ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 6/2013 z dnia 05.02.2013 r.

Protokół nr 6/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 05.02.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.05.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.01.2014 r.
– 1 osobie wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach po 500 zł miesięcznie.

zawieszenia postepowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postepowania komorniczego wobec członka zam. ulica Romantyczna w osiedlu Skarpa i wyraził zgodę na systematyczną spłatę zaległości- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe .

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 9 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia,

oraz z tytułu nieterminowych wpłat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 70%
– 1 osobie w wysokości 100%

spisania w koszy operacyjne

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na spisanie w koszty operacyjne kwot należnych od poprzednich użytkowników miejsc postojowych na parkingach w osiedlu Skarpa tj.
– 98,15 zł z tytułu opłat za miejsce postojowe nr 219 przy ulicy Romantycznej 14,
– 82,40 zł z tytułu opłat za miejsce postojowe nr 86 przy ulicy Sympatycznej 1a,

wyboru oferty na wykonanie książeczek opłat czynszowych

Zarząd Spółdzielni na wykonanie książeczek opłat na lokale mieszkalne i garaże z propozycji ujętych w załączniku zatwierdził ofertę nr 2 tj. Cedar- Pol Częstochowa, 14 blankietów, dane personalne adres, kod kreskowy, indywidualne numery kont bankowych, transport i sortowanie w paczki wg bazy danych, wykonanie 10 dni roboczych.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot:

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie Dokumentacji technicznej wymiany instalacji gazowej w budynkach osiedla Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej remontu instalacji gazowej w budynkach tatarakowa 2,10,12 , Tymiankowa 3, Wiklinowa 4,6, Biedronki 3 i Kaczeńcowa 2 z firmą „Inwestprojekt”

przeprowadzenie przetargu

Zarząd spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty związane z dociepleniem ścian, stropodachów i remontem komór zsypowych w budynkach osiedla Skarpa i Błonie. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

wynajęcia lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę firmie SOCATOTS s.c. na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na biuro- w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu.

wycinka drzew

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na działce nr 19/7 przy ulicy Agatowej w osiedlu Poręba zlecił wycinkę drzew w ilości 16 szt. w tym 3 szt. dwupiennych i 1 szt. trzypiennego za kwotę 3 000 zł + VAT firmie Zakład Urządzeń i Utrzymania Zieleńców. Wycinkę drzew należy wykonać do 28.02.2013 r.

udzielenia pożyczki wewnętrznej

Zarząd Spółdzielni odracza termin rozpatrzenia wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla SKARPA o zwiększenie pożyczki wewnętrznej o kwotę 350 tys. zł. stosując zasadę jej rozliczenia taką jak zastosowano w l kwartale 2012 r. tj. wydłużenie okresu jej spłaty nie zwiększając raty miesięcznej z uwagi konieczność wymiany instalacji gazowej w osiedlu, która to sprawa stała się priorytetowa ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wycofał z Rady Nadzorczej wnioski o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 3 niżej wymienionych członków, którzy zmniejszyli stan zadłużenia poprzez wpłaty dokonane w styczniu 2013 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz członków.


Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– Zarząd zaakceptował poniższe rozliczenie – w tym miejscu w protokole umieszczono Rozliczenie środków ZFSS za 2012 r.

– Zarząd Spółdzielni podjął jednomyślnie – 3 za, uchwałę następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono:

1. Uchwała nr 4/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 05.02.2012 r. w sprawie: naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2013 r.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Naliczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 r.
3. Załącznik nr 2 Plan podziału środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności w 2013 r.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie