ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 7/2013 z dnia 12.02.2013 r.

Protokół nr 7/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 12.02.2013 r.


Obecni:

– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.12.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 28.02.2014 r.
– 4 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty zadłużenia i polecił skierować wnioski do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, w tym 1 osobie z tytułu najmu lokalu użytkowego.

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. skierowania do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 49 wymienionych w załączniku dłużników, wobec których działania podejmowane przez spółdzielnię – wysyłanie wezwań, rozkładanie długu na raty okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 5 osobom w wysokości 30%
– 3 osobom w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 50%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia,

oraz z tytułu nieterminowych wpłat normatywu
– 1 osobie w wysokości 100%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni właścicielowi mieszkanie przy ulicy Turkusowej w osiedlu Poręba wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni kwoty 1 106.09 zł widniejącej na koncie opłat eksploatacyjnych jako nadpłata z tytułu rozliczenia wody – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

rozwiązania rezerwy

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. rozwiązania na dzień 31.12.2012 r. wcześniej założonych rezerw z uwagi na uregulowanie zaległości w opłatach czynszowych za lokale użytkowe i dzierżawy terenu oraz lokale mieszkalne zgodnie z załączonym wykazem na kwotę 25 892,83 zł .

odstąpienie od eksmisji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wstrzymanie wykonania eksmisji i zawarcie ugody na spłatę zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych w ratach osobie zajmującej lokal mieszkalna przy ulicy Dragonów w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

postepowania z mieszkaniami po zmarłych członkach

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie dalszego postępowania z lokalami mieszkalnymi, co do których nie ma informacji o spadkobiercach, ani czy w lokalach ktoś zamieszkuje, oraz ustalenia do kogo należy kierować roszczenia o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, podejmie po zapoznaniu się z opinią dot. możliwości zastosowania działań prawnych w celu rozwiązania problemu narastających zaległości.

nowe stawki podatku od nieruchomości

Zarząd Spółdzielni w związku z uchwałą nr 562/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 zatwierdził od 01.03.2013 r. nowe stawki na podatek od nieruchomości dla 125 nieruchomości w SM Czuby zgodnie z załączonym wykazem.

zmiana ceny wody

Zarząd Spółdzielni w związku z ogłoszeniem przez MPWiK obowiązującej od 1.03.2013 r. do 28.02.2014 r. nowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdza zmianę składnika opłat eksploatacyjnych w pozycji „zimna woda i kanalizacja” na kwotę 8,12 zł/m3 .

zmiana stawki na konserwację domofonów

Zarząd Spółdzielni zgodnie z podpisanymi aneksami z dnia 28.01.2013 r. zatwierdza od 1.04.2013 r. nowe stawki na konserwację domofonów -w wysokości 1.,94 zł brutto w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Łęgi, Widok.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt2 ppkt 1 regulaminu zamówień wyraził zgodzę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z remontem hydroforni przy ulicy Biedronki 4 . Zatwierdził treść zaproszenia i wykaz firm do których należy jej wysłać oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku .

wymiany wodomierzy

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. wymiany wszystkich wodomierzy w lokalach użytkowych stanowiących mienie spółdzielni w osiedlu Ruta – na wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym. Koszt wymiany zostanie sfinansowany z konta „mienie spółdzielni”.

zatwierdzenia cennika

Zarząd Spółdzielni zatwierdził cennik za wykonywanie usług DDD w osiedlach SM Czuby jaki będzie obowiązywał od 01.03.2013 r.  do 31.12.2014 r.

Cennik netto:

  • ryczałt do 500 m2 – 73.00. zł
  • dezynfekcja-dezynsekcja za 1 m2 – 00.15 zł.
  • powierzchni deratyzacja za1m2 zł.ryczałt do 500m2 – 63.00 zł.
  • powierzchni mycie pionów – 00.13 zł.
  • zsypowych ryczałt za 1 pion – 180.00 zł.

podpisanie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przepisanie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Szafirowej w osiedlu Poręba na innego najemcę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. warunków najmu.

konserwacja drzew w osiedlu Łęgi

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą TRADE PROJEKT na konserwację – prześwietlenie drzew wraz z likwidacją posuszu oraz połamanych gałęzi na terenie osiedla Łęgi.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– wyraził zgodę na refundację składek w wysokości 325,00 zł związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz składek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za rok 2013 dla pracownika – w tym miejscu w protokole umieszczono dane pracownika.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni przedłoży Radzie Nadzorczej poniższą informację:

Informacja dotycząca realizacji pawilonu usługowego przy ul. Agatowej

Realizując zadanie inwestycyjne przyjęte do planu na 2013 rok pod nazwą pawilon usługowy przy ul. Agatowej Spółdzielnia przystąpiła do prac przygotowawczych, tj.: zleciła uporządkowanie terenu pod przedmiotową inwestycję,uzyskała z Wydziału Ochrony Środowiska pozwolenie na wycinkę drzew rosnących na działce nr 19/6.

