Protokół nr 21/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 21.05.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 2 osobie w terminie do 30.06.2014 r. – w tym 1 zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego
– 1 osobie w terminie do 30.11.2013 r. – parking
– 1 osobie w terminie do 31.08.2013 r. – parking
– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r. – lokal użytkowy
– 1osobie w terminie do 30.04.2014 r. – z tytułu spłaty rat normatywu

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 22 dłużników wymienionych w załączaniu. . Podejmowane przez Spółdzielnię działania dot. spłaty zadłużenia okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

wprowadzenia do opłat nowego składnika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie do czynszu z dniem 01.06.2013 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 9,23 zł/m-c/lokal w nieruchomościach Bursztynowa 25 klatka IV – mieszkania od 25 – 36 i klatka IX mieszkania od 73 – 80.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot konta opłat eksploatacyjnych osobie zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta nadpłaty w wysokości 209,88 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
oraz z tytułu rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na wykonanie remontu elewacji budynków Bursztynowa 1 i 3 w osiedlu Poręba . Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym Norma i Zakładem Remontowo – Budowlanym,
b) na renowację mikrobiologiczną budynków Tymiankowa 48 – 52 i zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole Zakładem Remontowo – Budowlanym.
c) na remont wiatrołapów w osiedlu Łęgi – Zarząd Spółdzielni polecił rozpisać nowy przetarg na nowych warunkach , nie wyraził zgody na zawarcie umowy o wykonanie prac z firmą wskazaną w protokole.

obciążania lokali użytkowych za wywóz nieczystości

Zarząd Spółdzielni polecił zawierać indywidualne umowy od dnia 1.07.2013 r. na obciążanie kosztami wywóz nieczystości użytkowników lokali użytkowych własnościowych , własnych i wynajmowanych.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– przeprowadzenie przetargu na nabycie mieszkania położonego przy ulicy Bursztynowej 10/44 w osiedlu Poręba. Wartość rynkowa lokalu – cena wywoławcza wynosi 179 000,00zł .

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przyjął do pracy z dniem 20.05.2013 r. pracownika na umowę zastępstwa trwającą do czasu powrotu z nieobecności usprawiedliwionej – gospodarza rejonu mieszkalnego w os. Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 08:51, 11 maja 2016

Kategorie: 2013