ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 3/2013 z dnia 15.01.2013 r.

Protokół nr 3/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15.01.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot
.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 2 osobom w terminie do 31.12.2013 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 3 osobom w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 70%
– 4 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
– 1 osobie w wysokości 70% z tytułu bieżących rat normatywu

Zarząd spółdzielni nie wyraził zgody osobie zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na odstąpienie od naliczenia odsetek od nieterminowego uregulowania dopłaty do zaliczki na wkład budowlany z końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego zasądzonych nakazem zapłaty oraz zwrotu zapłaconych kosztów egzekucji komorniczej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe .

przeksięgowania nadpłaty z tytułu bieżących rat normatywu

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na przeksięgowanie nadpłaty z tytułu bieżących rat normatywu na konto odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat – bez dyspozycji osoby wnoszącej opłaty pomimo braku reakcji na pismo informujące o powstałej nadpłacie.

zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie Spółdzielni nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych niżej wymienionym osobom:

  1. zam. przy ulicy Bursztynowa w osiedlu Widok – 340,00zł, – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
  2. za miejsce parkingowe przy ulicy Romantycznej 14 – 100,00zł– w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
  3. za miejsce parkingowe przy ulicy Sympatycznej 1 – 100,00zł, – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
  4. za miejsce parkingowe przy ulicy Romantycznej 14 – 58,80zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

rozliczenia wkładu budowlanego i budowlanych ze spadkobiercami

Zarząd Spółdzielni w związku z tym, że na koncie Spółdzielni znajdują się środki do rozliczenia ze spadkobiercami, po zmarłych członkach Spółdzielni lub ich małżonkach, po które spadkobiercy nie zgłosili się a mieszkania zostały przekazane do dyspozycji spółdzielni lub przejęte od dłużników, polecił wywiesić w spółdzielni ogłoszenie wzywające spadkobierców do zgłoszenia się do spółdzielni.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zawarcia aneksu do umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy Nr EW/12/2009 z dnia 14.12.2009 r. na sprzątanie klatek schodowych z firmą INPROF Ewa Ważny, Zbigniew Ważny Spółka Jawna w Lublinie na sprzątanie klatek schodowych w następujących budynkach:
– Tatarakowa 8 kl. VI w mieszkaniach od 51-60
– Wiklinowa 4 kl. III, w mieszkaniach od 46-68
– Biedronki 11 kl. IV, w mieszkaniach od 31-40
– Tymiankowa 3 kl. VIII, w mieszkaniach od 71-80

wprowadzenia składników opłat eksploatacyjnych „Sprzątanie klatki schodowej”

Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanych mieszkańców wyraził zgodę na wprowadzenie od 01.02.2013r. do opłat eksploatacyjnych składnika „Sprzątanie klatki schodowej” w wysokości 9,84zł./lokal /brutto/ w lokalach mieszkalnych:
– Tatarakowa 8 kl. VI nr 51-60
– Wiklinowa 4 kl. III nr 46-68
– Biedronki 11 kl. IV nr 31-40
-Tymiankowa 3 kl. VIII nr 71-80

zlecenie wykonania ekspertyzy

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt.2 ppkt 4 regulaminu wyraził zgodę na zlecenie Przedsiębiorstwu Usług Projektowo – Wykonawczych APIS w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wykonania w budynkach osiedla Skarpa ekspertyzy oceniającej stan techniczny instalacji gazowych

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

wycofanie wniosków o wykluczenie ze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni w związku z dokonanymi wpłatami na poczet zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne wycofał wnioski skierowane do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa 3 osoby- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

skierowanie wniosków o pozbawienie członkostwa

Zarząd Spółdzielni skierował wnioski do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 8 niżej wymienionych członków posiadających zadłużenie na koncie opłat eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął jednomyślnie – 3 za,

W tym miejsc u w protokole umieszczono – uchwałę nr 2/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 15.01.2013 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie