Protokół nr 45/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 29.10.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 28.02.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.

skierowanie spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 29 osób wyszczególnionych w załączniku, osób wobec których podejmowane działania wysyłanie wezwań i rozkładanie zadłużenia do spłaty na raty okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zadłużonych.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia.

oraz z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę byłemu właścicielowi mieszkania przy ulicy Radości na zwrot w kasie Spółdzielni nadpłaty w kwocie 735,97 zł powstałej z tytułu rozliczenia wody.

rozliczenia wkładu mieszkaniowego

Zarząd Spółdzielni zaakceptował propozycje nr 3 sposobu rozliczenia wkładu mieszkaniowego za mieszkanie położone przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa przekazanego do dyspozycji Spółdzielni przez spadkobierców. Cena wywoławcza na przetarg 160 000 zł. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni:
a) zawarł umowę na przebudowę instalacji gazu w budynku przy ulicy Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi z firmą ELPIS wyłonioną dla wykonania w/w robót w drodze przetargu.

b) zlecił firmie INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie nadzór inwestorski nad robotami przebudowy instalacji gazu w budynku przy ulicy Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi

c) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecił Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Produkcyjno – Usługowo – Handlowemu „KAZEX” montaż bramy przesuwnej bez automatyki przy wjeździe na plac przed budynkiem przy ulicy Różanej 1 ( budynek administracji) i zlecił wykonanie automatyki w/w bramy firmie Przedsiębiorstwu handlowo – Usługowemu „Venta”

d) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Biuro Wycen i Ekspertyz „EKOM” opracowania projektu , przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu tarasu nad garażami znajdującymi się w nieruchomości przy ulicy Bursztynowej 37 w osiedlu Widok.

e) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „STANDROG” wykonanie koncepcji budowy parkingu na działce nr 34/50 zlokalizowanej przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.

f) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Biuro Projektów i Usług Technicznych „HADRO” wykonanie projektu technicznego rozbudowy parkingu przy ulicy Tymiankowej 48 orraz budowy miejsc parkingowych na wysokości budynku Tymiankowa 52 wraz z wymianą krawężników.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wymianę wodomierzy w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2,4,8,10, Radości 10,12 w osiedlu Skarpa w 2013 r., wraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. ISTA POLSKA S.A.

sporządzenie aneksów do umów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na sporządzenie aneksu do umowy :
a) nr 1/BA/ES/2013 z dnia 04.04.2013 r. na remont balkonów w budynku Sympatyczna 2 w osiedlu Skarpa – na wniosek mieszkańców budynku zmiana terminu zakończenia robót tj. do dnia 30.06.2014 r.

b) nr 7/BA/ES/2013 z dnia 01.07.2013 r. na remont balkonów w budynku Romantyczna 82 w osiedlu Skarpa – na wniosek mieszkańców budynku zmiana terminu zakończenia robót tj. do dnia 30.06.2014 r.

c) z Multimedia Polska S.A. na wprowadzenie do pakietu podstawowego w osiedlu Widok sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej z dniem 1 grudnia 2013 r.

zmiany wysokości opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę wysokości opłat składnika „dostawa sygnału RTV” z dniem 1 lutego 2014 r. :
a) Szmaragdowa i Bursztynowa 24, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 41 – w kwocie 6,40zł/lokal
b) Bursztynowa 19, 21, 23, 25, Topazowa 4, 6 – w kwocie 5.16 zł/lokal

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– wycofał skierowany w dniu 17.09.2013 r. do Rady Nadzorczej wniosek o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec członka zam. przy ulicy Dragonów w związku ze spłatą przez w/w zadłużenie wobec Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął jednomyślnie – 3za, uchwałę o następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 16/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 29.10.2013 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy

– na wniosek kierownika Domu Kultury „Ruta”, po dokonaniu analizy finansowej i możliwości sfinansowania etatów w 2014 r. postanowił wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmianę w załączniku nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 29/31/2013 z dnia 24.09.2013 r. tj. o zmniejszenie planu zatrudnienia w Domu Kultury „Ruta” o 1 etatu – instruktora ds. społeczno wychowawczych

– zatrudnił pracownika na umowę zastępstwa od 4.11.2013 r. do czasu powrotu do pracy gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni w celu wyjaśnienia spraw i tematów nurtujących członków naszej Spółdzielni zorganizuje spotkanie działaczy samorządowych SM „Czuby” w Lublinie oraz Rady Dzielnicy „Czuby” Północ i „Czuby” Południe z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem i radnymi Rady Miasta Lublin naszej dzielnicy.

Zaproponuje by spotkanie odbyło się w dniu 26.11.2013 r. o godz. 18.00 w Sali Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11.
W programie spotkania między innymi dyskusja na temat projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2014 , kluczowych inwestycji dla dzielnicy
„Czuby”, inicjatyw będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych ze środków rezerwy celowej na rok 2013
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:57, 11 maja 2016

Kategorie: 2013