w roku 2011

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2011.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie:

Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej,
Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady,
Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz,
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Andrzej Turski – przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej,
Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,

Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Grażyna Henkiel, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Grzegorz Majek, Krystyna Mańka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Dariusz Siwek od 25.08.2011 r., Stanisław Smerda do dnia 1.12.2011 r.( utrata mandatu ) – członkowie Rady Nadzorczej.

Absencja członków Rady na posiedzeniach plenarnych w roku 2011 była niska i przedstawiała się następująco:

– Henkiel Grażyna – 3 nieobecności,
– Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna – 1 nieobecność,
– Siwek Dariusz – 1 nieobecność,
– Majek Grzegorz – 1 nieobecność.

Prezydium Rady w roku 2011 pracowało w niezmienionym składzie.

W roku 2011 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2011 odbyła 16 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 8 posiedzeń prezydium, 26 posiedzeń komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2012 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 9.05.2011 r. do 6.06.2011 r.

Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia z tego tytułu spłaciła zadłużenie w wysokości 181 597,16 złotych na podstawie ugody zawartej z PKO IV O/Lublin.

Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2011 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.
 2. Upoważniła Zarząd do nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasta Lublin przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Dziewanny 14.
 3. Wyboru członka Zarządu

Rada Nadzorcza w drodze konkursu w dniu 29.11.2011 r. wybrała na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych Bożenę Zielińską kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Wnioski z lustracji częściowej SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.Zaproponowała przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Zmiany do statutu Spółdzielni. Po przeanalizowaniu wniosków z dnia 21.05.2010 r mieszkańców osiedla Skarpa skierowane do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zaopiniowanych przez zespół prawny, postanowiła nie wnioskować do Walnego Zgromadzenia o ich uchwalenie, gdyż część proponowanych we wnioskach zapisów reguluje znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, część z nich jest sprzeczna z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą Prawo spółdzielcze, część wskazuje błędne podstawy zmiany, część wykazuje brak możliwości zrozumienia propozycji zmiany w związku z czym niemożliwa jego wprowadzenie.
 3. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r. Pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z: Bilansu Spółdzielni za 2010 rok który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288 667 318,93 złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 009 852,22 zł rachunku przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 16 244 845,07 złotych i Zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym.
 4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2010 r. Po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2010, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2010, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r., analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie oraz przez Miejski Urząd Pracy zaproponowała udzielić absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2010 r.
 5. Odwołanie od uchwały nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ulicy Sympatycznej 1 i 3Zaproponowała utrzymać w mocy uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52, gdyż uchwała została podjęta zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami ( art. 27 ust.2 usm ).
  Ponadto w/w działka zabudowana budynkami ul. Sympatyczna 1 i 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Nr 24/7 (stanowiącej mienie spółdzielni), na której to zaprojektowano zespół garażowo-usługowy na 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Dla realizacji tej inwestycji konieczna jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kabli energetycznych i oświetleniowych, których trasa prowadzi m.in. przez działkę nr 24/21.
 6. Propozycje podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni propozycjami podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. – postanowiła pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki w projekcie I tj. Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł podzielić na:
  – zasilenie działalności społeczno – kulturalnej – kwota 40 000,00.zł.
  – pozostałą kwotę 367 102,61zł do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 7. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu dostosowany do uchwalonych zmian statutu.

Uchwaliła:
1. Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
2. Regulamin przyjęć w poczet członków , ustanawiania prawa do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań.
3. Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
4. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
5. Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
6. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (§ 73 ust. 2 Statutu).
7. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Opracowała projekt Regulaminu działalności kulturalno oświatowej i przekazała do zaopiniowania przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM Czuby , finansowanych ze środków spółdzielczych.Poza zmianą nazwy na „Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych uzupełniono skład komisji przetargowej o przedstawiciela nieruchomości, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym lub przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. Określono, że dowodami potwierdzającymi wiarygodność techniczną i ekonomiczną oferenta mogą być kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót, dodatkowe warunki i kryteria oceny określone w SIWZ opiniuje dana Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert nie mniej niż 4 oferentów.
 2. Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów zlokalizowanych w nieruchomościach osiedli organizuje Administracja i Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. W przypadku złożenia identycznych ofert Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla podejmuje uchwałę określającą warunki wynajmu lokalu lub umowy najmu /dzierżawy/.
  W przypadku wpłynięcia oferty na wolny lokal i braku posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez okres dłuższy niż 30 dni decyzję o wynajęciu lokalu podejmuje Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu/dzierżawy.
 3. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu . Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem oraz może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego. Określono obowiązki, jakie ciążą na Administracji Osiedla a w szczególności : utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków, ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku, placów zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p.pożarowy, zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia.
  W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności.
 4. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.Zatwierdziła nową wersję regulaminu dostosowując jego treść do uchwalonych zmian statutu.
 5. Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Prowadzenie parkingów strzeżonych będących własnością Spółdzielni – należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  Z parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” stanowiących własność S.M. „Czuby” korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w ilości jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie (wyjątek stanowią tzw. miejsca rodzinne – na 2 samochody).
  Dopuszcza się zawarcie umowy z przedsiębiorcami na korzystanie z parkingów strzeżonych przez mieszkańców osiedla używających pojazdy samochodowe do celów służbowych. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia od użytkowników parkingu strzeżonego przyjmuje Dział GZM ul. Watykańska 6 lub Administracja Osiedla „Skarpa” ul. Przytulna 4”.
 6. Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.Dostosowano zapisy regulaminu do uchwalonych zmian w statucie oraz uzupełniono zapisy regulaminu o procedurę wyborczą mającą zastosowanie do wyborów zastępcy prezesa.

