Uchwała Nr 05 / 2010
Rady Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2010 r.

w sprawie: wykonania ekspertyzy technicznej.

Rada Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

& 1

Zlecić opracowanie ekspertyzy technicznej polegającej na:

  1. określeniu przyczyn powstawania rys oraz odpadania tynku z elewacji budynków zlokalizowanych przy ul. Bursztynowej 19, 21, 23 i 25.

  2. określenie sposobu zabezpieczeń oraz naprawy elewacji.

& 2

Koszty wykonania ekspertyzy zostaną sfinansowane ze środków w/w nieruchomości.

& 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Osiedla „Widok”

Ewa Kosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla „Widok”

Grzegorz Zgierski

Data opublikowania: 16:22, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Widok