SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne
przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:
malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynkach osiedla „Ruta”

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem części zamówienia jest: pełny zakres robót w nieruchomości.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do 30.11.2016 r.

V. WYMAGANE GWARANCJE
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty ich odbioru.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert do dnia 21.04.2016 r. do godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Administracji osiedla Ruta ul. Różana 1 w dniu 21.04.2016 r. o godzinie 10.00.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

 1. Kierownik Adm. os. Ruta – tel. 81 526-13-75.

IX. PROJEKT UMOWY
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 6) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. WYMA GANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5 % dla robót powyżej 100 tys. zł lub 10% dla robót do 100 tys. zł. wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie § 14 pkt. 1.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 830,00 zł (dla całości robót)
  lub w przypadku składania ofert częściowych:
  – Malowanie klatek schodowych w nieruchomości Różana 17, 21, 27 w wys. – 4 120,00 zł.
  – Malowanie klatek schodowych w nieruchomości Jutrzenki 10 w wysokości – 720,00 zł.
  – Malowanie klatek schodowych w nieruchomości Stokrotki 8 w wysokości – 990,00 zł.
  – Malowanie klatek schodowych w nieruchomości Dziewanny 11, 13, 15 w wys. – 3 000,00 zł.
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa. „Czuby” 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana: OFERTA – malowanie klatek schodowych w osiedlu Ruta.
Nie otwierać przed przetargiem.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH I ZAŁĄCZNIKACH, JAKIE MA ZAWIERAĆ OFERTA DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU I WAŻNOŚCI OFERTY

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 4.
  1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.6. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
  1.7. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku
  zaległości podatkowych.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.9. Dowód wpłaty wadium.
  1.10. Kosztorys ofertowy – zał. nr 5 /wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego/.

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
CENA OFERTY -100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:
Najniższa cena
—————————————- x 100 =………………pkt
Cena oferty badanej
Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lublin dnia 5.04.2016 r.

ZATWIERDZAM

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 4.
 5. Kosztorys ofertowy – zał. nr 5
 6. Projekt umowy – zał. nr 6.

Data opublikowania: 19:37, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Przetargi