Protokół nr 48/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 19.11.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag,  jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.11.2015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 4 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia.

oraz z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 70%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wypłatę w kasie spółdzielni nadpłaty powstałej na koncie opłat eksploatacyjnych w wysokości 325,47 zł po rozliczeniu lokalu użytkowego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia czynszu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na odstąpienia od naliczenia opłat eksploatacyjnych najemcy lokal mieszkalnego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa . W/w najemca nie mieszka w lokalu. Spółdzielnia posiada prawomocny wyrok eksmisyjny i czeka na przydzielenie przez sąd kuratora z urzędu, który będzie reprezentował w/w. Podjęte przez spółdzielnię działanie jest zasadne, ponieważ poprzez sztucznie naliczanie opłat zwiększa zadłużenie lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 z regulaminem zamówień wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazowych dostawę i montaż 3 szt. turbowentów na nasadach kominów wentylacyjnych na I kl. schodowej w pionie mieszkań 2, 4, 6, 8, 10 w nieruchomości przy ul. Bursztynowej 37 w Osiedlu „Widok”. Konieczność montażu podyktowana jest okresowymi zakłóceniami pracy wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach i powstawaniem tzw. „ciągów wstecznych”.

zawarcia umowy współpracy

Zarząd Spółdzielni na wniosek Administracje Osiedli SKARPA, RUTA, ŁĘGI, BŁONIE zawarł umówię z firmą HYPERION WSCHÓD Sp. z o.o. na ryczałtowy sposób rozliczania energii elektrycznej pobieranej za pośrednictwem obwodów administracyjnych budynków przez urządzenia sieci telekomunikacyjnej w/w firmy. Postawa – ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– Zarząd Spółdzielni przeanalizował koszty zarządzania za III kwartały 2013 r. w Zarządzie i Administracji Ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem kosztów administracyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

Z przedstawionej analizy wynika konieczność ograniczenia wydatków na cele administracyjne do końca 2013 r. w poniższych pozycjach:
– materiały ogółem – tusze i tonery do drukarek, środki czystości,
– prasa i książki – prenumerata prasy, czasopism i opracowań książkowych,
– likwidacja zakupu programu komputerowego Lex – Omega,
– rozmowy telefoniczne,
– obsługa komputerów- od 2014 r.
– ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
– świadczenia na rzecz pracowników- ograniczenie szkoleń w tym z firmy DMS

W planie gospodarczo – finansowym na rok 2014 Rada Nadzorcza koszty administracyjne uchwaliła na poziomie roku 2013 r. tj. w wysokości 371 000 zł.

Ad. 6
Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego poinformowała , że ma problem w kwalifikowaniu udziału członka Spółdzielni w obradach części Walnego Zgromadzenia oraz w zebraniu wyborczym przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w przypadkach gdy członkowie posiadają więcej niż jedno prawo do lokalu.

Istniejące zapisy Statutu Spółdzielni, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości w odniesieniu do rożnych sytuacji wśród członków są niewystarczające do prawidłowego dokonania kwalifikacji udziału członka w w/wym. Zebraniach – w tym miejscu w protokole umieszczono przykłady – wątpliwości.

Zarząd Spółdzielni polecił zespołowi prawnemu w w terminie do 31.12.2013 r. przygotować stosowne zmiany do statutu spółdzielni i regulaminów.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:59, 11 maja 2016

Kategorie: 2013