Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 10.09.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy pracownicze,
5. Sprawy wniesione,

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r. – termin ostateczny

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 11 dłużników wymienionych w załączniku, gdyż podejmowane przez spółdzielnię działania wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych , rozkładanie długu na raty okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników,

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 80%
– 1 osobie w wysokości 100%

zwrotu nadpłaty

Zarząd wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych niżej wymienionym osobom:
1. osobie zam. Przedwiośnie w osiedlu Skarpa w wysokości 496,10,-  w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
2. osobie zam. Bursztynowa w osiedlu Widok w wysokości 437,15,- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) nieograniczonego na przebudowę instalacji gazu w budynku przy ulicy Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
b) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie projektu remontów balkonów w budynkach przy ulicy Romantycznej 6,19,17,15, Radości 4,9,11 w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
c) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wykonanie przez Pracownię Projektową Dom i Wnętrza – projektu na wymianę docieplenia ścian szczytowych budynku Fantastyczna 9 w osiedlu Skarpa.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na dokończenie docieplenia ścian budynku przy ulicy Różanej 1. Wyraził zgodę na opisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole komisji Zakładem Remontowo – Budowlany Betoniarstwo i Brukarstwo

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

przyznał pracownikom Sp-ni i członkom ich rodzin dofinansowanie do biletów na imprezę teatralną „Klimakterium…..i już”

Ad.5
Zarząd Spółdzielni ustalił treść zawiadomienia o zebraniu członków Spółdzielni zwołanego w związku z wyborem przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając zgodnie z § 103a1 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zwołuje zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomości ——— w budynkach/ u / przy ulicy ——————– w osiedlu ———-

Zgodnie z § 103a2 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.

Zebranie odbędzie się w dniu ——– o godz. ……….. w —————– przy ulicy ———–
Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ——-

Zarząd Spółdzielni

Uwaga:

 1. Ewidencja członków mieszkańców osiedla ——- znajduje się w biurze Spółdzielni przy ulicy ———- w Dziale członkowsko – mieszkaniowym / pokój nr 34 . I piętro /.
  Ewentualne reklamacje dot. umieszczenia w wykazie członków SM „Czuby” w Lublinie należy składać do dnia ———–
 2. Wydawanie mandatów nastąpi po uprzednim sprawdzeniu , czy osoba przybyła na zebranie umieszczona jest w wykazie członków Spółdzielni , okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zamieszkiwanie w danej nieruchomości.

Ponadto polecił specjaliście ds. samorządowych przekazać Administracji osiedla poniżej wyszczególnione materiały niezbędne do wybory przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na kadencję 2013 – 2016

 1. Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania.
 2. Lista obecności członków nieruchomości na zebraniu w dniu ……
 3. Mandat członka nieruchomości
 4. Protokół z zebrania członków SM Czuby zamieszkałych w nieruchomości
 5. Protokół Komisji Skrutacyjnej
 6. Wykaz nieruchomości
 7. Wykaz materiałów na zebranie
 8. Oświadczenie
 9. Zawiadomienie o zebraniu
 10. Harmonogram zebrań wyboru przedstawicieli do RPNO na kadencję 2010 – 2013 , – terminy wyborów nowych przedstawicieli
 11. Statut

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:42, 11 maja 2016

Kategorie: 2013