S P R A W O Z D A N I E
z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie za rok 2007

 

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2007.

 

Rada Nadzorcza w roku 2007 pracowała od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w następującym składzie:
– Marek Szymański – przewodniczący RN,
– Stanisław Robak – v-ce przewodniczący RN,
– Edmund Sak – v-ce przewodniczący RN,
– Waldemar Żak – sekretarz;
– Zbigniew Dyguś – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Danuta Przybyś-Ziemba – przewodnicząca Komisji GZM,
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Inwestycyjnej,
– Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,
– Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek, Helena Hułyk, Teresa Husarek, Jerzy Kaczmarski, Tadeusz Mazurek, Elżbieta Misztal, Teresa Krystyna Panas, Zbigniew Ulanowski – członkowie Rady Nadzorczej,
– Anna Ludjan – członek Rady Nadzorczej do 20.02.2007 r.
(zmiana przynależności do grupy członkowskiej),
– Elżbieta Betka – członek Rady Nadzorczej od 27.04.2007 r. – przedstawiciel członków oczekujących,
– Bogusław Mazurek – członek Rady Nadzorczej do 30.04.2007 r. (zrzeczenie się mandatu),
– Michał Kołczewski – członek Rady Nadzorczej od 02.07.2007 r.,
– Teresa Janowska – członek Rady Nadzorczej do 26.05.2007 r. (odwołana przez Zebranie Przedstawicieli),
– Grzegorz Zgierski – członek Rady Nadzorczej od 21.06.2007 r.,
– Julian Kozyra – członek Rady Nadzorczej do 26.05.2007 r. (odwołany przez Zebranie Przedstawicieli).

 

Rada Nadzorcza w okresie od 26.05.2007 r. do 31.12.2007 r. pracowała w 20-osobowym składzie, gdyż zwołane na dzień 03.09.2007 r. zebranie grupy członkowskiej – członków zamieszkałych w osiedlu „Niska Skarpa”, ze względu na niską frekwencję nie dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego przez Zebranie Przedstawicieli.

W roku 2007 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym odbyła 17 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 9 posiedzeń prezydium. Ponadto odbyła 26 posiedzeń komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady, bądź w oparciu o samodzielne materiały przygotowane przez komisje.

 

Obecność członków Rady na posiedzeniach w roku 2007 przedstawiała się następująco:
– Jan Biss – 4 nieobecności (06.03.07, 20.03.07, 19.04.07, 08.10.07),
– Stefania Chodkiewicz – 1 nieobecność (09.05.07 – uczestniczyła w zebraniu grupy członkowskiej,
– Zbigniew Dyguś – 1 nieobecność (20.11.07),
– Hipolit Dziaduszek – 1 nieobecność (15.12.07),
– Helena Hułyk – 1 nieobecność (19.04.07),
– Teresa Husarek – 2 nieobecności (20.03.07, 11.12.07),
– Julian Kozyra – 6 nieobecności (06.02.07, 06.03.07, 20.03.07, 03.04.07, 19.04.07, 09.05.07),
– Bogusław Mazurek – 4 nieobecności (06.02.07, 06.03.07, 20.03.07, 03.04.07),
– Krystyna Teresa Panas – 3 nieobecności (06.02.07, 20.03.07, 19.04.07),
– Zbigniew Ulanowski – 1 nieobecność (20.03.07),
– Grzegorz Zgierski – 1 nieobecność (20.11.07).

 

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2008 r. Nadzorowała i kontrolowała ich realizację przez Zarząd. Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, odbytych w dniach 11.04 – 09.05.07 r. i od 09 – 16.10.2007 r., oraz wniosków zgłoszonych w dniu 26.05.2007 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie. Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat ugody zawartej z PKO IV O/Lublin, na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia w roku 2007 spłaciła zadłużenie z tego tytułu w kwocie 841.739,19 złotych.

Rada Nadzorcza na bieżąco (po zakończeniu kwartału) analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2007 r.:
Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2006.
 2. Korekty planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” na 2007 r., zgodnie z uchwałą – nr 65/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 12.02.2007 – likwidacja składnika opłat eksploatacyjnych docieplenia w wysokości 0,73 zł/ m2 na budynkach Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, Szaserów 9, 11, Dragonów 3, 14, Rycerska 2, 4, 5, 6, 8, Ułanów 14, 16, 22, Hetmańska 12, 14, 16, Husarska 2, 6, 8, od dnia 01.01.2007 r. i zaliczenia nadpłaty z tego tytułu w poczet opłat eksploatacyjnych.- nr 03/06/2007 Rady Osiedla „Łęgi” z dnia 11.06.2007 r. – zmiana z dniem 01.07.2007 r. opłat eksploatacyjnych w nieruchomości 12 EŁ poprzez likwidację składnika „fundusz remontowy wspólny” w lokalach użytkowych, ustalenia stawki funduszu społeczno-wychowawczego w wysokości 3zł/m-c od lokalu,

  – nr 68/2/EB/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 21.05.2007 r. – wprowadzenie nowego składnika „odpis na docieplenie” w wysokości 0,73 zł/m2 budynek Kawaleryjska 16.

  – nr 76/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 24.09.2007 r. – zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji „odpis na docieplenie” na budynkach Szaserów 1, Kawaleryjska 16,18, Hetmańska 6, 8, 10 i wprowadzenia nowego składnika „odpis na docieplenie” w budynkach Kawaleryjska 4, 6, 8.

  – nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. – zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych z dniem 01.10.2007 r. w pozycji „odpis na docieplenie”.

 3. Włączenia do planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2007 r. rozpoczęcia zadania inwestycyjnego p.n. „budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Dziewanny 14 osiedle Ruta”.
 4. Wyodrębniła „Mienia Spółdzielni” i ustaliła zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.
 5. Zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2008 r.
 6. Zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2008 r.
 7. Zmiany wysokości zaliczek naliczanych w opłatach eksploatacyjnych w pozycji „Centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.
 8. Wyboru biegłego rewidenta firmy „Baster – Audytor” do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007.

Rozpatrywała:
– W formie opinii do Zebrania Przedstawicieli:

 1. wnioski z lustracji problemowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą na wniosek Sekretarza Stanu Ministerstwa Budownictwa – przyjąć wnioski zawarte w protokole polustracyjnym.
 2. wnioski z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – nie przyjmować wniosków zawartych w protokole polustracyjnym oznaczonych numerami 1 i 2, przyjąć wniosek oznaczony w protokole numerem 3.
 3. zmiany Statutu zawarte w materiałach przekazanych przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 24.11.2007 r. – pozytywnie zaopiniowała zmiany wynikające z art.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz zmiany redakcyjne – porządkujące zapisy Statutu.
 4. określenie kwoty minimalnej zbycia posiadanych przez SM „Czuby” w Lublinie akcj:
  – LIFT SERVICE – pozytywnie zaopiniowała propozycję zbycia 1132 akcji w drodze przetargu, w cenie wywoławczej nie niższej niż cena nabycia, zakupionych przez Spółdzielnie za kwotę 66.850,00 zł,- UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA – pozytywnie zaopiniowała zbycie 11 akcji za cenę 228,00 zł – każda, zakupionych przez Spółdzielnię po 160,00 zł za sztukę.
 5. Upoważniła Zarząd do podjęcia działań w celu pozyskania środków finansowych z Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 finansowanego z funduszy UE. – mając na względzie interes Spółdzielni i jej członków, zobowiązała Zarząd do umieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli punktu dotyczącego podjęcia uchwały o upoważnieniu Zarządu do podjęcia działań.
 6. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej – pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian wynikające ze zmiany art.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zmiany redakcyjne porządkujące zapisy (dostosowanie do obowiązującego statutu).

– ponadto Rada Nadzorcza rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – Znak: BM3 – 053k -27/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.

Rada Nadzorcza uznała za niezasadne zarzuty stawiane w w/w piśmie dotyczące nieprawidłowości w działalności Spółdzielni, jej organów i pracowników, polegające w szczególności na braku poszanowania i realizacji praw członków oraz niegospodarności mieniem członków i Spółdzielni.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, uchwaliła:

 1. Regulamin przetargów na wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 2. Tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
 3. Tekst jednolity Regulaminu zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.
 4. Tekst jednolity Zasad wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Regulamin dotyczący udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych, za wyjątkiem robót planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz robót infrastruktury miejskiej planowanych do realizacji w ramach zastępstwa inwestorskiego w oparciu o umowę z UM w Lublinie
  (uchyliła dotychczas obowiązujący regulamin).

