Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 03.09.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy pracownicze,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zmiany zaliczki na co

Zarząd Spółdzielni po analizie rozliczenia kosztów za lata 2010 – 2012 nie wyraził zgody członkowi zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na zmianę wysokości zaliczki na CO – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni kwoty 454,96 zł nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych członka zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie usprawnienia wentylacji grawitacyjnej w osiedlu Błonie i wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z wykonawcą wskazanym w protokole komisji tj, Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych w Lublinie – po uchwaleniu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przesunięciu środków na fundusz remontowy nieruchomości.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” a) na wykonanie elementów odwodnienia daszków wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 24( VII klatka) , Bursztynowej 35 ( XVI klatka) , Szmaragdowej 4 ( IV klatka) Szmaragdowa 16 ( XVII klatka ) w osiedlu Widok. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,
b) wykonanie okładziny z płytek gres posadzki oraz cokolików w wiatrołapach w budynkach mieszkalnych przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok .Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

wprowadzenia nowego składnika opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie z dniem 1.01.2014 r. do opłat czynszowych kwartę 1,94 zł. z tytułu konserwacji domofonów w mieszkaniach wskazanych w załączniku Powyższa kwota obejmuje konserwację oraz naprawy zamka w drzwiach wejściowych, z których korzystają wszyscy mieszkańcy (również ci, którzy nie zdecydowali się na montaż domofonu w swoim mieszkaniu). Konserwacji, o której mowa dokonuje Firma VENTA Sp. z o.o., na podstawie umowy stałej z dnia 24.03.2004 r.

– ul. Przedwiośnie 1 – 15, 23, 28, 31, 41, 45, 47, 50, 54, 56, 60, 72
– ul. Przedwiośnie 3 – 56, 58
– ul. Przedwiośnie 7 – 70

– ul Romantyczna 6 – 15, 18, 25, 34, 43
– ul Romantyczna 8 – 4, 26, 27, 40, 51
– ul Romantyczna 9 – 33, 38, 39
– ul Romantyczna 10 – 39
– ul Romantyczna 12 – 1
– ul Romantyczna 17 – 16, 19, 39

– ul. Gościnna 1 -1
– ul. Gościnna 3 – 55
– ul. Gościnna 5 -20, 42
– ul. Gościnna 11 – 16, 4
– ul. Gościnna 15 – 34, 38

– ul. Radości 1 – 19
– ul. Radości 3 – 32, 39
– ul. Radości 4 – 13, 21A
– ul. Radości 14- 32, 76A

– ul. Sympatyczna 1 – 31, 32, 51,53, 62, 95
– ul. Sympatyczna 3 – 29, 30, 50
– ul. Sympatyczna 8 – 29
– ul. Sympatyczna 10 – 8

– ul. Fantastyczna 7 – 19, 25
– ul. Fantastyczna 9 – 1, 5, 35, 39, 40
– ul. Fantastyczna 11 – 2, 5, 10, 11, 26, 32, 42, 44, 50, 67, 74, 81
– ul. Fantastyczna 13 – 18, 23
– ul. Fantastyczna 15 – 9
– ul. Fantastyczna 17 – 1
– ul. Fantastyczna 19 – 19, 20, 25, 33, 33A, 33B
– ul. Fantastyczna 21 – 42, 98

przedłużenia terminu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 2 do umowy zawartej z INWESTPROJEKT Dźwig z dnia 14.03.2013 r. przedłużającego termin wykonania remontu hydroforni do 30.09.2013 r. Termin wykonania robót nie został zachowany z uwagi na wydanie budowę przez Wydział Architektury i urbanistyki Urzędu Miasta Lublin dopiero w dniu 13.08.2013 r. pozwolenia na budowę.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął jednomyślnie – 3 za, uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 12/2013 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 03.09.2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 14 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 31.07.2012 r. w sprawie ustalenia osób zatrudnionych w Spółdzielni upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek

– na wniosek pracownika, z dniem 16.09.2013 r. rozwiązał na zasadzie porozumienia stron umowę o pracę gospodarzem rejonu w os. „Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– od 16.09.2013 r. do 30.06.2014 udzielił urlopu bezpłatnego pracownikowi zatrudnionemu w charakterze instruktorowi ds. społeczno-wychowawczych w Domu Kultury Skarpa. Na czas zastępstwa od 16.09.2013 r. do 30.06.2014 zatrudnił nowego pracownika w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– w okresie od 02.09.2013 r. do 03.09.2014 r. przeniósł pracownika działu księgowości kredytowej i inwestycyjnej na stanowisko st. inspektora ds. finansowo-księgowych w dziale księgowości finansowej z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia w związku z faktem przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym innego pracownika – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:41, 11 maja 2016

Kategorie: 2013