Protokół nr 53/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 31.12.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.03.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.10.2014 r.- w tym 1 termin ostateczny
– 5 osobom w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i postanowił skierować wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały o wykluczeniu.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 5 osobom w wysokości 30%
– 3 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 100%

Podjął ponadto decyzję odstąpienia od naliczenia odsetek (do kwoty 20.00 zł) od zaległości bieżących właścicielom lokali mieszkalnych oraz garaży pod warunkiem braku zadłużenia na koncie opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2013 r.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przepisanie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę – najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa na przepisanie umowy najmu na inną osobę. Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemców.

cofnięcie wypowiedzenia umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy na wycofanie wypowiedzenia umowy o najem lokalu użytkowego przy ulicy Tatarakowej w osiedlu Łęgi. W/w dostarczyła aneks do umowy co jest jednoznaczne z przyjęciem zaproponowanych warunków najmu w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemców.

najem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na: branża studio zdrowia i urody – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemców.

zlecenie wykonania

Zarząd Spółdzielni realizując podjętą przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” w dniu 18.12.2013 r uchwałę wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą „EFZON”, na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych i traktów komunikacyjnych w budynkach:
– Tatarakowa 6 kl. V – mieszkania od nr 41 do 50,
– Tatarakowa 14 kl. V – mieszkania od nr 41 do 50,
– Tymiankowa 1 kl. I – mieszkania od nr 1 do 10,
– Tymiankowa 1 kl. VI – mieszkania od nr 51 do 60,
– Tymiankowa 1 kl. VIII – mieszkania od 71 do 79,
– Tymiankowa 1 kl. X – mieszkania od 90 do 99,
– Tymiankowa 1 kl. XII – mieszkania od nr 109 do 118,
– Tymiankowa 1 kl. XIII – mieszkania od nr 120 do 128,
– Tymiankowa 48 kl. V – mieszkania od nr 27 do 38,
– Tymiankowa 52 kl. I – mieszkania od nr 1 do 12,
– Tymiankowa 56 kl. III – mieszkania od nr 21 do 30,
– Bociania 6 kl. I – mieszkania od nr 1 do 8,
– Bociania 10 kl. III – mieszkania od nr 21 do 30,
– Wiklinowa 6 kl. III – mieszkania od nr 46 do 68,
– Wiklinowa 6 kl. IV – mieszkania od nr 69 do 90 i 90A, 90B,
– Biedronki 3 kl. II – mieszkania od nr 20 do 37 i 37A, 37B,
– Kaczeńcowa 2 kl. II – mieszkania od nr 16 do 29 i 29A, 29B.

oraz wprowadzenie z dniem 01.01.2014 roku, dla tych lokali do czynszu pozycji sprzątanie klatek schodowych w wysokości kwoty 7,00 złotych (brutto).

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Uchwała nr 24/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie: realizacji uchwały nr 69/33/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.2013 r.

– Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2013 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 18.12.2013 r. Kryteria doboru pracownika do zwolnienia w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 rok

– Uchwała nr 25 /2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie: wytypowania do zwolnienia z pracy jednego pracownika w grupie instruktorów ds. społeczno-wychowawczych zatrudnionych w Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

– na wniosek pracownika podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z gospodarzem rejonu mieszkalnego w os. Łęgi z dniem 31.12.2013 r. na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– zatrudni pracownika na czas określony w okresie 7.01.2013 r.- 31.08.2013 r. w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku gospodarza rejonu mieszkalnego w os. Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 11:05, 11 maja 2016

Kategorie: 2013