ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 26/2013 z dnia 18.06.2013 r.

Protokół nr 26/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 18.06.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3.Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6.Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.10.2013 r.
– 4 osobom w terminie do 31.12.2013 r.
– 5 osobie w terminie do 30.06.2014 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 3 osobom w wysokości 40
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

oraz z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu,
– 1 osobie nie wyraził zgody na odstąpienie od naliczenia, wyraził natomiast zgodę na spłatę w 10 ratach,
– 1 osobie w wysokości 10% i nie wyraził zgody na odstąpienie od naliczenia odsetek po nakazie zapłaty

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie Spółdzielni osobie zam. Przedwiośnie w osiedlu Skarpa kwoty 1 000 zł – nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnym w/w – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu przeprowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 16 i wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. PHU PROMAR.

uzupełnienia oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do oferenta w przetargu nieograniczonym na remont wiatrołapów w budynkach przy ulicy Kaczeńcowej 8, 10, Biedronki 5, 7, Tymiankowa 1, w osiedlu Łęgi o uzupełnienie brakujących dokumentów – referencje.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 45 ust.2 pkt 1 regulaminu zamówień wyraził zgodę na:
a) zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Firmie PROBUD wykonanie malowania korytarzy piwnicznych w budynku przy ulicy Fantastycznej 17,19,21 w osiedlu Skarpa,
b) zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Firmie ZOSTA Zakładowi Remontowo Drogowemu wykonującemu roboty brukarskie w osiedlu – wykonania remont schodów wejściowych i podestu przed wiatrołapem IX klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie robót remontowych – zatok parkingowych 5 szt. przy ulicy Dziewanny 9 i 4 szt. przy Dziewanny 10 oraz remont czółek balkonów w budynku przy ulicy Jutrzenki 10 . Zatwierdził wykaz firm do których należy wystosować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

wynajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę:
a) na zmniejszenie opłat za najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok o kwotę 415,84 zł za czerwiec i lipiec 2013 r. Zakreślił termin uzupełnienia kaucji
do 10.07.2013 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu .
b) na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Kawaleryjska 8 z przeznaczeniem na biuro – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokalu.

zakupu niszczarki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup w Firmie „Kserokopiarka” , dla sekcji prawnej niszczarki w kwocie 1 140,44 zł ,

podpisania aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy zawartej z INWESTPROJEKT – Dżwig na przedłużenie terminu do dnia 31.08.2013 r. wykonania Dokumentacji Technicznej i Remont Hydroforni przy ulicy Biedronki 4.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– zatwierdził protokół z przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba . Zwycięzca przetargu cenę wywoławczą w wysokości 178 000, 00zł powinna wnieść do 31.07.2013 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– zatwierdził ceny detaliczne ubrań roboczych i ceny ekwiwalentu za pranie odzieży za ii półrocze 2013 i jednomyślnie – 3 za podjął uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 6/2013. .Zarządu S M Czuby w Lublinie z dnia 17.06.2013r. w sprawie :zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenie załączników Nr l i Nr 2INSTRUKCJI BHP Nr l/ 99 z dnia 1 lipca 1999 roku Prezesa Zarządu dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie