Uchwała Nr 08 / 2009
Rady Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.10.2009 r.

w sprawie: ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy na remont tarasu nad garażami ul. Bursztynowa 37.

Na podstawie § 102 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla „Widok” uchwala co następuje:

§ 1

Podzielić fundusz remontowy BO 2010 na lokale mieszkalne i boksy garażowe w nieruchomości ul. Bursztynowa 37.

§ 2

Podwyższyć odpis na fundusz remontowy użytkownikom garaży na remont tarasu nad garażami na kwotę 5,00 zł/m2 z dniem 01.01.2010 r . Stawka obowiązuje do czasu sfinansowania kosztów remontu tarasu.
Fundusz remontowy lokali mieszkalnych pozostaje bez zmian.

§ 3

Remont nawierzchni tarasu (kostka brukowa, podbudowa, ułożenie) o szerokości 2,70 mb zostanie sfinansowany z funduszu remontowego lokali mieszkalnych nieruchomości Bursztynowa 37.

§ 4

Uchwałę podjęto 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów wstrzymującymi się.

§ 5

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Sekretarz
Rady Osiedla „Widok”

Ewa Kosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla „Widok”

Grzegorz Zgierski

Data opublikowania: 16:26, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Widok