Protokół nr 4/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 22.01.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.03.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 4 osobom w wysokości 50% – w tym 1 z tytułu normatywu
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
– wyraził zgodę na odstąpienie od naliczenia odsetek od nieterminowo wnoszonych rat normatywu wobec osób nie posiadających zadłużenia na 31.12.2012 r. a kwota ewentualnie naliczonych odsetek nie przekroczyłaby 25 zł.

zawieszenie postepowania egzekucyjnego

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zawieszenie postepowania egzekucyjnego i przedłużenie terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości 33 605,92 zł za mieszkanie przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużnika.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:
– koszenie trawników w osiedlach Rut, Łęgi, Błonie, Poręba,
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie Widok i Poręba.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

podnajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podnajęcie części lokalu użytkowego o po. 50 i 100 m2 położonego przy ulicy Dziewanny z przeznaczeniem na szkolenie i kursy tańca, umieszczenia ogłoszenia w tej sprawie na stronie internetowej SM Czuby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane najemcy i adres lokalu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

skierowanie wniosków o pozbawienie członkostwa

Zarząd Spółdzielni skierował wnioski do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie na podstawie § 67 Statutu wobec 9 niżej wymienionych członków – nie posiadających spółdzielczego prawa do lokalu w związku ze zbyciem tego prawa – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz członków.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru członkowi z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia, który przepisał mieszkanie przy ulicy Bursztynowej na syna – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w ramach zatwierdzonych środków na 2013 r. dokonał regulacji płac pracownikom SM Czuby – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz pracowników

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 08:25, 11 maja 2016

Kategorie: 2013