Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 56/7/2014

Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia 24.06.2014 r.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

Zasady wynagradzania stosuje się do Prezesa Zarządu, jego Zastępcy oraz pozostałych Członków Zarządu Spółdzielni.

§ 2

Wynagrodzenie Członków Zarządu pełniących te funkcje etatowo składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii.

§ 3

1. Ustala się następujący taryfikator kwalifikacyjny dla Członków Zarządu wymienionych w § 2:

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

praktyka zawodowa

1.

Prezes Zarządu

20-22

wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze

według wymogów ustalonych przez organ dokonujący wyboru

2.

Zastępca Prezesa
Zarządu

19-21

wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze

według wymogów ustalonych przez organ dokonujący wyboru

2. Zaszeregowania, przeszeregowania, awansowania, ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i przyznania premii dokonuje Rada Nadzorcza.

3. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zawiera tabela stawek płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych stanowiąca załącznik do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników SM „Czuby” z dnia 15.09.1999 r.

§ 4

1. Osobie powołanej w skład Zarządu, niepełniącej etatowo funkcji Prezesa lub jego Zastępcy przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości 30% zasadniczego wynagrodzenia ustalonego dla Zastępcy Prezesa Zarządu pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 75% posiedzeń Zarządu.

2.Zasada określona w ust. 1 dotyczy również członków Rady Nadzorczej wyznaczonych do pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 5

1. Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.

2. Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

§ 6

Członkom Zarządu wymienionym w § 2 przysługują ponadto inne świadczenia przewidziane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników SM „Czuby” z dnia 15.09.1999 r.

§ 7

Tracą moc Zasady wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie zatwierdzone Uchwałą Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007 r.

§ 8 – skreśla się

§ 9

Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 24.06.2014 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 09:23, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy