Protokół nr 42/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 08.10.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.

oraz warunkowo – kontrola złożonego zobowiązania po 3 miesiącach
– 1 najemcom lokali użytkowych w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 najemcom lokali użytkowych w terminie do 20 12.2013 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 4 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 100%

oraz z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50% z

– przeksięgowania zadłużenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeksięgowanie zadłużenia z tytułu użytkowania miejsca parkingowego w kwocie 200 zł. na konto opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny – Romantyczna w osiedlu Skarpa , osoby która nie dotrzymała w całości warunków dotyczących spłaty zadłużenia w ratach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużnika.

rozliczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową

W związku z zaprzestaniem od 01.10.2013 r. wnoszenia do spółdzielni opłat miesięcznych za lokale mieszkalne przez powstałą Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Dziewanny 14, Zarząd Spółdzielni postanowił obciążyć wspólnotę poniesionymi kosztami za ubezpieczenie mieszkań w tym budynku za IV kwartał 2013 r. w wysokości 562,95 zł, Opłaty podatku od nieruchomości za lokal użytkowy Przedszkole Prywatne „Mini Martynka” pozostaje nadal w gestii spółdzielni .
Rozliczenie finansowe nastąpi po zaksięgowaniu i zamknięciu wszystkich dokumentów na koniec września 2013 r.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

opłat za dzierżawę

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na obniżenie o połowę od dnia 01.01.2014 r. opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej usytuowanej na terenie osiedla Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dzierżawcy i warunki dzierżawy.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z otwarcia ofert na przebudowę instalacji gazu w budynku przy ulicy Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi i wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów.

umieszczenia reklamy

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zaproponowany sposób reklamy oferty współpracy skierowanej do mieszkańców przez firmę EWIZJA. Reklama firmy musi być zgodna z zasadami obowiązującymi w spółdzielni, a jej treść nie może sugerować o współpracy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wycofał wniosek Zarządu z Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni członka zam. przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa z uwagi na spłatę zadłużenia wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– przyjął w poczet członków 4 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przyjął do pracy n/w osoby:
1. pracownika na okres próbny tj. od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. w administracji osiedla „Błonie” w charakterze gospodarza rejonu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika i warunki pracy.
2. z dniem 09.10.2013 r. na czas nieobecności w pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim do 29.11.2013 r. przyjął nowego pracownika w charakterze sprzątaczki w Domu Kultury „Łęgi” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika i warunki pracy.

– podjął jednomyślnie – 3 za, uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 15/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 08.10.2013 r. w sprawie wytypowania do zwolnienia z pracy jednego pracownika w grupie administratorów zatrudnionych w administracjach osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

– zatwierdził cenę jednego posiłku regeneracyjnego na okres zimy 2013 – 2014 – 5.50 zł brutto na osobę /puszki 300g /jeden dzień

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:51, 11 maja 2016

Kategorie: 2013