Zleciła zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w SM”CZUBY” § 46 ust. 2 pkt. 4 opracowanie dokumentacji projektowej.
Biorąc pod uwagę możliwość różnych rozwiązań projektowych oraz różnych wariantów realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu, Zarząd Spółdzielni wnosi o podjęcie decyzji i wybór jednego z zaproponowanych rozwiązań:

1. Realizacja inwestycji wspólnie z współwłaścicielami sąsiedniej działki na warunkach określonych w stosownej umowie.

Warunkiem tego rozwiązania jest:
– zachowanie prawa własności do działek i obiektów,
– gwarancja możliwości niezależnego funkcjonowania każdego z obiektów, m.in. poprzez indywidualne zaopatrzenie w media,
– swobodne pozyskanie najemcy i możliwość zbycia obiektu lub jego części.

Zaletą wspólnej realizacji inwestycji jest:
– zaprojektowanie obiektu w sposób umożliwiający jego ekonomiczną budowę,
– realizacja obu obiektów przez jednego wykonawcę,
– optymalizacja kosztów zagospodarowania placu budowy,
– optymalizacja kosztów budowy wynikająca z realizacji wspólnego obiektu wielopowierzchniowego,
– pozyskanie wspólnego najemcy (wstępna oferta najmu, jaka została zaproponowana przez najemcę to kwota 40 zł/m2 pow.uż., obecne stawki najmu lokali obowiązujące w SM „Czuby” są znacznie niższe, średnio ok. 12 – 16 zł/m2),

Finansowanie inwestycji z wolnych środków spółdzielni.
Przewidywany koszt to ok. 2,5 miliona zł (483m2 x 5.000 zł/m2 = 2.415.000 zł).
Przyjmując wpływ z tytułu wynajmu: 483 m2 x 40 zł/m2/m-c x 12 m-cy = 231.840 zł rocznie – zwrot poniesionych nakładów nastąpi po ok. 10 latach.

2. Indywidualna realizacja inwestycji przez Spółdzielnię na działce 19/6.

Wg wstępnej koncepcji przewidziano 4 lokale użytkowe o powierzchni około 120 m2 każdy. Z uwagi na kształt działki podlegającej zabudowie oraz mając na względzie przyszłą atrakcyjność lokali takie rozwiązanie wydaje się optymalne.
Realizacja obiektu przy tym rozwiązaniu wiąże się z określeniem przyszłego wykorzystania pawilonu. Różne przeznaczenie lokali i rodzaje działalności wymagają odpowiedniego zabezpieczenia dostawy mediów i zaprojektowania funkcjonalnego wnętrza umożliwiającego prowadzenie konkretnej działalności. Przy braku w chwili obecnej najemców zaprojektowany lokal może wymagać przeprojektowania i przebudowy.

W tym przypadku inwestycja może być realizowana następująco:

a) Lokale w całości przeznaczone pod wynajem.
– finansowanie inwestycji w całości z wolnych środków Spółdzielni, koszt inwestycji powiększony o roboty wykończeniowe, w tym m.in. ścianki działowe, instalacje, kotły gazowe i inne,
– pozyskiwanie najemców na poszczególne lokale (obecne stawki najmu lokali obowiązujące w SM „Czuby” wynoszą średnio ok. 12 – 16 zł/m2),
– ponoszenie i rozliczanie wspólnych kosztów nieruchomości,

b) Lokale w całości przeznaczone na sprzedaż z udziałem w gruncie.
– finansowanie inwestycji ze środków Spółdzielni, rozliczenie kosztów budowy i sprzedaż lokali za kwotę gwarantującą zwrot poniesionych nakładów – bez zysku.

c) Lokale w części przeznaczone na sprzedaż z udziałem w gruncie, zaś część lokali pozostających we własności Spółdzielni pod wynajem.
– finansowanie części obiektu z wolnych środków Spółdzielni, zaś część – zgodnie z rozliczeniem kosztów inwestycji pokryją współwłaściciele nieruchomości – nabywcy lokali.
– pozyskiwanie najemców na wolne lokale Spółdzielni,
– utrzymywanie części wspólnych nieruchomości, rozliczanie kosztów,
– współdecydowanie współwłaścicieli o funkcjonowaniu obiektu.

3. Sprzedaż działki na obecnym etapie, bez ponoszenia dalszych kosztów utrzymania terenu i realizacji inwestycji.

Konieczne jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na zbycie prawa własności do terenu objętego inwestycją.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie