Protokół nr 35/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20.08.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.07.2014 r.- termin ostateczny

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie robót remontowych – docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ulicy Różanej 1 – siedziba administracji osiedla Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz wyraził zgodę na sfinansowanie robót ze środków mienie spółdzielni.

b) w trybie „zlecenia z wolnej ręki” firmie REMBUD wykonanie elementów odwodnienie na klatce VII budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 24 w osiedlu Widok,

c) na wniosek mieszkańców nieruchomości w związku z zalaniem piwnic. w trybie „zlecenia z wolnej ręki” firmie „Zosta” Zakład Robót Drogowych wykonanie przekładki nawierzchni z płytek betonowych oraz z kostki betonowej przy prześwicie budynku mieszkalnego ulica Bursztynowa 29 w osiedlu Widok,

d) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie usprawnienia wentylacji w osiedlu Błonie oraz zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenia planu inwestycyjnego na 2014 r.

Zarząd Spółdzielni wstępnie zatwierdził plan inwestycyjny na 2014 r. ,Poniżej przedstawiony plan przedłoży do uchwalenia Radzie Nadzorczej .

PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2014 r

Wart. robót do wykonania
w 2014 r.

Termin

mieszkania

inne

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

rozpoczęcia

zakończenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

SKARPA
ul. Filaretów 52

133

2 520,00

3 000 000

05.2014

07.2015

– zesp. garaży z usługami

133

2 520,00

3 000 000

05.2014

07.2015

2.

RUTA
ul. Watykańska 8-10

15

1 580,00

5 000 000

09.2014

10.2015

– zesp. usługowo-garażowy

15

1 580,00

5 000 000

09.2014

10.2015

3.

PORĘBA
ul Agatowa

4

485,00

1 552 000

01.2014

10.2014

– pawilon usługowy

4

485,00

1 552 000

01.2014

10.2014

OGÓŁEM

5 052 000

likwidacja numeru telefonu

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie likwidacji jednego z numerów telefonów przypisanego do Domu Kultury Skarpa podejmie po zapoznaniu się z zapisami w umowie i opinią działu NAP.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 30.09.2013 r. (termin ostateczny na spłatę zadłużenia wobec spółdzielni) i załatwienie spraw związanych z zamianą mieszkania osobie zam. Biedronki w osiedlu Łęgi posiadającej wyrok eksmisyjny – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– jednomyślnie podjął uchwały następującej treści:

– Uchwała nr 8/ 2013 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie: wydania tekstu jednolitego Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników SM „Czuby” w Lublinie z 02.08.1996 r.

– Uchwała nr 9/ 2013 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie: zmiany zasad kierowania kobiet na badanie mammograficzne refundowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uchwalonych w dniu 05.04.2000 r.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni ustalił terminy wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na kadencję 2013 – 2016

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:40, 11 maja 2016

Kategorie: 2013