Protokół nr 50/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 03.12.2013 r.

 

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  2. Sprawy finansowe.
  3. Sprawy eksploatacyjne.
  4. Sprawy pracownicze.
  5. Sprawy wniesione.

Ad, 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.


Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 20.12.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.01.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.05.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.06.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 30.11.2014 r.
– 1 osobie odroczył termin rozpatrzenia wniosku do czasu przeprowadzenia rozmowy do czasu wyjaśniającej

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 13 dłużników wymienionych w załączniku gdyż podejmowane przez spółdzielnie działania nie dały pożądanych rezultatów – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 2 osobom w wysokości 100%

zwrot udziałów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot wniesionych udziałów w terminie do dnia 11.12.2011 r. spółce jawnej „Jasna” – w związku z jej likwidacją – w tym miejscu w protokole umieszczono rozliczenie.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przepisanie umowy najmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa z dotychczasowego najemcy na nowego . Nowa umowa obowiązywać będzie od 1.01.2014 r. Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemców.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozpisanie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na sprzątania klatki schodowej w budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 4, klatka IV w osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy skierować zapytanie,
b) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie PU Himalai prace wysokościowe wykonanie drobnych napraw elewacji i montaż ratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach osiedla Skarpa.

zakup agregatu malarskiego

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok nr 9/2013 z dnia 22.0.2013 r. wyraził zgodę na zakup agregatu malarskiego Firmy WAGNER ProSoray 3.21 na potrzeby w/w administracji.

korekty funduszu płac na 2013 r.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przemieszczenie środków finansowych osiedla Skarpa tj. z konta płace pracowników nadzoru technicznego zdjął kwotę 10 000 ,- i tą kwotą obciążył konto płace gospodarzy .

dzierżawy terenu

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody przedstawicielowi Przedsiębiorstwa „WTÓRPOL” na dzierżawę terenu pod pojemniki z używaną odzieżą. Spółdzielnia ma podpisane umowy z dwoma innymi firmami i nie ma potrzeby zawierania umów na ustawienie kolejnych pojemników.

odbioru robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie odbioru końcowego robót – remont wiatrołapów w osiedlu Łęgi- stanowiącego załącznik do protokołu odbioru. Prace zgodnie zawartą umową zostały wykonane za wyjątkiem ułożenia w kilku wiatrołapach warstwy fakturowej z tynku mozaikowego. Wykonanie tych robót ze względu na warunki atmosferyczne nie jest możliwe.

Ad.4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono:

– uchwałę nr 17/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 3.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenie załączników Nr l i Nr 2 INSTRUKCJI BHP Nr l/ 99 z dnia l lipca 1999 roku Prezesa Zarządu dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej.

– Załącznik Nr 1 Do Instrukcji Nr l / 99 Prezesa Zarządu S. M. Czuby w Lublinie z dnia 1.07.1999r
– Załącznik Nr 2 – Wykaz cen


Ad.5
– Zarząd Spółdzielni zatwierdził wzór umów na najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu.

W tym miejscu w protokole umieszczono wzory umów

  1. UMOWA O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
  2. UMOWA O DZIERŻAWĘ TERENU

– Zarząd Spółdzielni przeanalizował i zatwierdził poniżej przedstawiony protokół

W tym miejscu umieszczono Protokół z komisyjnego przeanalizowania ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie w 2014 r.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 11:01, 11 maja 2016

Kategorie: 2013