Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24.09.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione,

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 01.10..2013 r.
– 1 osobie w terminie do 15.10.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.03.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%

korekty planu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na realizację uchwały nr 7/34/2013 z dnia 08.08.2013 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” – wprowadzenie do rzeczowo – finansowego planu remontów na rok 2013 fundusz remontowy nieruchomości EB03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Hetmańska 12 w osiedlu Błonie.

udzielenia pożyczki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki wewnętrznej w kwocie 580 216 zł na fundusz remontowy celowy docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014. Warunkiem uruchomienia środków będzie uzyskania pozwolenia na budowę
Zatwierdził harmonogram jej spłaty – z dniem 01.10.2013 r. wprowadzić odpis na docieplenie dla budynku Hetmańska 12 w wysokości 2,15 zł/m2 p.u. ./m-c.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodzę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany wodomierzy w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2,4,8,1- w osiedlu Skarpa. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

przedłużenia terminu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych i zawarcie aneksu do umowy nr 9/EŁ/13 przedłużającego termin wykonania remontu elewacji budynków przy ulicy Tymiankowej 48,50,52 do dnia 20.09.2013 r.

przedłużenia umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę – najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Watykańskiej 4 na zamontowanie antresoli w Sali siłowni pod warunkiem dostarczenia i uzgodnienie dokumentacji projektowej na jej wykonanie ze Spółdzielnią. Wyraził ponadto zgodę na nie wypowiadanie umowy najmu do 2025 r – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu lokalu.

rozwiązania umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozwiązanie umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych na numer 81 465 70 20 w Domu Kultury Skarpa.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie członka zam. Przedwiośnie w osiedlu Skarpa w związku z dokonaną przez w/w wpłatą środków finansowych na poczet zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął jednomyślnie – 3 za, uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 13/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.2013 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:43, 11 maja 2016

Kategorie: 2013