ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 20/2013 z dnia 14.05.2013 r.

Protokół nr 20/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 14.05.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r.
– 3 osobom w terminie do 31.05.2014 r.
– 1 osobie w ratach po 500 zł po warunkiem wnoszenia opłat bieżących
– 1 osobie połowę zadłużenia w 3 ratach pozostałą kwotę w wysokości bieżących opłat,

skierowania wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 22 dłużników wymienionych w załączniku wobec których podejmowane przez Spółdzielnię działania okazały się bez skuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników. .

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
oraz z tytułu rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 100%
– 2 osobom w wysokości 50%

zatwierdzenie treści oświadczenia

Zarząd Spółdzielni zatwierdził treść poniżej przedstawionego oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nr przy ul. …………………………………….

 

1. Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują n/wym. osoby:

Lp. Nazwisko i imię PESEL/Data urodzenia
1.
2.
3.
4.

2. Oświadczenie powyższe składam zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych z prawdą – art.233 §1, §6 kk.
3. O każdorazowej zmianie ilości zamieszkałych osób zobowiązuję się informować Administrację Osiedla w terminie 7 dniowym od jej zaistnienia.

Lublin, dnia ————– ———————————— czytelny podpis

Podstawa prawna:
– Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 14.12.2012
(Dz.U.2013poz.21)
– Uchwala Nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dn.
28.02.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
– Kodeks karny skarbowy art. 56 (Dz.U. 2013 póz. 186)
– Kodeks karny art.233 § l, §6.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na wykonanie robót związanych z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Błonie . Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. Zakładem Produkcyjno- Usługowym- Handlowym E-E-M-B Sp. z o.o. osiedlu Ruta, REMBUD w osiedlu Błonie, PROBUD w osiedlu Skarpa,

b) na roboty związane z wykonaniem przeglądu instalacji elektrycznej w osiedlu Błonie i Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. firmą P.U.HIMALIA,

c) na prace remontowe i na podpisanie umów z wybranymi wykonawcami na n/w prace remontowe w osiedlu Ruta.

  1. Remont balkono-tarasów i uszczelnienie gazonów kwiatowych przez Zakład Remontowo-Budowlany.
  2. Remont balkonów przez Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy ..EMB”.
  3. Wymiana ekranów azbestowych na balkonach budynku przy ul. Stokrotki 8 przez Zakład Remontowo- Budowlany Betoniarstwo i Brukarstwo.
    Przedstawiciel Nieruchomości nr 6 przy ul. Stokrotki 8 wystąpił z wnioskiem do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta o korektę planu remontowego tej Nieruchomości.

udzielenia pożyczki wewnętrznej na dofinansowanie remontu elewacji budynku

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na udzielenie pożyczki wewnętrznej na dofinansowanie remontu elewacji budynków Bursztynowa 1 i 3 w osiedlu Poręba. Udzielona pożyczka spłacana winna być od 2014 r. do 2019 ze środków funduszu remontowego tych nieruchomości w ramach obowiązującej obecnie stawki odpisu 1,20 zł /m2 . Kwota pożyczki Bursztynowa 3 – 500 000 zł, Bursztynowa 1
– 150 000 zł.

umowa na najem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa. Warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu i dane osobowe wynajmującego.

opłaty za najem pomieszczeń wspólnych

Zarząd Spółdzielni postanowił , że n/w składniki, będą ustalały wysokość opłaty za najem pomieszczeń wspólnych nieruchomości:
– ubezpieczenie,
– podatek od nieruchomości,
– eksploatacja podstawowa i zarządzanie,
– utrzymanie mienia.
Pozostałe warunki opłat ujęte w § 8 pkt 2 Regulaminu pozostają bez zmian.

umowa na dzierżawę

Zarząd Spółdzielni w związku z orzeczeniem NSA w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku rozwiązał umowę Nr 50/GM/11z Gminą Lublin na dzierżawę terenu przy ulicy Wiklinowej na zasadzie porozumienia stron.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie