Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 02.07.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2014 r.
– 1 osobie wyraził zgodę na zawieszenie postepowania komorniczego i spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach po 400 zł

skierowanie spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zaplotę należności z tytułu rat normatywu wobec 9 n/w osób wyszczególnionych w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 70%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

oraz z tytułu spłaty rat normatywu – 1 osobie w wysokości 70%

zmiana wysokości zaliczki na co

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu rozliczenia energii cieplnej za lata poprzednie 2010 – 2012, wyraził zgodę na zmniejszenie zaliczki na CO z kwoty 264,70 zł na 200 zł członkowi zam. przy ulicy Hetmańska w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

wypłaty błędnie nadpłaconych opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni błędnie nadpłaconych opłat eksploatacyjnych przez najemcę lokalu użytkowego przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok w wysokości 648,52 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne

Zarząd Spółdzielni w związku z uchwałą nr 14/2013 z dnia 27.06.2013 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraził zgodę na wymianę podzielników wyparkowych na elektroniczne z odczytem radiowym w budynku przy ul. Sympatycznej 4 oraz podpisanie stosownego aneksu do umowy z firmą ISTA. Zamontowanie podzielników elektronicznych nastąpi przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, który upływa 31.12.2013 r. Wysokość czynszu w tym budynku nie ulegnie zmianie, koszt podzielników będzie rozliczony w okresie 10 lat przy rozliczeniach ciepła.

wykonania przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Romantycznej 10 i Romantycznej 12

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na realizację wniosku Administracja osiedla Skarpa o skierowanie tematu przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Romantycznej 10 i Romantycznej 12 do Sekcji Prawnej w celu rozstrzygnięcia problemu na drodze sądowej. W świetle artykułu 199 KC Spółdzielnia powinna wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy wykonania przebudowy instalacji gazowej. W tym miejscu w protokole umieszczono uzasadnienie wniosku – wymiany instalacji gazowej w Osiedlu „Łęgi”.

Zarząd Spółdzielni” w związku z brakiem możliwości uzyskania zgód od kilku właścicieli mieszkań – zaakceptował wniosek Kierownik Administracji dot. wystąpienie zgodnie z art. 199 KC na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania zgody na wykonanie wymiany instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych osiedla „Łęgi.

wynajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Dziewanny 3/3a oferentowi wyszczególnionemu w poz. Nr 3 wykazu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki najmu.

podnajmu części lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Szafirowej w osiedlu Poręba na podnajem lokalu z przeznaczeniem na zakład szewski na okres 4 – 6 miesięcy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zmniejszenia opłat czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Dziewanny 14 w okresie lipiec-sierpień oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości od września 2013 r.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcom lokalu użytkowego położonego przy ul. Dziewanny 14 (przedszkole „Mała Martynka”) na obniżenie opłat czynszowych w okresie lipiec-sierpień wakacyjne o kwotę 700,- z-1/miesiąc netto tj. ok. 8,00 zl/m2 netto. W okresie wakacji tj. lipiec-sierpień przedszkole nie prowadzi działalności.

Ponadto wyraził zgodę na zawarcie umowy na wywóz nieczystości od dnia l września z uwagi na nie prowadzenie działalności przez lipiec i sierpień.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

 

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:21, 11 maja 2016

Kategorie: 2013