Zatwierdziła:

 1. Wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 2. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2011 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r.
 4. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2012 r.
 5. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2012.
 6. Koszty zarządzania na rok 2012.
 7. Plan inwestycyjny na 2012 r.
 8. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2011 r.
 9. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta Baster Audytor do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2010.
 10. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.Walne Zgromadzenie dzieli się na 21 części.
  W danej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie reprezentujący tylko jedno osiedle. Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie danej nieruchomości zalicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia.
  Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie jednego osiedla tworzą co najmniej jedną część Walnego Zgromadzenia. Ustala się podział członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia według zasad proporcjonalności, biorąc za podstawę § 84 ust. 1 Statutu Spółdzielni:
  1) Osiedle „Skarpa” – 5 części Walnego Zgromadzenia,
  2) Osiedle „Niska Skarpa” – 1 część Walnego Zgromadzenia,
  3) Osiedle „Ruta” – 4 części Walnego Zgromadzenia,
  4) Osiedle „Łęgi” – 3 części Walnego Zgromadzenia,
  5) Osiedle „Błonie” – 3 części Walnego Zgromadzenia,
  6) Osiedle „Widok” – 2 części Walnego Zgromadzenia,
  7) Osiedle „Poręba” – 2 części Walnego Zgromadzenia.
  Odrębna część Walnego Zgromadzenia tworzona jest spośród członków oczekujących.
 11. Zmiany w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.Zmieniono składy:
  Komisji Rewizyjnej – Jerzy Kaczmarski zrezygnował z pracy w komisji i podjął pracę w Komisji Społeczno – Samorządowej . Nowo wybrany członek Rady z osiedla Widok Dariusz Siwek podjął pracę w komisjach Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej.
 12. Zmiany opłat eksploatacyjnych: – W osiedlu Skarpa – z dniem 1 lipca 2011 r. zmieniono wysokość opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” zgodnie z załącznikiem do uchwały 52/20/2011 Rady Nadzorczej z dnia 22.03.2011 r.- W osiedlu Łęgi – z dniem 1.10.2011 r. zmieniono stawki opłat eksploatacyjnych pozycji „eksploatacja i zarządzanie na 1,17 zł/m2.
 13. Zmiany w uchwale nr 11/1/2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.Dokonano nowego podziału na części Walnego Zgromadzenia.Osiedle Łęgi – 3 części Walnego Zgromadzenia:

  – I część Walnego Zgromadzenia
  Tymiankowa 1, 3,
  Tymiankowa 54, 56, 58;
  Tatarakowa 10, 12, 14, 16;

  – II część Walnego Zgromadzenia
  Tymiankowa 48, 50, 52,
  Bociania1, 6, 8, 10;
  Tatarakowa 2 ,5, 6, 8
  Wiklinowa 4, 6;

  – III część Walnego Zgromadzenia
  Biedronki 2a, 2b, 2c, 3, 5, 7, 9,11;
  Kaczeńcowa 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10.

  Osiedle „ Błonie ” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

  – I część Walnego Zgromadzenia
  Kawaleryjska 2, 4, 6, 8,
  Rycerska 5,
  Ułanów 14, 16

  – II część Walnego Zgromadzenia
  Kawaleryjska 14, 16, 18,
  Rycerska 2, 4, 6, 8,
  Dragonów 3, 14,
  Szaserów 1, 9, 11;

  – III część Walnego Zgromadzenia
  Kawaleryjska 4a, 20,
  Husarska 2, 6, 8,
  Ułanów 22,
  Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16.

