Protokół nr 8/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 19.02.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.05.2013 r.
– 3 osobom w terminie do 28.02.2014 r.

zawieszenia postepowania egzekucyjnego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postepowania komorniczego wobec Joanny Krupskiej zam. ulica Romantyczna 8/4 w osiedlu Skarpa i wyraził zgodę na systematyczną spłatę zaległości w terminie do 31.05.2014 r.

zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego i przedłużenie terminu spłaty zadłużenia do dnia 28.-2.2014 r. wobec osoby zajmującej mieszkanie przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe .

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 100%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia,

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zmiany zaliczki na c.o.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zajmującej lokal przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na zmniejszenie wysokości zaliczki na c.o. z 276,13 zł na 200,00 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zatwierdzenia SIWZ i składu komisji przetargowej

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów w osiedlu Łęgi w budynkach Kaczeńcowa 6, 8,10, Biedronki 5, 7, 9, 10,Tymiankowa 1. Bociania 6, 8, 10. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na roboty związane z wykonaniem przeglądu instalacji gazowej wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok i Poręba. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych,

b) na roboty związane z koszeniem trawników w osiedlu Ruta, Łęgi, Błonie, Poręba. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. Trade Projekt, Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Inter.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 1.01.2013 r. przyznał pracownikom zatrudnionym w Administracji Osiedla Ruta i Dom Kultury Skarpa następujące wynagrodzenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

Ad.5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 08:39, 11 maja 2016

Kategorie: 2013