Protokół nr 47/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 12.11.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy pracownicze,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.11.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%

utworzenia rezerwy

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o utworzeniu rezerwy z tytułu opłat eksploatacyjnych z lokali mieszkalnych – 11 dłużników zgodnie z załączonym wykazem – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników i adresy lokali.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

skrócenia okresu wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy lokalu przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta do dnia 31.12.2013 r. Jednocześnie zobowiązał administrację osiedla do rozliczenia lokalu w terminie do 20.11.2013 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adres lokalu.

zmiany wysokości opłat

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych ustalonych od 01.10.2014 r. za lokal wynajmowany przez Pocztę SA w osiedlu Skarpa.

podpisania aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr 7/EŁ/13 z dnia 24.07.2013 r. z firmą BEM Sp.z o.o. przedłużającego termin z 15.11.2013 r. na 30.11.2013 r. wykonania remontu wiatrołapów w budynkach przy ulicy Tymiankowej  1, Biedronki  5, 7, Kaczeńcowej  8, 10 w osiedlu Łęgi.

powołania komisji

W związku ze skargą lokatorów, Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na powołanie komisji w składzie: specjalista ds. windykacji, specjalista ds. kontroli wewnętrznej i pracownik administracji do zbadania przyczyn konfliktu pomiędzy mieszkańcami budynku przy ulicy Wiklinowej 6 w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zlecenia wykonania opinii geotechnicznej

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 4 i 6 Regulaminu wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Przedsiębiorstwo Projektowe „EKO-GEO” wykonanie odwiertów na działce i wykonanie opinii geotechnicznej pod budowę pawilonu – ulica Agatowa 7 w osiedlu Poręba.

wygaszenia prawa wieczystego użytkowania

w związku z odmową przez Zarządu Dróg i Mostów Lublin przejęcia na majątek ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi w związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki, Zarząd Spółdzielni posiadając zgodę Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” – uchwałę nr 5/2003 z dnia 12.04.2003 r. na zbycie lub zamianę przedmiotowej działki na rzecz Gminy Lublin, postanowił złożyć wniosek do gminy o wygaszenie prawa wieczystego użytkowania do działki 22/4.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– zakupu ubrań ocieplanych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup ocieplanych ubrań i butów dla kierowców obsługujących ciągniki ogrodnicze używanych do odśnieżania w osiedlu Widok, Skarpa, Ruta i Poręba

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:59, 11 maja 2016

Kategorie: 2013