Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 lipca 2019 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

 • wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
 • skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

 • przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
 • wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
 • wstępnego zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Zakład Remontowo-Budowlany w Lublinie remontu wejść do klatek w budynkach przy ul. Gościnnej 1, 3, 5, 15,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Pracowni Projektowej „Dom i Wnętrze” w Lublinie opracowanie dokumentacji technicznej na ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z projektem konstrukcyjnym wzmocnienia i naprawy ścian osłonowych w budynku przy ul. Watykańskiej 6 oraz opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie konstrukcji – analizy, wzmocnienia i naprawy ścian osłonowych w budynkach przy ul. Watykańskiej 8 i 10 w osiedlu Ruta,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Konrad Kozieł Kępa Kolonia wykonania bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ulicy Ułanów w osiedlu Błonie,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie ista Polska Spółka z o. o wymiany wodomierzy w budynkach przy ul. Przytulnej 8-30 w os. Skarpa.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Zakładowi Remontowo – Budowlanemu w Lublinie remontu tarasu wraz tynkami ścian zewnętrznych budynku przy ul. Watykańskiej 8 w osiedlu Ruta,
 • podpisania aneksu ( rozszerzającego zakres robót )z firmą Usługowy Zakład Remontowo- Budowlany do umowy nr 7/EŁ/19 z dnia 07.06.2019 r. na remont izolacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz kominów wentylacyjnych dolnego poziomu garaży przy ul. Bociania 1 w osiedlu Łęgi.

2. Wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu

 • na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 45,8 m2 przy ul. Tymiankowej z przeznaczeniem na gabinet psychologiczny.
 • przepisania umowy o najem lokalu użytkowego przy ul. Przedwiośnie w osiedlu Skarpa na nowego najemcę
 • likwidacji zgodnie z Uchwałą Nr 06/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi z dn. 26.06.2019 r. sklepu zoologicznego przy ul. Tymiankowej w osiedlu Łęgi,
 • na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 20,5 m2 przy ul. Turkusowej 1/U-l z przeznaczeniem na biuro projektów branży elektrycznej,
 • na zwiększenie powierzchni lokalu użytkowego przy ul. Radości 11 o 8 m2 i zmniejszenie powierzchni lokalu użytkowego sąsiadującego. Wszystkie prace związane z wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia łącznie z rozdziałem instalacji elektrycznej wykona we własnym zakresie i na własny koszt najemca,
 • obniżenia na okres od 1.08.2019 r. do 31.10.2019 r. stawki opłat czynszowych za lokal użytkowy położony przy ul. Tymiankowej z kwoty 11,40 zł/m2. do 8,60 zł/m2

3. Skierowania wniosków

 • do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
 • do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

4. Inne wnioski dot:

 • ujęcia w opłatach eksploatacyjnych w budynku przy ulicy Radości 5 – III klatka od dnia 1.08.2019 r. poz. „sprzątania klatek schodowych” w wysokości 11,00 zł/miesiąc/lokal
 • podpisania aneksu do umowy zawartej z firmą „Usługowy Zakład Remontowo- Budowlany na remont izolacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i remont kominów dolnego poziomu w budynku przy ul. Bocianiej 1 w osiedlu „Łęgi” przedłużającego termin wykonania robót remontowo-izolacyjnych z 15.07.2019 r. na 26.07.2019 r.
 • obniżenie na czas prac adaptacyjnych w lokalu w związku ze zmianą profilu działalności na żłobek stawki opłat czynszowych za lokal przy ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi,
 • obniżenie (na czas wakacji) okres 2 miesięcy stawki opłat czynszowych za lokale przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa,
 • zatwierdzenia rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę za wykonane robót adaptacyjnych w lokalu przy ul. Turkusowej w osiedlu Poręba i pokrycia tych kosztów ze środków mienia spółdzielni, w związku z wypowiedzeniem umowy najmu.
 • ujęcia w opłatach eksploatacyjnych w budynku ul. Bursztynowa 31/1 kl. schodowa w osiedlu Widok od dnia 01.08.2019 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 11,- zł/ m-c /lokal,
 • ujawnienia i przyjęcie do wyceny ujawnionych środków trwałych na kwotę 690,00 zł/m2 p.u., dzień przeszacowania majątku Spółdzielni, dokonanego zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie innych ustaw. Lokale wykazane w załączniku są położone na kondygnacjach technicznych i mają przypisane odrębne udziały we własności gruntów w przyjętych uchwałach o podziale nieruchomości,
 • zarezerwowania z funduszu remontowego mienia środków na remont nawierzchni asfaltowej parkingu przed budynkiem przy ul. Radości 2A po zakończeniu budowy tego budynku.
 • podjęcia czynności pozwalających dokonać zmiany powierzchni piwnic dla mieszkań Nr 54, 56, 57 i 59 w nieruchomości EW 15 Bursztynowa 19 w osiedlu Widok wg stanu faktycznego.
 • przeksięgowania powstałej różnicy w rozliczeniu zużycia wody za I kwartał 2012 roku w osiedlu Błonie do niedoboru wody za III kwartał 2019 roku zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
 • rozwiązania z dniem 31.08.2019 r. umowy zawartej z firmą „MAZON” Sp. z o. o. na sprzątanie klatki schodowej oraz na nie doliczanie od dnia 01.09.2019 r. do czynszu kwoty 11,00 złotych (brutto) w budynku przy ulicy Tymiankowej 1 – V klatka w osiedlu Łęgi,
 • rozszerzenia zakresu sprzątania kl. schodowych w os. „Ruta” poprzez zlecenie firmie „MAZON” Sp. z o. o. od dnia 1 sierpnia 2019 r. sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Dziewanny 15 – kl. V
 • rozwiązania umowy zawartej w dniu 01 kwietnia 2017 roku na konserwację monitoringu ul. Szmaragdowej 46 z firmą Valtmax
 • ustalenia sposobu dokonania wyboru instytucji finansowej do zarzadzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi uwzględniającego kryteria wskazane w art. 7 ust. 3 ustawy o PPK.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

 • zmiany wysokości zaliczki CO,
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie planów gospodarczo – finansowych na 2020 r.

 • kosztów zarządzania
 • struktury Organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 10:27, 17 sierpnia 2019

Kategorie: 2019