 14. Zmiany w uchwale nr 120/1/2003 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie opłat z tytułu dzierżawy terenu.Stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki: koszty zarządzania, koszty administrowania, wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje), podatek od nieruchomości, odpis na fundusz społeczno-kulturalny, odpis na fundusz remontowy.
  Powstałą ewentualną nadwyżkę należy przekazać na fundusz remontowy.
 15. Opłat eksploatacyjnych nie wymagających uchwały Rady Nadzorczej.Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wprowadzania bez uchwał Rady Nadzorczej, zmian opłat eksploatacyjnych w zakresie czynników kształtujących koszty niezależne od Spółdzielni:

  Składniki opłat niezależnych od Spółdzielni1. CO
  2. Zimna woda i kanalizacja
  3. CW – wodomierz – podgrzanie
  4. Energia elektryczna
  5. Podatek od nieruchomości
  6. Abonament za wodomierz MPWiK
  7. Konserwacja dźwigów i hydroforni
  8. Konserwacja dźwigów
  9. Konserwacja hydroforni
  10. Konserwacja domofonów
  11. Dostawa sygnału RTV
  12. Wywóz nieczystości
  13. Gaz
  14. Konserwacja węzła ciepłowniczego mieszkaniowego
  15. Ubezpieczenia
  16. Sprzątanie klatek schodowych
  17. Konserwacja co
  18.Przegląd gazowy i elektryczny
 16. Wprowadzenie nowych składników opłat eksploatacyjnych w ramach opłat niezależnych od spółdzielni.Wprowadza się nowe składniki opłat eksploatacyjnych niezależnych od Spółdzielni poprzez wyłączenie z:
  1. Eksploatacji i Zarzadzania – Ubezpieczenia.
  2. Konserwacji i przeglądów –konserwacji co, przeglądy gazowe i elektryczne i włącza się do opłat niezależnych.
 17. Zmiany w uchwale RN nr 103/9/2011 r. z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz właścicieli lokali wyodrębniających się z nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Nieruchomość, na rzecz której ustanowiono służebność drogi koniecznej obciążona jest partycypacją w kosztach utrzymania drogi, na której ustanowiono służebność, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, odśnieżania, oświetlenia, remontu i modernizacji. W przypadku zbycia nieruchomości lokalowej uprawnienia i obciążenia z tego tytułu przechodzą na każdorazowego nabywcę.
 18. Budowę infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ulicy Sympatycznej 1, 3 niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo – usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ulicy Filaretów 52Zatwierdza się budowę infrastruktury technicznej, m.in. na działce Nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1,3, niezbędną dla realizacji zespołu garażowo – usługowego, zlokalizowanego na działce 24/7 – zgodnie z planem inwestycyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2011, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej SM „CZUBY” Nr 62/20/2010 z dnia 21.09.2010 r.
 19. Zmiany w uchwale nr 112/3/2010 w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze statutem SM „Czuby” (§ 103 d).Rada Nadzorcza postanowiła, że ustalony w uchwale NR 112/3 /2010 Rady Nadzorczej z dnia 5 października 2010 r. zapis dot. sposobu rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie obejmuje członków posiadających tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego oraz tytuł prawny do garażu w zespole garażowym.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2010 r.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 22.03.2011 r. – za 2011 r.
  – na posiedzeniu 30.06.2011 r. – za I kwartał 2011 r.,
  – na posiedzeniu 30.08.2011 r. – za I półrocze 2011 r.,
  – na posiedzeniu 22.11.2011 r. – za III kwartał 2011 r.
 3. Wyniki lustracji obejmującej działalność inwestycyjną SM „Czuby” za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2011 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie.
 4. Stawki opłat za energię elektryczną.
 5. Koszty energii cieplnej.
 6. Remont ciągów pieszych w osiedlu Skarpa.
 7. Rozliczenie niebilansującej się wody.
 8. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
 9. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.
 10. Aktualny stan prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 11. Zmiany zgłoszone do statutu spółdzielni.
 12. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 9.05 do 6.06.2011 r.
 13. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.
 14. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 15. Podejmowane działania w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji w osiedlu „Łęgi” przy ulicy Wiklinowej 2.
 16. Podejmowane działania przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.
 17. System finansowania działalności domów kultury.
 18. Wyniki przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez:
  – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
  – PKO BP SA Odział 4 w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

Odwołanie członków spółdzielni od uchwały nr 17/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej .

Po rozpatrzeniu w toku postepowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 10.08.2011 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 17/2011 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Nadwyżka bilansowa nie jest przychodem uzyskanym z gospodarki mieniem Spółdzielni lub nieruchomości. Pożytki z tych podmiotów przypisywane są bezpośrednio do miejsc ich powstawania. Nadwyżka bilansowa jest uzyskiwana z przychodów finansowych Spółdzielni (odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i lokat) i nie podlegają podziałowi zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako pożytki.

Działając w ramach kompetencji zawartych w § 87 ust.1 pkt 27 Statutu uchyliła uchwały:

 1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa nr 8/2011 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie rozdzielenia pozycji „Eksploatacja i zarządzanie” w opłatach eksploatacyjnych.
  W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( art. 15 ust. 2) dot. zasad rozliczania i odprowadzania podatku dochodowego, od dnia 1 stycznia 2008 r. uchwałą RN Nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. włączono koszty zarządzania do eksploatacji podstawowej, tworząc pozycję „eksploatacja i zarządzanie”. Połączenie to jest zasadne z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę od 1 stycznia 2007 r. opodatkowania zasobów spółdzielni (bez lokali mieszkalnych).
 2. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa nr 10/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zamontowania domofonów w budynkach przy ulicy Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.

Uchyliła uchwałę, gdyż montaż instalacji domofonowej nie jest remontem w świetle przepisów prawa budowlanego (art. 3 pkt 8) i nie może być finansowany z funduszu remontowego. Ponadto w nieruchomości Sympatyczna 12, 14, 16 i Radości 4 część klatek schodowych już posiada instalację domofonową, wybudowaną na wniosek i na koszt mieszkańców, którym te domofony służą.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla:
  – Widok z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.Zaproponowane we wniosku przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok zmiany do regulaminu nie zostały wprowadzone. Rada Przedstawicieli składa się z członków, którym na zasadzie zaufania członkowie Spółdzielni powierzyli wykonywanie zadań określonych w Statucie i Regulaminie. Rada Przedstawicieli sama jako organ ma decydować bez konieczności uzyskania zgody przedstawiciela danej nieruchomości o dysponowaniu środkami, o których mowa w § 4 pkt 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla SM „Czuby” w Lublinie. Nie ma podstaw do powierzania organowi fakultatywnemu jakim jest Rada Przedstawicieli, kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, jako organu kontrolującego i nadzorującego działalność Spółdzielni (§ 82 w zw. z § 87 ust.1 pkt 2 lit. b i c Statutu). Brak jest także podstaw do uzupełnienia treści § 4 pkt 15 b Regulaminu o zdanie: „Takie same prawo przysługuje przedstawicielowi danej nieruchomości w sprawach dotyczących reprezentowanej przez niego nieruchomości”, z tego powodu, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest ciałem kolegialnym i podejmuje swoje decyzje we własnym gronie na posiedzeniach plenarnych.- Skarpa z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.

  Rada Nadzorcza przedstawione przez Radę Przedstawicieli propozycje zmian do Regulaminu pomimo, że nie są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa nie umieściła w regulaminie . Uznała, że ze względów celowych i ekonomicznych wydaje się niewłaściwe wprowadzenie ograniczenia, iż najemca może oddać w podnajem tylko część lokalu, maksymalnie do 50% wynajmowanej powierzchni. Spółdzielnia zachowując prawo do wyrażenia zgody na wynajem lokalu w całości lub w części zachowuje prawo kształtowania warunków najmu lub dzierżawy na danym terenie.

 2. Zarządu Spółdzielni.Rada Nadzorcza rozpatrzyła:
  1) 41 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 26 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 15 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
  2) 44 wnioski o podjęcie uchwały na podstawie § 69 statutu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni.
  3) 11 wniosków o upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia byłym członkom powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 3. Wnioski SM „Czuby” kierowane do Radnych Rady Miasta Lublin.Członkowie Rady Nadzorczej poprosili radnych o wyjaśnienie dlaczego wnioski zgłaszane do Rady Miasta o wykonanie prac na terenie dzielnicy Czuby już od kilku lat nie są umieszczane w planach i budżecie miasta , natomiast inaczej się dzieje z wnioskami innych spółdzielni np. LSM. Na realizację potrzeb zgłoszonych przez LSM znalazły się wcale nie małe środki w budżecie miasta zaplanowanym na rok 2009, 2010 i projekcie 2011. Poprosili o bardziej skuteczne działania i większe zaangażowanie naszych przedstawicieli w Radzie Miasta na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy a ich wyborców.
 4. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza przeanalizowała wnioski i ustaliła sposób ich realizacji.Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 19 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. spłatą.

  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni.
  W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
  W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu Skarpa, Widok, Ruta, Błonie.

  Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano.

  Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarząd i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni– www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych
2007 r.    2008 r.    2009 r.    2010 r.

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie