Uchwała Nr 08 / 2010
Rady Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2010 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 30.

Na podstawie § 102 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla „Widok” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się z dniem 01.10.2010 r. do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 30.

§ 2

Koszt sprzątania 9,76 zł brutto / miesięcznie / lokal

§ 3

Sprzątanie klatek budynku Bursztynowa 30 powierzyć firmie „INPROF” wybranej w drodze przetargu poprzez sporządzenie aneksu do umowy EW/12/2009 z dnia 14.12.2009 r.

Uzasadnienie:
Firma „INPROF” od 01.01.2010 r. sprząta klatki schodowe w budynkach ul. Szmaragdowa 30, ul. Bursztynowa 41 ze stawką 9,76 zł brutto / miesięcznie / lokal. Dotychczas nikt z mieszkańców w/w budynków nie zgłaszał uwag co do jakości świadczonych usług.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Osiedla „Widok”

Ewa Kosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla „Widok”

Grzegorz Zgierski

Data opublikowania: 16:20, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Widok