Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 30.07.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.07.2014 r. – termin ostateczny

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 100%

zmiany zaliczek na CO

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu kosztów zużycia energii cielnej za okres od 31.07.2010 r. do 31.12.2012 r. wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa na zmniejszenie wysokości zaliczki na C O z kwoty 120,26 zł na 80 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na :
a) zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wymianę odcinka poziomego instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szmaragdowej i zlecenie wykonania prac firmie GAZ-SEKWIS

b) zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wykonania remontu 2 sztuk schodów przed lokalami użytkowymi w budynku przy ul. Radości 4 w osiedla Skarp i zlecenie wykonania Zakładowi Usługowo-Handlowy EKSAM.

c) zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wymiany ślusarki okiennej w lokalu użytkowym Szmaragdowa 4/lb oraz zabezpieczenie koryta zlewowego połaci dachowej nad lokalami 1a i 1 b (mienie Spółdzielni) i zlecenie wykonania w/w prac Firmom Spectrum Sp. z o.o. oraz „REMBUD”. W/w Firmy wygrały przetargi w swoich branżach w bieżącym roku w Osiedlu „WIDOK”.

d) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie robót remontowych tj, wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalna w budynku przy ulicy Różanej 1, remontu czółek balkonowych w budynku przy ulicy Jutrzenki 10. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

sporządzenia dokumentacji technicznej remontu instalacji gazu w budynkach mieszkalnych osiedla Lęgi.

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr 2/EL13 z dnia 07.02.2013 r. zawartej z firmą Inwestprojekt na wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji gazowej w ośmiu budynkach mieszkalnych na terenie Osiedla „Łęgi”. podejmie po zapoznaniu się z opinią prawną na temat czy fakt braku podpisów o wyrażeniu zgody od 100% właścicieli lokali oraz faktem, że a zgodę taką uzyskało jedynie w dwóch budynkach, a Urząd Miasta nie wnosi zastrzeżeń do prawidłowości wykonania projektu daje podstawę do takiego działania.

wynajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa na poniższych warunkach – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu oraz dane osobowe.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– jednomyślnie podjął uchwałę następującej treści:

– W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwałę nr 7/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30.07.2013 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:33, 11 maja 2016

Kategorie: 2013