Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 23.07.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.- termin ostateczny

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 45 osób wymienionych załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zaliczenia wpłat jako spłaty jednorazowej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie spłacającej całkowicie zadłużenie ciążące na mieszkaniu przy ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba, na zaliczenie wpłaconej kwoty w wysokości 10 304, 28,- jako wpłaty jednorazowej co umożliwiło w/w skorzystać z umorzenia odsetek zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych … z dnia 30 listopada 1995 roku z późniejszymi zmianami – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zwrotu nadwyżki wkładu budowlanego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadwyżki pomiędzy wymaganym wkładem budowlanym, a wniesionymi wpłatami na lokal mieszkalny położony przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba w wysokości zł. 8.900,00 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki”:
a) zakupu w firmie FRAJDA sp. cywilna urządzeń zabawowych na doposażenie plac zabaw przy ulicy Sympatycznej 2 . W/w firma jest dostawcą urządzeń zainstalowanych na tym placu zabaw.

b) firmie GAZ – SERWIS wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemnych klatki schodowej XVI budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 36 w osiedlu Widok.

c) firmie ZOSTA Zakład Remontowo Drogowy naprawy uszkodzonej w wyniku ulewnych deszczach skarpy w obrębie dojazdu do garaży usytuowanych w części podziemia budynku usługowo – handlowego przy ulicy Bursztynowej 36 oraz korektę nawierzchni z kostki betonowej i krawężników a także budowę dodatkowej studni kanalizacji deszczowej na łuku dojazdu do garaży przedmiotowej nieruchomości.

d) firmie „Standrog” prowadzącej na zlecenie Urzędu Miasta roboty brukarskie w osiedlu wykonanie remontu ciągów pieszych usytuowanych na działkach: 19/10 (ciąg przed budynkiem Administracji Osiedla), 19/12, 33 ( ciągi: w pobliżu szkoły oraz hydroforni), 19/14 (ciąg za sklepem „Aldik” w pobliżu szkoły). Łączna powierzchnia w/w ciągów to ok. 369 m2 ,, Ponadto wyraził zgodę na dofinansowanie w/w prac w wysokości 10 000 zł ze środków „mienie spółdzielni”

e) firmie Usługowy Zakład Remontowo Budowlany wykonanie remontu odspojona od zbrojenia płyta balkonowa w budynku  przy ul. Tymiankowej 1 m. 26 i 27 oraz załamanych koszy okiennych przy ul. Biedronki 5 i ul. Kaczeńcowej 6.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 4 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– wyraził zgodę na przedłużenie terminu do dnia 06.08.2013 r. na dopełnienie formalności warunkujących przyjęcie w poczet członków nowej osoby i uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przy ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przeanalizował wykaz urlopów wypoczynkowych pracowników SM Czuby i zobowiązał kierowników komórek organizacyjnych do kontroli ich wykorzystania w terminie do 30.09.2013 r.

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:33, 11 maja 2016

Kategorie: 2013