Załącznik
do Uchwały Nr 5 /2 /2013
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 26.02.2013 r.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

 1. Członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni lub danej nieruchomości w drodze głosowania bezpośredniego wyrażają swoją opinię o sposobie rozstrzygnięcia spraw ich dotyczących.
 2. Głosowanie polega na udzieleniu na karcie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania.

§ 2

W referendum mają prawo brać udział członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym głosowaniem.

§ 3

 1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarządu lub Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 2. Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum mogą również wystąpić do Zarządu Spółdzielni Administracje Osiedli.

§ 4

 1. Organy, o których mowa § 3 ust. 1 podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 zawiera:
  1) pytanie lub pytania referendum,
  2) termin i czas przeprowadzenia referendum,
  3) wzór karty do głosowania,
  4) źródło finansowania.

§ 5

 1. Referendum przeprowadza i ustala jego wynik powołana w tym celu komisja do spraw referendum.
 2. Komisję powołuje organ, z którego inicjatywy odbywa się referendum.
 3. Komisja posługuje się pieczęcią Spółdzielni.
 4. Organ, o którym mowa §3 ust. 1 powołuje w skład komisji 3 członków Spółdzielni wytypowanych przez właściwy organ samorządowy i 2 pracowników Administracji Osiedla na terenie którego odbywa się referendum.
 5. W przypadku przeprowadzania referendum na terenie całej Spółdzielni powołuje się komisje dla poszczególnych osiedli.

 

§ 6

Administracja Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum, odpowiada za wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania opatrzonych pieczęcią i zapewnia dostarczenie ich do komisji.

§ 7

 1. Karta do głosowania zawiera:
  1) oznaczenie referendum, nazwę organu, który postanowił o przeprowadzeniu referendum, datę referendum,
  2) pytanie lub pytania dotyczące sprawy będącej przedmiotem referendum, oraz wyrazy: „tak” i „nie” z kratkami z lewej strony przeznaczonymi na postawienie znaku przy odpowiedzi, którą wybrał głosujący,
  3) krótki opis sprawy będącej przedmiotem referendum, np. przewidywany koszt, źródło finansowania i obciążenie finansowe lokalu,
  4) pouczenie o sposobie głosowania.
 2. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy, na karcie do głosowania zamieszcza się kolejno wszystkie postawione pytania, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 1 pkt 2.

§ 8

Członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym referendum, powinni być zawiadamiani o czasie i przedmiocie referendum przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Zarządu, Administracji Osiedla i w klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

§ 9

 1. Komisja ds. referendum dostarcza karty do głosowania do skrzynek oddawczych mieszkań na terenie objętym referendum.
 2. W terminie podanym w ogłoszeniu o referendum Komisja ds. referendum odbiera za pokwitowaniem karty do głosowania.
 3. Dopuszcza się możliwość dostarczenia karty do głosowania bezpośrednio za pokwitowaniem do Administracji Osiedla w terminie przeprowadzania referendum.
 4. Dokumentacja dotycząca referendum wraz z pokwitowaniem będzie przechowywana przez Administracje Osiedli.

§ 10

Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

§ 11

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 12

Głos jest nieważny, jeżeli:

 1. na karcie do głosowania, w odniesieniu do poszczególnego pytania, nie zaznaczono żadnej odpowiedzi,
 2. na karcie do głosowania, w odniesieniu do poszczególnego pytania, zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź,
 3. karta do głosowania została doręczona do Administracji Osiedla po terminie zakończenia referendum.

§ 13

 1. Nieważne są karty do głosowania nieopatrzone pieczęcią Spółdzielni.
 2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych uwag lub innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 14

 1. Po zakończeniu głosowania komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół wyników głosowania, zawierający liczbę:
  1) osób uprawnionych do głosowania,
  2) osób, od których odebrano karty do głosowania,
  3) kart nieważnych,
  4) kart ważnych,
  5) głosów nieważnych,
  6) głosów ważnych,
 2. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy liczby, o których mowa w ust. 1 pkt 5-6, komisja podaje w protokole oddzielnie dla każdego pytania.
 3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią Spółdzielni.

§ 15

 1. Po wykonaniu czynności wymienionych w § 14 komisja niezwłocznie przekazuje dokumenty z głosowania Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum.
 2. W wypadku referendum przeprowadzanego na terenie całej Spółdzielni poszczególne Administracje Osiedli przekazują dokumenty z głosowania do Zarządu, który ustala wynik przeprowadzonego referendum.

§ 16

O wyniku referendum członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym referendum, zawiadamiani są w sposób określony w § 8.

§ 17

Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, organ, z którego inicjatywy odbyło się referendum, niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.

§ 18

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 09:25, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy