ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 27/2013 z dnia 25.06.2013 r.

Protokół nr 27/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25.06.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 4 osobom w terminie do 31.12.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2014 r.

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 34 n/w osób wyszczególnionych w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

skierowania wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 14 dłużników wymienionych w załączniku, gdyż podejmowane przez spółdzielnię działania wobec n/w okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zmiany wysokości czynszu

Zarząd Spółdzielni w związku z uchwałą Rady Miasta dot. stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z dniem 01.07.2013 r. likwiduje w opłatach eksploatacyjnych za garaże w osiedlu Widok poz. „wywóz nieczystości”

korekty z tytułu płac w 2013 r.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeniesienie kwoty 6 300 zł z grupy „administracja” do grupy „pracownicy techniczni” w administracji osiedla Skarpa. Operacja ta pozwoli na urealnienie faktycznie ponoszonych kosztów z tytułu płac.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

dzierżawy parkingu

Zarząd Spółdzielni w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umowy na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na parking strzeżony przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie zakreśla termin zbierania ofert na dzierżawę tego terenu do dnia 31.07.2013 r. Ogłoszenia należy umieścić na stronie internetowej, w biurze Zarządu i Administracjach osiedli.

wynajęcia lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Bocianiej z przeznaczeniem na serwerownię i magazyn agencji reklamowej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki umowy.

zakupu materiałów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup materiałów i wykonanie zabezpieczenia boiska usytuowanego na działce nr 49/17 przy ulicy Romantycznej 4 w osiedlu Skarpa.

podpisanie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu:
a) przedłużającego termin wykonania Dokumentacji wykonawczej i modernizacji hydroforni przy ulicy Biedronki 4 w osiedlu Łęgi do dnia 31.08.2013 r.
b) przedłużającego termin wykonania do dnia 30.11.2013 r. – opracowania dokumentacji projektowej pawilonu usługowego przy ulicy Agatowej 7 w osiedlu Poręba.

doposażenie placu zabaw

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków mienia spółdzielni zakupu urządzeń zabawowych – zjazdu linowego na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami Biedronki i Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu przeprowadzonego w trybie nieograniczonym na wykonanie remontu wiatrołapów przy ulicy Kaczeńcowej 8, 10, Biedronki  5, 7, Tymiankowej 1 w osiedlu Łęgi . Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole BEM sp. z o.o.

zwrotu poniesionych nakładów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot na uznanie byłemu najemcy kwoty 6 300 zł  – z tytułu ulepszenia lokalu użytkowego położonego przy ulicy Dziewanny. Wyceny robót dokonała administracja osiedla, która uznała je za przydatne dla innych użytkowników lokalu.

likwidacja numeru telefonu

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie likwidacji numer telefonu w Domu Kultury Skarpa podejmie po uzyskaniu informacji dot. jakie warunki trzeba spełnić by wymówić umowę i w jakiej wysokości spółdzielnia ponosi koszty z tytułu funkcjonowania tego numeru.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 3 osoby- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– nie wyraził zgody osobie zam. przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok na przyjęcie w poczet członków Spółdzielni ze względu na zadłużenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osoby ubiegającej się o członkostwo.

Ad.5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie