UCHWAŁA Nr 24/16/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.11.2021 r.

 

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 29 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwała Nr 34715/ 2018 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 19.12.2018 r. wprowadza się następującą zmianę:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są przez Spółdzielnię urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję,
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

2. § 8 lit. a otrzymuje brzmienie

„Do obowiązków Spółdzielń) należy:
a) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny
– wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym, lub
– według odczytu urządzeń pomiarowych,
wyboru metody dokonuje Zarząd”,

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Uzasadnienie:
do uchwały Rady Nadzorczej Nr 24/16/2021
z dnia 16.11.2021 r.

 

Wprowadzenie niniejszą uchwałą zmiany do Regulaminu rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby daje możliwość dokładnego rozliczenia kosztu zużycia wody w przypadku zmiany ceny.
Daje możliwość dokonania dodatkowego odczytu w celu uwzględnienia w rozliczeniu faktycznego zużycia wody dla starej i nowej ceny i jest bardziej korzystne dla mieszkańców niż metoda interpolacji.
Podkreślić należy, że dodatkowy pomiar umożliwiający takie rozliczenie w zasobach Spółdzielni możliwy jest tylko dzięki zainstalowaniu w lokalach wodomierzy z odczytem radiowym.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Data opublikowania: 11:18, 5 grudnia 2021

Kategorie: Regulaminy