Protokół nr 22/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 28.05.2
013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 100%
oraz z tytułu rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na remont wiatrołapów w budynkach Kaczeńcowa 8,10,Biedronki 5,7,Tymiankowa1 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

wykonania remontu nawierzchni

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie KOM- EKO wybranej w przetargu nieograniczony jako wykonawcy naprawy nawierzchni asfaltowych w osiedlu Ruta wykonanie w trybie pilnym naprawy nawierzchni asfaltowej na parkingu przy pawilonie Stokrotka na terenie stanowiącym mienie spółdzielni.

przepisania umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę dotychczasowemu najemcy na przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Tatarakowej w osiedlu Łęgi – sprzedaż owoców i warzyw, na nowego najemcę . Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

usunięcia kiosku typu „Ruch”

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie usunięcia kiosku typu „Ruch” znajdującego się przy ulicy Tatarakowej w osiedlu Łęgi firmie Zakład Usługowo – Handlowy „EKSAM” zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawa wyrok z dnia 21.11.2012 r. Sygn. Akt. IIC 604/12.

Ad.4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– poważnił  inspektora  ds. budowlanych w os. Łęgi do rozliczania i pobierania zaliczek –  w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę w powyższej sprawie.

 

Ad.5
Zarząd Spółdzielni w Informatorze, który wraz z Komunikatem o podjętych i nie podjętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu zostanie przekazany członkom i mieszkańcom spółdzielni w pierwszych dniach czerwca br., umieści poniżej przedstawioną informację:

 

 

INFORMACJA
dot. nowych zasad odbioru i opłat za wywóz śmieci obowiązujących od 1 lipca 2013 r.

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., 391) od 1 lipca 2013 r obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przejmuje od Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Gmina Lublin (Uchwały Rady Miasta Lublin dostępne na stronie internetowej http://bip.lublin.eu:)

W związku z powyższym od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci.
Uchwalona przez Radę Miasta Lublin stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych od gospodarstwa domowego, zróżnicowana jest w zależności od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym jak również od sposobu ich zbierania tj. czy będą segregowane czy też niesegregowane.
Zarząd Spółdzielni „Czuby” w imieniu swoich mieszkańców złożył deklarację, iż śmieci będą segregowane.

Stawki opłat w zabudowie wielorodzinnej przy segregacji śmieci wynoszą:

 1. 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego
 3. 39 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób
  Wymagana jest zatem od każdego mieszkańca konieczność segregowania odpadów.

  Niesegregowane zbieranie odpadów skutkować będzie odpowiedzialnością zbiorową dla całej nieruchomości i obowiązujące stawki w zabudowie wielorodzinnej wzrosną, i wynosić będą:

  1) 16 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego
  2) 33 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego
  3) 50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.

Zasady segregowanego zbierania odpadów komunalnych określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, który stanowi załącznik do Uchwały nr 657/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości powinny być segregowane z podziałem na frakcje obejmujące następujące rodzaje odpadów:

 1. frakcja sucha odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe) – pojemniki na terenie nieruchomości, osiedla,
 2. odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki) – pojemniki na terenie nieruchomości, osiedla,
 3. odpady budowlane i remontowe (beton, gruz, materiały ceramiczne, szkło okienne, drewno, papa) – pojemniki na terenie nieruchomości, osiedla,
 4. przeterminowane leki – pojemniki w aptekach,
 5. przeterminowane chemikalia – pojemniki na odpady niebezpieczne w punktach zbiórki,
 6. zużyte baterie i akumulatory – pojemniki na odpady niebezpieczne w punktach zbiórki,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki oraz zużyte żarówki energooszczędne – cykliczne akcje oraz stałe punkty zbierania,
 8. zużyte opony – cykliczne akcje oraz stałe punkty zbierania,
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbiór w formie wystawki według harmonogramu,
 10. pozostałe odpady, niewymienione w powyższych punktach kwalifikuje się jako zmieszane, które należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych w altanach śmietnikowych na terenie nieruchomości, osiedla.

W przypadku budynków posiadających komory zsypowe, segregowane odpady komunalne (frakcja sucha) należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych w pobliżu budynku. Rurą zsypową należy odprowadzać wyłącznie zmieszane (nie segregowane) odpady komunalne (frakcja mokra).

Ponadto Gmina Lublin zobowiązała się utworzyć gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK” w których nieodpłatnie dodatkowo będzie możliwość samodzielnego dostarczenia następujących frakcji odpadów:

 • przeterminowane leki
 • przeterminowane chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady zielone
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Usługę bezpłatnego odbioru elektrośmieci z domu można zamówić wypełniając formularz na stronie www.elektosmieci.pl lub dzwoniąc po numer telefonu  22 22 333 00.

Z terenu nieruchomości zamieszkałych odebrana zostanie każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie. Wyjątek stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe, które w ramach opłaty zostaną odebrane w ilości do 1m3 w skali roku na dane gospodarstwo domowe. UWAGA: Odpady budowlane podlegające powyższemu limitowi to odpady wytworzone przez właściciela lokalu, a nie przez przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie budowy, remontu, rozbiórki, konserwacji i napraw. W takim przypadku, w myśl ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.21), firma wykonująca prace budowlane ma obowiązek zagospodarować te odpady we własnym zakresie.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 08:52, 11 maja 2016

Kategorie: 2013