Protokół nr 24/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 11.06.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 28.02.2014 r.
– 3 osobom w terminie do 31.03.2014 r.
– 4 osobom w terminie do 31.05.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

stawki opłat za wywóz nieczystości

Zarząd Spółdzielni „Czuby” w imieniu swoich mieszkańców złożył deklarację, iż śmieci będą segregowane i przyjmuje do stosowania stawki opłat wg uchwały RM 704/XXVIII/ 2013 z dnia 28.02.2013 w wysokości:

– 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego
– 39 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób

wzór tabel do sporządzania planów gospodarczo – finansowych na 2014 r.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wzór tabel nr A ,nr 1 , Załącznik do tabeli nr 1 , ( 1a,1b,1c, do użytku wewnętrznego ) , nr 2 służących do opracowania planów gospodarczo – finansowych na 2014 r. załącznik nr 3 Plan działalności kulturalno – oświatowej.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Załącznik A Stawki opłat eksploatacyjnych od 01.01.2014 roku w nieruchomości …
– Tabela nr 1 Plan działalności eksploatacyjnej na 2014 r. w nieruchomości
– Załącznik do Tabeli Nr 1 Plan eksploatacji i konserwacji bieżącej na 2014 (bez kosztów Zarządzania) . w nieruchomości
– Tabela Nr 1a Plan eksploatacji na 2014 r. (bez kosztów Zarządzania) do użytku wewnętrznego w nieruchomości
– Tabela Nr 1 b Plan na 2014 r Konserwacja Bieżąca do użytku wewnętrznego w nieruchomości
– Tabela Nr 2 a Plan funduszu remontowego nieruchomości na 2014 rok w nieruchomości
– Tabela Nr 2 Plan funduszu remontowego na 2014 r. (zbiorówka w nieruchomości)
– Tabela nr 3 Plan na 2014 r. Działalność kulturalno – oświatowa Dom Kultury ………….

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ulicy Romantycznej 8 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w praz z firmą wskazaną w protokole tj. HONORIS – Firma Prywatna Handlowo – Usługowa.

przepisanie umowy dzierżawy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę dzierżawcy na anulowanie złożonego wypowiedzenia na dzierżawę terenu przy ulicy Szmaragdowej oraz przepisanie umowy na nowego dzierżawcę . Warunki dzierżawy terenu pozostały bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dzierżawców. .

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– wyraził zgodę na wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego członkowi zam. przy ulicy Rycerska w osiedlu Błonie z osobą zam. w Żułów w gminie Kraśniczyn – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na przedłużenie terminu do dnia 30.06.2013 r. do spełnienia wszystkich zobowiązań formalnych i finansowych mających na celu przyjęcie nowej osoby w poczet członków SM Czuby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– udziela pracownikowi urlopu wychowawczego w okresie 27.07.2013 r. – 31.03.2014 r. na sprawowanie osobistej opieki nad córką ur. 23.12.2012 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 02.07.2013 r. przedłuża na czas nieokreślony umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku inspektora ds. budowlanych w os. „Łęgi” w tym miejscy w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– na prośbę pracownika wyraził zgodę na zawieszenie spłaty pożyczki zaciągniętej na remont mieszkania na okres 3-ch miesięcy począwszy od 01.06.2013 r.- 31.08.2013 r. w związku z ciężką sytuacją materialną pracownika – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad.6
Zarząd Spółdzielni po podpisaniu w dniu dzisiejszym protokołu z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 11.06.2013 r. przekaże do wiadomości członków im mieszkańców komunikat poniższej treści:

LUBLIN, 11.06.2013 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust. 8 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedkłada członkom informację o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 6.05.2013 r. do 5.06.2013 r. Zarząd Spółdzielni po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymaganą Statutem ilość głosów otrzymały i w związku z tym zostały przyjęte niżej wyszczególnione uchwały objęte porządkiem obrad:

I. Głosowanie w sprawie projektów uchwal spełniających wymogi formalne określone w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, które zostały na 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia wyłożone do wiadomości członków:

1) w sprawie powołania Komisji Statutowej oddano 415 głosów, w tym:

– za powołaniem Komisji Statutowej oddano – 72 głosów,
– przeciw powołaniu – 270 głosów,
– wstrzymujących się – 73 głosy.

2) w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części oddano 433 głosy, w tym:

– za podjęciem uchwały oddano – 87 głosów,
– przeciw podjęciu – 275 głosów ,
– wstrzymujących się – 71 głosów.

3) w sprawie opłat za odbitki kserograficzne dokumentów oddano 426 głosów, w tym:

– za podjęciem uchwały oddano – 103 głosy,
– przeciw podjęciu – 262 głosy,
– wstrzymujących się – 61 głosów.

4) w sprawie pozbawienia premii zarządu i Kierowników Administracji w 2013 r. za działania łamiące prawa członków i niezgodne z przepisami ustaw spółdzielczych oddano 444 głosy , w tym:

– za podjęciem uchwały oddano – 74 głosy,
– przeciw podjęciu – 290 głosów ,
– wstrzymujących się – 80 głosów.

II. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r. – oddano 439 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 340 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 26 głosów ,
– wstrzymujących się – 73 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 1 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

III. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2012 r. – oddano 436 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 347 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 20 głosów ,
– wstrzymujących się – 69 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 2 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06. 2013 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 roku.

IV. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni z działalności za 2012 r. – oddano 442 głosy, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 347 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 19 głosów ,
– wstrzymujących się – 76 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 3 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r.

V. W głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2012 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

1) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2012 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oddano 452 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 336 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 51 głosów,
– wstrzymujących się – 65 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści :

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 4 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2012 r.

2) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2012 r. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oddano 450 głosów , w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 353 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 23 głosy,
– wstrzymujących się – 74 głosy .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści :

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 5 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06. 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2012 r.

3) Za udzieleniem absolutorium Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacji 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oddano 453 głosy, w tym: :

– za udzieleniem absolutorium oddano – 332 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 37 głosów,
– wstrzymujących się – 84 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 6 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06. 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2012 r.

VI. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.:

1) w sposób zaproponowany w projekcie I uchwały oddano 421 głosów, w tym :

– za przyjęciem uchwały oddano – 37 głosów,
– przeciw podjęciu – 339 głosów,
– wstrzymujących się – 45 głosów.

2) w sposób zaproponowany w projekcie II uchwały oddano 423 głosy, w tym :

– za przyjęciem uchwały oddano – 19 głosów,
– przeciw podjęciu – 383 głosy,
– wstrzymujących się – 21 głosów.

3) w sposób zaproponowany w projekcie III uchwały oddano 441 głosów, w tym :

– za przyjęciem uchwały oddano – 371 głosów,
– przeciw podjęciu – 53 głosy,
– wstrzymujących się – 17 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści :
W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 7 /2013 Walnego Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r.  w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.

VII. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu:

1) Wykreślenie w § 87 ust. 1 pkt 6 Statutu, oddano 406 głosów , w tym:

– za przyjęciem zmiany oddano – 19 głosów,
– przeciw podjęciu – 311 głosów,
– wstrzymujących się – 76 głosów.

2) Wykreślenia z załącznika do uchwały pkt 2 tj. propozycji zmiany w § 12 ust. 8 oddano 397 głosów w tym :

– za przyjęciem zmiany oddano – 50 głosów ,
– przeciw podjęciu – 273 głosy,
– wstrzymujących się – 74 głosy.

3) zmiana § 103a Statutu, dodanie § 103a1-§ 103a5 Statutu oddano 396 głosów, w tym:

– za przyjęciem zmiany oddano – 331 głosów,
– przeciw podjęciu – 5 głosów,
– wstrzymujących się – 60 głosów.

4) § 103 b w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały oddano 406 głosów, w tym:

– za przyjęciem zmiany oddano – 20 głosów,
– przeciw podjęciu – 358 głosów,
– wstrzymujących się – 28 głosów.

5) Uchwala się zmiany statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej ( z wyłączeniem § 103b) oddano 401 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 352 głosy,
– przeciw podjęciu – 6 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 8/2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

VIII. W głosowaniu w sprawia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 408 głosów , w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 375 głosów,
– przeciw podjęciu – 5 głosów,
– wstrzymujących się – 28 głosów .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 9 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

IX. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 404 głosy , w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 372 głosy,
– przeciw podjęciu – 9 głosów,
– wstrzymujących się – 23 głosy .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 10/2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r. w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

X. W głosowaniu w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oddano – 335 głosów , w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 326 głosów,
– przeciw podjęciu – 5 głosów,
– wstrzymujących się – 4 głosy .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 11 /2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06. 2013 r.w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

XI. W głosowaniu w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 99/1/2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działce nr 24/13 i nr 24/15 przy ulicy Radości oddano 391 głosów, w tym :

– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 254 głosy,
– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 103 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 34 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 12 /2013 Walnego Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

XII. W głosowaniu w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 54/13/2012 w sprawie kosztów zarzadzania – oddano 401 głosów, w tym:

– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 280 głosów,
– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 78 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA Nr 13 /2013 Walnego Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2013 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.

Z treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Zarząd Spółdzielni

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 08:54, 11 maja 2016

Kategorie: 2013