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
 2. Regulaminie parkingów strzeżonych w Osiedlu „Skarpa” należących do SM „Czuby” w Lublinie.
 3. Regulaminie zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.
 4. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
 5. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy plenum i komisji strukturalnych Rady Nadzorczej na 2007 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2006 r.
 3. Skład komisji Rady Nadzorczej w związku z dokonanymi zmianami na zebraniach grup członkowskich w 2007 r. – uzupełniła składy poszczególnych komisji o nowych członków.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2008.
 5. Koszty zarządzania na rok 2008.
 6. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2008.
 7. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 10.06.2006 r. i w dniach 14-15.07.2006 r.
 8. Wybór ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2008 – PZU S.A.
 9. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
 10. Nieodpłatne przekazanie na majątek Urzędu Miasta Lublina podłączenia wodociągowego do budynku 2 a i 2 c w Osiedlu „Widok II” zad. 7 c, d, e, i bud. 1 w Osiedlu „Widok II” zad. 9, 10.
 11. Rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania „Widok II” bud. 7 c, d, e – etap II.
 12. Podniesienie wstępnej wysokości wkładów budowlanych dla lokali w budynku nr 2 przy ulicy Topazowej 6 osiedla „Widok II” zad. 9 i 10.
 13. Wstępną cenę 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Wiklinowej 2 w Lublinie.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Prace realizowane przez Spółdzielnię nad wdrożeniem obowiązującej od 31 lipca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 03.04.2007 r. – za 2006 r.,
  – na posiedzeniu 12.06.2007 r. – za I kwartał 2007 r.,
  – na posiedzeniu 25.09.2007 r. – za I półrocze 2007 r.,
  – na posiedzeniu 20.11.2007 r. – za III kwartał 2007 r.
 3. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 26.05.2007 r.
 4. Realizacje wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w roku 2006.
 5. Wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie odbytym w dniu 26.05.2007 r.
 6. Przebieg zebrań grup członkowskich odbytych w dniach 6 – 16.10.2007 r. w sprawie omówienia zmian statutu.
 7. Przebieg prac komisji statutowej nad zgłoszonymi zmianami.
 8. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 24.11.2007 r.

Działając w ramach kompetencji zawartych § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kontrolowała:

 1. Zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych członków organów samorządowych i pracowników SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Wyniki przeprowadzonej lustracji przez Krajową Radę Spółdzielczą na wniosek Sekretarza Stanu Ministerstwa Budownictwa w Warszawie w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r.
 3. Wyniki przeprowadzonej lustracji ustawowej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
 4. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
 5. Wyniki przeprowadzonej kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie.
 6. Zapoznała się z wynikami umorzonego śledztwa przez Prokuraturę w sprawie nieprawidłowości i nadużyć Zarządu SM „Czuby” zgłoszonych przez członków osiedla Ruta.

Działając w ramach zawartych kompetencji w § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały Nr 55/2006 z dnia 27.11.2006 r. Rady Osiedla „Błonie” w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z uchwałą Nr 64/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 22.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 55/2006 w sprawie docieplenia budynków w Osiedlu „Błonie” – odstąpiła od rozpatrzenia odwołania.
 2. Odwołanie członków SM „Czuby” w Lublinie od uchwały Nr 2/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 16.05.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę mocy (w sprawie zaksięgowania funduszu remontowego w kwocie 354.976 zł).
 3. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały Nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
  Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy (w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowo – dociepleniowy).
 4. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały Nr 4/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy (w sprawie podwyższenia stawki za wywóz nieczystości) .
 5. Odwołanie członka SM „Czuby” Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej osiedla „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r. Rada Nadzorcza stwierdziła nieważność odwołania Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli i nieważność wyboru Elżbiety Szabały na przedstawiciela – naruszono treść § 13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Wniosek Zarządu Spółdzielni dot. wyrażenia zgody na zastosowanie trybu „zamówienia z wolnej ręki” na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budynku przy ulicy Wiklinowej 2 w osiedlu „Łęgi”.
  Rada Nadzorcza z uwagi na działające prawa autorskie obowiązujące dla prac twórczych , jakie nabyli autorzy koncepcji, wraziła zgodę na zlecenie opracowania projektu w oparciu o § 46 ust. 2 pkt 2 i 4 Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach w SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych.
 2. Wnioski Komisji Społeczno – Samorządowej Rady Nadzorczej dot. sposobów funkcjonowania klubów osiedlowych i finansowania działalności społeczno – wychowawczej w 2008 r.
  Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia, którego zadaniem będzie pozyskiwanie środków na działalność społeczno-wychowawczą.

Rada Nadzorcza w roku 2006 rozpatrzyła 61 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
– w 38 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
– w 23 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 59 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. zlikwidowaniem zadłużenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć członków usiłowała rozwiązywać ich problemy.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa”, „Błonie”, „Widok”, „Ruta”.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd podjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano. Realizacja pozostałych jest pod stałą kontrolą Rady Nadzorczej.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o rozpatrzonych przez Radę Nadzorczą sprawach i podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla lub Spółdzielni.

O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej członkowie Spółdzielni powiadamiani byli zgodnie z § 72 ust. 7 Statutu Spółdzielni, a podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 i 4 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni – dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli doręczane były Radom Osiedli.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 17:41, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Rady Nadzorczej