Protokół nr 44/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 22.10.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 2 osobom w terminie do 30.11.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.01.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.

oraz
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r. z tytuły bieżących rat normatywu

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 3 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%

podziału wyniku finansowego za 2012 r.

Zarząd Spółdzielni na podstawie uchwały nr 7/2013 z dnia 11.06.2013r. Walnego Zgromadzenia SM Czuby w sprawie podziału wyniku finansowego za 2012 r . wyraził zgodę na przeznaczenie nadwyżki bilansowej w kwocie 2 631,92zl przypadającej na osiedle NISKA SKARPA na fundusz remontowy nieruchomości:

• ENS 01 – ul. Gościnna 60 – 76 kwotę w wysokości l 187,00 zł
• ENS 02 – ul. Przytulna 8-30 kwotę w wysokości l 444,92 zł

Ujemnym wynikiem na pozostałej działalności osiedla w kwocie 138,03zł za 2012r wnioskuje się obciążyć koszty eksploatacji nieruchomości osiedla:
• ENS 01 – ul. Gościnna 60 – 76 kwotą w wysokości 62,36 zł
• ENS 02 – ul. Przytulna 8 – 30 kwotą w-wysokości 75,67 zł

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przepisania umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Radości na przepisanie umowy najmu na inną osobę . Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego i obecnego najemcy.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni w oparciu o § 46 pkt 2 ppkt 2 Regulaminu udzielania zamówień wyraził zgody na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonanie malowania zbiorników hydroforowych w hydroforniach przy ul. Uśmiechu i Gościnnej w os. Skarpa firmie Inwestprojekt- Dźwig Sp. z o.o., która zajmuje się konserwacją hydroforni w os Skarpa.

zakupu kserokopiarki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup kserokopiarki w firmie Ksero – Technika w cenie 2 100,- na potrzeby Administracji Osiedla Błonie.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wycofał skierowany do Rady Nadzorczej wnioski o podjęcie uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni wobec 2 członków w związku ze spłatą zadłużenia wobec Spółdzielni – w tytm miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.


Ad.5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:56, 11 maja 2016

Kategorie: 2013